Top

Fond Funciar. Revizuire

Prin cererea înregistrata cu nr. 1867/237/12.08.2009 la Judecatoria Gura Humorului revizuientul S. G. a solicitat revizuirea sentintei civile nr.239/2009 a Judecatoriei Gura Humorului din dosar nr.2780/237/2008.

În motivare revizuientul a aratat ca prin actiunea initiala l-a chemat în judecata pe pârâtul S. G., solicitând instantei sa dispuna anularea titlului de proprietate nr.506/1996 întocmit de Comisia Judeteana Suceava pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor. În baza acestui titlu a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 6 ha padure pe raza orasului Frasin, coproprietari fiind S. G. si S. G. în calitate de mostenitori ai tatalui lor S. P.. Dar terenul a fost doar al revizuientului, deoarece l-a detinut pâna în anul 1948, când a fost preluat de stat. Instanta de fond a respins actiunea, iar recursul a fost respins. Dupa solutionarea cauzei revizuientul a descoperit înscrisuri din care rezulta ca fratele sau S. G. a primit, cu ocazia partajului de ascendent facut de tatal sau, o suprafata de 3 ha padure, iar în consecinta nu mai are nici un drept asupra terenului înscris în titlul de proprietate nr.506/1996.

Prin cererea depusa la 04.09.2009 (fila 8) revizuientul i-a chemat în judecata pe pârâtii Z. D. si S. D., în calitate de mostenitori ai defunctului S. G..

Au fost introdusi în cauza în calitate de intimati Comisia Locala de Fond Funciar Frasin, Comisia Judeteana Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate privata Asupra Terenurilor Suceava si Directia Silvica Suceava.

Prin întâmpinarea depusa la 15.03.2010 (fila 55) intimata Z. D. a solicitat respingerea cererii de revizuire, invocând tardivitatea depunerii cererii de revizuire; desi revizuientul a invocat în motivare existenta unor înscrisuri noi, însa nu a indicat expres care sunt aceste înscrisuri, înscrisurile depuse la dosar sunt cele avute în vedere la solutionarea fondului cauzei.

Prin sentinta civila nr. 402 din 22.03.2010 Judecatoria Gura Humorului a respins ca nefondata cererea.

Pentru a hotarî astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Având în vedere ca revizuientul a invocat faptul ca a intrat în posesia înscrisurilor noi în luna august 2009, instanta a apreciat ca nu este data exceptia tardivitatii introducerii cererii de revizuire si a respins exceptia tardivitatii invocata de intimata Z. D..

Din certificatul de mostenitor nr.214/20.12.1961 (fila 35, avut în vedere la solutionarea fondului) rezulta ca S. P. a decedat la 22.04.1956. Încheierea (depusa în copie la filele 36, 45, 65 si 72), invocata ca act nou de catre revizuient, nu reprezinta încheierea de autentificare a testamentului nr.71/1946 lasat de testatorul S. P. a lui E., ci o declaratie data de S. G. în 1970, întrucât se consemneaza : „S. G. am întretinut parintii, am facut înmormântarea la tata si la mama dupa datini din batrâni” si „obligatia la înmormântarea lui tata S. P. era sa o faca fratii, dar G. a refuzat sa participe, cu bani.

Planul de situatie întocmit de ing. Macovei Vasile, în care sunt identificate parcelele de padure cu care S. G. si S. G. au fost pusi în posesie de Comisia Locala de Fond Funciar Frasin (fila 69), nu reprezinta act nou în sensul art.322 pct.5 cod procedura civila, întrucât nu atesta dreptul de proprietate anterior trecerii padurii la stat si nu poate fi determinant în stabilirea titularului dreptului de proprietate asupra padurii; acest înscris putea fi obtinut usor, prin simpla formulare a unei cereri adresate Comisiei Locale, care elibereaza schita (planul de situatie) contra unei taxe.

Toate celelalte înscrisuri depuse de revizuient (proces-verbal de punere în posesie nr.531 din 25.02.2003, chitante, încheierea de intabulare RGF 193/1971 din 19.03.1971 a Notariatului de Stat Local Cîmpulung, proces-verbal din 13.04.1971, certificatul de mostenitor nr.214/20.12.1961, adeverinta cu mentiuni de la registrul agricol nr.530 din 22.01.2009, proces-verbal CTAP avizare de receptie din 30.10.2003, certificatul de nastere al revizuientului, plan de amplasament receptionat cu nr.20484 din 13.10.2006 de Oficiul de Cadastru Suceava, sentinta 345 din 01.09.1970 a Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti (copia dispozitivului), adeverinta cu mentiuni de la registrul agricol din 14.01.1958, extras CF nr.1528 din 07.11.2001 privind CF nr.686 a comunei cadastrale Bucsoaia, plan de situatie cu padure atribuita în baza Legii nr.1/2000, titlul de proprietate nr.536/08.12.2003) au fost depuse la judecarea fondului si au fost avute în vedere la pronuntarea sentintei civile nr.239/2009 a Judecatoriei Gura Humorului, a carei revizuire se cere.

Împotriva sentintei civile susmentionate în termen legal, revizuientul a declarat recurs aducându-i critici pe aspecte de nelegalitate si netemeinicie; în dezvoltarea motivelor depuse la filele 4 – 6 dosar a reiterat toate cele sustinute în actiune, respectiv ca planul de situatie depus, constituie înscris nou pentru admiterea revizuirii.

Desi au fost legal citati, intimatii nu s-au prezentat în instanta si nici nu si-au depus la dosar întâmpinare pentru a-si preciza pozitia cu privire la recurs.

Examinând motivele de recurs invocate, ansamblul probelor administrate în cauza si considerentele sentintei civile recurate, Tribunalul apreciaza ca motivatiile recurentului sunt nefondate, în timp ce hotarârea judecatoriei este legala si temeinica.

Revizuientul a invocat motivul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 5 Cod procedura civila în sensul ca, dupa darea deciziei, a descoperit acte noi doveditoare ale proprietatii si anume:procesul verbal de punere în posesie nr. 531/2003, 2 chitante, titlul de proprietate nr. 536/2003, încheierea 1903.1971 a CF Câmpulung Moldovenesc, procesul verbal nr. 461/1971, certificatul de mostenitor nr. 214/1961, copia testamentului nr. 71/1946, adeverinta nr. 530/2009 si procesul verbal CTAP nr. 107/30.10.2003.

Pentru ca motivul de revizuire prev. de disp. art. 322 pct. 5 Cod procedura civila sa poata fi retinut, trebuie îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

– partea interesata sa prezinte un înscris nou, care nu a fost folosit în procesul finalizat prin hotarârea atacata,înscris care sa nu fi existat la data când a fost pronuntata hotarârea;

– înscrisul sa fi fost retinut de partea potrivnica sau sa nu fi putut fi depus la dosar dintr-o împrejurare mai presus de vointa partilor, împrejurare pe care partea interesata trebuia sa o dovedeasca;

– înscrisul sa fie determinant pentru solutia ce s-ar putea da în cauza.

În speta, nici unul din înscrisurile însiruite de revizuient nu îndeplineste cerintele cumulative ale textului suscitat.

Cu referire la planul de situatie întocmit de ing. Macovei Vasile – despre care recurentul face vorbire în motivele de recurs, este a se retine ca, înscrisul nu constituie un act nou în sensul prevederilor suscitate, nefiind determinant pentru solutia ce s-ar putea da în cauza.

Nici încheierea pentru identificarea testamentului indicata în aceleasi motive, nu arage incidenta prevederilor art. 322 pct. 5 Cod procedura civila, întrucât nu este determinanta pe de o parte, pentru solutia ce s-ar putea da în cauza, iar pe de alta parte revizuientul nu a dovedit împrejurarile datorita carora nu a putut depune la dosarul de fond acest înscris.

În atare situatie, cum în mod corect, prima instanta a respins solicitarea revizuientului întemeiata pe prevederile art. 322 pct. 5 Cod procedura civila, Tribunalul în baza disp. art. 312 Cod procedura civila va respinge recursul ca nefondat.

Etichete: