Top

Art.2781 Cod pr.penala

Dosar nr.1229/179/2008

Domeniu alocat : plângeri prealabile

Tip speta : sentinta penala

Data spetei : s.p. nr. 2/20.01.2009

Titlu: art.2781 Cod pr.penala

Prin rezolutia nr. 327/P/2007, pronuntata la 1.09.2008, Parchetul de pe lânga Judecatori Babadag a dispus scoaterea de sub urmarire penale a învinuitilor V.V., A.A.si B.V.F.cercetati pentru savârsirea infractiunii de neglijenta în serviciu, prev. de disp., art. 249 co d penal.

S-a retinut ca petentul M.I. în anul 1999 a cumparat de SC P. SA Jurilovca o casuta – dormitor , cu doua locuri, încheindu-se contractul de vânzare cumparare nr,. 3436/31.12.1999.

Bunul achizitionat este amplasat la „Gura Portitei”, în parcela CC – 541 – 1, iar pentru suprafata aferenta de teren, de 12 m.p., a fost încheiat în cursul anului 2002 un contract de închiriere.

In cursul aceluiasi an M.I. a solicitat Primariei comunei Jurilovca concesionarea terenului situat în sola 83 parcela 564 – 1 în suprafata de 83,21 m.p., dar nefiind reglementata situatia juridica a acesteia, i s-a comunicat ca cererea sa nu putea fi aprobata.

La data de 22.02.2004 Primaria comunei Jurilovca a emis avizul nr. 2279 în care s-a mentionat ca parcela 564 – 1 a fost concesionata catre SC P. SA Jurilovca.

În realitate, actul sus mentionat a fost întocmit din neglijenta inspectorului asistent B.V.F. din cadrul primariei, deoarece aceasta suprafata nu a fost nici un moment în proprietatea Consiliului Local Jurilovca.

Cum prin fapta comisa de învinuita nu s-a produs nici un prejudiciu, s-a constatat ca nu sunt întrunite trasaturile constitutive ale infractiunii prevazuta de disp. art. 249 cod penal.

Cu atât mai putin sunt responsabili învinuitii A.A. si V.V., care au semnat actul în calitate de secretar si respectiv primar al acestei institutii.

Plângerea formulata de petent împotriva acestei rezolutii a fost admisa în parte de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag, în sensul ca a fost disjunsa cauza, dispunându-se continuarea cercetarilor fata de V.V., A.A. si B.V.F. sub aspectul savârsirii infractiunii prev. De disp. art. 289 cod penal, celelalte dispozitii mentinându-se .

S-a apreciat cu privire la împrejurarile necorespunzatoare adevarului mentionate de învinuiti în adresa nr. 920/28.06.2005 a Primariei Jurilovca si în avizul nr. 2279/2.08.2004 al aceleiasi institutii emis catre Consiliul judetean Tulcea cu privire la situatia juridica a terenului, ca sunt indicii sub aspectul savârsirii infractiunii de fals intelectual.

Prin plângerea introdusa de M.I., în calitate de reprezentant al SC M. SRL Jurilovca, adresata Judecatoriei Babadag la 3.11.2008 si înregistrata sub nr. 1229/179/2008 s-a solicitat în principal desfiintarea rezolutiei atacate ca netemeinica si nelegala prin încheiere, retinerea cauzei spre judecare în complet legal constituit si condamnarea inculpatilor V.V., A.A. si B.V.F. prin sentinta conform legii.

În subsidiar s-a solicitat desfiintarea rezolutiei atacate prin sentinta si trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmarii penale si a trimiterii în judecata a faptuitorilor pentru infractiunile inserate în plângerea initiala introdusa de M.I. si mijloacele de proba existente.

S-a motivat ca prin actul de vânzare cumparare nr. 3436/31.12.1999 încheiat prin D.G.F.CFS Tulcea a cumparat constructia ce a apartinut SC P. SA Jurilovca, situata în parcela 461 /1 pe un teren ce s-a aflau în administrarea societatii comerciale sus mentionate, iar prin actul nr. 1607/28.10.2002 a vândut aceasta constructie catre SC M.SRL al carui administrator si asociat unic este.

Conform legilor în vigoare are dreptul sa primeasca în folosinta prin închiriere sau concesiune si terenul aferent acestei constructii în suprafata de 83,2 m.p., iar în caz de scoatere la vânzare are un drept de preemtiune , al carei nerespectare conduce la consecinta nulitatii absolute a actului încheiat.

Întrucât fosta SC P. SA Jurilovca nu a facut demersurile necesare pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, conform HG nr. 834/1991, terenul a intrat sub autoritatea Consiliului Local Jurilovca, în calitate de administrator al domeniului public si privat al localitatii.

Prin adresa nr. 2958/28.02.2002 Consiliul local prin Primar i-a comunicat faptul ca prin H.C.L. nr. 26/28.02.2002 s-a aprobat preluarea terenului din administrarea SC P.SA si va urma procedura de concesionare conform actelor normative.

Ulterior prin adresa 2288/26.04.2002 primarul si secretarul comunei i-a transmis faptul ca cererea sa nu poate fi solutionata deoarece nu este clarificata situatia juridica a terenului. Raspunsul este abuziv fiind contrar H.C.L. nr. 1/2002 .

Ca o dovada a faptului ca raspunsul era eronat, la 22.07.2002 a fost încheiat contractul de închiriere nr. 2952/22.07.2002, iar la 28.10.2002 contractul nr. 3786 cu SC MAZCOM SRL pentru suprafata de teren aferenta constructiei, încasându-se chiria conform conventiei.

Contrar aceleiasi hotarâre a consiliului local, prin adresa 3818/6.12.2002 Primaria Jurilovca i-a comunicat faptul ca terenul nu ar apartine comunei Jurilovca si A.RB.D.D. Este un alt abuz comis de catre functionarii acestei institutii întrucât la 15.10.2002 acelasi consiliu local a concesionat terenul catre SC P.SRL si în pofida numeroaselor demersuri verbale directe sau scrise, acest lucru ia fost adus la cunostinta abia prin adresa nr. 920/28.06.2005.

Astfel desi la 15.10.2002 terenul fusese concesionat SC P. SRL , prin adresa nr. 3818/6.12.2002 i s-a ascuns aceasta împrejurare încercându-se inducerea sa în eroare pe motiv ca terenul ar apartine ARBDD, desi prin HCL nr. 1/2002 acesta fuse-se preluat de Consiliul Local Jurilovca prin care s-a stabilit situatia juridica certa, situatie care nu a fost modificata printr-un alt act administrativ.

Continutul adresei 920/28.06.2005 este cu atât mai bizar cu cât primaria Jurilovca avea încheiat un contract de închiriere cu petentul cu trei luni înainte si unul cu 13 zile ulterior datei când i s-a transmis ca terenul în discutie ar fi fost concesionat catre SC P. SRL .

În vederea solutionarii cauzei au fost atasate dosarele nr. 19/II/2/2008 si 327/P/2007 ale Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag.

Prin adresa nr. 5786/3.12.2008 Primaria comunei Jurilovca a transmis instantei Hot nr. 1 adoptata de Consiliul local Jurilovca la 28.02.2002 împreuna cu documentatia care a stat la baza emiterii acesteia: raportul consiliului local al comunei cu privire la adoptarea proiectului de hotarâre privind preluarea unei suprafete de teren din administrarea SC P. SA , referatul privind avizarea acestui proiect având nr. 1827/28.02.2002, raportul nr. 1482/31.01.2002 si protocolul de predare primire a terenurilor din administrarea SC P. SA în administrarea SC P. Sarichioi SA.

Din examinarea înscrisurilor atasate rezulta ca prin hotarârea sus mentionata a fost preluata suprafata de 79133,01 m.p. teren aflata în administrarea directa a SC PISCICOLA SA si trecuta în domeniul privat al comunei Jurilovca.

Cu aceasta ocazie în administrarea societatii Piscicole au mai ramas 359,90 m.p., suprafata construita si 591,50 m.p., teren liber situat în tarla 55 parcela 3707.

Din anexa nr. 1 la hotarârea privind situatia terenurilor preluate rezulta ca acestea se afla în totalitate în intravilanul localitatii Jurilovca str.P având numar cadastral T 55, parcela 3704, 3709, 3709/1 din care suprafata construita reprezinta 11674,10 m.p., suprafata cailor de transport 25217,30 m.p.,suprafata retele edilitare 225,56 m.p., suprafata libera 23206,08 m.p. si platforma depozit stuf 19404,66 m.p.

Prin urmare, terenul aferent casutei cumparate de M.I. în suprafata de 83,2 m.p., situat în zona „Gura Portitei ” , nu a facut obiectul preluarii prin Hot nr. 1/2002 si nu a intrat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Jurilovca.

Prin anexa nr. 28 , publicata în M.O., nr. 4497 bis din 10.07.2002 au fost stabilite bunurile care apartin domeniului public al comunei Jurilovca, printre acestea neregasindu-se si suprafata de teren cu numarul cadastral 564/1.

Potrivit art. 10 din legea 82/1993 privind constituirea rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” cu modificarile cu completarile ulterioare, suprafetele terestre si acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apa care intra în competenta ARBDD împreuna cu resursele naturale pe care le genereaza, constituie patrimoniul natural, domeniul public de interes national în administrarea ARBDD, de la aceste prevederi fiind exceptate terenurile care potrivit legii fac obiectul dreptului de proprietate privata a persoanelor fizice sau apartin domeniului public ori privat local sau judetean.

Asadar, suprafata în cauza se afla în administrarea ARBDD Tulcea, iar primaria comunei Jurilovca nu era competenta sa se pronunte în legatura cu concesionarea acesteia la data formularii cererii de catre M.I..

Astfel fiind, în mod corect prin rezolutia nr. 327/P/2007 din 1 septembrie 2008 s-a dispus neînceperea urmarii penale împotriva învinuitilor pentru savârsirea infractiunii de neglijenta în serviciu, prev. De disp. art.249 cod penal, solutie care a fost confirmata de procurorul ierarhic superior la data de 11.10.2008.

Etichete: