Top

Reabilitare

Sentinţa penală nr. 104/31.03.2010

Prin cererea formulată la data de 06.01.2010 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Neamţ, petentul T.N. a solicitat instanţei să dispună reabilitarea sa în ceea ce priveşte pedeapsa de 9 luni închisoare pronunţată prin Sentinţa penală nr. 1xx/02.xx.1998 a Judecătoriei Tg. Neamţ, şi 3 ani şi 6 luni închisoare, pronunţată prin sentinţa penală nr. xx/08.xx.1999 a Tribunalului Militar Iaşi.

Petentul a mai învederat că, prin sentinţa penală nr. xx/02.07.2009 a Tribunalului Militar Iaşi s-a constatat că a intervenit prescripţia executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare, precum şi faptul că nu a mai suferit o nouă condamnare în intervalul prevăzut de art. 135 CP, având asigurată existenţa prin muncă cinstită, având o conduită bună, achitându-şi cheltuielile judiciare la plata cărora a fost obligat.

Au fost ataşate înscrisuri din care reiese situaţia socială a petentului, precum şi hotărârile invocate.

S-a dispus, de către instanţă, ataşarea fişei de cazier judiciar a petentului, întocmirea de referate de către Biroul de Executări Penale al Judecătoriei Târgu Neamţ şi Tribunalului Militar Iaşi, cu privire la situaţia executării pedepselor şi a cheltuielilor judiciare la plata cărora petentul a fost obligat, ataşarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă şi în căile de atac, precum şi adrese către AFP Tg. Neamţ şi Iaşi, în vederea stabilirii aspectului dacă petentul mai figurează cu debite restante materializând cheltuielile judiciare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 1xx/02.xx.1998, pronunţată în dosarul nr. xxx/1998 al Judecătoriei, inculpatul T.N. a fost condamnat la 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208 alin. 4 – 209 alin. 1 lit. e şi g CP, cu aplicarea art. 74 , 76 alin. 1 lit. d CP, art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 328/1966, cu aplicarea art. 33-34 CP. Prin aceeaşi hotărâre, a fost obligat acesta la plata sumei de 175.000 ROL ( lei vechi ), cu titlu de cheltuieli judiciare ( filele 43-44 ). Sentinţa evocată a rămas definitivă prin Decizia penală nr. 411/AP/17.06.1998 a Tribunalului Neamţ, prin care s-a luat act de retragerea apelului declarat de inculpat, fiind obligat acesta la plata sumei de 300.000 ROL către stat, reprezentând cheltuieli judiciare, aspect ce rezultă din referatul întocmit de BEP al Judecătoriei Târgu Neamţ.

Parte din pedeapsă a fost executată în perioada 06.02.1998 – 26.09.1998, dată la care condamnatul T.N. a fost liberat condiţionat, cu un rest de 71 zile, astfel cum reiese din fişa de cazier judiciar a petentului ( fila 13 ).

Din acelaşi înscris rezultă că petentul a mai suferit ulterior o altă condamnare, de 3 ani şi 6 luni, pentru un concurs de infracţiuni, din care 6 luni au reprezentat spor de pedeapsă, stabilită prin sentinţa penală nr. xx/08.xx.1999 a Tribunalului Militar Iaşi. După cum reiese din referatul întocmit de Biroul de Executări Penale al Tribunalului Militar Iaşi ( fila 39 ), sentinţa a rămas definitivă la data de 30.11.1999, prin decizia penală nr. 493 de la acea dată, prin care a fost respins, ca nefondat, recursul inculpatului. Din acelaşi înscris mai rezultă faptul că, la data de 06.01.2000, prin adresa nr. 8, Judecătoria Tg. Neamţ a confirmat darea în debit a inculpatului T.N., pentru suma de 1900.000 ROL, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, stabilite prin hotărârile enunţate.

Prin adresa nr. xxxx/15.03.2010, AFP Tg. Neamţ a confirmat faptul că petentul nu figurează în evidenţa acestei instituţii cu debite reprezentând cheltuieli de judecată.

Instanţa mai reţine că, prin sentinţa penală nr. xx/02.xx.2008, a Tribunalului Militar Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. xx/02.xx.2009 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, prin care s-a respins, ca nefundat, recursul procurorului, s-a constatat intervenită prescripţia executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni, aplicată inculpatului T.N., prin sentinţa penală nr. xx/08.03.1999 a Tribunalului Militar Iaşi, astfel cum rezultă din referatul BEP al Tribunalului Militar Iaşi.

În raport de atare context, instanţa apreciază că cererea petentului are ca obiect reabilitarea judecătorească, chiar dacă, în speţă apare şi o condamnare la pedeapsa închisorii de 9 luni. Faţă de aspectul conform căruia instituţia reabilitării are în vedere persoana condamnatului, şi nu fiecare condamnare în parte, în raport de pedeapsa de 3 ani şi 6 luni, aplicată prin sentinţa penală nr. xx/08.xx.1999 a Tribunalului Militar Iaşi, nu se poate reţine incidenţa în cauză a prevederilor art. 134 CP, ci ale art. 135 şi urm. CP.

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. 1 CP, „Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţa judecătorească:

a) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate;

b) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani până la 10 ani, după trecerea unui termen de 5 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate;

c) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, după trecerea unui termen de 7 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate;

d) în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă comutate sau înlocuite cu pedeapsa închisorii, după trecerea unui termen de 7 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei cu închisoare”.

Potrivit art. 136 alin. 1 CP, „Termenele prevăzute în ( … ) art. 135 se socotesc de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris”.

Aşa fiind, urmează a se stabili termenul de reabilitare, în funcţie de pedeapsa cea mai grea, din cele stabilite prin hotărârile evocate, termen calculat de la executarea sau, după caz, prescrierea executării pedepsei stabilite prin ultima sentinţă rămasă definitivă.

Instanţa va avea în vedere şi decizia nr. 3/19.01.2009 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care, admiţându-se recursul în interesul legii promovat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă această instanţă, s-a stabilit că „termenul de reabilitare judecătorească se socoteşte în raport de pedeapsa cea mai grea ce intră în componenţa pedepsei rezultante ca urmare a cumulului juridic sau aritmetic.”

Prin urmare, termenul de reabilitare în speţa de faţă, se va stabili în virtutea prevederilor art. 135 alin. 1 lit. a CP ( în raport de pedeapsa cea mai grea de 3 ani din condamnarea de 3 ani şi 6 luni – din care 6 luni reprezintă spor de pedeapsă – dispusă prin sentinţa penală nr. xx/08.xx.1999 a Tribunalului Militar Iaşi ), urmând a se calcula de la data prescrierii executării acestei pedepse.

Cu toate că în considerentele sentinţei penale nr. xx/08.xx.1999 a Tribunalului Militar Iaşi nu se precizează data la care s-a prescris executarea pedepsei, aceasta poate fi cu uşurinţă calculată, în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. 1 lit. b şi alin. 3 CP, fiind data de 29.05.2008.

Aşadar, de la data menţionată anterior, urmează a se calcula termenul de reabilitare de 5 ani şi 6 luni ( stabilit potrivit art. 135 alin. 1 lit. a, art. 136 alin. 1CP şi decizia nr. 3/19.01.2009 a Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ).

În acest context, dată fiind ziua introducerii acţiunii, respectiv 06.01.2010, aceasta urmează să fie respinsă, ca prematur formulată.

În temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedură penală va obliga pe petentul condamnat la 20 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Etichete: