Top

Penal – plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Pe rol judecarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, împotriva sentinţei penale nr. 160 din 20.11.2008, pronunţată de Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 1619/249/2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-a prezentat intimatul I.A., lipsă fiind intimatul petent D.C.I.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentanta parchetului şi intimatul I.A., având cuvântul, pe rând, au arătat că nu mai au alte cereri de formulat, solicitând acordarea cuvântului pentru susţineri în fond.

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pentru susţineri în fond.

Reprezentanta parchetului, având cuvântul, arată că susţine apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară solicitând admiterea acestuia, arătând că hotărârea instanţei de fond este nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

Urmărirea penală efectuată în cauză a fost corect şi completă, dispoziţia de neîncepere a urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 alin.1 şi 3 C.p. datorându-se faptului că între autoturismul condus de învinuit şi cel condus de petent, nu a existat nici o atingere.

Mai arată că, deşi instanţa de fond a motivat că urmărirea penală s-a desfăşurat cu încălcarea unor dispoziţii legale, aceasta a omis faptul că pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 alin.1 şi 3 C.p. nu s-a început urmărirea penală, efectuându-se numai acte premergătoare în raport de afirmaţiile petentului, astfel că nu s-au încălcat dispoziţiile art. 6 alin.3 C.p.p.

Deasemenea, mai arată că nu era obligatorie sesizarea parchetului din oficiu asupra infracţiunii de vătămare corporală din culpă, cu atât mai mult cu cât nu a avut loc nici un accident rutier soldat cu vătămarea lui D.I. şi nici măcar o zi de îngrijire medicală.

Menţionează că instanţa de fond nu putea dispune redeschiderea penală şi să se întocmească proces verbal de sesizare din oficiu pentru infracţiunea prevăzută de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, cât timp pentru această infracţiune s-a început urmărirea penală de c ătre organele de poliţie

Consideră că în mod nelegal, instanţa de fond a apreciat că se impune reaudierea martorilor, cu privire la infracţiunea de ameninţare, deoarece, făptuitorul fusese deja sancţionat administrativ pentru această faptă.

Mai arată că aprecierea instanţei de fond cu privire la încălcarea unor dispoziţii legale imperative ale procesului penal şi incidenţa art. 197 alin.2 C.p.p., este neconcludenta, fiind bazata pe speculaţii şi nu pe probele existente la dosar.

Menţionează că, instanţa de fond nu s-a limitat la soluţionarea exclusiv a plângerii petiţionarului, dispunând în mod nejustificat redeschiderea urmăririi penale şi pentru infracţiunile prev. de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, art. 180 alin.1 C.p. şi art. 193 alin.1 C.p., deoarece pentru aceste fapte, soluţia parchetului nu a fost contestată de nici una dintre părţi.

Intimatul I.A., având cuvântul, arată că lasă la aprecierea instanţei.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului penal de faţă;

Prin cererea înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară la data de 16.10.2008 înregistrată sub nr.99/II/2 petentul D.I. domiciliat în com. sat , jud. a formulat plângere împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală din data de 05.12.2007 dată de procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, în dosarul nr.888/P/2007, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului I.A. pentru infracţiunile prev. de art. 86 al.1 OUG 195/2002, art. 180 al.1 C.p. şi art. 193 al.1 C.p. şi neînceperea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 184 al.1,3 C.p..

În motivarea plângerii, petentul a arătat că intimatul nu trebuie protejat întrucât băutura a fost de vină şi solicită 2500 lei de la acesta.

Plângerea petentului a fost înregistrată, urmare a adresei Parchetului din data de 17.10.2008, pe rolul Judecătoriei Lehliu Gară la data de 21.10.2008.

Soluţionând cauza, Judecătoria Lehliu Gară prin sentinţa penală nr. 160/20.11.2008, în baza art. 2781 al.8 lit. b C.p.p. a admis plângerea petentului D.I., domiciliat în com. , sat , jud. în contradictoriu cu intimatul I.A., domiciliat în com. , sat , jud. împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală din 05.12.2007 dată de Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 888/P/2007 şi menţinută prin Rezoluţia nr. 99/II/2/10.09.2008 dată de Prim procurorul de pe lângă Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară.

A desfiinţat Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 05.12.2007 dată de Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 888/P/2007 prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului I.A. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 86 al.1 OUG 195/2002, art. 180 al.1 C.p. şi art. 193 al.1 C.p., şi neînceperea urmăririi penale faţă de acelaşi învinuit pentru infracţiunea prev. de art. 184 al.1,3 C.p., şi trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale pentru infracţiunile prev. de art. 86 al.1 OUG 195/2002, art. 180 al.1 C.p. şi art. 193 al.1 C.p. şi începerea urmăririi penale pentru infracţiunea prev. de art. 184 al.1,3 C.p..

A dispus ca parchetul, cu ocazia redeschiderii, respectiv începerii urmăririi penale, se stabilească următoarele fapte şi împrejurări:

-distanţa parcursă de către învinuit cu autoturismul de la locuinţa sa până la magazinul din sat de unde a cumpărat băuturi alcoolice prin efectuarea de măsurători.

– se va solicita Spitalului Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon foaia de observaţie a părţii vătămate şi celelalte acte medicale aflate în evidenţa acestuia privitor la această parte.

– se vor audia martorii cu privire la infracţiunea de ameninţare în sensul stabilirii faptelor ameninţătoare invocate de partea vătămată în plângere.

-se va întocmi procesul verbal de sesizare din oficiu pentru infracţiunea prev. de art. 86 al.1 OUG 195/2002.

– se vor aduce la cunoştinţa învinuitului toate acuzaţiile părţii vătămate şi drepturile acestuia prev. de art. 6 C.p.p. şi cu privire la infracţiunile prev. de art. 180 al.1 C.p., 193 al.1 C.p., art. 184 al.1,3 C.p.

Pe lângă faptele, împrejurările şi mijloacele de probă mai sus enunţate vor fi îndeplinite orice alte acte de urmărire penală considerate necesare pentru deplina clarificare a situaţiei de fapt în vederea aflării adevărului.

În baza art. 192 al.3 cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere actele şi lucrările dosarului.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că instanţa de fond nu a analizat corect cauza, ignorând faptul că urmărirea penală în cauză a fost efectuată corect şi complet, neexistând nici un dubiu cu privire la soluţiile dispuse în cauză.

A mai arătat că instanţa de fond, în mod incorect a apreciat că în cauză au fost încălcate dispoziţii legale imperative.

De asemenea, instanţa de fond în mod nelegal a apreciat că se impune redeschiderea penală şi reaudierea martorilor, aprecierea instanţei fiind pe speculaţii şi nu pe probele existente la dosar.

Recursul este nefondat.

Instanţa de fond în mod corect a apreciat că plângerea este întemeiată, întrucât pentru a se putea verifica legalitatea şi temeinicia soluţiei de scoatere de sub urmărire penală, respectiv neînceperea urmăririi penale, parchetul ar fi trebuit să stabilească situaţia de fapt exactă, încadrarea juridică corespunzătoare, dacă sunt sau nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor reţinute.

Cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 instanţa de fond în mod legal a reţinut că procurorul nu a stabilit corect situaţia de fapt, iar sancţiunea aplicată nu corespunde gradului de pericol social al faptei, în condiţiile în care numitul I.A. a condus un autoturism în localitate fără a poseda permis de conducere. Procurorul trebuia să ţină cont şi de faptul că făptuitorul nu era la prima abatere, suferind în trecut condamnări pentru infracţiuni la regimul circulaţiei, ceea ce denotă perseverenţa făptuitorului în săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni şi periculozitatea acestuia.

Cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 180 alin.2 şi art. 184 alin.1,3 C.p. instanţa de fond în mod corect a stabilit că organele de urmărire penală nu au administrat suficiente probe pentru aflarea adevărului, urmărirea penală desfăşurându-se cu încălcarea unor dispoziţii legale.

otivarea dată de procuror prin ordonanţa nr. 888/P/2007 din 5.05.2007 este una superficială, fără analiza probelor administrate, pentru infracţiunea prev. de art- 184 alin.1 şi 3 C.p. lipsind temeiul juridic în baza căruia s-a dispus neînceperea urmăririi penale, ceea ce ridică îndoieli cu privire la corectitudinea desfăşurării activităţii de urmărire penală.

Cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 193 C.p. tribunalul constată că instanţa de fond în mod corect a reţinut că cercetările s-au efectuat în mod superficial, martorii nefiind audiaţi cu privire la această infracţiune.

Pe baza analizei întregului material probator administrat în cauză, tribunalul apreciază că în mod incorect s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, respectiv neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorul A.I.

Soluţia adoptată de instanţa de fond este legală şi temeinică, motiv pentru care se va respinge ca nefondat recursul declarat de parchet.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 385 ind.15 pct.1 lit.b C.p.p.

Respinge recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară împotriva sentinţei penale nr. 160/2008 a Judecătoriei Lehliu Gară.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19 mai 2009.

Pe rol judecarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, împotriva sentinţei penale nr. 160 din 20.11.2008, pronunţată de Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 1619/249/2008.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-a prezentat intimatul I.A., lipsă fiind intimatul petent D.C.I.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Reprezentanta parchetului şi intimatul I.A., având cuvântul, pe rând, au arătat că nu mai au alte cereri de formulat, solicitând acordarea cuvântului pentru susţineri în fond.

Tribunalul, apreciind cauza în stare de judecată, acordă cuvântul pentru susţineri în fond.

Reprezentanta parchetului, având cuvântul, arată că susţine apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară solicitând admiterea acestuia, arătând că hotărârea instanţei de fond este nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

Urmărirea penală efectuată în cauză a fost corect şi completă, dispoziţia de neîncepere a urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 alin.1 şi 3 C.p. datorându-se faptului că între autoturismul condus de învinuit şi cel condus de petent, nu a existat nici o atingere.

Mai arată că, deşi instanţa de fond a motivat că urmărirea penală s-a desfăşurat cu încălcarea unor dispoziţii legale, aceasta a omis faptul că pentru infracţiunea prevăzută de art. 184 alin.1 şi 3 C.p. nu s-a început urmărirea penală, efectuându-se numai acte premergătoare în raport de afirmaţiile petentului, astfel că nu s-au încălcat dispoziţiile art. 6 alin.3 C.p.p.

Deasemenea, mai arată că nu era obligatorie sesizarea parchetului din oficiu asupra infracţiunii de vătămare corporală din culpă, cu atât mai mult cu cât nu a avut loc nici un accident rutier soldat cu vătămarea lui D.I. şi nici măcar o zi de îngrijire medicală.

Menţionează că instanţa de fond nu putea dispune redeschiderea penală şi să se întocmească proces verbal de sesizare din oficiu pentru infracţiunea prevăzută de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, cât timp pentru această infracţiune s-a început urmărirea penală de c ătre organele de poliţie

Consideră că în mod nelegal, instanţa de fond a apreciat că se impune reaudierea martorilor, cu privire la infracţiunea de ameninţare, deoarece, făptuitorul fusese deja sancţionat administrativ pentru această faptă.

Mai arată că aprecierea instanţei de fond cu privire la încălcarea unor dispoziţii legale imperative ale procesului penal şi incidenţa art. 197 alin.2 C.p.p., este neconcludenta, fiind bazata pe speculaţii şi nu pe probele existente la dosar.

Menţionează că, instanţa de fond nu s-a limitat la soluţionarea exclusiv a plângerii petiţionarului, dispunând în mod nejustificat redeschiderea urmăririi penale şi pentru infracţiunile prev. de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, art. 180 alin.1 C.p. şi art. 193 alin.1 C.p., deoarece pentru aceste fapte, soluţia parchetului nu a fost contestată de nici una dintre părţi.

Intimatul I.A., având cuvântul, arată că lasă la aprecierea instanţei.

T R I B U N A L U L

Asupra recursului penal de faţă;

Prin cererea înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară la data de 16.10.2008 înregistrată sub nr.99/II/2 petentul D.I. domiciliat în com. sat , jud. a formulat plângere împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală din data de 05.12.2007 dată de procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară, în dosarul nr.888/P/2007, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului I.A. pentru infracţiunile prev. de art. 86 al.1 OUG 195/2002, art. 180 al.1 C.p. şi art. 193 al.1 C.p. şi neînceperea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 184 al.1,3 C.p..

În motivarea plângerii, petentul a arătat că intimatul nu trebuie protejat întrucât băutura a fost de vină şi solicită 2500 lei de la acesta.

Plângerea petentului a fost înregistrată, urmare a adresei Parchetului din data de 17.10.2008, pe rolul Judecătoriei Lehliu Gară la data de 21.10.2008.

Soluţionând cauza, Judecătoria Lehliu Gară prin sentinţa penală nr. 160/20.11.2008, în baza art. 2781 al.8 lit. b C.p.p. a admis plângerea petentului D.I., domiciliat în com. , sat , jud. în contradictoriu cu intimatul I.A., domiciliat în com. , sat , jud. împotriva Ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală din 05.12.2007 dată de Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 888/P/2007 şi menţinută prin Rezoluţia nr. 99/II/2/10.09.2008 dată de Prim procurorul de pe lângă Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară.

A desfiinţat Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală din 05.12.2007 dată de Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară în dosarul nr. 888/P/2007 prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului I.A. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 86 al.1 OUG 195/2002, art. 180 al.1 C.p. şi art. 193 al.1 C.p., şi neînceperea urmăririi penale faţă de acelaşi învinuit pentru infracţiunea prev. de art. 184 al.1,3 C.p., şi trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale pentru infracţiunile prev. de art. 86 al.1 OUG 195/2002, art. 180 al.1 C.p. şi art. 193 al.1 C.p. şi începerea urmăririi penale pentru infracţiunea prev. de art. 184 al.1,3 C.p..

A dispus ca parchetul, cu ocazia redeschiderii, respectiv începerii urmăririi penale, se stabilească următoarele fapte şi împrejurări:

-distanţa parcursă de către învinuit cu autoturismul de la locuinţa sa până la magazinul din sat de unde a cumpărat băuturi alcoolice prin efectuarea de măsurători.

– se va solicita Spitalului Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon foaia de observaţie a părţii vătămate şi celelalte acte medicale aflate în evidenţa acestuia privitor la această parte.

– se vor audia martorii cu privire la infracţiunea de ameninţare în sensul stabilirii faptelor ameninţătoare invocate de partea vătămată în plângere.

-se va întocmi procesul verbal de sesizare din oficiu pentru infracţiunea prev. de art. 86 al.1 OUG 195/2002.

– se vor aduce la cunoştinţa învinuitului toate acuzaţiile părţii vătămate şi drepturile acestuia prev. de art. 6 C.p.p. şi cu privire la infracţiunile prev. de art. 180 al.1 C.p., 193 al.1 C.p., art. 184 al.1,3 C.p.

Pe lângă faptele, împrejurările şi mijloacele de probă mai sus enunţate vor fi îndeplinite orice alte acte de urmărire penală considerate necesare pentru deplina clarificare a situaţiei de fapt în vederea aflării adevărului.

În baza art. 192 al.3 cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere actele şi lucrările dosarului.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că instanţa de fond nu a analizat corect cauza, ignorând faptul că urmărirea penală în cauză a fost efectuată corect şi complet, neexistând nici un dubiu cu privire la soluţiile dispuse în cauză.

A mai arătat că instanţa de fond, în mod incorect a apreciat că în cauză au fost încălcate dispoziţii legale imperative.

De asemenea, instanţa de fond în mod nelegal a apreciat că se impune redeschiderea penală şi reaudierea martorilor, aprecierea instanţei fiind pe speculaţii şi nu pe probele existente la dosar.

Recursul este nefondat.

Instanţa de fond în mod corect a apreciat că plângerea este întemeiată, întrucât pentru a se putea verifica legalitatea şi temeinicia soluţiei de scoatere de sub urmărire penală, respectiv neînceperea urmăririi penale, parchetul ar fi trebuit să stabilească situaţia de fapt exactă, încadrarea juridică corespunzătoare, dacă sunt sau nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor reţinute.

Cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 instanţa de fond în mod legal a reţinut că procurorul nu a stabilit corect situaţia de fapt, iar sancţiunea aplicată nu corespunde gradului de pericol social al faptei, în condiţiile în care numitul I.A. a condus un autoturism în localitate fără a poseda permis de conducere. Procurorul trebuia să ţină cont şi de faptul că făptuitorul nu era la prima abatere, suferind în trecut condamnări pentru infracţiuni la regimul circulaţiei, ceea ce denotă perseverenţa făptuitorului în săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni şi periculozitatea acestuia.

Cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 180 alin.2 şi art. 184 alin.1,3 C.p. instanţa de fond în mod corect a stabilit că organele de urmărire penală nu au administrat suficiente probe pentru aflarea adevărului, urmărirea penală desfăşurându-se cu încălcarea unor dispoziţii legale.

otivarea dată de procuror prin ordonanţa nr. 888/P/2007 din 5.05.2007 este una superficială, fără analiza probelor administrate, pentru infracţiunea prev. de art- 184 alin.1 şi 3 C.p. lipsind temeiul juridic în baza căruia s-a dispus neînceperea urmăririi penale, ceea ce ridică îndoieli cu privire la corectitudinea desfăşurării activităţii de urmărire penală.

Cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 193 C.p. tribunalul constată că instanţa de fond în mod corect a reţinut că cercetările s-au efectuat în mod superficial, martorii nefiind audiaţi cu privire la această infracţiune.

Pe baza analizei întregului material probator administrat în cauză, tribunalul apreciază că în mod incorect s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, respectiv neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorul A.I.

Soluţia adoptată de instanţa de fond este legală şi temeinică, motiv pentru care se va respinge ca nefondat recursul declarat de parchet.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

În baza art. 385 ind.15 pct.1 lit.b C.p.p.

Respinge recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară împotriva sentinţei penale nr. 160/2008 a Judecătoriei Lehliu Gară.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19 mai 2009.

Tags: