Top

Fond Funciar

Prin sentinţa civilă nr. 1203/25.05.2010 s-a respins ca inadmisibila plangerea formulata de petentul .. , domiciliat în sat ., comuna ., jud. Suceava în contradictoriu cu intimata Comisia comunala de aplicare a Legii 18/1991, ., jud. Suceava şi intervenienta SC . SRL, cu sediul în Pascani, str. .., jud. Iasi .

S-a respins ca nefondata cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenienta SC SRL, cu sediul în Pascani, str, jud. Iasi .

Prin plângerea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 1419/227 din 21 mai 2009, petentul . a solicitat în contradictoriu cu intimatele Comisia comunală de aplicare a Legilor fondului funciar .. obligarea pârâtei la punerea în posesie pe vechiul amplasament, cu suprafaţa de 3600 mp. cuprinsă în titlul de proprietate cu nr. 2888/09.09.1996, eliberat de către Comisia Judeţeană Suceava.

In fapt, arată că în baza Legii 18/1991 s-a reconstituit dreptul de proprietate defunctului .., prin titlul de proprietate nr. 2888/1996 în parcela „..”.

Prin sentinţa civilă nr. 217/2007 s-a dispus partajul succesoral după defunctul .. şi lui, petentului i s-au atribuit mai multe bunuri printre care şi suprafaţa de 3600 mp. extravilan la locul numit „..”(greşit s-a trecut „……”) cu vecinii: …

Din anul 1996 şi până în prezent, Comisia comunală de aplicare a legilor fondului funciar .. nu a procedat la punerea în posesie pentru terenul de 3600 mp. cuprins în titlul de proprietate nr. 2888/1996, deşi terenul este încă la dispoziţia acestei Comisii şi nu s-a emis alte titluri de proprietate pe vechiul amplasament.

In acest sens, solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată.

In drept îşi întemeiază acţiunea pe prevederile titlului nr. IV al Legii 247/2005, privind modificarea Legii 18/1991 a fondului funciar.

In dovedirea plângerii depune la dosar înscrisuri.

Prin întâmpinarea de la fila 17 dosar, pârâta Comisia comunală de aplicare a Legilor fondului funciar .- prin primar .., solicită admiterea plângerii petentului ……….., din următoarele motive:

Petentul este succesorul defunctului .., titular al dreptului de proprietate nr. 2888/09.09.1996, titlu pe care se regăseşte menţionată suprafaţa de teren în litigiu, de la locul denumit „..” în suprafaţă de 3600 mp. Deşi autorul petentului a fost îndreptăţit la punerea în posesie pe o altă tarla, liberă la data respectivă de construcţii, suprafaţă de teren care aparţinea înainte de colectivizare bisericii. Această modificare de amplasament a fost realizată deoarece titularii drepturilor reconstituite, se considerau îndreptăţiţi a primi în posesie terenuri libere şi de aceeaşi categorie de folosinţă, precum cele preluate de stat la colectivizare.

Intrucât în baza nr. 247/2005 pentru terenul pe care-l avea în posesie autorul petentului, a fost emis titlu de proprietate .., acesta a fost nevoit să părăsească respectivul amplasament, fiind acum îndreptăţit a solicita punerea în posesie pe amplasamentul deţinut înainte de colectivizare şi menţionat în titlu de proprietate.

Mai arată faptul că respectivul amplasament pe care-l solicită petentul, este acoperit parţial de fostele bazine de decantare a complexului Spătăreşti, bazine care la data actuală nu au o valoare considerabilă.

In drept, art. 115-118 C.proc.civ.

In dovedire anexează titlul de proprietate 2888/09.09.1996, planurile parcelare întocmite pentru tarlaua „Peste Şanţ”.

Analizand actele şi lucrarile dosarului, instanta constata următoarele:

Potrivit sentintei civile nr. 217/31 ianuarie 2007 a Judecatoriei Falticeni , irevocabila(filele 6-7 dosar) , prin care s-a solutionat partajul după defunctii .. petentului .. în calitate de succesor , i-au fost atribuite mai multe suprafete de teren printre care si suprafata de 3600 mp situat la locul „..” , înscris în titlul de proprietate nr. 2888/1996, cu vecinii …..

Prin prezenta actiune petentul solicita obligarea intimatei la punerea în posesie cu suprafata de 3600 mp în trupul „…” ,sustinand ca este îndreptatit potrivit hotararii judecatoresti mai sus mentionate, cu precizarea că prin hotararea respectiva s-a gresit denumirea parcelei denumirea reală fiind „…t” şi nu „..” , cum gresit s-a retinut prin respectiva hotarare.

După cum rezulta din disp. art. 8 si urm . din Legea 18/1991 republicata , coroborata cu disp. art. 6 din HG 131/1991 si art. 2 (anexa 1) din HG 1172/2001, Comisiile locale de fond funciar sunt abilitate si obligate a pune în posesie, potrivit textelor de lege mai sus enuntate , pe cei îndreptatiti ,în conditiile în care acestia au formulat cerere de reconstituire , cu atasarea dovezilor de care înteleg sa se prevaleze.

Ori, atata timp cat prin sentinta civila nr. 217/2007 a judecatoriei Falticeni s-a stabilit în mod irevocabil care este suprafata de teren la care este îndreptatit petentul potrivit drepturilor sale succesorale ,precum si amplasamentul acesteia, instanta nu poate dispune altfel .

In atare situatie instanta apreciază solicitarea petentului ca inadmisibilă.

In cauza s-a formulat cerere de interventie în nume propriu de catre SC … SRL Pascani. Intrucat intervenienta invoca un drept propriu , aceasta are posibilitatea în conditiile în care este încălcat sa se adreseze cu cerere separata pe calea unei actiuni principale şi nu prin formularea unei cereri de interventie în nume propriu.

In speta, susţinerile acesteia fiind apărări de fond strans legate de exercitiul dreptului la actiune, care urmand a fi respinsa ca inadmisibila , împiedică instanta să mai desfăsoare o activitate procesuala cu privire la dreptul în discutie si mai ales sa cerceteze fondul acesteia.

Fata de cele precizate mai sus , instanta urmeaza a respinge ca inadmisibila plangerea petentului şi ca nefondata cerere de interventie în interes propriu formulata de intervenienta SC .. SRL Pascani.

Etichete: