Top

Actiune in constatare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 500

Şedinţa publică de la 16.02.2009

La data de ………….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………., sub nr. …………, cererea de chemare în judecăt formulată de reclamanta …………, domiciliată în ………….., în contradictoriu cu pârâtele …………, domiciliată în ……………… şi ……………., domiciliată în ……………, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să se constate dreptul său de proprietate asupra unei cote părţi de 1/2 din terenul în suprafaţă de ……….. mp situat în ……….

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în toamna anului ……… a început o relaţie de concubinaj cu tatăl pârâtelor, ………….., care achitase suma de …………. lei numitului ……… cu titlu de arvună pentru un teren în suprafaţă de ……. mp pe care făcuse deja fundaţia unei case şi ridicase două rânduri de ceamur. A arătat reclamanta, că diferenţa de preţ a fost achitată împreună pe parcursul relaţiei de concubinaj şi tot atunci au finalizat şi locuinţa.

Pârâtele au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii ca nefondată, arătând, în esenţă, că la data când reclamanta a intrat în concubinaj cu tatăl lor, imobilul în litigiu aparţinea în exclusivitate acestuia din urmă.

S-au ataşat întâmpinării, în copie, titlul de proprietate nr. ………., adresa nr. ………. emisă de Primăria ………., cerere de autorizaţie pentru executarea de lucrări, schiţa casei, adeverinţa nr. ………… emisă de ………. şi adeverinţa nr. …………008 eliberată de Primăria …………..

La solicitarea instanţei de a face precizări relativ la temeiul de drept al acţiunii, reclamanta, prin apărătorul său, a invocat dispoziţiile art. 111 C.p.c.

Pârâtele, prin apărătorul lor, au învederat instanţei, că în raport de temeiul de drept al cererii de chemare în judecată aceasta este inadmisibilă câtă vreme reclamanta are deschisă calea unei acţiuni în realizarea dreptului.

Excepţia invocată de către pârâte, prin apărător, urmează a fi respinsă ca nefondată, acţiunea prin care un moştenitor solicită a se constata că este proprietarul exclusiv asupra unei cote-părţi dintr-un imobil ce face parte din masa succesorală fiind, în opinia instanţei, admisibilă.

Pe fond, cererea reclamantei urmează a fi respinsă ca nefondată pentru următoarele considerente:

Prin titlul de proprietate ………… eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ………, s-a reconstituit defunctului ……….. dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de ……… mp situat în intravilanul …………..

Susţinerile reclamantei cum că terenul în discuţie l-a dobândit prin cumpărare împreună cu defunctul său soţ, în perioada concubinajului, cu o contribuţie egală sunt infirmate de adeverinţa nr. ……….(fila 27 din dosar) din conţinutul căreia, rezultă, fără dubiu, că acesta din urmă a primit în anul ……….., deci anterior datei încheierii căsătoriei cu reclamanta, o suprafaţă de ……… mp teren de la …………. pentru a-şi edifica o locuinţă. Titlul de proprietate eliberat pe numele defunctului în baza Legii 18/1991 a fost emis în baza acestei adeverinţe, astfel cum rezultă din adresa nr. ……….. (fila 59 din dosarul cauzei).

Se reţine aşadar, că terenul în discuţie a fost proprietatea exclusivă a defunctului ………….

Cu privire la construcţiile existente pe teren se cuvine a se menţiona faptul că autorizaţia de construire a fost eliberată pe numele defunctului anterior începerii relaţiei de concubinaj cu reclamanta. Nu mai puţin relevant este faptul că, aşa cum susţine reclamanta în conţinutul cererii de chemare în judecată, pe parcursul convieţuirii cu defunctul ……….., s-a finalizat locuinţa, edificarea acesteia fiind începută anterior. Or, în aceste condiţii contribuţia reclamantei la finalizarea construcţiei, în măsura în care ar fi dovedită o îndreptăţeşte pe aceasta, în opinia instanţei, doar la despăgubiri.

Concluzionând că nu s-a făcut dovada dobândirii imobilului situat în intravilanul …………., compus din teren şi casă de locuit, în indiviziune de către reclamantă şi defunctul ………….., cererea acesteia urmează a fi respinsă ca nefondată.

Va fi obligată reclamanta să plătească pârâtelor suma de ………. lei, cheltuieli de judecată.

Etichete: