Top

Divort

SENTINŢA CIVILĂ NR. 702

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ……….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr…………., cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta …………., domiciliată în ……………., în contradictoriu cu pârâtul ………….., domiciliat în ………….., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiate la data de ………..şi înregistrată sub nr. ……. în Registrul stării civile al Primăriei …………., din vina pârâtului, să se încredinţeze reclamantei, spre creştere şi educare minorul …….., născut la data de ………., cu obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului.

În motivarea cererii reclamanta a arătat, că vinovat de destrămarea vieţii de familie se face vinovat pârâtul, care este agresiv atât cu ea cât şi copilul ei dintr-o relaţie anterioară, iar pe fondul consumului de băuturi alcoolice, provoacă des scandaluri.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri.

Cererea nu a fost motivată în drept.

La cererea părţilor, instanţa a administrat proba testimonială, fiind audiaţi martorii ……….. şi ………, pentru reclamantă, şi ………… pentru pârât.

Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor, referatul întocmit fiind înaintat la dosarul cauzei cu adresa nr. ……… la data de ………. (fila 9 din dosarul cauzei).

În şedinţa publică din ………., pârâtul a depus în copie, carnetul său de muncă pentru a face dovada veniturilor pe care le realizează.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de ………., din căsătoria lor rezultând minorul …………, născut la data de …………..

Din probele administrate in cauza rezulta, fără putinţă de tăgadă, că raporturile dintre soţi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei lor fiind imposibila din motive imputabile ambelor părţi.

În atare situaţie având in vedere dispoziţiile art.38 C.Fam. instanţa va dispune desfacerea căsătoriei din vina ambilor soţi. Motivele care au determinat adoptarea acestei soluţii nu vor fi insa precizate având in vedere dispoziţiile art.617 alin.2 c.pr.civ. si solicitarea ambelor părţi in acest sens.

În conformitate cu dispoziţiile art.40 alin. 3 din C. familiei, instanţa va dispune ca reclamanta revină la numele anterior căsătoriei, acela de „………..”.

În ceea ce-l priveşte pe minorul Simionov Laurenţiu, născut la data de …………, ţinând seama de vârsta fragedă a acestuia şi de concluziile referatului de anchetă socială, instanţa apreciază că interesul superior al copilului reclamă încredinţarea sa spre creştere şi educare mamei reclamante, aceasta fiind în măsură să-i asigure condiţii materiale dar şi morale pentru o creştere şi dezvoltare fizică şi intelectuală corespunzătoare.

Pe cale de consecinţa, pârâtul va fi obligat sa le plătească minorului, suma de ………. lei lunar cu titlu de pensie de întreţinere, începând cu data pronunţării prezentei hotărâri şi până la majoratul minorului, cuantum stabilit funcţie de veniturile salariale pe care acesta le realizează ca angajat al ………….., şi ţinându-se seama de dispoziţiile art. 94 alin. 3 din C. familiei

Etichete: