Top

ABANDON DE FAMILIE

SENTINŢA PENALĂ NR. 158

Şedinţa publică de la 16.02.2009

La data de …….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei ………, sub nr…………, rechizitoriul nr. ……… al Parchetului de pe lângă Judecătoria ………., prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului …………., CNP ……….., fiul lui ………… şi ……….., născut la data de …………, în ……….. cu domiciliul în ……………., pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art.305 lit. c C.pen.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei că inculpatul nu a achitat în perioada decembrie 2007-ianuarie 2008, pensia de întreţinere la care a fost obligat în favoarea minorei ………….

Inculpatul, deşi legal citat nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Examinând actele dosarului, instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ………. pronunţată de Judecătoria …….., inculpatul a fost obligat să-i plătească minorei, suma de ……… lei lunar cu titlu de pensie de întreţinere, cuantum ce a fost majorat la suma de …… lei, prin sentinţa civilă nr. ……… pronunţată de aceeaşi instanţă.

Deşi, începând cu data de ……….. s-a angajat la S………., realizând un venit net lunar de aproximativ ……… lei (filele 23 şi 24 din dosarul de urmărire penala) inculpatul nu şi-a îndeplinit obligaţia de întreţinere a copilului său minor, obligaţie ce-i revine atât din punct de vedere moral cât şi legal. Inculpatul a lucrat la această societate până la data de ………. când a formulat o cerere de lichidare, întrucât din motive medicale, a susţinut că nu-şi poate continua activitatea.

Cu ocazia audierii inculpatului, în faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut că nu a achitat pensia de întreţinere stabilită în favoarea fiicei sale, dar a precizat că acest lucru s-a datorat imposibilităţii de a-şi găsi un loc de muncă şi faptului că a fost evacuat din locuinţa comună, neavând unde să locuiască.

În aceste condiţii, reaua credinţă a inculpatului este evidentă, dezinteresul manifestat de acesta faţă de minoră, neavând nicio justificare.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere plângerea şi declaraţia reprezentantului legal al minorelor, sentinţele civile nr………… şi nr. ……….. ambele pronunţate de Judecătoria …………, adresele de la locul de muncă al inculpatului şi declaraţia acestuia, care cu ocazia audierii sale în faza de urmărire penală, a recunoscut săvârşirea faptei.

În drept, fapta inculpatului de a nu plăti pensia de întreţinere la care a fost obligat în favoarea minorei …………., în perioada decembrie 2007-ianuarie 2008, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie prevăzuta de art.305 lit. c C.pen., text de lege în baza căruia acesta urmează a fi condamnat.

Ţinând seama de criteriile de individualizare a pedepsei prevăzute de art.72 C.pen., instanţa urmează a-l condamna pe inculpatul ……….. la 1an închisoare.

Având în vedere că în cauză sunt îndeplinite toate condiţiile instituite de art.81 C.pen. şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului, instanţa urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, termen de încercare stabilit în conformitate cu dispoziţiile art.82 C.pen.

Instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art.71 C.pen. în sensul că va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a si b C.pen., executarea acestei pedepse accesorii urmând a fi suspendată pe durata termenului de încercare, în conformitate cu dispoziţiile art.71 alin.5 C.pen.

I se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 C.pen. cu privire la cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei.

Inculpatul va fi obligat la plata sumei de ………. lei cheltuieli judiciare avansate de stat

Etichete:

Abandon de familie

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1753/270/2010

Înreg.8.03.2008 abandon de familie

SENTINTA PENALA NR.375

Sedinta publica din data de 10.06.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA – MIRELA PUSCASU

Grefier – ELIZA FEKETE

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……. ,trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie fapta prevazuta si pedepsita de art.305 lit.c Cod penal.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care , partea vatamata declara ca întelege sa-si retraga plângerea formulata împotriva inculpatului , sens în care, instanta procedeaza la audierea sa, declaratia fiind consemnata la dosar.

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri.

Procurorul solicita încetarea procesului penal în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h c.p.p.ca urmare a retragerii plângerii partii vatamate, cu obligarea ambelor parti la cheltuieli judiciare catre stat.

Partea vatamata cere a se lua act ca si-a retras plângerea.

Inculpatul cere a se lua act de cererea partii vatamata.

Dezbaterile fiind terminate,

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cauzei penale de fata ;

Constata ca prin rechizitoriului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 3285/P/2009 din data de 5.03.2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului …….. pentru comiterea infractiunii de abandon de familie, prev. de art.305 al.1 Cod penal.

Prin actul de sesizare sus-mentionat, înregistrat, la data de 5.03.2010 pe rolul instantei sub nr. 1753/270/2010 s-a retinut, in fapt ca inculpatul ….. , în perioada februarie 2006-februarie 2010, cu rea credinta, nu a achitat pensia de întretinere stabilita prin hotarâre judecatoreasca , având o restanta de 749 lei.

La data de 10.06.2010 partea vatamata a declarat ca îsi retrage plângerea penala formulata împotriva inculpatului – fila 9 dosar instanta.

Cum pentru infractiunea dedusa judecatii actiunea penala se pune in miscare la plângerea prealabila a partii vatamate iar retragerea plângerii penale este unul dintre cazurile in care se înlatura raspunderea penala instanta urmeaza ca in temeiul art. 11, pct. 2, lit. b Cod procedura penala cu referire la art. 10 lit. h Cod procedura penala, va dispune încetarea procesului penal.

Va fi obligata partea vatamata …….. la cheltuielile judiciare ocazionate de judecare prezentei cauze astfel cum prevad dispozitiile art. 192 pct. 2 lit. c Cod procedura penala.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art.11 punctul 2 litera b raportat la art. 10 litera h Cod procedura penala înceteaza procesul penal pornit la plângerea prealabila a partii vatamate ……., domiciliata în …… împotriva inculpatului …….., fiul lui ….., nascut la …… în ….. ,domiciliat în ……., CNP 1….., pentru infractiunea de „abandon de familie” prev. de art. 305 alin. 1 lit. c Cod penal , ca urmare a retragerii plângerii prealabile de catre partea vatamata.

În baza art.192 punctul 2 litera c Cod procedura penala obliga partea vatamata ……..CNP – ……, la plata sumei de 60 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 10.06.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Etichete:

Abandon de familie

Dosar nr. 7272/260/2010

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 20 Şedinţa publică de la 19.01.2011

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria mun. Moineşti, nr. 2348/P/2010, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 7272/260/2010, a fost trimis in judecata inculpatul CV. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 305 al. 1 lit c. Cp. in sensul că nu a plătit cu rea-credinţă mai mult de două luni pensia de întreţinere legal stabilită prin sentinţa civilă nr. 2420/2001.

In cauză a fost audiată partea vătămată care a declarat ca nu i s-a plătit pensia de întreţinere, dar că se împacă cu inculpatul dacă acesta îi achita pensia restantă.

Inculaptul audiat, recunoaşte fapta, in sensul că nu a achitat pensia de intretinere mai mult de două luni.

Declaraţia inculpatului se coroborează cu a martorei A.M. care arată instanţei că inculpatul nu a plătit nicio sumă de bani in ultimii 2 ani, este o persoană aptă de muncă si care desfăşoară şi o activitate salarizată.

Instanţa la solicitarea părţilor a acordat un termen mai lung in vederea achitării pensiei restante de către inculpat. Acesta nu s-a conformat si nu s-a prezentat in faţa instanţei pentru a da o altă explicaţie.

Din actele dosarului, rezultă că inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 242/21.04.2010, definitivă in 14 mai 2010 prin neapelare.

Plângerea penală depusă de partea vătămată a fost înregistrată la Parchetul Moineşti in data de 18.08.2010.

Faţă de data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 242/2010, se constată că au trecut două luni de la data condamnării definitive, inculpatul arătând instanţei in declaraţia sa că nu a achitat pensia de intretinere nici după condamnarea definitivă pentru infracţiunea de abandon de familie pentru care a fost condamnat la pedeapsa închisorii de un an cu aplicarea art. 81 Cp.

Faţă de probatoriul cauzei, instanţa apreciază că fapta pentru care a fost trimis in judecată inculpatul se probează.

In individualizarea pedepsei conform art. 72 Cp., va considera fapta ca fiind săvârşită de către inculpat, dar şi faptul că acesta este recidivist postcondamnatoriu conform art. 37 lit. 1 Cp. pentru o faptă identică cu cea de faţă.

Instanţa urmează să condamne pe inculpat la pedeapsa închisorii in cuantum la minimul prevăzut de lege.

Raportat la art. 83 Cp., va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un an inchisoare din sentinţa penală nr. 242/2010, care nu se contopeşte cu pedeapsa de faţă şi se cumulează aritmetic.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 in con. art 71 Cp. si va obliga pe acesta raportat la art. 191 Cp.p. la cheltuieli judiciare către stat. Pentru aceste motive,

In baza în baza art. 305 al.l, lit.c, Cp., cu aplicarea art. 37 lit.a, Cp., condamnă pe inculpatul CV. la pedeapsa închisorii de un an.

în baza art. 83 al.l Cp., va revoca suspendarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr. 242/21.04.2010 definitivă prin neapelare in 14.05.2010 pentru pedeapsa de un an închisoare pentru art. 305 al.l lit.c. Cp., care nu se contopeşte cu pedeapsa de faţă, ci se cumulează aritmetic. Inculpatul va executa doi ani închisoare.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a -Ii-a si b Cp. pe durata şi in condiţiile art. 71 al.2 Cp.

în baza art. 191 al.l C.p.p., va obliga pe inculpat la 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

în baza art. 305 al.l, lit.c , Cp., cu aplicarea art. 37 lit.a, Cp., condamnă pe inculpatul CV. român, recidivist postcondamnatoriu, la pedeapsa închisorii de un an.

în baza art. 83 al.l Cp., revocă suspendarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr. 242/21.04.2010 definitivă prin neapelare in 14.05.2010 pentru pedeapsa de un an închisoare pentru art. 305 al.l lit.c. Cp., care nu se contopeşte cu pedeapsa de faţă, ci se cumulează aritmetic .

Inculpatul execută doi ani inchisoare.

Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a -Ii-a si b Cp. pe durata si in condiţiile art. 71 al.2 Cp.

In baza art. 191 al.l C.p.p., obligă pe inculpat la 100 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronunţare pentru toate părţile.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19.01.2011. PREŞEDINTE, ‘ GREFIER,

Red. D.D/24.01.2011 Primit L.Ş./24.01.2011 Ex.3.

Etichete:

Abandon de familie

Dosar nr.4159/2010

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR. 22 Din 20 ianuarie 2011

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 789/P/2010, a fost trimis în judecată inculpatul H.S., cetăţean român, necăsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art.305 alin.l lit.c C.penal.

Se arată în actul de sesizare a instanţei că inculpatul nu a mai achitat cu rea credinţă pensia de întreţinere pentru fiecare dintre minorii A.G. şi M.D., mai mult de 2 luni.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile martorilor şi ale părţii vătămate instanţa a reţinut,

In fapt, inculpatul a fost obligat prin s.c. nr. 248/05.02.2007 pronunţată de Judecătoria Moineşti la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 50 lei lunar în favoarea minorilor…..(f.4 dosar u.p.)

Din declaraţiile martorilor rezultă că inculpatul se află în Spania şi nu a mai contribuit la întreţinerea minorilor din anul 2007.

Instanţa constată că situaţia de fapt este dovedită, urmând a reţine vinovăţia inculpatului şi din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, din care rezultă că inculpatul nu a contribuit la întreţinerea minorilor în această perioadă.

Perioada în care inculpatul nu a contribuit la întreţinerea minorilor este foarte mare, respectiv de 4 ani, şi nu se pot constata motive care să justifice aceste fapte.

In drept, fapta inculpatului care, cu rea credinţă nu a achitat pensia de întreţinere la care a fost obligat printr-o hotărâre judecătorească mai mult de 2 luni întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 305 lit.c C.penal, pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an închisoare.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 C. penal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, respectiv perioada mare de când inculpatul nu a mai achitat pensia de întreţinere dar şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a şi b C.penal, în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 C.penal.

Instanţa apreciază că faţă de lipsa antecedentelor penale, scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpatului şi urmează ca în baza art.81 C. penal să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei iar în baza art.71 C.penal alin.5 va dispune şi suspendarea condiţionată a pedepsei accesorii.

Conf. prevederilor art. 82 C. penal se va stabili un termen de încercare de 3 ani.

în baza art.359 C.pr. penală se va atrage atenţia inculpatului referitor la prevederile art. 83 C. penal, în sensul că dacă va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Urmând a fi condamnat inculpatul pentru infracţiunea pentru care a fost sesizată instanţa, în temeiul art.191 alin.l C.penal, va fi obligat să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cercetare judecătorească în cuantum de 300 lei.

Pentru aceste motive,

Etichete:

Abandon de familie

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU SENTINŢA CIVILĂ NR. 613

Din 15.12.2010

Constată că prin rechizitoriul nr…./P/2010 al Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrată sub nr. …/260/2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul CI. pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie , prevăzută de art.305 lit.c Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul CI. , cu rea-credinţă nu a plătit mai mult de două luni pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea minorului CA.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

Prin s.c. nr…./29.01.2009 pronunţată de Judecătoria Moineşti , inculpatul CI. a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în favoarea fiului său minor, CA. , în cuantum de 100 lei lunar , începând cu luna noiembrie 2008 şi până la vârsta majoratului.

Deşi nu a fost în imposibilitate fizică sau psihică de a presta o muncă în vederea realizării de venituri, inculpatul nu a înţeles să achite pensia de întreţinere către fiul său de aproximativ 2 ani.

Partea vătămată , reprezentantul legal al minorului, B.I. arată că pe lângă faptul că fiul său nu a beneficiat de sprijinul material al tatălui, la venirea sa în ţară , fiind în vizită a fost necesară intervenţia poliţiei deoarece s-a manifestat agresiv.

Situaţia a fost confirmată prin audierea martorei din lucrări, B.N..

Inculpatul a trimis la dosarul cauzei , prin e-mail un memoriu şi mai multe documente din care rezultă că a trimis în tară diferite sume de bani, considerând că astfel şi-a îndeplinit obligaţia de întreţinere.

Conţinutul memoriului constă în acuze aduse soţiei cu referire la viaţa personală , la condiţiile pentru creştere şi educare a minorului , lăsând la aprecierea instanţei faţă de actele depuse că şi-a îndeplinit sau nu obligaţia de întreţinere în favoarea minorului.

Din analiza actelor depuse la dosar rezultă că inculpatul a trimis sume în euro care depăşesc valoarea pensiei de întreţinere aşa cum a fost

2

stabilită prin hotărârea judecătorească , dar ultima dată în care a trimis bani se situează în luna septembrie 2009.

S-a pus la dispoziţia părţii vătămate să ia cunoştinţă de conţinutul celor arătate de către inculpat, aceasta a spus că banii trimişi erau pentru a achita ratele pe care le aveau restante în calitate de soţi.

Din cuprinsul textului incrirninator reiese că poziţia subiectivă a făptuitorului trebuia examinată în raport de neexecutarea obligaţiei de întreţinere stabilită prin hotărârea judecătoreasca respectivă, ceea ce presupune posibilitatea materială a celui obligat unită cu lipsa voinţei de îndeplinire a obligaţiei.

Fapta inculpatului CI., care cu rea-credinţă nu a plătit mai mult de două luni pensia de întreţinere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea minorului CA. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie , prevăzute de art.305 lit.c Cod penal, pentru care se va dispune pedeapsa închisorii.

Inculpatul a fost citat conform art.l77 alin.4 Cod proc penală deoarece lucrează în străinătate şi nu i se cunoaşte domiciliul.

La individualizarea pedepsei conf. art.72 Cpen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care este la prima încălcare a legii penale.

Pentru considerentele arătate anterior vor fi aplicate inculpatului prevederile art. 74 lit. a Cod penal şi art.76 lit. d Cod penal.

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2a ,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

In baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal.

In baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

In baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art. 191 alini Cod proc. penală va fi obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Etichete:

Abandon de familie

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALA Nr. 124

Şedinţa publica de la 03 martie 2010

Completul de judecata compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Ministerul Public reprezentat de procuror

INSTANŢA deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti cu nr. 1674/P/2009, a fost trimis in judecată inculpatul C. F. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 305 alin 1 lit c C.penal, intrucat nu a plătit timp de 2 luni cu rea-credinţă pensia de intretinere pentru fiul său lonuţ- -Florin in sumă de 130 lei lunar.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa constată că inculpatul prin s. civilă 53/14.01.2009 a fost obligat la plata sumei de 130 lei lunar pensie de intretinere pentru fiul său lonuţ-Florin, născut la 8 10.1996.

Inculpatul legal citat nu s- a prezentat in faţa instanţei si nu a formulat apărări in cauză.

Partea vătămată arată că inculpatul nu i- a plătit pensia de Întreţinere începând cu lunile aprilie si mai 2009 şi până in prezent.

Solicită ca inculpatul să- i achite pensia restantă de 1,2 mii. lei vechi, in caz contrar doreşte condamnarea acestuia.

Arată că inculpatul i-a plătit si anterior pensia de intretinere doar când a făcut plângere penală.

Martorii audiaţi Burlea Dan si Stelea Vasile, martori din lucrări intrucat nu s-au propus alte probatorii in cauza, declară că minorul se află in creşterea si educarea mamei si îl cunosc intrucat sunt apropiaţi ai părţii vătămate, declară că inculpatul nu achită pensia de întreţinere decât in urma plângerilor penale.

Faţă de declaraţiile pârtii vătămate şi ale martorilor, instanţa apreciază că inculpatul a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 305 alin.l lit c C. p. in sensul neplăţii cu rea- credinţă a pensiei de intretinere legal stabilită in favoarea fiului său. La individualizarea pedepsei raportat la art. 72 C. pen, instanţa va considera fapta ca fiind săvârşită dar va tine cont si de faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale făcând aplicaţia art. 74 lit a -76 lit d Cp.

Va condamna pe inculpat la pedeapsa Închisorii de 7 luni, va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 teza a- Ii-a Cp şi lit. b Cp. pe durata si in condiţiile art. 71 alin 2 C. p.

Va aprecia ca scopul pedepsei poate fi atins si iară executarea efectiva a pedepsei motiv pentru care in baza art. 81 Cp. va dispune suspendarea condiţionată

a executării pedepsei pe un termen de încercare prevăzută de art.82 C. p. de 2 ani si 6 luni.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. p.

In baza art. 71 alin.5 Cp. va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

In baza art. 191 alin.l C.p.p. va obliga pe inculpat la plata cheltuielilor de judecată către stat in cuantum de 100 lei reprezentând cheltuielile din faza de urmărire penală şi din faza judecăţii cauzei.

Etichete:

Abandon de familie

SENTINŢA PENALA ABANDON DE FAMILIE La data de 7.10.2009, pe rolul Judecătoriei Moineşti a fost înregistrată, sub nr. 4575/260/2009, plângerea prealabilă a numitei L I, cu domiciliul în ………împotriva numitului A. D. având ca obiect săvârşirea de către acesta a infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 305 C.penal. In motivare, aceasta arată că numitul A D este tatăl minorilor: ………şi nu a plătit pensie de întreţinere de 10 ani pentru cele trei minore. La plângere au fost ataşate: sentinţa civilă nr. 1119/7.05.2003 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosar nr. 2202/2003, copia cărţii de identitate a petentei şi certificatele de naştere ale celor trei minore. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Plângerea formulată de către petenta L I este o plângere prealabilă pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 305 C.penal împotriva numitului A D. Faţă de dispoziţiile art.285 C.pr.pen, la termenul din 4.12.2009, instanţa a pus în discuţia părţilor prezente, greşita îndreptare a plângerii. Faţă de dispoziţiile art. 279 alin 2 C.pr.pen, potrivit cu care: ” Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii”, raportat la art. 285 C.pr.pen, instanţa constată că plângerea prealabilă formulată de către L. I. a fost îndreptată greşit la Judecătoria Moineşti, urmând a trimite plângerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, în vederea efectuării de cercetări faţă de numitul A D, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 305 C.penal. în temeiul art. 192 alin 3 C.pr.pen, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Etichete:

Abandon de familie. Reaua-credinţă a făptuitorului

Prin sentinta penala nr. 843/04.03.2009 a Judecatoriei Iasi data în dosarul nr. 24397/245/2008 instanta a dispus, în baza art. 2781 alin. 8 lit. b Cod procedura penala admiterea plângerii formulata de catre petentii D. L. M., D. V. A. si D. I. M., toti prin reprezentant legal P. L. V., împotriva rezolutiei nr. 12301/P/2007 din data de 25.09.2008 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi, pe care a desfiintat-o; s-a dispus trimiterea cauzei Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi în vederea începerii urmaririi penale împotriva faptuitorului D. G., cercetat pentru savârsirea infractiunii de „abandon de familie”, prev. de art. 305 lit. c Cod penal.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca, prin rezolutia procurorului data în dosarul nr. 12301/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi la data de 25.09.2008 s-a dispus, în baza art. 228 alin. 6 raportat la art. 11 pct. 1 lit. b si art. 10 lit. d Cod procedura penala, neînceperea urmaririi penale fata de numitul D. G., cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii de abandon de familie, prev. de art. 305 lit. c Cod penal.

S-a motivat în fapt ca la data de 22.10.2007, numita P. L. V. a sesizat Parchetul de pe lânga Judecatoria Iasi cu privire la faptul ca fostul sau sot, D. G., cu rea-credinta, din anul 2004, nu a achitat pensia de întretinere lunara în suma de 46 de lei, la plata careia a fost obligat în favoarea minorilor I. M., V. A. si L. M., prin sentinta civila nr. 2468/08.03.2004 a Judecatoriei Iasi, definitiva si irevocabila.

Fiind audiate în calitate de martore, numitele P. V., M. E. si A. C. P. au aratat ca minorii s-au aflat în întretinerea bunicii materne în timpul cât mama s-a aflat la lucru în Spania, iar persoana cercetata nu a contribuit la întretinerea lor. Faptuitorul este cunoscut ca si consumator de bauturi alcoolice, locuind într-o casa modesta care nu era proprietatea sa, nefiind înregistrat ca si posesor sau proprietar de terenuri si nerealizând venituri. Din discutiile purtate cu diferiti cetateni a rezultat ca persoana cercetata era un „cetatean necajit”, aflat în imposibilitate de a achita pensia de întretinere, în prezent plecat la munca în Italia.

În cauza a fost întocmit referatul social, în urma deplasarii organelor de politie si a asistentului social la domiciliul faptuitorului, retinându-se ca numitul D. G. a locuit într-o casa din satul A, imobil care în prezent este parasit, ramas fara geamuri, usi, cu placi de tigla desprinse din acoperis. S-a retinut ca faptuitorul nu realizeaza venituri, nu detine animale sau teren în proprietate, fiind în imposibilitate de a plati pensia alimentara pentru cei trei copii.

Prin adresa nr. 2099/08.08.2008, AJOFM Iasi a comunicat faptul ca numitul D. G. a fost în evidentele acestei institutii în perioada 30.04.2004 – 30.05.2005 ca persoana în cautarea unui loc de munca, însa în prezent nu figureaza în baza de date.

Din actele de cautare efectuate a rezultat ca faptuitorul nu se afla în tara, fiind plecat în Italia, la munca, fiind astfel imposibila audierea acestuia.

Din cuprinsul probatoriului administrat procurorul a retinut ca nu se poate retine reaua-credinta a faptuitorului D. G., imposibilitatea de achitare a pensiei datorându-se unor împrejurari obiective: lipsa veniturilor, a unui loc de munca, lipsa de terenuri, animale sau proprietati pentru valorificarea si dobândirea unor sume de bani necesare platii restantelor înregistrate.

Prin rezolutia nr. 5289/II/2/2008 din data de 05.01.2009 a prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi s-a dispus respingerea plângerii formulate de catre petenta P. L. V., reprezentant legal al minorilor D. L. M., D. V. A. si D. I. M. împotriva rezolutiei procurorului din data de 25.09.2008 dispusa în dosarul nr. 12301/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi.

În motivarea acestei rezolutii s-a retinut ca plângerea este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente: astfel cum reiese din continutul procesului verbal încheiat la data de 25.04.2008 de catre organele de cercetare penala, din luna decembrie 2007 numitul D. G. este plecat din tara; prin adresa nr. 2099/08.08.2008, AJOFM Iasi a comunicat faptul ca numitul D. G. a fost în evidentele acestei institutii în perioada 30.04.2004 – 30.05.2005 ca persoana în cautarea unui loc de munca iar în referatul social întocmit la data de 11.03.2008 de catre Primaria com. R. se mentioneaza faptul ca numitul D. G. nu realizeaza nici un fel de venit, nu detine animale sau teren în proprietate, iar casa în care a locuit nu este proprietate personala. Fata de aspectele ce preced, s-a apreciat ca împrejurarea ca numitul D. G. ar fi apt de munca nu echivaleaza cu stabilirea relei credinte, element constitutiv al infractiunii de abandon de familie, astfel încât s-a retinut ca solutia dispusa este legala si temeinica.

* * *

Referitor la stabilirea relei credinte a numitului Dinu Gheorghita, instanta considera ca nu s-au administrat suficiente probatorii din care sa rezulte lipsa acesteia. Astfel, imposibilitatea de plata a obligatiei de întretinere datorata lipsei unui loc de munca nu poate constitui dovada bunei credinte în aceasta situatie. În acest sens, instanta de judecata a stabilit cuantumul pensiei de întretinere tocmai tinând cont de faptul ca persoana cercetata avea posibilitatea sa realizeze venituri, dar nu avea loc de munca. Nu exista nici un act medical si nu a fost solicitat un astfel de act de la medicul de familie al persoanei cercetate din care sa rezulte ca aceasta ar suferi de vreo boala care îl pune în imposibilitate de a munci si de a realiza venituri, acest ultim aspect urmând a fi avut în vedere la stabilirea bunei sau relei credinte a inculpatului. De asemenea, nu a fost identificata nici o persoana din anturajul sau care sa dea relatii cu privire la modalitatea în care acesta îsi asigura mijloacele materiale de întretinere, pentru ca D. G. realiza venituri care îi permiteau sa cumpere bauturi alcoolice în vederea consumului propriu.

Procurorul nu a avut în vedere si faptul ca D. G. a plecat în Italia pentru a realiza venituri din munca, aspect din care se deduce ca acesta avea posibilitatea de a munci si a achita pensia de întretinere.

Pentru aceste motive, instanta a admis plângerea împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale data în dosarul nr. 12301/P/2007 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi, pe care a desfiintat-o si a trimis cauza Parchetului de pe lânga Judecatoria Iasi în vederea începerii urmaririi penale fata de numitul D. G., cercetat pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie, prev. de art. 305 lit. c Cod penal, ocazie cu care vor fi identificate persoane care sa dea relatii cu privire la modul în care persoana cercetata îsi asigura mijloacele de existenta (prin identificarea unor membri ai familiei acesteia, anturajul acestuia), se vor solicita relatii de la medicul de familie cu privire la starea de sanatate a acesteia, se va atasa fisa de cazier judiciar din care sa rezulte daca a executat vreo pedeapsa privativa de libertate în aceasta perioada, se vor face demersuri pentru identificarea adresei persoanei cercetate de pe teritoriu Italiei în vederea citarii si audierii.

Etichete: