Top

Actiune în constatare nulitate absoluta partiala titlu de proprietate

Dosar nr.583/179/2009

Domeniu alocat : actiuni în anulare

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr.21/14.01.2009

Titlu: actiune în constatare nulitate absoluta partiala titlu de proprietate

Prin cererea adresata acestei instante la data de 06 martie 2009 si înregistrata sub nr. 335/179/2009, reclamantele I.E. si V.P. au chemat în judecata pe pârâtii B.E., N.A. si R.I.GH. solicitând, pe cale de hotarâre judecatoreasca, sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra suprafetei de teren de 7,5 ha situat în extravilanul satului Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, judetul Tulcea, identificat în titlul de proprietate nr.794 din 22 aprilie 1993.

În motivarea cererii, reclamantele au aratat ca terenul sus mentionat a apartinut defunctului S.N., iar mostenitori cu vocatie succesorala au ramas cele doua fiice R.M., decedata, si M.S., decedata, ele reclamantele fiind fiicele lui M.S., iar pârâtii sunt descendentii lui R.M.. Cota de 1/2 din teren ce revenea mamei lor urmeaza a fi partajata în doua parti egale, pârâtii urmând a ramâne în indiviziune.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 728 Cod civil.

La data de 23 aprilie 2009, pârâtii B.E., N.A. si R.I.GH., urmare actiunii de iesire din indiviziune promovata de reclamantele I.E. si V.P., în baza dispozitiilor art.119 cod procedura civila, au formulat cerere reconventionala prin care au solicitat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.7947 emis la data de 22 aprilie 1993 în baza art.3 din Legea nr.167/1997, care prevede ca sunt lovite de nulitate absoluta, conform dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu încalcarea prevederilor legii fondului funciar: actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptatite potrivit legii la astfel de reconstituiri sau constituiri.

În motivarea cererii reconventionale, pârâtii- reconvenienti au aratat ca ei considera ca titlul de proprietate nr.7947 a fost emis cu încalcarea legii în favoarea unei persoane, si anume M.S., care nu era îndreptatita la aceasta reconstituire motivat de faptul ca nu avea vocatie succesorala întrucât nu a facut nici un act de acceptare a acestei succesiuni.

Potrivit art.13 alin.(1) din Legea nr.18/1991, calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotarârii judecatoresti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii, iar, conform alin.(2) al aceluiasi articol, mostenitorii care nu îsi pot dovedi aceasta calitate, întrucât terenurile nu s-au gasit în circuitul civil sunt socotiti repusi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorilor lor, ei fiind considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei.

Au mai mentionat pârâtii-reconvenienti ca se recunoaste calitatea de mostenitor nu numai persoanelor care au acceptat mostenirea lasata de fostul proprietar, au fost socotiti repusi de drept în terenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine si mostenitorii care nu acceptasera în termenul de optiune succesorala (dar nici nu renuntasera la ea) mostenire lasata de fostul proprietar la data decesului, ei fiind considerati acceptanti prin cererea facuta comisiei constituita conform legii. Invers, mostenitorul acceptant al mostenirii autorului care nu a facut cerere, nu poate pretinde drept de proprietate asupra terenului reconstituit pe numele comostenitorilor sau mostenitorilor subsecventi care au beneficiat de prevederile legii în absenta mostenitorului care nu a cerut comisiei reconstituirea dreptului de proprietate.

Deci, partea este repusa în termenul de acceptare odata cu formularea cererii de restituire în baza Legii nr.18/1991, cerere care are valoare de acceptare a succesiunii, astfel ca doar cel care a facut cerere are drept la mostenire, ceilalti, în speta M.S., neformulând cerere nu si-au reintrat în dreptul de mostenitor.

Au mai aratat pârâtii-reconvenienti ca cererea adresata comisiei are semnificatia de act juridic prin care titularul accepta succesiunea si este totodata un act de dispozitie care ramâne la latitudinea celui îndreptatit la exercitarea prerogativelor conferite de lege, iar neexercitarea dreptului de a cere reconstituirea, nedepunerea cererii atrage pierderea dreptului subiectiv de reconstituire, nu doar a dreptului material la solicitarea reconstituirii si nimanui nu i se poate atribui un drept din oficiu, iar reconstituirea proprietatii private se face doar la cerere, avându-se în vedere legile speciale,.

Astfel, M.S. nu a formulat cerere potrivit dispozitiilor Legii nr.18/1991 pentru reconstituirea suprafetei de 7,5 ha provenita de la autorii S.N. si S.Gh. si, ca atare, nu este îndreptatita la reconstituirea acestei suprafete, titlul de proprietate nr.7947/1993 fiind emis cu încalcarea legii.

Au mai declarat reconvenientii – pârâti ca M.S., prin cererea adresata comisiei nr.254/13.03.1991, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 2,5 ha cu care s-a înscris în GAC Munca în anul 1957 figurând în registru la pozitia 116, eliberându-se astfel titlul de proprietate nr.1394 din 1992 privind aceasta suprafata de teren.

Pentru suprafata de 2,5 ha depus de S.N.Gh. în GAC Munca în anul 1957, figurând la pozitia nr.117/1957, si pentru suprafata de 5 ha depuse de S.N. în GAC Munca în anul 1957, figurând la pozitia 169/1957, au fost înregistrate doua cereri la comisia locala si anume cererea nr.253/13.03.1991 formulata de R.Gh., N.A. si cererea nr.704 din 29.03.1991 formulata de B.E.. Asadar M.S. nu a formulat cerere, atribuindu-i-se din oficiu acest drept de reconstituire a dreptului de proprietate asupra acestei suprafete.

Având în vedere ca titlul de proprietate este emis cu încalcarea legii atribuindu-i un drept unei persoane care nu era îndreptatita, solicita anularea absoluta partiala a titlului nr.7947/1993.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.119-120 cod procedura civila.

În dovedirea cererii, pârâtii-reconvenienti B.E., N.A. si R.I. Gh. au solicitat administrarea probei cu înscrisuri si martori, si au depus la dosar copii de pe urmatoarele înscrisuri: titlul de proprietate nr.7947 din 22.04.1993, adeverinta nr.940 din 08 aprilie 2009 eliberata de Primaria comunei Stejaru, judetul Tulcea, încheierea din 23 aprilie 2009 pronuntata în dosarul nr.335/179/2009 de Judecatoria Babadag, având ca obiect iesire din indiviziune.

La termenul de judecata din data de 07 mai 2009, aparatorul pârâtilor-reconvenienti a solicitat disjungerea cererii reconventionale, având ca obiect constatare nulitate absoluta partiala a titlului de proprietate nr.7947 din 22 aprilie 1993 emis de Comisia judeteana de fond funciar Tulcea, de cererea de iesire din indiviziune si suspendarea acesteia din urma pâna la solutionarea cererii reconventionale, cerere cu care aparatorul reclamantelor – pârâte a fost de acord.

Instanta a admis cererea si a disjuns cererea reconventionala privind constare nulitate absoluta partiala titlu de proprietate de actiunea de iesire din indiviziune, aceasta din urma fiind suspendata în baza art.244 pct.1 Cod procedura civila, în sedinta de judecata din 07 mai 2009, iar cererea reconventionala a format obiectul unui alt dosar nr.583/179/2009 înregistrat la data de 07 mai 2009.

Prin încheierea de sedinta din data de 04 iunie 2009 s-a dispus a se solicita Comisiei judetene de fond funciar Tulcea sa înainteze documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.7947 din 22.04.1993, înscrisuri care au fost comunicate la data de 02.07.2009, respectiv hotarârea nr.182 din 17.02.1993 a Comisiei judetene de fond funciar, adresa nr.1892 din 04.12.1992 emisa de Comisia locala de fond funciar Stejaru, cererea nr.704 din 29.03.1991 formulata de B.E., cererea nr.253 din 13.03.1991 formulata de R.Gh. si N.A., acte de stare civila, declaratiile date pe proprie raspundere.

La data de 05 octombrie 2009, la solicitarea avocatului pârâtei I.E., s-a cerut Comisiei judetene de fond funciar Tulcea sa depuna hotarârea Comisiei locale de fond funciar si referatul privind propunerea acestei institutii catre comisia judeteana de fond funciar referitor la atribuire teren, precum si alte documente daca mai exista în dosarul comisiei, iar aceasta institutie a transmis adresa Comisiei locale de fond funciar Stejaru nr.1892 din 04.12.1992 înregistrata la Comisia judeteana de fond funciar Tulcea sub nr.2895 din 09.12.1992 prin care s-a propus modificarea anexelor nr.2a si 3 (sat Vasile Alecsandri) în care este inclusa si suplimentarea cu 1,00 ha a suprafetei reconstituita defunctului S.N. si Hotarârea Comisiei judetene de fond funciar Tulcea nr.182/17.02.1993.

Din întreaga documentatie mai sus mentionata, instanta retine ca au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, de pe urma defunctilor S.N. si S.Gh., B.E., N.A., R.Gh., pentru suprafata totala de teren de 7,5 ha, din care 5 ha de pe urma lui S.N. si 2,5 ha ce au apartinut lui S.Gh..

În cauza a fost administrata proba cu interogatoriul luat de catre I.E. si V.P., reclamantilor (pârâtii-reconvenienti) B.E., N.A. si R.Gh. din care rezulta ca acestia nu au primit hotarârile Comisiei locale de fond funciar Stejaru si Comisiei judetene de fond funciar Tulcea, în baza carora a fost emis titlul de proprietate nr.7947/1993, pentru a le putea ataca în instanta, motivând ca au introdus actiune de constatare a nulitatii partiale a acestui titlu doar pentru ca I.E. si V.P. i-au dat în judecata pentru iesire din indiviziune, având în vedere ca pamântul a fost lucrat în comun, iar pe M.S., mama celor doua pârâte au ajutat-o, i-au lucrat pamântul si i-au dat produsele.

Instanta, din oficiu, a solicitat Comisiei judetene de fond funciar Tulcea sa depuna documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.1394 din 1992 pe numele M.S. pentru suprafata de 2,5 ha cu care aceasta s-a înscris în G.A.C. Munca în anul 1957, precum si modalitatea de comunicare a Hotarârii nr.182/1993 partilor din prezentul dosar.

Prin adresa nr.FF 2391 din 02.12.2009, Comisia judeteana de fond funciar Tulcea a comunicat ca a procedat la revalidarea anexelor nr.2a, 3 si 4, pentru satul Vasile Alecsandri, comuna Stejaru, prin H.C.J. nr.182/17.02.1993, la propunerea Comisiei comunale de fond funciar Stejaru, urmând ca aceasta sa comunice hotarârea catre partile interesate, si a înaintat, în copie, actele în baza carora s-a emis titlul de proprietate nr.1394/1992 pentru numita M.S., respectiv cererea nr.254 din 13.03.1991 formulata de M.S., acte de stare civila, declaratia pe proprie raspundere, Hotarârea nr.182 din 17.02.1993 a Comisiei judetene de fond funciar si Hotarârea nr.459 din 18 iulie 1991 de validare a propunerii Comisiei comunei Stejaru, judetul Tulcea.

Analizând cererea nr.254 din 13.03.1991 depusa la Comisia locala de fond funciar Stejaru, de catre M.S., instanta retine ca aceasta a depus cerere pentru suprafata de 2,5 ha, în calitate de titular, teren pe care l-a dobândit de la parintii sai S.N. si A., prin donatie atunci când s-a maritat si cu care s-a înscris în C.A.P. în anul 1955, dar a formulat cerere si în calitate de mostenitor a parintilor sai, S.N. si A., pentru suprafata de 5 ha teren, pe care acestia au detinut-o în proprietate pâna în anul 1955, când s-au înscris în C.A.P.

Din actele dosarului nu rezulta însa ca M.S., mama lui I.E. si V.P., a formulat cerere si pentru suprafata de 2,5 ha ce a apartinut lui S.Gh., care a fost fiul lui S.N. si care a decedat fara mostenitori.

Fata de întreg probatoriu administrat în cauza, instanta constata ca cererea precizata, fosta cerere reconventionala formulata de reclamantii (pârâtii-reconvenienti) B.E., N.A. si R.Gh., este întemeiata si pe cale de consecinta urmeaza a o admite.

Se va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.7947/1993 emis pentru suprafata de 7,5 ha de Comisia judeteana de fond funciar Tulcea, cu privire la suprafata de 2,5 ha, teren extravilan la care numita M.S. nu este îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate, teren ce a apartinut defunctului S.N.Gh..

Instanta va dispune, totodata, emiterea a doua titluri de proprietate de catre Comisia judeteana de fond funciar Tulcea, un titlu de proprietate pentru suprafata de 5 ha teren extravilan pe numele de R.I.Gh., M.S., N.A. si B.E. si un titlu de proprietate pentru suprafata de 2,5 ha teren extravilan pe numele de R.I .Gh., N.A. si B.E..

În baza art.274 Cod procedura civila, urmeaza a obliga pârâtele I.E. si V.P. la plata sumei de 1019,5 lei, cheltuieli de judecata catre reclamanti.

Etichete: