Top

Antecontracte

Prin sentinţa civilă 2308/30.11.2010 s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. U., cu sediul în comuna Bogdăneşti, jud. Suceava, în contradictoriu cu pârâtul CD domiciliat în comuna Pipirig, jud. Neamţ.

Dispune rezilierea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.06.2008 şi obligă pârâtul să restituie reclamantei autospeciala marca Roman tip 19256, cu număr de înmatriculare SV-…, serie saşiu …, împreună cu certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau să-i plătească echivalentul în lei a acestuia, de 20.000 lei cu T.V.A.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 300 lei lunar, începând cu data de 05.07.2008 şi până la restituirea autovehiculului sau plata acestuia, precum şi suma de 1522 lei, cheltuieli de judecată.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 277/227 din 27.01.2010 reclamanta S.C. S.R.L. …. a chemat în judecată personal la interogatoriu pe pârâtul CD, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

1) rezilierea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.06.2008, pentru neîndeplinirea culpabilă de către pârât a obligaţiei de plată a preţului de 20.000 lei cu TVA, consemnat în contract, fiind incidente dispoziţiile art. 1020 şi 1021 C. civ.;

2) obligarea pârâtului la restituirea autospecialei marca ROMAN tip 19256, serie saşiu …, cu nr. de omologare …, serie motor 11971, de culoare verde, an fabricaţie 1986, capacitate cilindrică 10344 cm3, nr. de înmatriculare SV …, care a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.0.2008 sau, în caz de imposibilitate a executării în natură a obligaţiei de restituire a autoturismului, acesta să fie obligat la plata echivalentului în lei al acestuia (20.000 lei cu TVA), precum şi la restituirea certificatului de înmatriculare a autovehiculului, ca o consecinţă a repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului, fiind incidente şi dispoziţiile art. 574 C proc. civ.;

3) obligarea pârâtului la plata daunelor interese compensatorii în sumă de 300 lei lunar, începând cu data de 05.07.2008 şi până la data restituirii autovehiculului sau, în caz de imposibilitate a restituirii în natură a acestuia, până la data plăţii echivalentului în lei al autovehiculului;

4) Cheltuieli de judecată.

În fapt, arată că la data de 06.06.2008 a încheiat cu pârâtul, în comuna …, actul sub semnătură privată intitulat „contract de vânzare-cumpărare”, prin care a vândut acestuia un camion marca Roman cu datele de identificare indicate mai sus, contra sumei de 20.000 lei cu TVA, echivalentul a 100 mc lemn lucru răşinoase.

De comun acord a convenit cu pârâtul achitarea preţului printr-o dare în plată, în sensul ca acesta să livreze la sediul din comuna …. o cantitate totală de 100 mc lemn lucru răşinoase, scadenţa ultimei tranşe de livrare fiind de 05.07.2008, dată la care urmau să se efectueze şi formalităţile de transcriere a autovehiculului pe numele noului proprietar.

Cartea de identitate a autovehiculului înstrăinat a rămas în posesia sa, ca o garanţie a executării obligaţiilor pe care pârâtul şi le-a asumat.

Contrar înţelegerii, nici până în prezent pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia plăţii preţului, împrejurare în raport de care înţelege să solicite rezilierea contractului şi ca o consecinţă a repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii convenţiei, obligarea pârâtului la restituirea autovehiculului şi a certificatului de înmatriculare al acestuia.

În temeiul art. 574 C. proc. civ., în caz de imposibilitate a executării în natură a obligaţiei de restituire a autoturismului, solicită obligarea pârâtului la plata echivalentului în lei al acestuia (20.000 lei cu TVA

Separat de aceste pretenţii, reclamanta pretinde cu titlu de daune interese compensatorii (beneficiul nerealizat şi prejudiciul efectiv suferit) suma de 300 lei lunar, începând cu data de 05.07.2008 (când s-a împlinit termenul sub care pârâtul şi-a asumat obligaţia achitării preţului şi a perfectării actelor translative de proprietate) şi până la restituirea autoutilitarei sau, în caz de imposibilitate a executării în natură a obligaţiei de restituire a acesteia, până la data plăţii echivalentului în lei al autovehiculului. Astfel, consideră că de la data de 05.07.2008 pârâtul deţine fătă titlu autovehiculul proprietatea reclamantei, astfel încât pârâtul urmează să o despăgubească cu contravaloarea lipsei de folosinţă a acestuia. Nimănui nu-i este permis a se îmbogăţi fără just temei pe seama altei persoane. Precizează pe de altă parte, că societatea se ocupă cu prelucrarea şi transportul de material lemnos, fiind nevoită să închirieze alte autovehicule contra cost, pentru a face faţă comenzilor de transport material lemnos.

Mai arată că la data de 06.08.2008, în temeiul dispoziţiilor art. 7201 C proc. civ., a procedat la notificarea pârâtului, însă acesta nu a dat curs notificării.

În dovedire, a anexat înscrisuri şi a solicitat admiterea probei cu martori.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâtul invocă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Fălticeni în soluţionarea acestei cauze, apreciind că, în conformitate cu prevederile art. 5 C. proc. civ., competenţa revine instanţei de la domiciliul său, respectiv Judecătoria Târgu Neamţ.

Ulterior, la termenul de judecată din data de 28.10.2010, urmare a probatoriului administrat, pârâtul prin apărător ales a arătat că renunţă la această excepţie, considerând că Judecătoriei Fălticeni îi revine competenţa de soluţionare a cererii.

Atât la interogatoriul civil luat în instanţă (f. 76), cât şi prin memoriul ataşat la dosar (f. 58), pârâtul recunoaşte încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu reclamanta cu privire la acel autocamion, precum şi preţul convenit, însă susţine că a predat acesteia cantitatea de 80 mc lemn din cei 100 mc conveniţi, bunuri ce le-a predat prin S.C. S.R.L., diferenţa urmând să o livreze în momentul întocmirii actelor. Cum în urma verificărilor efectuate la RAR Neamţ s-a constatat că seria motorului nu corespunde celui din cartea de identitate a maşinii, nu a mai respectat înţelegerea făcută.

Pentru dovedirea susţinerilor sale, pârâtul solicită admiterea probei cu martorul Ţîrdea Vasile.

Examinând întreg probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 06.06.2008 între părţi s-a încheiat actul sub semnătură privată numit „contract de vânzare-cumpărare” prin care reclamanta a vândut pârâtului un autocamion marca Roman, serie saşiu .., înmatriculat sub nr. SV……., preţul stabilit fiind de 20.000 lei RON, cu T.V.A sau echivalentul a 100 mc lemn lucru răşinoase ce urma a fi livrat de pârât în trei tranşe, respectiv 40 mc în perioada 09.06.2008 – 14.06.2008, încă 40 mc în perioada 23.06.2008 – 28.06.2008 şi 20 mc în perioada 01.07.2008 – 05.07.2008.

Deşi la data încheierii convenţiei, vânzătoarea a predat cumpărătorului acel autocamion aflat în bună stare de funcţionare, acesta din urmă nu a mai respectat obligaţia sa de dare în plată a acelei cantităţi de lemn şi nici nu a plătit preţul convenit prin contract.

Deşi pârâtul a susţinut că din cantitatea de lemn pe care trebuia să o livreze reclamantei a predat doar 80 mc, diferenţa refuzând să o mai achite ca urmare a faptului că numărul de identificare a motorului nu corespundea cu cel din cartea de identitate a vehiculului, din înscrisurile ataşate la dosar de către reclamantă, respectiv avize de însoţire (f. 69-73), coroborate cu factura fiscală 071/29.07.2008 (f. 74), reiese că această cantitate de lemn de 80,20 mc a fost livrată reclamantei de către S.C. S.R.L., cu sediul în loc. …, ce a fost achitată cu bilet la ordin şi nude către pârât, aşa cum conveniseră părţile.

Instanţa nu poate primi declaraţia martorului ….., reprezentantul legal al societăţii comerciale S.R.L. referitoare la neefectuarea de către reclamantă a plăţii pentru cantitatea de lemn înserată în factura fiscală mai sus-menţionată, ca urmare a faptului că aceasta (reclamanta) nu ar fi avut disponibil bancar pentru contravaloarea acesteia, întrucât la dosar nu au fost depuse înscrisuri bancare în acest sens, pe factura ataşată la dosar de pârât (f. 57) apărând făcute modificări, ce nu se regăsesc şi pe exemplarul existent la societatea reclamantă.

Dată fiind situaţia mai sus prezentată, în conformitate cu prevederile art. 1020-1021 C. civ., instanţa va admite acţiunea aşa cum a fost formulată, dispunând rezilierea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 06.06.2008, obligând pârâtul să restituie reclamantei autospeciala marca Roman tip 19256, cu număr de înmatriculare SV-06-.., serie saşiu .., împreună cu certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau să-i plătească echivalentul în lei a acestuia, de 20.000 lei cu T.V.A.

Potrivit aceloraşi dispoziţii legale, conform cărora vânzătorul poate să ceară desfacerea contractului, cu daune interese, având în vedere faptul că de la data împlinirii termenului scadent al plăţii (05.07.2008) şi până în prezent, dar şi pe viitor, până la restituirea bunului sau plata în echivalent a acestuia, reclamanta a fost prejudiciată ca urmare a lipsei de folosinţă a acestuia, în valoare de 300 lei lunar, aşa cum rezultă din ofertele depuse la filele 67, 68 dosar, instanţa va obliga pe pârât la plata acestor daune interese de câte 300 lei lunar, începând cu data de 05.07.2008 şi până la restituirea bunului sau plata acestuia.

Potrivit art. 274 C. proc. civ. pârâtul va fi obligat să achite reclamantei cheltuieli de judecată efectuate în cauză, reprezentând taxa judiciară de timbru, timbrul judiciar şi onorariul avocatului.

Etichete: