Top

ABANDON DE FAMILIE

SENTINŢA PENALĂ NR. 158

Şedinţa publică de la 16.02.2009

La data de …….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………, sub nr…………, rechizitoriul nr. ……… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ………., prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului …………., CNP ……….., fiul lui ………… şi ……….., născut la data de …………, în ……….. cu domiciliul în ……………., pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art.305 lit. c C.pen.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei că inculpatul nu a achitat în perioada decembrie 2007-ianuarie 2008, pensia de întreţinere la care a fost obligat în favoarea minorei ………….

Inculpatul, deşi legal citat nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Examinând actele dosarului, instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ………. pronunţată de Judecătoria …….., inculpatul a fost obligat să-i plătească minorei, suma de ……… lei lunar cu titlu de pensie de întreţinere, cuantum ce a fost majorat la suma de …… lei, prin sentinţa civilă nr. ……… pronunţată de aceeaşi instanţă.

Deşi, începând cu data de ……….. s-a angajat la S………., realizând un venit net lunar de aproximativ ……… lei (filele 23 şi 24 din dosarul de urmărire penala) inculpatul nu şi-a îndeplinit obligaţia de întreţinere a copilului său minor, obligaţie ce-i revine atât din punct de vedere moral cât şi legal. Inculpatul a lucrat la această societate până la data de ………. când a formulat o cerere de lichidare, întrucât din motive medicale, a susţinut că nu-şi poate continua activitatea.

Cu ocazia audierii inculpatului, în faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut că nu a achitat pensia de întreţinere stabilită în favoarea fiicei sale, dar a precizat că acest lucru s-a datorat imposibilităţii de a-şi găsi un loc de muncă şi faptului că a fost evacuat din locuinţa comună, neavând unde să locuiască.

În aceste condiţii, reaua credinţă a inculpatului este evidentă, dezinteresul manifestat de acesta faţă de minoră, neavând nicio justificare.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere plângerea şi declaraţia reprezentantului legal al minorelor, sentinţele civile nr………… şi nr. ……….. ambele pronunţate de Judecătoria …………, adresele de la locul de muncă al inculpatului şi declaraţia acestuia, care cu ocazia audierii sale în faza de urmărire penală, a recunoscut săvârşirea faptei.

În drept, fapta inculpatului de a nu plăti pensia de întreţinere la care a fost obligat în favoarea minorei …………., în perioada decembrie 2007-ianuarie 2008, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie prevăzuta de art.305 lit. c C.pen., text de lege în baza căruia acesta urmează a fi condamnat.

Ţinând seama de criteriile de individualizare a pedepsei prevăzute de art.72 C.pen., instanţa urmează a-l condamna pe inculpatul ……….. la 1an închisoare.

Având în vedere că în cauză sunt îndeplinite toate condiţiile instituite de art.81 C.pen. şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului, instanţa urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în conformitate cu dispoziţiile art.82 C.pen.

Instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art.71 C.pen. în sensul că va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a si b C.pen., executarea acestei pedepse accesorii urmând a fi suspendată pe durata termenului de încercare, în conformitate cu dispoziţiile art.71 alin.5 C.pen.

I se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 C.pen. cu privire la cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei.

Inculpatul va fi obligat la plata sumei de ………. lei cheltuieli judiciare avansate de stat

Etichete: