Top

Somatie plata

SENTINŢA CIVILĂ NR. 991

Din 30 martie 2009

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 9.02.2009 sub nr. ……, creditoarea …… a chemat-o în judecată pe debitoarea …., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă, să dispună emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 37.812, 97 lei actualizată cu rata inflaţiei până la data plăţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, s-a arătat că în perioada decembrie 2007 -decembrie 2008, debitoarea a achiziţionat de la societatea creditoare oxigen tehnic livrat în tuburi, închiriate tot de la societatea creditoarea, la fiecare livrare efectuându-se şi verificări sumare.

Creditoarea a mai precizat faptul că, ca urmare a livrării oxigenului tehnic, a închirierii tuburilor şi a verificărilor efectuate, a emis facturile anexate.

De asemenea, a mai precizat faptul că nici o factură nu a fost respinsă sau contestată, fiind primite sub semnătură. Mai mult, prin extrasul de cont nr. 197/04.02.2009, debitorul recunoaşte debitul total de 37.812, 97 de lei ca fiind cert, lichid şi exigibil.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile O.G. 5/2001.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.

În dovedirea acţiunii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie certificată: extras de cont (f. 5), factura fiscală seria TLCAA nr. 04494274/21.12.2007 (f. 6), factura fiscală seria TLCAA nr. 04494326/31.01.2008 (f. 7), factura fiscală seria TLCAA nr. 04494489/31.03.2008 (f. 8), factura fiscală seria ……

Debitoarea, deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între creditoare şi debitoare s-au stabilit relaţii comerciale având ca obiect livrarea de oxigen tehnic, închirierea tuburilor şi efectuarea verificărilor acestora, în baza cărora a emis facturile fiscale anexate la dosarul cauzei în sumă totală de 37.812, 97 lei.

În drept, potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Potrivit art. 379 Cod procedură civilă, creanţa are un caracter cert atunci când existenţa sa rezultă din însuşi actul de creanţă sau/şi din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa constată caracterul cert al creanţei în valoare totală de 37.812, 97 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 379 alin. 3 Cod procedură civilă, existenţa sa rezultând din factura fiscală seria …… 06619137/8.12.2008 (f. 16), precum şi caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedură civilă, câtimea creanţei fiind determinată şi rezultând din înscrisuri însuşite de părţi, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus care potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada şi împotriva debitorului în măsura în care sunt acceptate.

Potrivit art. 46 Cod comercial, obligaţiunile comerciale se probează şi cu facturi acceptate. Factura este un înscris care cuprinde elementele esenţiale ale unei operaţiuni comerciale: identitatea părţilor, cantitatea de marfa, calitatea, condiţii de livrare etc. În privinţa forţei probante, factura face dovada deplină împotriva emitentului şi în favoarea aceluia ce o deţine, adică a destinatarului. Factura poate sa facă dovada şi în favoarea emitentului, dacă este acceptată de către destinatar.

În cauza dedusă judecăţii acceptarea este expresă, făcându-se prin depunerea semnăturii destinatarului pe factură.

De asemenea, instanţa va reţine faptul că prin confirmarea extrasului de cont pentru suma de 37812, 97 lei reprezentând debit restante la data de 31.12.2008, debit ce rezultă din însumarea facturilor fiscale anexate la dosarul cauzei, debitoarea a acceptat suma ce se solicită prin prezenta cerere.

Caracterul exigibil al creanţei rezultă din faptul neplăţii preţului de către debitoare la scadenţă stabilită conform facturilor.

Întrucât creanţa solicitată de creditoare prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 37.812, 97 lei, reprezentând o obligaţie de plată a unei sume de bani şi este determinată potrivit facturilor acceptate de către debitoare, având în vedere considerentele de fapt şi de drept expuse şi constatând întrunite condiţiile cerute de art. 1 din O.G. 5/2001, instanţa va admite acţiunea şi va soma debitoarea să plătească creditoarei, suma de 37.812, 97 lei, reprezentând contravaloare oxigen tehnic, închiriere tuburi, verificări sumare.

Având în vedere prevederile art. 1 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, instanţa va dispune şi actualizarea sumei de 37.812, 97 lei în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective.

În baza art. 6 alin. 2, constatând că pretenţiile creditorului sunt justificate în scopul executării obligaţiei de plata, instanţa va fixa un termen de plată de 20 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga debitoarea şi la plata sumei de 39, 3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (taxă timbru şi timbru judiciar), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete: