Top

Acţiune în revendicare

Prin sentinţa civilă nr. 1359/10.06.2010 s-a admis exceptia autoritătii de lucru judecat, s-a respins cererea în revendicare formulată de reclamantii :…

în contradictoriu cu pârâtul …. din Fălticeni str… jud.Suceava ca inadmisibilă.

Prin cererea adresată acestei instante si înregistrată sub nr. 1379/227/2009 reclamantul .. a chemat în judecată pe pârâtul … pentru ca în urma probatoriului administrat să se dispună obligarea acestuia să lase în deplină proprietate si linistită posesie suprafata totală de 51 ari ce se compune din:

a) – suprafata de 27 ari teren arabil situată în Fălticeni învecinată cu …. înscrisă în sentinta civilă nr. 739/12.03.1996 pronuntată de Judecătoria Fălticeni în dosar nr. 545/1995 care are ca obiect partaj succesoral si iesire din indiviziune, în valoare de 1200 lei,

b) Suprafata de 24 ari, teren arabil ce face parte din suprafata totală de 1,19 ha situată în mun.Fălticeni str…, învecinată cu moştenitori .. înscrisă în T.P. nr. 1786/25.01.2000 emis pe numele reclamantului în valoare de 1000 lei; Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamantul arată că el este adevăratul titular al dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu asa cum rezultă din sentinta civilă nr. 739/12.03.1996 pronuntată de Judecătoria Fălticeni în dosar nr. 545/1995 si din T.P. nr. 1786/25.01.2000 sus mentionat.

În ce priveste suprafata totală revendicată , de 51 ari, aceasta se compune din suprafata de 27 ari teren arabil situată în mun.Fălticeni învecinată cu ….., înscrisă în sentinta civilă nr. 739/12.03.1996 pronuntată de Judecătoria Fălticeni în dosar nr. 545/1995 care are ca obiect partaj succesoral si iesire din indiviziune cât si din suprafata de 24 ari teren arabil ce face parte din suprafata totală de 1,19 ha situată în mun. Fălticeni str….., învecinată cu moştenitori …….. înscrisă în T.P. nr. 1786/25.01.2000 emis pe numele său.

Atât el cat si pârâtul sunt moştenitorii defunctei … defunctă ce a avut în proprietate o suprafată mai mare de teren în ….. iar ei primind suprafetele de teren ce li se cuvin conform drepturilor lor succesorale.

În anul 2008 pârâtul a intrat abuziv în terenurile proprietatea sa cultivând cu ovăz si cartofi, împiedicându-l să-şi exercite dreptul de proprietate asupra lor, desi i-a solicitat acestuia în nenumărate rânduri să elibereze terenul, pârâtul a refuzat categoric acest lucru, sustinând că este proprietatea lui, ori acest lucru nu este real. Urmează să solicite instantei obligarea pârâtului la plata unor despăgubiri civile reprezentând folosul nerealizat de care a fost lipsit prin uzurparea dreptului său de proprietate de către pârât prin ocuparea abuzivă a imobilului proprietatea sa.

Pentru toate aceste motive, solicită admiterea actiunii asa cum a fost formulată.

În drept reclamantul a invocat disp. art. 480 Ccivil.

În dovedire a anexat o serie de înscrisuri respectiv titluri de proprietate cu nr. 1786/2000 ,200/1993, nr. 1858/2000, S.c. nr. 739/1996 a Judecătoriei Fălticeni, S.c. nr. 1645/2005 a Judecătoriei Fălticeni, contract de vânzare-cumpărare autentificat de către Notariatul de stat al raionului Fălticeni, testament, fişă proces verbal de punere în posesie si a solicitat proba cu expertiză tehnică topografică.

Ulterior reclamantul face precizări la cererea formulată, privitoare la valoare terenului în litigiu în vederea timbrajului aferent.

Pârâtul legal citat depune la dosar întâmpinare la care anexează o serie de înscrisuri doveditoare , si solicită respingerea actiunii în revendicare formulată de reclamant.

Precizează că în cauză este dată exceptia autoritătii lucrului judecat prev. de art. 1201 Ccivil întrucat prin sentinta civilă nr. 1645/2005 a Judecătoriei Fălticeni rămasă irevocabilă prin decizia nr. 807/2006 a Tribunalului Suceava actiunea precedentă a fost respinsă cu motivarea că reclamantul detine în fapt atât suprafata de 1,19 ha teren evidentiată în T.P. nr. 1786/2000 cât si suprafata de 2.700 mp ce i-a fost atribuită prin sentinta civilă nr. 739/1996 a Judecătoriei Fălticeni acesta fiind nemultumit în realitate de modul în care a fost partajată suprafata de 0,54 ha din T.P. nr. 200/1993 si urmând să detină si parcela de 2.700 mp care i-a revenit lui si surorii sale conform hotărârii de partaj.

Actiunea de fată este identică sub aspectul obiectului si cauzei cu cererea precedent întrucat potrivit sustinerilor din cererea introductivă, terenul revendicat include o parcelă de 2.700 mp atribuită reclamantului prin sentinta civilă nr. 739/1996 si o parcelă de 2400 mp din terenul înscris în titlul de proprietate nr. 1786/2000.Cum aceleasi suprafete de teren au fost revendicate în dosarul nr. 3653/2004 în care pretentiile reclamantului au fost întemeiate pe aceleasi acte de dobândire a dreptului de proprietate, este indiscutabilă identitatea de obiect si cauză între cele două litigii.

În ceea ce priveste identitatea de părti în aceeasi calitate si această conditie impusă de art. 1201 Ccivil este îndeplinită întrucat si el si reclamantul au fost părti în dosarul solutionat prin sentinta civilă nr. 1645/2005 a Judecătoriei Fălticeni, iar împrejurarea că în primul litigiu pretentiile reclamantului au fost formulate si împotriva unei a doua pârâte care nu a mai fost chemată în judecată în cauza de fată, este lipsită de relevantă, esential fiind faptul că sentinta anterioară este opozabilă tuturor părtilor din prezenta cauză.

Fată de cele arătate, având în vedere împrejurarea că sub aspectul exercitării posesiei, situatia de fapt nu s-a modificat fată de data promovării primei actiuni, consideră că este dată în cauză exceptia autoritătii lucrului judecat, motiv pentru care solicită respingerea actiunii ca inadmisibilă.

Pe fondul cauzei, pretentiile reclamantului sunt neîntemeiate.

Litigiu de fată ca si cele anterioare nu a fost generat de faptul că el ar fi ocupat vreo portiune din suprafetele înscrise în actele de proprietate ale reclamantului ci de împrejurarea că acesta se consideră unicul moştenitor al defunctei ….. si doreste să detină întreaga suprafată care a apartinut acestei defuncte inclusiv parcela de 1350 mp ce i-a fost atribuită lui prin sentinta civilă nr. 739/1996.

Arată pârâtul că în conditiile în care reclamantul stăpâneste în fapt întreaga suprafată la care este îndreptătit, emitând fără temei pretentii si asupra terenului ce i-a revenit lui în urma partajului după autoarea comună ……. actiunea de fată este nefondată si solicită a fi respinsă.

A anexat în dovedire înscrisuri.

La termenul de judecată din 5 ianuarie 2010 se prezintă în instantă fiul reclamantului numitul …….. care depune la dosar certificat de deces al tatălui său.

Ulterior acesta precizează că îşi însuşeşte actiunea formulată de tatăl său si solicită introducerea în cauză si a celorlalti mostenitori ai autorului defunct.

Astfel, s-a dispus introducerea în cauză si a celorlalti mostenitori, respectiv: ……. ce au fost citati de la adresele indicate.

În cauză s-a formulat cerere de abtinere de către preşedinta completului de judecată la care a fost repartizat initial dosarul cauzei, întrucat ea a pronuntat decizia prin care a rămas definitivă sentinta civilă nr. 1645/2006 de care se prevalează pârâtul în dovedirea exceptiei autoritătii de lucru judecat.

Astfel, cererea de abtinere a fost admisă cauza fiind repartizată aleatoriu la un alt complet, în spetă la completul de judecată C 1 si reînregistrată sub nr. 1204/227/2010.

La termenul de judecată din data de 10 iunie 2010 instanta a pus în discutie exceptia invocată de pârât prin întâmpinare aceea a autoritătii de lucru judecat.

Art.1201 Ccivil prevede că „este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelasi obiect, este întemeiată pe aceeasi cauză si este între aceleasi părti, făcută de ele şi în contra lor în aceeasi calitate”.

Analizând exceptia invocată, instanta constată că autorul reclamantilor defunctul ……. a formulat o cerere identică, ce a făcut obiectul dosarului nr.3653/2004 în care a fost pronuntată sentinta civilă nr. 1645/15.12.2005 rămasă definitivă si irevocabilă prin decizia civilă nr. 807/2006 a Tribunalului Suceava.

Cum în speţă se constată că fată de hotărârea invocată există tripla identitate, de părti, obiect si cauză, definită de art. 1201 Ccivil, instanta urmează a admite exceptia autoritătii de lucru judecat şi în consecintă va respinge cererea reclamantilor ca inadmisibilă.

Etichete: