Top

Uzucapiune

SC.1034/01.04.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamantul …………… a chemat in judecata ……….., solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care sa se constate ca a dobândit ca urmare a prescripţiei de peste 30 de ani imobilul casa de locuit, situat in …………., compus din teren in suprafaţa de 556 mp si suprafaţa construita de 48 mp. In cuprinsul cererii sale de chemare in judecata, reclamantul a arătat ca prin înscrisul intitulat « Chitanţa », autentificat sub numărul 2249/01.12.1976 de Notariatul de Stat al Judeţului Tulcea, a convenit cu defuncta Atanasiu Eufrosina ca aceasta sa ii vândă imobilul situata in oraşul ……………. La încheierea convenţiei, acesta a plătit suma de 10.000 de lei, ulterior fiind achitata si restul de 500 de lei, printr-un înscris sub semnătura privata. De la data perfectării actului (01.12.1976), reclamantul a intrat in posesia imobilului pe care îl stăpâneşte si in prezent. Întrucât de la acea data posesia care a exercitat-o a fost continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar, reclamantul considera ca aceasta îndeplineşte atât condiţiile prevăzute de lege pentru uzucapiunea de 30 de ani (art. 1890 Cod Civil), cat si pentru cea de la 10 la 20 de ani (art. 1895 Cod Civil), existând un just titlu.

2. Legal citat, …………. nu a depus întâmpinare, insa printr-o adresa depusa la termenul de judecata din 25.02.2009, a arătat ca nu are obiecţiuni in cazul in care instanţa va aprecia cererea de chemare in judecata ca fiind întemeiata si legala, terenul identificat in expertiza in suprafaţa de 567 mp nefiind inclus in « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Sulina ».

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorilor ………….. (fila 37 dosar) si …………. (fila 58 dosar). De asemenea, s-a dispus efectuarea unei expertize topografice având ca obiective identificarea terenului in litigiu si indicarea solei, parcelei, a numărului cadastral si a vecinătăţilor acestuia, raportul fiind depus la dosarul cauzei la data de 28.01.2009 (filele 92 – 93 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. La data de 01.12.1976, reclamantul …………… a încheiat cu Atanasiu Eufrosina o convenţie prin care primul plătea un avans de 10.000 de lei din preţul unei case de locuit situata in ………….., urmând ca restul de 500 de lei sa fie plătiţi la momentul perfectării actului de vânzare – cumpărare. Acest rest a fost plătit ulterior fara sa fi intervenit perfectarea actelor la Notariatul de Stat. De la momentul autentificării reclamantul a intrat in stăpânirea de fapt a imobilului casa de locuit, împreuna cu terenul aferent, fapt confirmat de declaraţiile martorilor audiaţi in cauza.

5. Instanţa apreciază ca in cauza, posesia reclamantului întruneşte toate condiţiile necesare pentru a fi considerata ca fiind utila : a fost continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar. Astfel, reclamantul, de la data intrării in stăpânirea de fapt, s-a comportat ca un adevărat proprietar, a achitat impozitele locale cerute de lege in ceea ce priveşte casa de locuit si terenul aferent (filele 26 – 36 dosar), dreptul sau aparent nefiind contestat de nicio persoana pana la acest moment.

6. Cat priveşte durata posesiei, instanţa constata ca aceasta situaţie de fapt durează de peste 30 de ani. Totuşi, susţinerile reclamantului ca ar fi întrunite si condiţiile uzucapiunii de la 10 la 20 de ani nu pot fi primite. Chitanţa autentificata sub numărul 2249/01.12.1976 nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a putea fi considerata « just titlu » in accepţiunea art. 1895 Cod Civil, ea făcând dovada încheierii a cel mult unui antecontract de vânzare cumpărare si nicidecum a transmiterii dreptului de proprietate. Mai mult decât atât, chitanţa priveşte doar vânzarea in viitor a casei de locuit, nu si a terenului aferent acesteia, in privinţa căruia partile nu au convenit nimic nici atunci, nici ulterior.

7. Prin urmare, instanţa apreciază ca in cauza sunt îndeplinite doar condiţiile uzucapiunii de 30 de ani (art. 1890 Cod Civil), astfel ca va admite acţiunea formulata de către …………… doar sub acest aspect si va constata ca acesta a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafaţa de 567 mp situat in oraşul ………….. si având ca vecinatati: la nord ……….., la vest …………, la sud teren …………, la est ……………..

Etichete: