Top

Executare Silită

Prin sentinţa civilă nr. 2226/22.11.2010 s-a respins ca nefondată acţiunea civilă având ca obiect daune formulată de reclamantul ……… domiciliat în sat …, com. …, jud. Suceava, în contradictoriu cu pârâta ….

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 1570/227/2009 reclamantul .. a chemat în judecată pe pârâta Comuna Slatina – prin primar, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să-i plătească suma de 5904,5 lei cu titlu de daune, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii arată că prin sentinţa civilă nr. 1975/1.10.2008 pârâta a fost obligată să-i predea suprafaţa de 600 mp teren la locul „…”, la plata sumei de 5000 lei cu titlu de daune compensatorii pentru nefolosirea acestui teren în anii 2003,2004 şi 2005 şi câte 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la punerea în posesie efectivă cu terenul respectiv.

Mai arată că daunele pe care le solicită reprezintă contravaloarea fructelor neculese în perioada 2006,2007 şi 2008 în cuantum de 5000 lei, la aceasta adăugându-se daunele cominatorii pentru perioada 12.11.2008-31.05.2009, în sumă de 2180 lei.

Precizează că pretenţiile pe care le solicită de la pârâtă sunt în cuantum de 5904,5 lei, din care 5000 lei daune pentru perioada 2006-2008, iar suma de 904,5 lei reprezintă daune rezultate din transformarea daunelor cominatorii.

Pentru că pârâta refuză să-i plătească daunele stabilite, solicită şi dobânzile legale aferente, începând cu data rămânerii definitive a sentinţei şi până la executare.

În drept, reclamantul invocă dispoziţiile art.969 şi următoarele, art.1073 Cod civil şi Decizia XX/2005 a Secţiilor Unite a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Pentru dovedirea cererii depune la dosar înscrisuri în copie, respectiv: Decizia XX din 12.12.2005 A Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (f.6-7 dosar), sentinţa civilă nr.1975/1.10.2006 a Judecătoriei Fălticeni (f.8-10 dosar).

Legal citată, pârâta s-a prezentat în instanţă prin secretarul comunei Slatina – … care a arătat că nu este de acord cu acţiunea reclamantului, motivat de faptul că acesta a fost pus în posesie, aşa cum rezultă şi din înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamantul a solicitat obligarea Comunei … – prin primar la plata sumei de 5904,5 lei, daune interese cu dobânzile legale aferente, motivat de faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţia de predare a suprafeţei de 600 mp la locul „…”, invocând dispoziţiile art.969 şi următoarele, art.1073 Cod civil şi Deciziei XX/2005 a secţiilor unitate a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Prin sentinţa civilă nr.1975/1 oct. 2008 a Judecătoriei Fălticeni, definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la 12 noiembrie 2008, pârâta a fost obligată să predea reclamantului posesia suprafeţei de 600 mp teren arabil situat în intravilanul satului …, com. …, la „….”, suprafaţă ce a făcut obiectul convenţiei de schimb şi să-i plătească suma de 5000 lei daune compensatorii, precum şi câte 50 lei pe fiecare zi de întârziere, daune cominatorii (f.8-10 dosar).

Dispozitivul sentinţei civile 1975/1.oct. 2008 a fost respectat de către pârâtă prin întocmirea la 14 noiembrie 2008 a procesului-verbal de punere în posesie nr. 5743 şi în conformitate cu dispoziţia din 13 noiembrie 2008 emisă de primarul comunei Slatina( fila 23-24 dosar).

De observat, că prezent la întocmirea acestui proces-verbal şi înştiinţat despre dispoziţia emisă de primarul comunei, reclamantul a refuzat să semneze procesul-verbal de predare –primire, precum şi cel de punere în posesie (f.24-245 dosar).

Se reţine astfel că, la o zi după efectuarea menţiunilor privind rămânerea definitivă şi irevocabilă a sentinţei civile 1975/2008, pârâta prin reprezentant a emis dispoziţie privind constituirea unei comisii de punere în posesie a reclamantului cu un lot de teren, iar la 14 noiembrie 2008, s-a întocmit procesul-verbal de predare-primire şi respectiv de punere în posesie (f. 10 verso şi 23-25 dosar).

Cum în cauză nu poate fi reţinută culpa debitoarei, Comuna Slatina în neexecutarea obligaţiei stabilite prin sentinţa civilă nr. 1975/2008, urmează ca în temeiul art.1073 Cod civil coroborat cu disp. art.5803 Cod pr.civilă, instanţa va respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete: