Top

PENAL.Infracţiuni de abandon de familie

Asupra prezentului apel penal peste termen:

Prin sentinţa penală nr. 364 din 30.10.2007 s-a dispus în baza art.305 lit. c cod penal condamnarea la l an închisoare pe inculpatul GV.

Prin aceeaşi sentinţă penală s-a dispus aplicarea art. 7l-64 lit.a, b, şi c cod penal şi inculpatul a fost obligat inculpatul la 150 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rm. Sărat nr. l423/P/2006 a fost pusă în mişcare acţiunea penala şi trimis în judecată inculpatul GV pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art. 305 lit. c cod penal.

În susţinerea rechizitoriului s-a reţinut că începând cu luna aprilie 2005 cu rea-credinţă inculpatul nu a achitat pensia de întreţinere stabilită de instanţă pentru cei trei copii minori rezultaţi din căsătoria cu partea vătămată GG.

În cursul urmăririi penale inculpatul nu a putut fi audiat deoarece s-a sustras iar în instanţă, deşi legal citat, nu s-a prezentat, fiind citat şi la locul săvârşirii faptei, respectiv prin afişare la Consiliul Local Mărgăriteşti.

Prin sentinţa civilă nr. 439/2005 a Judecătoriei Rm.Sarat, inculpatul a fost obligat să plătească părţii vătămate GG suma de l20 lei lunar cu titlul de pensie de întreţinere pentru cei trei minori rezultaţi din căsătoria părţilor şi încredinţaţi spre creştere şi educare părţii vătămate.

În anul 2005 inculpatul a părăsit domiciliul conjugal şi începând cu luna aprilie 2005 nu mai plăteşte pensie de întreţinere ajungând la o restanta de 2760 lei.

Anterior acestei perioade, în anul l992 inculpatul a mai părăsit domiciliul conjugal, neachitând pensie de întreţinere până în anul 2003 când a fost trimis în judecată pentru abandon de familie.

La timpul respectiv, inculpatul s-a întors la familie, a achitat pensia restantă şi a reluat convieţuirea cu partea vătămata fapt pentru care aceasta l-a iertat şi s-a împăcat cu el.

Reţinând vinovăţia inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prevăzută de art. 305 lit. c cod penal instanţa l-a condamnat la pedeapsa închisorii şi, avându-se în vedere ca inculpatul s-a sustras urmăririi penale, ca nu s-a prezentat în instanţă şi valoarea relativ mare a pensiei pe care inculpatul nu a achitat-o, prima instanţă a apreciat că scopul pedepsei putea fi atins numai prin executarea pedepsei în regim de detenţie, motiv pentru care acesta a fost lipsit de drepturile prevăzute de art. 64 lit.a, b si c cod penal pe durata arătată de art. 71 cod penal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul GV, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând prin apărător ales faptul că nu a cunoscut despre existenţa acestor procese, penal şi civil, nu a fost citat prin afişare, iar în subsidiar a solicitat a se înlătura din sentinţa fondului a faptului că inculpatul recurent cu rea-credinţă nu şi-a îndeplinit obligaţiile familiale, fapta nu a fost comisă cu vinovăţie, lipsindu-i unul din elementele constitutive ale infracţiunii, şi anume intenţia, motiv pentru s-a solicitat achitarea acestuia în baza art. 11 pct.2 lit.a Cod procedură penală. De asemenea, se solicită de către recurent, prin apărător a se observa faptul că a achitat suma restantă părţii vătămate GG (4.600 lei).

Analizând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente cauzei, a motivelor de recurs invocate, precum şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, Tribunalul va admite recursului declarat peste termen pentru următoarele motive:

Conform art. 3853 alin.2 cu referire la art. 365 Cod procedură penală, partea care a lipsit la toate termenele de judecată cât şi la pronunţare poate declara recurs şi peste termen, dar nu mai târziu de 10 zile de la data începerii executării pedepsei.

Aşa cum rezultă din actele dosarului de fond nr. 1319/287/2007 al Judecătoriei Rm.Sărat, recurentul inculpat GV nu a fost prezent la judecată, acesta fiind arestat la 20 septembrie 2010, astfel că cererea lui de recurs peste termen este întemeiată.

Tribunalul reţine că recurentul inculpat a achitat în întregime la zi suma datorată cu titlu de pensie de întreţinere intimatei-parte vătămată GG, însă aceasta a declarat că nu înţelege să se împace cu inculpatul.

Conform art. 305 alin.4 Cod penal, în cazul infracţiunii de abandon de familie dacă părţile nu se împacă instanţa, reţinând vinovăţia inculpatului, dispune condamnarea acestuia cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 din Codul penal.

Aşa fiind, în temeiul art. 38515 pct.2 lit.b Cod procedură penală, tribunalul va casa în parte în latura penală sentinţa recurată şi în baza art. 305 alin.4 Cod penal cu referire la art. 81 Cod penal, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală 264/2007 a Judecătoriei Rm.Sărat pe durata unui termen de 3 ani ce constituie termen de încercare pentru recurentul inculpat.

În baza art. 71 Cod penal se vor interzice recurentului inculpat drepturile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod penal, se va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate.

Se va face aplicarea dispoziţiilor art. 305 alin.4 Cod penal.

Se va dispune punerea de îndată în libertate a recurentului inculpat GV dacă nu este arestat în altă cauză de sub puterea mandatului de executare a pedepsei emis în baza sentinţei penale nr. 364 din 30.10.2007 a Judecătoriei Rm.Sărat.

Conform art. 192 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina inculpatului.

Etichete: