Top

Desfacerea casatorie. Stabilirea culpei in divort prin analiza coraborata a probatiunii, inclusiv a raspunsurilor la interogatoriu.

Asupra ac?iunii civile de fa??:

I. Limitele investirii din perspectiva cererilor formulate de p?r?i:

1. Prin cererea înregistrat? sub nr.1179/842/2007, reclamanta M. M. a investit instan?a în contradictoriu cu pârâtul M. D., cu solu?ionarea ac?iunii civile având ca obiect desfacerea c?s?toriei încheiate la 19.08.2001, din culpa exclusiv? a pârâtului.

Totodat?, solicit? reclamanta ?i solu?ionarea cererilor accesorii divor?ului, astfel ca prin hot?rârea ce se va pronun?a, s? se dispun?:1/ în temeiul art.42 c.fam., s?-i fie încredin?at spre cre?tere ?i educare minorul M. A.-G.; 2/ obligarea pârâtului, în considerarea disp.art.42 alin.(3) în ref. la art.94 c.fam.,de a contribui la cheltuielile legate de cre?terea ?i educarea minorului; 3/ revenirea sa, la numele purtat anterior c?s?toriei; 4/obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecat?.

În motivarea cererii, reclamanta arat? c? rela?iile de familie nu se mai desf??oar? în condi?ii de normalitate, c? de cca. doi ani, s-au separat în fapt, raporturile specifice c?s?toriei încetând ca urmare a refuzului pârâtului de a mai convie?ui „ ca so? ?i so?ie”. Mai arat? reclamanta c?, deteriorarea habitatului familial a intervenit pe fondul conduitei inadecvate a so?ului pârât care a avut „chiar ?i ie?iri violente”, înso?ite de injurii.

În ceea ce prive?te rela?iile personale cu minorul, reclamanta sus?ine c? s-a ocupat ?i a suportat în exclusivitate cheltuielile ocazionate de cre?terea ?i educarea minorului A.-G., pârâtul contribuind doar cu mici aten?ii, împrejurare fa?? de care apreciaz? c? este în interesul copilului, s?-i fie încredin?at spre cre?tere ?i educare.

În dovedirea ac?iunii, reclamanta a solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri ( anexând cererii introductive – certificatul de c?s?torie, ?i certificatul de na?tere al minorului, în copie) ?i a probei testimoniale.

2. Legal citat, pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare ?i cerere reconven?ional? (f.19-22), precizându-?i pozi?ia procesual? fa?? de cererea reclamantei ?i formulând preten?ii proprii în contra acesteia.

Pârâtul a solicitat respingerea ca nefondat? a ac?iunii deduse judec??ii de reclamanta M. M..

Reconven?ional, a solicitat : 1/ desfacerea c?s?toriei încheiate la 19.08.2001 ?i înregistrate sub nr. 37 în registrul st?rii civile al Prim?riei ora? Hâr?ova, din culpa exclusiv? a reclamantei-pârâte; 2/ revenirea reclamantei pârâte la numele purtat anterior c?s?toriei; 3/ s?-i fie încredin?at spre cre?tere ?i educare minorul A.-G.; 4/ obligarea pârâtei la plata în folosul minorului, a unei pensii de între?inere în cot? procentual? din veniturile realizate ca salariat la Prim?ria Horia; 5/obligarea la plata cheltuielilor de judecat?.

Pârâtul-reconvenient arat? c? via?a de familie a fost marcat? de neîn?elegeri, care au degenerat în st?ri conflictuale acute, stare de fapt imputabil? exclusiv so?iei care nu a reu?it s? în?eleag? c? implicarea în via?a de cuplu este absolut necesar? pentru men?inerea c?sniciei.

Sus?ine pârâtul-reconvenient c?, dup? încheierea c?s?toriei au locuit cca. dou? luni la p?rin?ii reclamantei-pârâte, iar din octombrie 2001 ?i pân? în 2005, au locuit în com.Topalu, unde a primit o locuin??, din condi?ia de preot numit la Parohia din localitate.

În aceast? perioad?, sus?ine pârâtul reconvenient c?, neîn?elegerile au fost în principal generate de faptul c?, so?ia-pârât? mai degrab? locuia la p?rin?ii s?i decât în domiciliu conjugal, c? era permanent nemul?umit? de via?a de familie, pretinzând un nivel de trai care nu doar c? dep??ea posibilit??ile date de venituri, ci nici nu era compatibil cu condi?ia sa de preot.

Arat? pârâtul-reconvenient c?, în 2005 a fost numit preot la P. H., c? s-au mutat cu chirie într-un apartament în ora? ?i în acela?i an s-a n?scut minorul A.-G., pentru a c?rui cre?tere ?i îngrijire pârâta a întrerupt serviciul, nu îns? ?i vechile deprinderi legate de gospod?rirea, în comun, cu p?rin?ii s?i, la care st?tea mai mult decât în domiciliu conjugal.

Sus?ine pârâtul-reconvenient c? reclamanta-pârât? este o „fire slab?”, care s-a l?sat influen?at? negativ de p?rin?ii s?i, c? i-a adresat rug?mintea de a limita interven?ia acestora în via?a de cuplu, dar r?spunsul din partea so?iei a fost materializat doar într-o „agresivitate fizic? ?i verbal? greu de redat”, manifestat? atât în cas?, cât ?i în public-biseric?.

Pretinde pârâtul – reconvenient c? separa?ia în fapt a survenit în decembrie 2007, când reclamanta-pârât? a p?r?sit domiciliu conjugal ?i s-a stabilit la p?rin?ii s?i, împreun? cu minorul.

Dat fiind refuzul de convie?uire al reclamantei-pârâte, încerc?rile de conciliere au r?mas f?r? rezultat, de?i demersuri în acest sens au venit „?i din partea Parohiei Hâr?ova si a Arhiepiscopiei Tomisului”, împrejurare fa?? de care reconvenientul apreciaz? c? rela?iile de c?s?torie sunt grav ?i iremediabil v?t?mate, din culpa exclusiv? a so?iei-pârâte.

În dovedirea sus?inerilor sale, atât din perspectiva ap?r?rilor, cât ?i a solicit?rilor reconven?ionale, a solicitat încuviin?area ?i administrarea probei testimoniale, cu înscrisuri ?i a oric?rui alt mijloc de dovad? a c?rui necesitate a administr?rii va reie?i din dezbateri.

3. Reclamanta-pârât? ?i-a „întregit” cererea , cu respectarea prev. art.132 c.pr.civ., solicitând instan?ei ca odat? cu divor?ul s? dispun? ?i asupra împ?r?irii bunurilor dobândite sub regimul codev?lm??iei matrimoniale.

Prin cererea completatoare (f.30), reclamanta-p?rât? – invocând disp.art.36 c.fam., solicit? împ?r?irea urm?toarelor bunuri : a/imobil teren dobândit în 2006, conf. adeverin?ei 127/21.01.2008; b/autoturism Dacia 1310, dobândit în 2003; c/imobil concesionat în baza contractului nr.1/1.03.2005.

La cererea completatoare, so?ul-pârât, M. D. a formulat „întâmpinare ?i cerere reconven?ional?” (f.43-46).

Pârâtul nu s-a opus la cererea completatoare, dar a solicitat reconven?ional partajarea bunurilor, indicând un patrimoniu coachizit în a c?rui compunere intr? mult mai multe bunuri decât cele a c?ror partajare a solicitat-o reclamanta-pârât?.

Reconvenientul sus?ine c?, în timpul c?s?toriei, prin contribu?ie egal?, au dobândit urm?toarele :

– bunuri mobile- mobilier buc?t?rie, calculator, birou calculator, aragaz cu butelie, ma?in? de sp?lat rufe, 2 tv. Panasonic;

– autoturism Dacia Berlin?, CT 06-RAI;

– bunuri imobile: teren in s-1 ha situat la „Grindul Chituc”, între com.Corbu ?i S?cele; teren în s-300 mp , concesionat de Prim?ria ora? Hâr?ova, pe care au edificat o construc?ie- cas? de locuit, compus? din 4 camere, garaj, ridicat? „la ro?u”; teren în s-1000 mp situat în intravilanul satului Capidava, com. Topalu, jud.Constanta.

Sunt men?ionate, de asemenea ?i bunurile proprii ale fiec?ruia dintre so?i, „ce nu intr? în masa bunurilor de împ?r?it”.

Pârâtul-reconvenient a formulat ?i o propunere de „Tranzac?ie”, ca modalitate de ie?ire din indiviziune.

Fa?? de preten?iile reconvenientului relativ la compunerea patrimoniului comunitar, reclamanta-pârât? î?i precizeaz? pozi?ia procesual? ( întâmpinare – f. 74), ar?tând c?, în timpul c?s?toriei, so?ii nu au dobândit proprietatea nici unei suprafe?e de teren la „Grindul Chituc”.

II. Proba?iunea încuviin?at? ?i administrat? :

În limitele cadru procesual determinat, instan?a – în considerarea disp.art.167 c.pr.civ.- a încuviin?at, la termenul de judecat? din 15.05.2008 (încheiere –f.91), proba?iunea prin înscrisuri ?i martori – în cererea de divor?, respectiv, înscrisuri, martori, interogatorii ?i expertize de specialitate, aferent? solu?ion?rii cererii având ca obiect împ?r?ire bunuri comune.

La dosarul cauzei, pârâtul-reconvenient a depus certificatul de c?s?torie, în original (f.48), precum ?i urm?toarele înscrisuri, în copie: cartea de identitate a autoturismului CT-06-RAI (f.49), certificatul de nomenclatur? stradal? emis de Prim?ria Hâr?ova (f.50), contractul de concesiune 1/1.03.2005 (f.52-56), autoriza?ia de construire (f.57-58) ?i planul de situa?ie al corpului de proprietate din str.Amurgului nr.7 (f.59), contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr.3256/23.08.2006 (f.60-61) ?i documenta?ia cadastral? a terenului din sat Capidava (f.62-65).A suplimentat probatiunea prin inscrisuri, cu cele depuse la termenul de judecata din 4.09.2008, respectiv: foile colective de prezenta de la cresa de copii Harsova, rezolutia procurorului in ds. 372/P/2008, dovada eliberata de Politia Harosva si „ angajamentul” dat de reclamanta, declaratia extrajudiciara a mamei sale, I. N.

Reclamanta-pârât? a depus urm?toarele înscrisuri: adeverin?a nr.3106/18.12.2007 emis? de Prim?ria com.Horia (f.7), adeverin?ele nr.3296/26.03.2008 emis? de Prim?ria com.Corbu (f.75) ?i nr. 1176/26.03.2008 emis? de Prim?ria com.S?cele (f.76).

Au fost efectuate anchetele sociale, dispuse la domiciliile p?r?ilor litigante, referatele fiind înaintate la dosarul cauzei (f.15-18).

La termenul de judecat? din 12.06.2008, au fost audia?i martorii B. A.?i R. G., propu?i de reclamanta pârât? (depozi?ii f.102-103), cât ?i cei propu?i de pârârtul reconvenient, S. ?. ?i P. C. (depozi?ii f.104-105).

La acela?i moment procesual, instan?a a luat act de „tranzac?ia p?r?ilor”, privitoare la o parte din bunuri, pentru care nu s-a contestat caracterul de bunuri proprii, astfel cum fusese men?ionat de pârâtul-reconvenient , care le-a men?ionat ca fiind bunuri , „ ce nu intr? la masa bunurilor de împ?r?it” (f.44) .

La termenul de judecat? din 4.09.2009 (încheiere f.147-148), a fost respins? solicitarea reclamantei-pârâte de a fi disjuns? de cererea completatoare – având ca obiect partaj bunuri comune, de ac?iunea de divor?.

S-au solicitat rela?ii de la Prim?riile Corbu, Cogealac, Sacele, 23 August,Costine?ti, Eforie- referitoare la înregistrarea unor eventuale acte translative de proprietate,în perioada 2003-2007, în care parte contractant? s? fie reclamanta pârât? M. M., r?spunsul fiind negativ, din partea tuturor .

Expertizele tehnice de specialitate- topografic? ?i tehnic? imobiliara, au fost dispuse la termenul de judecat? din 2.10.2008 (încheiere f.172-173), iar lucr?rile de specialitate au fost efectuate de exper?ii desemna?i- ing.D. F. (raport expertiz? topo- f. 192-195), respectiv ing. S. V. (raport expertiz? imobiliar? – f.218-225).

La acela?i termen, p?r?ile litigante au convenit asupra evalu?rii autoturismului Dacia CT 06 RAI , la suma de 7.500 lei.

Fa?? de declararea neconstitu?ionalit??ii disp.art.612 alin.(2) c.pr.civ., prin decizia nr.969/2007 a Cur?ii Constitu?ionale, în considerarea disp.art.129 alin.(5) c.pr.civ., instan?a a ordonat, la termenul din 30.10.2008 (încheiere-f. 189-190) administrarea probei cu interogatoriu, pentru l?murirea raporturilor personale dintre so?i, r?spunsurile reg?sindu-se la f. 205-206 din dosar.

Obiec?iunile la raportul de expertiz? tehnic? imobiliar? privitoare la evaluarea terenului din sat Capidava, com Topalu, au fost respinse, pentru considerentele expuse în încheierea din 11.12.2008 (f.237), instan?a dispunând audierea expertului, în considerarea disp.art.207, 211 c.pr.civ.

Asupra m?surii dispuse, instan?a a revenit la termenul de judecat? din 8.01.2009, înl?turând ?i r?spunsul dat de expert, în scris (241)- dat fiind c? fiecare din p?r?i a exprimat op?iunea de atribuire, în natur?, a ˝ din lotul de 1000 mp teren situat în com. Topalu, sat Capidava, iar intr-o atare situatie suprafetele fiind egale si cu caracteristici topocadastrale identice nu este influentata valoric formarea loturilor.

3. Stabilirea situa?iei de fapt, prin prisma analizei mijloacelor de prob?; aplicarea normei juridice la situa?ia faptic?.

3.1. P?r?ile s-au c?s?torit la 19.08.2001, fiind astfel stabilite rela?ii personale ?i patrimoniale specifice.

So?ii au convenit de comun acord asupra stabilirii domiciliului conjugal, au locuit împreun? în loc.Topalu , în perioada august 2001-2005. Ulterior s-au mutat în ora?ul Hâr?ova, unde au locuit într-un apartament inchiriat pân? în decembrie 2007, când reclamanta-pârâta a p?r?sit domiciliul comun ?i s-a stabilit la p?rin?ii s?i. În acest sens sunt r?spunsurile la interogatoriu (f.205,206), date de ambele p?r?i.

Separa?ia în fapt a survenit pe fondul lipsei de comunicare ?i a incapacit??ii so?ilor de a dep??i neîn?elegerile generate de maniera diferit? de abordare a vie?ii de familie, care au degenerat în st?ri conflictuale acute.

Nici na?terea minorului A.-G., care a survenit la 22.06.2005, copil pe care ambii so?i ?i l-au dorit (existând îns? discu?ii cu privire la momentul la care erau preg?ti?i s?-?i asume condi?ia de p?rin?i) nu a fost în m?sur? a da p?r?ilor o alt? perspectiv? a abord?rii rela?iilor personale.

Dimpotriv?, s-au accentuat discu?iile privitoare la timpul petrecut de reclamanta-pârât? împreun? cu p?rin?ii s?i.

Martorii S. S. propus de pârâtul-reconvenient a declarat c? „neîn?elegerile dintre so?i „au fost generate de alte persoane”, în vreme ce în depozi?ia sa, martorul P. C. a arat?t c? din relat?rile reconvenientului ?tie c? „dna preoteas? locuie?te mai mult la p?rin?ii s?i, întrucât copilul este mic ?i în apartament este frig”.

Martora R. G. nu cunoa?te aspecte legate de raporturile personale dintre so?i, relatând doar c? deseori i-a v?zut , când veneau împreun? cu minorul la p?rin?ii reclamantei, „cu autoturismul” , dar reconvenientul nu intra „îi l?sa la poarta ?i dup? aceea, pleca”.

C? între p?rin?ii si so?ul s?u „au mai existat discu?ii neprincipiale”, recunoa?te ?i reclamanta-pârât?, în r?spunsul la pct.3 din interogatoriu.

Martora B. A., sora reclamantei-pârâte, apreciaz? c? „pârâtul are o vin? însemnat?” în degradarea habitatului familial, întrucât consuma alcool ?i o jignea pe reclamant?, îi adresa cuvinte urâte, c? se vorbe?te c? ar avea o rela?ie extraconjugal?. Apreciaz? martora c? nu mai poate continua c?s?toria „din culpa exclusiv? a pârâtului-reconvenient”.

Nu sunt îns? sus?inute relat?rile martorei, de r?spunsurile la interogatoriu ale reclamantei-pârâte, care arat? c? so?ul-reconvenient consum? alcool „doar ocazional”, c? nu are o prob? „palpabil?” a unei rela?ii extraconjugale a acestuia, ci doar a gândit, datorit? conduitei so?ului, pentru c?, au încetat practic rela?iile conjugale între so?i, înc? de la mutarea în ora?ul Hâr?ova.

Ulterior declan??rii procesului de divor?, st?rile conflictuale s-au acutizat, p?r?ile au ajuns s?-?i rezume comunicarea la „angajamente” (f.128), „dovezi de restituire a bunurilor”, plângeri penale (rezolu?ie, f.125), fiind practic greu de conceput, într-o atare situa?ie, posibilitatea unei împ?c?ri ?i a relu?rii convie?uirii.

Analiza coroborat? a mijloacelor de dovad? administrate formeaz? instan?ei convingerea c? nu poate fi re?inut? culpabilitatea exclusiv? a vreunuia din so?i, ace?tia fiind deopotriv? vinova?i de destr?marea rela?iilor de familie, f?r? îns? a cuantifica procentual gradul de culp?.

De altfel, reclamanta-pârât? a revenit asupra solicit?rii men?ionate în cererea introductiv?, acceptând ca modalitate de desfacere a c?s?toriei, culpa comun?.

Este adev?rat c? stabilirea culpei prezint? interes în ceea ce prive?te unele efecte ale divor?ului, fie ?i doar de ordin moral, aspect invocat de reconvenient prin prisma condi?iei sale de preot.

G?sind temeiul divor?ului în v?dita imposibilitate de continuare a c?s?toriei, datorit? cauzelor mai sus ar?tate, iar nu ca un divor? sanc?iune sau divor? remediu, analiza coroborat? a probelor (chiar în varianta propus? de reconvenient , de înl?turare ca nesincer? a depozi?iei martorei Bozdoac?), nu este de natur? a conduce la o stabilire exclusiv? a vinov??iei reclamantei-pârâte, a?a cum dore?te reconvenientul.

Fa?? de cele ce preced, re?inem inciden?a în cauz? a disp.art.37 alin.(2)-38 c.fam, urmând a dispune desfacerea c?s?toriei, din culp? comun? a so?ilor.

Dup? r?mânerea definitiv? a hot?rârii de divor?, în considerarea disp.art.40 (3) c.fam., reclamanta-pârât? va reveni la numele purtat anterior c?s?toriei.

3.2. Minorul M. A.i-G. rezultat din c?s?toria p?r?ilor, va fi încredin?at spre cre?tere ?i educare mamei, reclamanta-pârât?.

M?sura dispus? în temeiul art.42 c.fam., este consecin?? a examin?rii criteriilor de apreciere a interesului copilului, criterii analizate în contextul proba?iunii.

Astfel, vom re?ine c? de la na?tere, copilul a beneficiat de îngrijirea atent? a mamei-reclamante, care –dup? cum recunoa?te ?i pârâtul reconvenient, a întrerupt activitatea profesional?, pentru cre?terea copilului. Nemul?umirea pârâtului-reconvenient legat? de împrejurarea c? so?ia sa a transferat practic sarcina îngrijirii minorului, la bunica matern?, nu este confirmat? probator.

?i dup? separa?ia în fapt a so?ilor, minorul este în îngrijirea reclamantei-pârâte, aspect relatat de to?i martorii audia?i în cauz?, de concluziile referatelor de anchet? social?.

Refuzul reclamantei de a-i permite leg?turile personale cu copilul, invocat de reconvenient nu este de natur? a determina desprinderea copilului de mama sa, fa?? de care gradul de ata?ament ?i afec?iune nu a fost contestat de tat?l pârât.

De mijloacele materiale necesare pentru cre?terea ?i educarea minorului, dispun – în egal? m?sur?, ambii p?rin?i, care realizeaz? venituri, din munc?, profilul moral al acestora nu este de natur? a impieta asupra încredin??rii copilului oric?ruia dintre ei.

Numai c?, fiind la o vârst? fraged?, copilul are mai mult? nevoie de îngrijire matern?, iar reclamanta-pârât? beneficiaz? ?i de sprijinul acordat de p?rin?ii s?i, care se pot ocupa de supravegherea minorului, atunci când mama-reclamant? este la serviciu.

3.3. În sarcina tat?lui va fi stabilit? obliga?ia de între?inere în folosul minorului, prin raportare la disp.art.107 în ref. la art.86,94 c.fam.

Pensia de între?inere la care va fi obligat pârâtul, în folosul minorului, va fi de 20 % din veniturile salariale realizate ca preot la Parohia nr.1 Hâr?ova ?i cadru didactic la ?coala de Arte ?i Meserii-Ciobanu, datorat? fiind de la data introducerii cererii -20.12.2007 ?i pân? la majoratul copilului.

Cuantumul pensiei de intretinere a fost determinat prin raportare la varsta copilului, dar si la caracterul „in solidium” al obligatiei de intretinere fata de copii lor minori.

Chiar daca aceasta obligatie nu este prevazuta expres de lege (art.1041 c.civ.) ca fiind solidara, literatura si practica jurisprudentiala au statuat ca ambii parinti sunt obligati la intretinere, proportional cu mijloacele de care dispun.

In speta, in conditiile in care si mama reclamanta realizeaza venituri din munca, iar sarcinile parintilor trebuie sa fie impartite in mod echitabil, apreciem – dupa cum am aratat, si cu luarea in considerare a varstei minorului (in raport cu care nu sunt implicate cheltuielile aferente varstei scolare) ca nu este justificata acordarea pensiei in cuantumul maxim prevazut de lege si solicitat de reclamanta.

Fa?? de disp.art.453 alin.(2) în ref. la art.278 pct.3 c.pr.civ., se va dispune emiterea ordonan?elor de poprire asupra veniturilor salariale ale pârâtului.

3.4. Efectele desfacerii c?s?toriei în rela?iile patrimoniale dintre so?i.

În m?sura în care, prin bun? învoial?, nu a fost posibil? împ?r?irea bunurilor ce compun patrimoniul comunitar, în cererea- întemeiat? pe disp.art.36 c.fam., p?r?ile justific? interesul legitim de a pune cap?t codev?lm??iei matrimoniale.

Partajul va purta asupra bunurilor pentru care p?r?ile litigante au f?cut dovada dobândirii lor, în timpul c?s?toriei.

Masa bunurilor supuse împ?r?elii cuprinde:

a/ imobilul neconstruit-teren în s-1000 mp, situat în sat Capidava, com.Topalu, jud.Constan?a, dobândit în prin cump?rare, cu actul autentificat sub nr. 3256/23.08.2006;

b/ imobilul – cas? de locuit compus? din 4 camere, dependin?e ?i garaj, construc?ie edificat? – în baza autoriza?iei nr.19/2005, pe terenul concesionat în baza contractului din perfectat cu Prim?ria Hâr?ova la 1.03.2005;

c/ autoturismul Dacia CT 06-RAI;

d/ bunuri mobile, obiecte de uz casnic ?i gospod?resc, respectiv: mobil? buc?t?rie, calculator, birou calculator, aragaz ?i butelie, 2 tv Panasonic ?i ma?in? de sp?lat rufe.

P?r?ile nu au contestat caracterul de bun comun al bunurilor mai sus-men?ionate, recunoscându-?i reciproc o cot? contributiv? egal? la achizi?ionarea lor.

Asupra solicit?rii de includere în masa partajabil? a terenurilor despre care reconvenientul a sus?inut c? au fost dobândite, de so?ia sa împreun? cu sora sa, B. A., dar prin acte simulate, pe numele altor persoane, dat? fiind imposibilitatea probatorie invocat?, reconvenientul a renun?at la preten?ia sa de a fi incluse în masa partajabil?.

Valoarea bunurilor partajabile a fost stabilit? astfel:

-prin raportul de expertiz? efectuat în cauz? de ing. Stoica Valeriu, a fost evaluat la 19.130 lei terenul situat în com. Topalu, sat Capidava, jud.Constan?a, identificat cadastral prin nr.632 ?i individualizat prin vecin?t??i de expertul topograf D. F.

-prin acela?i raport a fost evaluat? ?i construc?ia nefinalizat?, stadiu de execu?ie 45% – 75.680 lei;

– p?r?ile nu au contestat valoarea estimat? a bunurilor mobile, fiind de acord a fi incluse în masa partajabil? la urm?toarele pre?uri: autoturism Dacia CT 06 RAI- 7500 lei (declara?ii consemnate în încheiere de ?edin?? din 2.10.2008 –f.173), iar pentru bunurile de mobilier, uz casnic ?i gospod?resc, valorile estimate indicate de reconvenient, respectiv- mobil? buc?t?rie- val. 500 lei, calculator- 1500 lei, birou calculator-100 lei, aragaz ?i butelie- 300 lei, 2 tv.Panasonic- fiecare a 500 lei, masin? de sp?lat- 500 lei.

Totalul valoric al bunurilor ce intr? în compunerea masei de împ?r?it este de 106.210 lei.

Se va dispune împ?r?irea bunurilor, prin formare ?i atribuire de loturi, cu desocotire, prin sult?.

Opera?iunea de formare ?i atribuire a loturilor se va realiza cu luarea în considerare a criteriilor consacrate prin normele de drept substan?ial -art. 741,742 c.civ., cât ?i prin dispozi?iile legale procedurale care reglementeaz? procedura împ?r?elii judiciare – art.673/9 c.pr.civ.

Potrivit disp.art.741 c.civ. „La formarea ?i compunerea p?r?ilor, trebuie s? se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceea?i cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de crean?e de aceea?i natur? ?i valoare”.

Acordul p?r?ilor, m?rimea cotei-p?r?i ce se cuvine fiec?ruia din masa bunurilor de împ?r?it, natura bunurilor, domiciliul ?i ocupa?ia p?r?ilor sunt criterii consacrate de art.673/9 c.pr.civ., ce vor fi luate în considerarea la formarea ?i atribuirea loturilor ce se cuvin p?r?ilor litigante.

– Cu privire la imobile:

Imobilul neconstruit, teren în s-1000 mp, situat în sat Capidava, com.Topalu, jud.Constanta- cu individualizarea topografic? efectuat? de expertul desemnat- ing. D. F. este comod partajabil în natur?, fiind configurate prin raportul de expertiz? 2 loturi de dimensiuni ?i caracteristici identice.

Imobilul a fost evaluat la suma de 19.130 lei, de c?tre expertul desemnat – ing.S. V..

P?r?ile au optat pentru lotizarea terenului ?i atribuirea c?tre fiecare a câte 500 mp teren.

Atribuirea c?tre fiecare cop?rta?, în natur?, a unui lot de 500 mp, face irelevant? evaluarea bunului (contestat? ini?ial de pârâtul-reconvenient) c?ci prin includerea în lotul atribuit fiec?ruia a câte 500 mp teren nu se realizeaz? un dezechilibru valoric.

Imobilul construit- cas? de locuit, anexe ?i dependin?e, situat în ora? Hâr?ova, str.Amurgului, edificat asupra terenului concesionat de Prim?ria Hâr?ova, aflat în stadiu de execu?ie de 45 %- evaluat la 75.680 lei, nu este comod partajabil.

Imobilul va fi inclus în lotul atribuit reconvenientului care, de?i- prin concluziile asupra fondului nu a optat explicit pentru atribuire, nu a exclus aceasta variant?, prezentând-o în „Varianta B”. Reclamanta-pârât? a avansat aceast? solu?ie, nesolicitând atribuirea bunului, având asigurat spa?iu locativ în ora?ul Hâr?ova.

– autoturismul Dacia 1300 CT 06- RAI, evaluat de p?r?i la 7500 lei (iar nu 7000 lei, cum indic?, posibil dintr-o eroare material? reclamanta-pârât?, în concluziile scrise), aflat în folosin?a reclamantei-pârâte, urmeaz? a fi inclus în lotul ce va fi atribuit acesteia.

– bunurile mobile- obiecte de mobilier, uz casnic ?i gospod?resc, evaluate prin bun? învoial? de p?r?i (total-3.900 lei) nu vor fi atribuite în exclusiv pârâtului- reconvenient, a?a cum preconizeaz? reclamanta, care dore?te ca „acestea s?-i r?mân? în proprietate”, iar în compensare s?-i fie atribuit autoturismul.

Va fi atribuit? reclamantei ma?ina de sp?lat (care se afl? în posesia sa)- val.500 lei, precum ?i un tv.Panasonic- val.500 lei; cel?lalt tv. „Panasonic” , precum ?i restul bunurilor mobile- aflate în fostul domiciliu conjugal, în folosin?a reconvenientului, vor fi atribuite acestuia.

În considerarea celor expuse, configura?ia loturilor va fi urm?toarea:

Lotul A- val.18.065 lei: teren-500 mp situat în sat Capidava, com.Topalu; autoturism Dacia CT 06 RAI, masin? de sp?lat ?i Tv „Panasonic”;

Lotul B- val. 88.145 lei: imobilul construit- cas? de locuit edificat? pe terenul concesionat de Prim?ria Hâr?ova, în str.Amurgului 7; teren 500 mp situat în Capidava, com.Topalu; mobil? buc?t?rie, calculator, birou calculator, aragaz cu butelie, tv.”Panasonic”.

Consecin?? a atribuirii în deplin? proprietate ?i exclusiv? posesie a bunurilor ce compun lotul „A” c?tre reclamanta-pârât?, respectiv a bunurilor ce compun lotului „B”- c?tre reconvenient, se va realiza egalizarea valoric? a loturilor prin sult?, conf. art.742 c.civ. în ref. la art.673/5 alin.(2) c.pr.civ.

Cu acest titlu, pârârtul-reconvenient va fi obligat la plata c?tre reclamanta-pârârt? a sumei de 35.040 lei.

3.5. Cheltuielile judiciare.

Pe parcursul judec??ii cauzei- al c?rui obiect a fost configurat prin cererea introductiv? de instan?? astfel cum a fost precizat? ?i modificat?, dar ?i de cererea reconven?ional?, ambele p?r?i au efectuat cheltuieli judiciare, solicitându-le, atât prin cereri, cât ?i cu ocazia concluziilor în fond.

Cheltuielile judiciare avansate ?i dovedite, prin înscrisurile ce se reg?sesc la dosar, se compun din:

– taxe judiciare de timbru, achitate conform legii timbrului, în acela?i cuantum de fiecare din p?r?ile litigante;

– onorarii expertize: 1.200 lei- achitat de reclamanta-pârât? M. M.(f.177,197) ?i 350 lei- achitat pârâtul reconvenient M. D.; deci peste partea de ˝, reclamanta a achitat suma de 425 lei, la care va fi obligat paratul-reconvenient catre reclamanta;

– onorarii avocat: -3.000 lei- avansate de reconvenient (chitan?e ?i facturi fiscale, f. 245-248). Nu a fost f?cut? dovada cheltuielilor avansate cu acest titlu de reclamanta-pârât?.Admiterea in parte a cererii reconventionale determina admiterea in parte si a cheltuielilor solicitate cu acest titlu, astfel ca reclamanta parata va fi obligata catre reconvenient la plata sumei de 1.500 lei.

Admiterea în parte a cererilor deduse judec??ii de fiecare dintre p?r?ile litigante, face incident? aplic.art.276 c.pr.civ., dispozi?ie în temeiul c?reia instan?a va compensa cheltuielile judiciare pân? la concuren?a sumei de 1.075 lei, urmând a obliga reclamanta-pârât? la plata sumei de 1.075 lei c?tre pârâtul-reconvenient.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite in parte actiunea avand ca obiect „divort cu minori si partaj bunuri comune”, formulata de reclamanta M. M., cu domiciliul ales in orasul Harsova, jud.Constanta, in contradictoriu cu paratul M. D., cu domiciliul ales in orasul Harsova, jud.Constanta .

Admite in parte cererea reconventionala formulata de paratul reconvenient M. D. in contradictoriu cu reclamanta-parata M. M..

In baza art. 37(2) – 38 c.fam., dispune desfacerea casatoriei incheiate la 19.08.2001, inregistrata in registrul starii civile al Primariei oras Harsova sub nr. 37/2001, din culpa comuna.

Dupa ramanerea definitiva a hotararii de divort, conf. art. 40(3) c.fam., reclamanta – parata va reveni la numele purtat anterior casatoriei, „ Vranceanu „ In temeiul art. 42 c.fam., incredinteaza mamei – reclamante, spre crestere si educare, pe minorul M. A. – G., nascut la data de 22.06.2005.

In baza art. 86, art. 94 c.fam., obliga paratul reconvenient la plata, in folosul minorului, a 20% venit net lunar, pensie de intretinere datorata incepand cu data introducerii cererii – 20.12.2007 si pana la majoratul copilului.

Conform art. 453 (2) c.pr.civ., dispune infiintarea popririi.

Constata ca, in timpul casatoriei, prin contributie egala, partile au dobandit urmatoarele bunuri :

– imobil neconstruit, teren in suprafata de 1000 mp situat in intravilanul sat. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta – nr. cadastral 632, val. 19.130 lei;

– imobil construit, casa de locuit ( 4 camere si dependinte ) si garaj – val. 75.680 lei, constructie edificata asupra terenului concesionat, situat in oras Harsova, str. Amurgului, nr.7;

– autoturism „ Dacia „ CT.06.RAI – val. 7500 lei;

– bunuri mobile, obiecte de uz casnic si gospodaresc : mobila bucatarie- 500 lei; calculator – 1500 lei; birou calculator – 100 lei; aragaz si butelie – 300 lei; TV Panasonic – 500 lei; masina spalat rufe – 500 lei; TV Panasonic – 500 lei.

Valoarea insumata a bunurilor ce compun patrimoniul coachizit este de 106.210 lei.

In baza disp. art. 36(1) c.fam. in ref. la art. 673/5 c.pr.civ., in considerarea unei cote contributive egale, instanta va dispune impartirea bunurilor dobandite in regimul codevalmasiei matrimoniale, prin formare si atribuire de loturi, astfel:

Lotul A – val. 18.065 lei cuprinde :

– 500 mp teren situat in sat Capidava, identificat si individualizat in raportul de expertiza intocmit de ing. D. F. – ca lotul 1, val. 9.565 lei; autoturism „ Dacia „ CT.06.RAI –val. 7.500 lei; masina spalat rufe – 500 lei si TV „ Panasonic „ val.- 500 lei;

Lotul B – val. 88.145 lei, include :

-imobilul construit- casa de locuit edificata pe terenul atribuit in concesiune, situat in Harsova, str. Amurgului, nr. 7 – val. 75.680 lei; 500 mp teren – sat Capidava, com. Topalu, identificat si individualizat in raportul de expertiza intocmit de ing. D. F.- lot 2, val. 9565 lei; mobila bucatarie – 500 lei, calculator – 1500 lei, birou calculator – 100 lei; aragaz cu butelie – 300 lei, TV „ Panasonic : – 500 lei.

Atribuie reclamantei – parate lotul A;

Atribuie paratului – reconvenient lotul B, fiecare din partile litigante preluand exclusiva proprietate a bunurilor ce le compun.

In baza disp. art. 742 c.civ. in ref. la art. 673(5) alin.2 C.pr.civ., pentru compensarea valorica a loturilor, obliga paratul – reconvenient la plata catre reclamanta – parata a sumei de 35.040 lei – sulta.

In temeiul disp. art. 276 c.pr.civ., dispune compensarea cheltuielilor judiciare pana la concurenta sumei de 1.095 lei; obliga reclamanta – parata la plata catre reconvenient a sumei de 1.095 lei.

Cu apel in 30 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?? public?, azi 14.01.2009.

Asupra ac?iunii civile de fa??:

I. Limitele investirii din perspectiva cererilor formulate de p?r?i:

1. Prin cererea înregistrat? sub nr.1179/842/2007, reclamanta M. M. a investit instan?a în contradictoriu cu pârâtul M. D., cu solu?ionarea ac?iunii civile având ca obiect desfacerea c?s?toriei încheiate la 19.08.2001, din culpa exclusiv? a pârâtului.

Totodat?, solicit? reclamanta ?i solu?ionarea cererilor accesorii divor?ului, astfel ca prin hot?rârea ce se va pronun?a, s? se dispun?:1/ în temeiul art.42 c.fam., s?-i fie încredin?at spre cre?tere ?i educare minorul M. A.-G.; 2/ obligarea pârâtului, în considerarea disp.art.42 alin.(3) în ref. la art.94 c.fam.,de a contribui la cheltuielile legate de cre?terea ?i educarea minorului; 3/ revenirea sa, la numele purtat anterior c?s?toriei; 4/obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecat?.

În motivarea cererii, reclamanta arat? c? rela?iile de familie nu se mai desf??oar? în condi?ii de normalitate, c? de cca. doi ani, s-au separat în fapt, raporturile specifice c?s?toriei încetând ca urmare a refuzului pârâtului de a mai convie?ui „ ca so? ?i so?ie”. Mai arat? reclamanta c?, deteriorarea habitatului familial a intervenit pe fondul conduitei inadecvate a so?ului pârât care a avut „chiar ?i ie?iri violente”, înso?ite de injurii.

În ceea ce prive?te rela?iile personale cu minorul, reclamanta sus?ine c? s-a ocupat ?i a suportat în exclusivitate cheltuielile ocazionate de cre?terea ?i educarea minorului A.-G., pârâtul contribuind doar cu mici aten?ii, împrejurare fa?? de care apreciaz? c? este în interesul copilului, s?-i fie încredin?at spre cre?tere ?i educare.

În dovedirea ac?iunii, reclamanta a solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri ( anexând cererii introductive – certificatul de c?s?torie, ?i certificatul de na?tere al minorului, în copie) ?i a probei testimoniale.

2. Legal citat, pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare ?i cerere reconven?ional? (f.19-22), precizându-?i pozi?ia procesual? fa?? de cererea reclamantei ?i formulând preten?ii proprii în contra acesteia.

Pârâtul a solicitat respingerea ca nefondat? a ac?iunii deduse judec??ii de reclamanta M. M..

Reconven?ional, a solicitat : 1/ desfacerea c?s?toriei încheiate la 19.08.2001 ?i înregistrate sub nr. 37 în registrul st?rii civile al Prim?riei ora? Hâr?ova, din culpa exclusiv? a reclamantei-pârâte; 2/ revenirea reclamantei pârâte la numele purtat anterior c?s?toriei; 3/ s?-i fie încredin?at spre cre?tere ?i educare minorul A.-G.; 4/ obligarea pârâtei la plata în folosul minorului, a unei pensii de între?inere în cot? procentual? din veniturile realizate ca salariat la Prim?ria Horia; 5/obligarea la plata cheltuielilor de judecat?.

Pârâtul-reconvenient arat? c? via?a de familie a fost marcat? de neîn?elegeri, care au degenerat în st?ri conflictuale acute, stare de fapt imputabil? exclusiv so?iei care nu a reu?it s? în?eleag? c? implicarea în via?a de cuplu este absolut necesar? pentru men?inerea c?sniciei.

Sus?ine pârâtul-reconvenient c?, dup? încheierea c?s?toriei au locuit cca. dou? luni la p?rin?ii reclamantei-pârâte, iar din octombrie 2001 ?i pân? în 2005, au locuit în com.Topalu, unde a primit o locuin??, din condi?ia de preot numit la Parohia din localitate.

În aceast? perioad?, sus?ine pârâtul reconvenient c?, neîn?elegerile au fost în principal generate de faptul c?, so?ia-pârât? mai degrab? locuia la p?rin?ii s?i decât în domiciliu conjugal, c? era permanent nemul?umit? de via?a de familie, pretinzând un nivel de trai care nu doar c? dep??ea posibilit??ile date de venituri, ci nici nu era compatibil cu condi?ia sa de preot.

Arat? pârâtul-reconvenient c?, în 2005 a fost numit preot la P. H., c? s-au mutat cu chirie într-un apartament în ora? ?i în acela?i an s-a n?scut minorul A.-G., pentru a c?rui cre?tere ?i îngrijire pârâta a întrerupt serviciul, nu îns? ?i vechile deprinderi legate de gospod?rirea, în comun, cu p?rin?ii s?i, la care st?tea mai mult decât în domiciliu conjugal.

Sus?ine pârâtul-reconvenient c? reclamanta-pârât? este o „fire slab?”, care s-a l?sat influen?at? negativ de p?rin?ii s?i, c? i-a adresat rug?mintea de a limita interven?ia acestora în via?a de cuplu, dar r?spunsul din partea so?iei a fost materializat doar într-o „agresivitate fizic? ?i verbal? greu de redat”, manifestat? atât în cas?, cât ?i în public-biseric?.

Pretinde pârâtul – reconvenient c? separa?ia în fapt a survenit în decembrie 2007, când reclamanta-pârât? a p?r?sit domiciliu conjugal ?i s-a stabilit la p?rin?ii s?i, împreun? cu minorul.

Dat fiind refuzul de convie?uire al reclamantei-pârâte, încerc?rile de conciliere au r?mas f?r? rezultat, de?i demersuri în acest sens au venit „?i din partea Parohiei Hâr?ova si a Arhiepiscopiei Tomisului”, împrejurare fa?? de care reconvenientul apreciaz? c? rela?iile de c?s?torie sunt grav ?i iremediabil v?t?mate, din culpa exclusiv? a so?iei-pârâte.

În dovedirea sus?inerilor sale, atât din perspectiva ap?r?rilor, cât ?i a solicit?rilor reconven?ionale, a solicitat încuviin?area ?i administrarea probei testimoniale, cu înscrisuri ?i a oric?rui alt mijloc de dovad? a c?rui necesitate a administr?rii va reie?i din dezbateri.

3. Reclamanta-pârât? ?i-a „întregit” cererea , cu respectarea prev. art.132 c.pr.civ., solicitând instan?ei ca odat? cu divor?ul s? dispun? ?i asupra împ?r?irii bunurilor dobândite sub regimul codev?lm??iei matrimoniale.

Prin cererea completatoare (f.30), reclamanta-p?rât? – invocând disp.art.36 c.fam., solicit? împ?r?irea urm?toarelor bunuri : a/imobil teren dobândit în 2006, conf. adeverin?ei 127/21.01.2008; b/autoturism Dacia 1310, dobândit în 2003; c/imobil concesionat în baza contractului nr.1/1.03.2005.

La cererea completatoare, so?ul-pârât, M. D. a formulat „întâmpinare ?i cerere reconven?ional?” (f.43-46).

Pârâtul nu s-a opus la cererea completatoare, dar a solicitat reconven?ional partajarea bunurilor, indicând un patrimoniu coachizit în a c?rui compunere intr? mult mai multe bunuri decât cele a c?ror partajare a solicitat-o reclamanta-pârât?.

Reconvenientul sus?ine c?, în timpul c?s?toriei, prin contribu?ie egal?, au dobândit urm?toarele :

– bunuri mobile- mobilier buc?t?rie, calculator, birou calculator, aragaz cu butelie, ma?in? de sp?lat rufe, 2 tv. Panasonic;

– autoturism Dacia Berlin?, CT 06-RAI;

– bunuri imobile: teren in s-1 ha situat la „Grindul Chituc”, între com.Corbu ?i S?cele; teren în s-300 mp , concesionat de Prim?ria ora? Hâr?ova, pe care au edificat o construc?ie- cas? de locuit, compus? din 4 camere, garaj, ridicat? „la ro?u”; teren în s-1000 mp situat în intravilanul satului Capidava, com. Topalu, jud.Constanta.

Sunt men?ionate, de asemenea ?i bunurile proprii ale fiec?ruia dintre so?i, „ce nu intr? în masa bunurilor de împ?r?it”.

Pârâtul-reconvenient a formulat ?i o propunere de „Tranzac?ie”, ca modalitate de ie?ire din indiviziune.

Fa?? de preten?iile reconvenientului relativ la compunerea patrimoniului comunitar, reclamanta-pârât? î?i precizeaz? pozi?ia procesual? ( întâmpinare – f. 74), ar?tând c?, în timpul c?s?toriei, so?ii nu au dobândit proprietatea nici unei suprafe?e de teren la „Grindul Chituc”.

II. Proba?iunea încuviin?at? ?i administrat? :

În limitele cadru procesual determinat, instan?a – în considerarea disp.art.167 c.pr.civ.- a încuviin?at, la termenul de judecat? din 15.05.2008 (încheiere –f.91), proba?iunea prin înscrisuri ?i martori – în cererea de divor?, respectiv, înscrisuri, martori, interogatorii ?i expertize de specialitate, aferent? solu?ion?rii cererii având ca obiect împ?r?ire bunuri comune.

La dosarul cauzei, pârâtul-reconvenient a depus certificatul de c?s?torie, în original (f.48), precum ?i urm?toarele înscrisuri, în copie: cartea de identitate a autoturismului CT-06-RAI (f.49), certificatul de nomenclatur? stradal? emis de Prim?ria Hâr?ova (f.50), contractul de concesiune 1/1.03.2005 (f.52-56), autoriza?ia de construire (f.57-58) ?i planul de situa?ie al corpului de proprietate din str.Amurgului nr.7 (f.59), contractul de vânzare-cump?rare autentificat sub nr.3256/23.08.2006 (f.60-61) ?i documenta?ia cadastral? a terenului din sat Capidava (f.62-65).A suplimentat probatiunea prin inscrisuri, cu cele depuse la termenul de judecata din 4.09.2008, respectiv: foile colective de prezenta de la cresa de copii Harsova, rezolutia procurorului in ds. 372/P/2008, dovada eliberata de Politia Harosva si „ angajamentul” dat de reclamanta, declaratia extrajudiciara a mamei sale, I. N.

Reclamanta-pârât? a depus urm?toarele înscrisuri: adeverin?a nr.3106/18.12.2007 emis? de Prim?ria com.Horia (f.7), adeverin?ele nr.3296/26.03.2008 emis? de Prim?ria com.Corbu (f.75) ?i nr. 1176/26.03.2008 emis? de Prim?ria com.S?cele (f.76).

Au fost efectuate anchetele sociale, dispuse la domiciliile p?r?ilor litigante, referatele fiind înaintate la dosarul cauzei (f.15-18).

La termenul de judecat? din 12.06.2008, au fost audia?i martorii B. A.?i R. G., propu?i de reclamanta pârât? (depozi?ii f.102-103), cât ?i cei propu?i de pârârtul reconvenient, S. ?. ?i P. C. (depozi?ii f.104-105).

La acela?i moment procesual, instan?a a luat act de „tranzac?ia p?r?ilor”, privitoare la o parte din bunuri, pentru care nu s-a contestat caracterul de bunuri proprii, astfel cum fusese men?ionat de pârâtul-reconvenient , care le-a men?ionat ca fiind bunuri , „ ce nu intr? la masa bunurilor de împ?r?it” (f.44) .

La termenul de judecat? din 4.09.2009 (încheiere f.147-148), a fost respins? solicitarea reclamantei-pârâte de a fi disjuns? de cererea completatoare – având ca obiect partaj bunuri comune, de ac?iunea de divor?.

S-au solicitat rela?ii de la Prim?riile Corbu, Cogealac, Sacele, 23 August,Costine?ti, Eforie- referitoare la înregistrarea unor eventuale acte translative de proprietate,în perioada 2003-2007, în care parte contractant? s? fie reclamanta pârât? M. M., r?spunsul fiind negativ, din partea tuturor .

Expertizele tehnice de specialitate- topografic? ?i tehnic? imobiliara, au fost dispuse la termenul de judecat? din 2.10.2008 (încheiere f.172-173), iar lucr?rile de specialitate au fost efectuate de exper?ii desemna?i- ing.D. F. (raport expertiz? topo- f. 192-195), respectiv ing. S. V. (raport expertiz? imobiliar? – f.218-225).

La acela?i termen, p?r?ile litigante au convenit asupra evalu?rii autoturismului Dacia CT 06 RAI , la suma de 7.500 lei.

Fa?? de declararea neconstitu?ionalit??ii disp.art.612 alin.(2) c.pr.civ., prin decizia nr.969/2007 a Cur?ii Constitu?ionale, în considerarea disp.art.129 alin.(5) c.pr.civ., instan?a a ordonat, la termenul din 30.10.2008 (încheiere-f. 189-190) administrarea probei cu interogatoriu, pentru l?murirea raporturilor personale dintre so?i, r?spunsurile reg?sindu-se la f. 205-206 din dosar.

Obiec?iunile la raportul de expertiz? tehnic? imobiliar? privitoare la evaluarea terenului din sat Capidava, com Topalu, au fost respinse, pentru considerentele expuse în încheierea din 11.12.2008 (f.237), instan?a dispunând audierea expertului, în considerarea disp.art.207, 211 c.pr.civ.

Asupra m?surii dispuse, instan?a a revenit la termenul de judecat? din 8.01.2009, înl?turând ?i r?spunsul dat de expert, în scris (241)- dat fiind c? fiecare din p?r?i a exprimat op?iunea de atribuire, în natur?, a ˝ din lotul de 1000 mp teren situat în com. Topalu, sat Capidava, iar intr-o atare situatie suprafetele fiind egale si cu caracteristici topocadastrale identice nu este influentata valoric formarea loturilor.

3. Stabilirea situa?iei de fapt, prin prisma analizei mijloacelor de prob?; aplicarea normei juridice la situa?ia faptic?.

3.1. P?r?ile s-au c?s?torit la 19.08.2001, fiind astfel stabilite rela?ii personale ?i patrimoniale specifice.

So?ii au convenit de comun acord asupra stabilirii domiciliului conjugal, au locuit împreun? în loc.Topalu , în perioada august 2001-2005. Ulterior s-au mutat în ora?ul Hâr?ova, unde au locuit într-un apartament inchiriat pân? în decembrie 2007, când reclamanta-pârâta a p?r?sit domiciliul comun ?i s-a stabilit la p?rin?ii s?i. În acest sens sunt r?spunsurile la interogatoriu (f.205,206), date de ambele p?r?i.

Separa?ia în fapt a survenit pe fondul lipsei de comunicare ?i a incapacit??ii so?ilor de a dep??i neîn?elegerile generate de maniera diferit? de abordare a vie?ii de familie, care au degenerat în st?ri conflictuale acute.

Nici na?terea minorului A.-G., care a survenit la 22.06.2005, copil pe care ambii so?i ?i l-au dorit (existând îns? discu?ii cu privire la momentul la care erau preg?ti?i s?-?i asume condi?ia de p?rin?i) nu a fost în m?sur? a da p?r?ilor o alt? perspectiv? a abord?rii rela?iilor personale.

Dimpotriv?, s-au accentuat discu?iile privitoare la timpul petrecut de reclamanta-pârât? împreun? cu p?rin?ii s?i.

Martorii S. S. propus de pârâtul-reconvenient a declarat c? „neîn?elegerile dintre so?i „au fost generate de alte persoane”, în vreme ce în depozi?ia sa, martorul P. C. a arat?t c? din relat?rile reconvenientului ?tie c? „dna preoteas? locuie?te mai mult la p?rin?ii s?i, întrucât copilul este mic ?i în apartament este frig”.

Martora R. G. nu cunoa?te aspecte legate de raporturile personale dintre so?i, relatând doar c? deseori i-a v?zut , când veneau împreun? cu minorul la p?rin?ii reclamantei, „cu autoturismul” , dar reconvenientul nu intra „îi l?sa la poarta ?i dup? aceea, pleca”.

C? între p?rin?ii si so?ul s?u „au mai existat discu?ii neprincipiale”, recunoa?te ?i reclamanta-pârât?, în r?spunsul la pct.3 din interogatoriu.

Martora B. A., sora reclamantei-pârâte, apreciaz? c? „pârâtul are o vin? însemnat?” în degradarea habitatului familial, întrucât consuma alcool ?i o jignea pe reclamant?, îi adresa cuvinte urâte, c? se vorbe?te c? ar avea o rela?ie extraconjugal?. Apreciaz? martora c? nu mai poate continua c?s?toria „din culpa exclusiv? a pârâtului-reconvenient”.

Nu sunt îns? sus?inute relat?rile martorei, de r?spunsurile la interogatoriu ale reclamantei-pârâte, care arat? c? so?ul-reconvenient consum? alcool „doar ocazional”, c? nu are o prob? „palpabil?” a unei rela?ii extraconjugale a acestuia, ci doar a gândit, datorit? conduitei so?ului, pentru c?, au încetat practic rela?iile conjugale între so?i, înc? de la mutarea în ora?ul Hâr?ova.

Ulterior declan??rii procesului de divor?, st?rile conflictuale s-au acutizat, p?r?ile au ajuns s?-?i rezume comunicarea la „angajamente” (f.128), „dovezi de restituire a bunurilor”, plângeri penale (rezolu?ie, f.125), fiind practic greu de conceput, într-o atare situa?ie, posibilitatea unei împ?c?ri ?i a relu?rii convie?uirii.

Analiza coroborat? a mijloacelor de dovad? administrate formeaz? instan?ei convingerea c? nu poate fi re?inut? culpabilitatea exclusiv? a vreunuia din so?i, ace?tia fiind deopotriv? vinova?i de destr?marea rela?iilor de familie, f?r? îns? a cuantifica procentual gradul de culp?.

De altfel, reclamanta-pârât? a revenit asupra solicit?rii men?ionate în cererea introductiv?, acceptând ca modalitate de desfacere a c?s?toriei, culpa comun?.

Este adev?rat c? stabilirea culpei prezint? interes în ceea ce prive?te unele efecte ale divor?ului, fie ?i doar de ordin moral, aspect invocat de reconvenient prin prisma condi?iei sale de preot.

G?sind temeiul divor?ului în v?dita imposibilitate de continuare a c?s?toriei, datorit? cauzelor mai sus ar?tate, iar nu ca un divor? sanc?iune sau divor? remediu, analiza coroborat? a probelor (chiar în varianta propus? de reconvenient , de înl?turare ca nesincer? a depozi?iei martorei Bozdoac?), nu este de natur? a conduce la o stabilire exclusiv? a vinov??iei reclamantei-pârâte, a?a cum dore?te reconvenientul.

Fa?? de cele ce preced, re?inem inciden?a în cauz? a disp.art.37 alin.(2)-38 c.fam, urmând a dispune desfacerea c?s?toriei, din culp? comun? a so?ilor.

Dup? r?mânerea definitiv? a hot?rârii de divor?, în considerarea disp.art.40 (3) c.fam., reclamanta-pârât? va reveni la numele purtat anterior c?s?toriei.

3.2. Minorul M. A.i-G. rezultat din c?s?toria p?r?ilor, va fi încredin?at spre cre?tere ?i educare mamei, reclamanta-pârât?.

M?sura dispus? în temeiul art.42 c.fam., este consecin?? a examin?rii criteriilor de apreciere a interesului copilului, criterii analizate în contextul proba?iunii.

Astfel, vom re?ine c? de la na?tere, copilul a beneficiat de îngrijirea atent? a mamei-reclamante, care –dup? cum recunoa?te ?i pârâtul reconvenient, a întrerupt activitatea profesional?, pentru cre?terea copilului. Nemul?umirea pârâtului-reconvenient legat? de împrejurarea c? so?ia sa a transferat practic sarcina îngrijirii minorului, la bunica matern?, nu este confirmat? probator.

?i dup? separa?ia în fapt a so?ilor, minorul este în îngrijirea reclamantei-pârâte, aspect relatat de to?i martorii audia?i în cauz?, de concluziile referatelor de anchet? social?.

Refuzul reclamantei de a-i permite leg?turile personale cu copilul, invocat de reconvenient nu este de natur? a determina desprinderea copilului de mama sa, fa?? de care gradul de ata?ament ?i afec?iune nu a fost contestat de tat?l pârât.

De mijloacele materiale necesare pentru cre?terea ?i educarea minorului, dispun – în egal? m?sur?, ambii p?rin?i, care realizeaz? venituri, din munc?, profilul moral al acestora nu este de natur? a impieta asupra încredin??rii copilului oric?ruia dintre ei.

Numai c?, fiind la o vârst? fraged?, copilul are mai mult? nevoie de îngrijire matern?, iar reclamanta-pârât? beneficiaz? ?i de sprijinul acordat de p?rin?ii s?i, care se pot ocupa de supravegherea minorului, atunci când mama-reclamant? este la serviciu.

3.3. În sarcina tat?lui va fi stabilit? obliga?ia de între?inere în folosul minorului, prin raportare la disp.art.107 în ref. la art.86,94 c.fam.

Pensia de între?inere la care va fi obligat pârâtul, în folosul minorului, va fi de 20 % din veniturile salariale realizate ca preot la Parohia nr.1 Hâr?ova ?i cadru didactic la ?coala de Arte ?i Meserii-Ciobanu, datorat? fiind de la data introducerii cererii -20.12.2007 ?i pân? la majoratul copilului.

Cuantumul pensiei de intretinere a fost determinat prin raportare la varsta copilului, dar si la caracterul „in solidium” al obligatiei de intretinere fata de copii lor minori.

Chiar daca aceasta obligatie nu este prevazuta expres de lege (art.1041 c.civ.) ca fiind solidara, literatura si practica jurisprudentiala au statuat ca ambii parinti sunt obligati la intretinere, proportional cu mijloacele de care dispun.

In speta, in conditiile in care si mama reclamanta realizeaza venituri din munca, iar sarcinile parintilor trebuie sa fie impartite in mod echitabil, apreciem – dupa cum am aratat, si cu luarea in considerare a varstei minorului (in raport cu care nu sunt implicate cheltuielile aferente varstei scolare) ca nu este justificata acordarea pensiei in cuantumul maxim prevazut de lege si solicitat de reclamanta.

Fa?? de disp.art.453 alin.(2) în ref. la art.278 pct.3 c.pr.civ., se va dispune emiterea ordonan?elor de poprire asupra veniturilor salariale ale pârâtului.

3.4. Efectele desfacerii c?s?toriei în rela?iile patrimoniale dintre so?i.

În m?sura în care, prin bun? învoial?, nu a fost posibil? împ?r?irea bunurilor ce compun patrimoniul comunitar, în cererea- întemeiat? pe disp.art.36 c.fam., p?r?ile justific? interesul legitim de a pune cap?t codev?lm??iei matrimoniale.

Partajul va purta asupra bunurilor pentru care p?r?ile litigante au f?cut dovada dobândirii lor, în timpul c?s?toriei.

Masa bunurilor supuse împ?r?elii cuprinde:

a/ imobilul neconstruit-teren în s-1000 mp, situat în sat Capidava, com.Topalu, jud.Constan?a, dobândit în prin cump?rare, cu actul autentificat sub nr. 3256/23.08.2006;

b/ imobilul – cas? de locuit compus? din 4 camere, dependin?e ?i garaj, construc?ie edificat? – în baza autoriza?iei nr.19/2005, pe terenul concesionat în baza contractului din perfectat cu Prim?ria Hâr?ova la 1.03.2005;

c/ autoturismul Dacia CT 06-RAI;

d/ bunuri mobile, obiecte de uz casnic ?i gospod?resc, respectiv: mobil? buc?t?rie, calculator, birou calculator, aragaz ?i butelie, 2 tv Panasonic ?i ma?in? de sp?lat rufe.

P?r?ile nu au contestat caracterul de bun comun al bunurilor mai sus-men?ionate, recunoscându-?i reciproc o cot? contributiv? egal? la achizi?ionarea lor.

Asupra solicit?rii de includere în masa partajabil? a terenurilor despre care reconvenientul a sus?inut c? au fost dobândite, de so?ia sa împreun? cu sora sa, B. A., dar prin acte simulate, pe numele altor persoane, dat? fiind imposibilitatea probatorie invocat?, reconvenientul a renun?at la preten?ia sa de a fi incluse în masa partajabil?.

Valoarea bunurilor partajabile a fost stabilit? astfel:

-prin raportul de expertiz? efectuat în cauz? de ing. Stoica Valeriu, a fost evaluat la 19.130 lei terenul situat în com. Topalu, sat Capidava, jud.Constan?a, identificat cadastral prin nr.632 ?i individualizat prin vecin?t??i de expertul topograf D. F.

-prin acela?i raport a fost evaluat? ?i construc?ia nefinalizat?, stadiu de execu?ie 45% – 75.680 lei;

– p?r?ile nu au contestat valoarea estimat? a bunurilor mobile, fiind de acord a fi incluse în masa partajabil? la urm?toarele pre?uri: autoturism Dacia CT 06 RAI- 7500 lei (declara?ii consemnate în încheiere de ?edin?? din 2.10.2008 –f.173), iar pentru bunurile de mobilier, uz casnic ?i gospod?resc, valorile estimate indicate de reconvenient, respectiv- mobil? buc?t?rie- val. 500 lei, calculator- 1500 lei, birou calculator-100 lei, aragaz ?i butelie- 300 lei, 2 tv.Panasonic- fiecare a 500 lei, masin? de sp?lat- 500 lei.

Totalul valoric al bunurilor ce intr? în compunerea masei de împ?r?it este de 106.210 lei.

Se va dispune împ?r?irea bunurilor, prin formare ?i atribuire de loturi, cu desocotire, prin sult?.

Opera?iunea de formare ?i atribuire a loturilor se va realiza cu luarea în considerare a criteriilor consacrate prin normele de drept substan?ial -art. 741,742 c.civ., cât ?i prin dispozi?iile legale procedurale care reglementeaz? procedura împ?r?elii judiciare – art.673/9 c.pr.civ.

Potrivit disp.art.741 c.civ. „La formarea ?i compunerea p?r?ilor, trebuie s? se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceea?i cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de crean?e de aceea?i natur? ?i valoare”.

Acordul p?r?ilor, m?rimea cotei-p?r?i ce se cuvine fiec?ruia din masa bunurilor de împ?r?it, natura bunurilor, domiciliul ?i ocupa?ia p?r?ilor sunt criterii consacrate de art.673/9 c.pr.civ., ce vor fi luate în considerarea la formarea ?i atribuirea loturilor ce se cuvin p?r?ilor litigante.

– Cu privire la imobile:

Imobilul neconstruit, teren în s-1000 mp, situat în sat Capidava, com.Topalu, jud.Constanta- cu individualizarea topografic? efectuat? de expertul desemnat- ing. D. F. este comod partajabil în natur?, fiind configurate prin raportul de expertiz? 2 loturi de dimensiuni ?i caracteristici identice.

Imobilul a fost evaluat la suma de 19.130 lei, de c?tre expertul desemnat – ing.S. V..

P?r?ile au optat pentru lotizarea terenului ?i atribuirea c?tre fiecare a câte 500 mp teren.

Atribuirea c?tre fiecare cop?rta?, în natur?, a unui lot de 500 mp, face irelevant? evaluarea bunului (contestat? ini?ial de pârâtul-reconvenient) c?ci prin includerea în lotul atribuit fiec?ruia a câte 500 mp teren nu se realizeaz? un dezechilibru valoric.

Imobilul construit- cas? de locuit, anexe ?i dependin?e, situat în ora? Hâr?ova, str.Amurgului, edificat asupra terenului concesionat de Prim?ria Hâr?ova, aflat în stadiu de execu?ie de 45 %- evaluat la 75.680 lei, nu este comod partajabil.

Imobilul va fi inclus în lotul atribuit reconvenientului care, de?i- prin concluziile asupra fondului nu a optat explicit pentru atribuire, nu a exclus aceasta variant?, prezentând-o în „Varianta B”. Reclamanta-pârât? a avansat aceast? solu?ie, nesolicitând atribuirea bunului, având asigurat spa?iu locativ în ora?ul Hâr?ova.

– autoturismul Dacia 1300 CT 06- RAI, evaluat de p?r?i la 7500 lei (iar nu 7000 lei, cum indic?, posibil dintr-o eroare material? reclamanta-pârât?, în concluziile scrise), aflat în folosin?a reclamantei-pârâte, urmeaz? a fi inclus în lotul ce va fi atribuit acesteia.

– bunurile mobile- obiecte de mobilier, uz casnic ?i gospod?resc, evaluate prin bun? învoial? de p?r?i (total-3.900 lei) nu vor fi atribuite în exclusiv pârâtului- reconvenient, a?a cum preconizeaz? reclamanta, care dore?te ca „acestea s?-i r?mân? în proprietate”, iar în compensare s?-i fie atribuit autoturismul.

Va fi atribuit? reclamantei ma?ina de sp?lat (care se afl? în posesia sa)- val.500 lei, precum ?i un tv.Panasonic- val.500 lei; cel?lalt tv. „Panasonic” , precum ?i restul bunurilor mobile- aflate în fostul domiciliu conjugal, în folosin?a reconvenientului, vor fi atribuite acestuia.

În considerarea celor expuse, configura?ia loturilor va fi urm?toarea:

Lotul A- val.18.065 lei: teren-500 mp situat în sat Capidava, com.Topalu; autoturism Dacia CT 06 RAI, masin? de sp?lat ?i Tv „Panasonic”;

Lotul B- val. 88.145 lei: imobilul construit- cas? de locuit edificat? pe terenul concesionat de Prim?ria Hâr?ova, în str.Amurgului 7; teren 500 mp situat în Capidava, com.Topalu; mobil? buc?t?rie, calculator, birou calculator, aragaz cu butelie, tv.”Panasonic”.

Consecin?? a atribuirii în deplin? proprietate ?i exclusiv? posesie a bunurilor ce compun lotul „A” c?tre reclamanta-pârât?, respectiv a bunurilor ce compun lotului „B”- c?tre reconvenient, se va realiza egalizarea valoric? a loturilor prin sult?, conf. art.742 c.civ. în ref. la art.673/5 alin.(2) c.pr.civ.

Cu acest titlu, pârârtul-reconvenient va fi obligat la plata c?tre reclamanta-pârârt? a sumei de 35.040 lei.

3.5. Cheltuielile judiciare.

Pe parcursul judec??ii cauzei- al c?rui obiect a fost configurat prin cererea introductiv? de instan?? astfel cum a fost precizat? ?i modificat?, dar ?i de cererea reconven?ional?, ambele p?r?i au efectuat cheltuieli judiciare, solicitându-le, atât prin cereri, cât ?i cu ocazia concluziilor în fond.

Cheltuielile judiciare avansate ?i dovedite, prin înscrisurile ce se reg?sesc la dosar, se compun din:

– taxe judiciare de timbru, achitate conform legii timbrului, în acela?i cuantum de fiecare din p?r?ile litigante;

– onorarii expertize: 1.200 lei- achitat de reclamanta-pârât? M. M.(f.177,197) ?i 350 lei- achitat pârâtul reconvenient M. D.; deci peste partea de ˝, reclamanta a achitat suma de 425 lei, la care va fi obligat paratul-reconvenient catre reclamanta;

– onorarii avocat: -3.000 lei- avansate de reconvenient (chitan?e ?i facturi fiscale, f. 245-248). Nu a fost f?cut? dovada cheltuielilor avansate cu acest titlu de reclamanta-pârât?.Admiterea in parte a cererii reconventionale determina admiterea in parte si a cheltuielilor solicitate cu acest titlu, astfel ca reclamanta parata va fi obligata catre reconvenient la plata sumei de 1.500 lei.

Admiterea în parte a cererilor deduse judec??ii de fiecare dintre p?r?ile litigante, face incident? aplic.art.276 c.pr.civ., dispozi?ie în temeiul c?reia instan?a va compensa cheltuielile judiciare pân? la concuren?a sumei de 1.075 lei, urmând a obliga reclamanta-pârât? la plata sumei de 1.075 lei c?tre pârâtul-reconvenient.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite in parte actiunea avand ca obiect „divort cu minori si partaj bunuri comune”, formulata de reclamanta M. M., cu domiciliul ales in orasul Harsova, jud.Constanta, in contradictoriu cu paratul M. D., cu domiciliul ales in orasul Harsova, jud.Constanta .

Admite in parte cererea reconventionala formulata de paratul reconvenient M. D. in contradictoriu cu reclamanta-parata M. M..

In baza art. 37(2) – 38 c.fam., dispune desfacerea casatoriei incheiate la 19.08.2001, inregistrata in registrul starii civile al Primariei oras Harsova sub nr. 37/2001, din culpa comuna.

Dupa ramanerea definitiva a hotararii de divort, conf. art. 40(3) c.fam., reclamanta – parata va reveni la numele purtat anterior casatoriei, „ Vranceanu „ In temeiul art. 42 c.fam., incredinteaza mamei – reclamante, spre crestere si educare, pe minorul M. A. – G., nascut la data de 22.06.2005.

In baza art. 86, art. 94 c.fam., obliga paratul reconvenient la plata, in folosul minorului, a 20% venit net lunar, pensie de intretinere datorata incepand cu data introducerii cererii – 20.12.2007 si pana la majoratul copilului.

Conform art. 453 (2) c.pr.civ., dispune infiintarea popririi.

Constata ca, in timpul casatoriei, prin contributie egala, partile au dobandit urmatoarele bunuri :

– imobil neconstruit, teren in suprafata de 1000 mp situat in intravilanul sat. Capidava, com. Topalu, jud. Constanta – nr. cadastral 632, val. 19.130 lei;

– imobil construit, casa de locuit ( 4 camere si dependinte ) si garaj – val. 75.680 lei, constructie edificata asupra terenului concesionat, situat in oras Harsova, str. Amurgului, nr.7;

– autoturism „ Dacia „ CT.06.RAI – val. 7500 lei;

– bunuri mobile, obiecte de uz casnic si gospodaresc : mobila bucatarie- 500 lei; calculator – 1500 lei; birou calculator – 100 lei; aragaz si butelie – 300 lei; TV Panasonic – 500 lei; masina spalat rufe – 500 lei; TV Panasonic – 500 lei.

Valoarea insumata a bunurilor ce compun patrimoniul coachizit este de 106.210 lei.

In baza disp. art. 36(1) c.fam. in ref. la art. 673/5 c.pr.civ., in considerarea unei cote contributive egale, instanta va dispune impartirea bunurilor dobandite in regimul codevalmasiei matrimoniale, prin formare si atribuire de loturi, astfel:

Lotul A – val. 18.065 lei cuprinde :

– 500 mp teren situat in sat Capidava, identificat si individualizat in raportul de expertiza intocmit de ing. D. F. – ca lotul 1, val. 9.565 lei; autoturism „ Dacia „ CT.06.RAI –val. 7.500 lei; masina spalat rufe – 500 lei si TV „ Panasonic „ val.- 500 lei;

Lotul B – val. 88.145 lei, include :

-imobilul construit- casa de locuit edificata pe terenul atribuit in concesiune, situat in Harsova, str. Amurgului, nr. 7 – val. 75.680 lei; 500 mp teren – sat Capidava, com. Topalu, identificat si individualizat in raportul de expertiza intocmit de ing. D. F.- lot 2, val. 9565 lei; mobila bucatarie – 500 lei, calculator – 1500 lei, birou calculator – 100 lei; aragaz cu butelie – 300 lei, TV „ Panasonic : – 500 lei.

Atribuie reclamantei – parate lotul A;

Atribuie paratului – reconvenient lotul B, fiecare din partile litigante preluand exclusiva proprietate a bunurilor ce le compun.

In baza disp. art. 742 c.civ. in ref. la art. 673(5) alin.2 C.pr.civ., pentru compensarea valorica a loturilor, obliga paratul – reconvenient la plata catre reclamanta – parata a sumei de 35.040 lei – sulta.

In temeiul disp. art. 276 c.pr.civ., dispune compensarea cheltuielilor judiciare pana la concurenta sumei de 1.095 lei; obliga reclamanta – parata la plata catre reconvenient a sumei de 1.095 lei.

Cu apel in 30 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?? public?, azi 14.01.2009.

Etichete: