Top

Pretentii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 826

Din 16 martie 2009

.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.12.2008, sub dosar nr. …, reclamanta Casa de Asigurări de Sănătate …, l-a chemat în judecată pe pârâtul …, solicitând instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea acestuia la plata sumei de 1211, 52 lei din care suma de 915, 70 de lei reprezentând cheltuieli de spitalizare şi suma de 295, 82 de lei reprezentând majorări de întârziere.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a învederat că pârâtul în calitate de angajat al S… a fost internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă …a în perioada 28.06.2004 – 09.07.2004, ca urmare a unui accident de muncă, beneficiind de servicii medicale spitaliceşti în sumă de 915, 70 de lei, sumă decontată de Casa de Asigurări de Sănătate … din Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate.

Reclamanta a mai precizat faptul că Spitalul Judeţean de Urgenţă … a comunicat foile de observaţii, tabelele nominale, cu adresele de înaintare, cu bolnavii care au beneficiat de servicii medicale, după care CAS … a decontat aceste sume reprezentând cheltuieli de spitalizare, în temeiul Ordinului nr. 1220/890/2003, art. 15 anexa 18 pentru aprobarea Normelor de aplicare a contractului cadru.

A mai arătat reclamanta că, anterior a acţionat în judecată angajatorul … iar prin Sentinţa civilă nr. …., Judecătoria … a respins acţiunea motivat de faptul că nu s-a probat vinovăţia societăţii pârâtei dimpotrivă rezultând faptul că angajatul este vinovat de producerea accidentului de muncă.

Astfel, angajatorul a depus acte din care a reieşit că … nu şi-a asigurat echipamentul individual de protecţie, motiv pentru care a fost sancţionat cu avertisment scris conform Deciziei nr. 232/23.08.2004.

Reclamanta a mai precizat faptul că vinovăţia salariatului .. … reiese şi din procesul verbal de cercetare a accidentului din data de 01.07.2004 unde la cap IV s-a consemnat că „nu şi-a asigurat echipamentul individual de protecţie conform NSSM 12/2003, art. 15”.

De asemenea, vinovăţia pârâtului rezultă şi din declaraţia acestuia în care recunoaşte faptul că „în ziua accidentului 28.06.2004, orele 16, 00, se afla în interiorul staţiei, pe schelă, la o înălţime de 5 m, s-a dezechilibrat şi a căzut”. De asemenea, a afirmat faptul că „în timpul căderii, s-a agăţat de un alt dulap, după care a alunecat iar dulapul a căzut peste el”.

Reclamanta a mai arătat faptul că vinovăţia salariatului reiese şi din declaraţiile celorlalţi martori …, …, ….

S-a mai precizat de către reclamantă faptul că a achitat către Spitalul Judeţean de Urgenţă … suma de 915, 70 de lei prin două ordine de plată nr. 5279/21.07.2004 şi nr. 5075/08.07.2004.

De asemenea, reclamanta a mai învederat faptul că ITM … a confirmat caracterul de accident de muncă pentru salariatul …. prin adresa nr. .. din actele depuse de angajator reiese faptul că pârâtul este vinovat de producerea accidentului de muncă, întrucât s-a dezechilibrat şi a căzut de la înălţime.

Reclamanta a mai precizat faptul că debitul solicitat, reprezentând cheltuieli de spitalizare, are valoare de creanţă bugetară, conform codului de procedură fiscală întrucât a fost achitat din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, parte componentă a bugetului de stat pe anul 2004.

În consecinţă, cererea este formulată în termenul de prescripţie de 5 ani conform art. 91 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui C.N.A.S. nr. 1220/890/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, art. 15 anexa 18, modificat şi completat prin Ordinul nr. 999/397/2004, art. 7201 slin. 1, 2, 3, 4 Cod procedură civilă, O.G. nr. 92/2003.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru conform art. 17 din Legea nr. 146/1997.

În temeiul art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă, reclamanta a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În dovedirea cererii sale, reclamanta a depus la dosar, în copii, următoarele înscrisuri: adresa nr. 16085/4.12.2008 (f. 6-7), decizie nr. 186/29.06.2004 (f. 8), decizia nr. 232/23.08.2004 (f. 9), proces verbal de cercetare a accidentului de muncă nr. 1486/01.07.2004 (10-11), declaraţii … (f. 12), … (f. 13), …(f. 14), … (f. 15), … (f. 16), Sentinţa civilă nr. … pronunţată în dosar nr. 2010/327/2008 de Judecătoria ..a (f. 18-19), foaia de observaţie a lui Ioniţă Alexandru (f. 20), adeverinţă de salariat (f. 21), tabelul nominal cu bolnavii care au suferit accidente de muncă – luna iulie 2004 (f. 13), adresa nr. 1715/21.02.2007 a ITM …. (f. 24), calcul majorări de întârziere (f. 25-26), ordin de plata nr. 5279/21.07.2004 (f. 28), ordin de plata nr. 5075/08.07.2004 (f. 28), adresa nr. 22491/21.09.2007 (f. 29), adresa nr. … (f. 30), adresa nr. 444/8.01.2007 a Casei Judeţene de … (f. 31)

Pârâtul, deşi legal citat, nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe sau a invoca apărări.

În baza art. 167 Cod procedură civilă instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind utilă, pertinentă, concludentă soluţionării cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 28.06.2004, pârâtul …., dulgher la S.C. …S.A. Tulcea a suferit un accident de muncă, în urma căruia a fost internat la …. Tulcea în perioada 28.06.2004 – 09.07.2004 cu diagnosticul fractură comutativă cu deplasare epifiză distală radială şi cubitală, fractură arc. Costal 8,9,10, fractură proces transvers L 1, fractură arc. costal stâng 12 astfel cum rezultă din foaia de observaţie (f. 20).

Prin procesul verbal de cercetare a accidentului încheiat la data de 01.07.2004 (f. 10-11) s-a reţinut faptul că pe când lucra la confecţionarea unei podine a schelei la o înălţime de cca. 5 m a primit un dulap de la … după ce l-a poziţionat a călcat pe el dar întrucât dulapul nu a fost poziţionat corect, pârâtul s-a dezechilibrat şi a căzut, în cădere agăţându-se de un alt dulap care i-a atenuat căderea.

Prin acelaşi proces verbal s-a reţinut faptul că pârâtul nu şi-a asigurat echipamentul individual de protecţie conform NSSM 12/2003, art. 15 acesta fiind cauza accidentului de muncă.

Cheltuielile ocazionate de spitalizarea pârâtului au fost în cuantum de 915, 70 lei (f. 22, 23), sumă ce a fost achitată de … către Spitalul Judeţean de Urgenţă prin ordinele de plata nr. 5279/21.07.2004 (f. 28) şi nr. 5075/08.07.2004 (f. 28)

În drept, au fost invocate prevederile art. 15 din anexa nr. 18 a Ordinului nr. 1220/890 din 24 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate care prevăd faptul că serviciile medicale spitaliceşti acordate unei persoane ca urmare a prejudiciilor sau daunelor cauzate sănătăţii acesteia de alte persoane (accidente de muncă, inclusiv ale sportivilor profesionişti apărute în cadrul exercitării profesiei, accidente rutiere şi vătămări corporale grave prin agresiune, precum şi a îmbolnăvirilor profesionale) sunt suportate de persoanele vinovate. Aceste servicii sunt evidenţiate distinct la nivelul unităţii sanitare respective şi vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate, iar sumele vor fi recuperate prin grija caselor de asigurări de sănătate şi constituie venituri ale fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Reţinând faptul că potrivit principiului de drept conform căruia un act juridic se încheie în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data întocmirii lui, şi este supus acestora (tempus regit actum), instanţa se va raporta în analiza sa la condiţiile impuse de textul de lege mai sus citat.

Instanţa reţine faptul că situaţia premisă pentru aplicarea acestui text de lege presupune acordarea unor servicii spitaliceşti unei persoane ca urmare a prejudiciilor sau daunelor cauzate sănătăţii acesteia de alte persoane.

Aşadar rezultă faptul că legiuitorul a avut în vedere ipoteza unor prejudicii sau daune ce au fost cauzate sănătăţii unei persoane de către o altă persoană ce se face vinovată de săvârşirea acestora şi nicidecum situaţia în care accidentul a fost cauzat din vina victimei.

Modalitatea procedurală de regres prevăzută în favoarea casei de sănătate este incidentă numai în cazul în care vinovată de producerea accidentului de muncă s-ar face o altă persoană decât victima accidentului.

În ipoteza în care vinovată de producerea accidentului se face chiar persoana ce a suferit prejudiciul, cheltuielile de spitalizare sunt suportate de către casa de asigurări de sănătate dacă respectiva persoană are calitatea de asigurat, cotele de contribuţie la asigurările de sănătate fiind plătite la zi.

Prin urmare, în cauză, instanţa reţine faptul că nu este îndeplinită situaţia premisă pentru aplicare prevederilor art. 15 din anexa nr. 18 a Ordinului nr. 1220/890 din 24 decembrie 2003, întrucât în urma cercetărilor efectuate de către S.C. Cimex S.A. după producerea accidentului de muncă nu s-a identificat o terţă persoană vinovată de producerea accidentului, fiind reţinută o culpă în sarcina pârâtului care nu a purtat echipamentul corespunzător.

Pârâtul, victima accidentului avea calitatea de asigurat în perioada iunie-iulie 2004, fiind achitată contribuţia pentru fondul asigurărilor de sănătate aferente venitului realizat de către pârât conform adeverinţei de salariat nr. …. emisă de S.C. …. (f. 50), adresei compartimentului de asigurări (f. 51), adresei nr. 432/16.02.2009 (f. 45) emisă de S.C. Cimex S.A.

Întrucât pârâtul, victimă a accidentului avea calitatea de asigurat, a beneficiat de serviciile de spitalizare conform prevederilor legale în materia asigurărilor de sănătate, neputând fi obligat ulterior la plata acestora întrucât în acest mod s-ar eluda prevederile legale şi s-ar ajunge în situaţia în care un asigurat care suferă un accident de muncă (care nu este provocat de o altă persoană) să fie obligat la plata unor servicii deja avute în vedere în momentul achitării contribuţiei.

În concluzie, instanţa reţine faptul că în prezenta cauză nu sunt îndeplinite pentru aplicarea prevederilor art. 15 din anexa nr. 18 a Ordinului nr. 1220/890 din 24 decembrie 2003, întrucât accidentul produs la data de 28.06.2004, a cărui victimă a fost pârâtul nu s-a produs ca urmare a faptei culpabile unei terţe persoane motiv pentru care instanţa urmează a respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului de obligare a cheltuielilor de spitalizare ca neîntemeiată.

Întrucât solicitarea privind obligarea la plata majorărilor de întârziere depinde de soluţia dată capătului principal, potrivit principiului de drept accesorium sequitur principale instanţa va respinge şi această solicitare a reclamantei ca neîntemeiată.

Etichete: