Top

Plangere contraventionala

Sentinta civila nr. 625

Sedinta publica de la 24 februarie 2009

Prin plângerea înregistrata pe rolul instantei la 05.06.2008 sub nr. …………./327/2008, petenta ………… a contestat procesul – verbal de constatare a contraventiei seria GNM nr. 000661, întocmit la 19.05.2008 de intimata …………………, solicitând anularea acestuia si exonerarea sa de la plata amenzii ce i-a fost aplicata.

În motivarea plângerii, petenta a aratat, în esenta, ca la data de 15 mai 2008 reprezentantii ……………. s-au deplasat la sediul societatii si au efectuat un control cu privire la îndeplinirea unor masuri dispuse prin nota de constatare nr.3935/25.07.2007, respectiv reglarea injectorului centralei termice, înaltarea cosului de evacuare si amenajarea cuvei de retentie pentru rezervorul de combustibil. Mai arata petenta ca a fost sanctionata cu suma de 50.000 lei deoarece nu a îndeplinit în totalitate si la timp masurile impuse, desi a achizitionat un cazan de la o firma specializata care asigura si întretinerea si a ridicat si cosul de fum pentru evacuarea gazelor arse conform cerintelor de mediu.

În dovedirea cererii petentul a depus la dosarul cauzei, în copie, o serie de înscrisuri.

A fost administrata proba testimoniala la propunerea petentei în cauza fiind audiati martorii ………… si …………….

Intimata a depus la dosar întâmpinare prin care solicita instantei sa respinga plângerea formulata de petenta, motivând, în esenta, ca la ……………., s-a primit o sesizare din partea locatarilor blocului din vecinatatea Complexului „………………” ce apartine petentei, în urma careia s-a dispus un control ce s-a efectuat în prezenta unor locatari si în prezenta administratorului petentei rezultatul fiind consemnat în nota de constatare nr.206/24.07.2007 si nr.3935/25.07.2007. S-a constatat cu acea ocazie functionarea necorespunzatoare a centralei termice al carui cos de evacuare este montat la cca. 10 – 15 m distanta de blocul G3 si are o înaltime de cca.2 m, iar fumul intra pe ferestrele locatarilor; depozitul de combustibil este situat la suprafata solului emana un miros de combustibil si provoaca disconfort locatarilor; restaurantul este dotat cu instalatie de climatizare, dar în perioada nuntilor ferestrele sunt deschise iar zgomotul deranjeaza locatarii.

Pentru îndeplinirea masurilor stabilite a fost fixat termen date de 31 iulie 2007.

S-a mai comunicat petentei cu adresa nr.4015/30.07.2007 obligatia de a construi un gheigher (colector) în jurul perimetrului administrat, în termen de o luna de la primirea adresei.

În controlul planificat realizat la data de 15 mai 2008, s-a constatat ca nici una din masurile stabilite nu au fost îndeplinite.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

În perioada 24-25 iulie 207 ………………… a efectuat un control specific la ………….. materializat în notele de constatare nr.206/24.07.2007 si 3935/25.07.2007, control efectuat în prezenta administratorului societatii si a unor locatari din blocul G3, învecinat cu restaurantul si hotelul administrate de petenta.

Cu ocazia controlului s-a constatat functionarea necorespunzatoare a centralei termice, al carei cos de evacuare se afla la 10 – 15 m distanta de blocul G3 si are o înaltime de cca.2 m, astfel ca fumul evacuat intra pe ferestrele locatarilor, iar depozitul de combustibil este la suprafata solului ceea ce face ca sa emane miros de combustibil, fiind o alta sursa de disconfort pentru locatari. S-a mai stabilit în sarcina petentei amenajarea unui colector care sa preia apele pluviale pentru a evita ajungerea acestora în boxele locatarilor. Pentru solutionarea aspectelor constatate a fost desemnat administratorul societatii, stabilindu-se termen la data de 31 iulie 2007.

La data de 15 mai 2008, s-a efectuat un nou control planificat la sediul imobilelor mentionate si s-a constatat ca masurile si termenele impuse nu au fost respectate, astfel cosul de evacuare a gazelor arse în centrala termica tip TERMOSTAL alimentata cu combustibil CLU, nu depasea înaltimea blocului din vecinatate si nu a fost construit colectorul din jurul perimetrului administrat pentru preluarea apelor pluviale.

În timpul controlului nu au fost prezentate documente care sa ateste îndeplinirea masurilor stabilite.

Articolul 96 alin.3 pct.9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006, sanctioneaza încalcarea de catre persoanele juridice, a obligatiilor de a realiza în totalitate si la termen masurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare si prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspectia si controlul în domeniul protectiei mediului.

În ceea ce priveste faptele, astfel cum au fost descrise de agentul constatator, instanta retine ca ele se circumscriu integral dispozitiilor legale, respectiv art.16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Cu privire la puterea doveditoare, procesul -verbal de constatare a contraventiei, potrivit legislatiei actuale, se bucura de o prezumtie relativa de adevar, ce nu poate fi rasturnata decât prin alte probe si face dovada cât priveste actele si faptele la care se refera, nefiind necesara administrarea altor mijloace de proba. Deci, se poate spune ca acesta constituie un mijloc de proba necesar si suficient pentru constatarea si sanctionarea contraventiei.

Potrivit art. 1169 din Codul Civil si art.129 alin.1 teza finala din Codul de procedura civila, contestatorului îi incuba sarcina probei cu privire la netemeinicia celor retinute în procesul – verbal.

Cu privire la critica adusa, potrivit careia procesul verbal nu a fost semnat de catre agentii constatatori, instanta constata ca aceste semnaturi exista pe fiecare pagina, iar lipsa contravenientului (reprezentantului) la momentul întocmirii procesului verbal este confirmata de un martor, în conditiile legii.

Analizând depozitiile martorilor audiati în cauza instanta retine ca acesti martori sun în serviciul petentei fiind salariati ai acestei societati,iar aspectele relatate de acestia nu sunt relevante si de natura sa probeze netemnicia procesului verbal. Astfel martora ……….. nu-si aminteste exact despre ce masuri a fost vorba si nici ce termene s-au stabilit, declarând ca dupa plecarea controlului a luat niste masuri, a înaltat cosul de fum dar nu suficient încât sa depaseasca înaltimea blocului. Nu stie nici daca inspectorii au intrat în centrala sau nu sa constate îndeplinirea masurilor stabilite.

La rândul sau martorul ……………. declara ca societatea a contactat o firma care a înaltat cosul de fum pâna la nivelul blocului, desi din fotografiile atasate cauzei se observa ca acesta nu depaseste înaltimea blocului de locuinte ci eventual pe cea a imobilelor administrate de petenta.

Având în vedere ca declaratiile martorilor contin aspecte nerelevante si provin de la persoane aflate în serviciul petentei, instanta le apreciaza ca fiind si subiective, motiv pentru care le va înlatura din ansamblul probator.

De asemenea înscrisurile depuse de petenta nu contin elemente care sa demonstreze îndeplinirea masurilor dispuse, mai ales ca ele au fost emise dupa data stabilita de organele de control, urmeaza a nu fi luate în seama.

Întrucât în speta nu se poate retine existenta vreunei cauze de nulitate absoluta a actului sanctionator contestat, instanta considera asadar, ca forta probanta a acestuia nu a fost înlaturata, el bucurându-se în continuare de prezumtia de legalitate instituita de lege în favoarea sa, iar depozitiile martorilor si înscrisurile depuse de petenta nu au dovedit netemeinicia celor retinute prin procesul verbal, pe cale de consecinta va respinge plângerea contraventionala ca nefondata.

Pentru a se opri la aceasta solutie, instanta a avut în vedere atât dispozitiile art. 5 din O.G. nr.2/2001, potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, precum si cele ale art. 21 alin. (3) din acelasi act normativ, care prevad ca sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul verbal.

Cu privire la gradul de pericol social, instanta apreciaza ca acesta trebuie analizat nu numai la nivel micro, dar si la nivel macro, nesanctionarea unor astfel de fapte determinând neatingerea finalitatii urmarite de legiuitor prin edictarea acestor dispozitii legale, respectiv prevenirea deteriorarii mediului, afectarea mediului natural cu efecte asupra calitatii vietii, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei si solului.

Având în vedere toate aceste considerente, instanta apreciaza ca nu se impune nici reindividualizarea sanctiunii aplicate si urmeaza sa respinga plângerea contraventionala, ca nefondata.

Etichete: