Top

Reabilitare

SENTINŢA PENALĂ Nr. 239

Şedinţa publică de la 09 Martie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.02.2009, petentul _ a solicitat instanţei să constate reabilitarea sa judecătorească cu privire la pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.26 raportat la 208-209 lit. a) C.p., aplicată prin sentinţa penală nr.437/15.05.1990 a Judecătoriei Târgu Jiu.

În motivarea cererii, petentul a arătat că după aplicarea acestei pedepse nu a mai suferit nici o condamnare, iar în această perioadă a avut asigurată existenţa prin muncă cinstită, a avut o bună conduită şi că a achitat despăgubirile şi cheltuielile judiciare la plata cărora a fost obligat.

Se mai arată că în prezent este angajat al SC Miomar Conf SRL, pe perioadă nedeterminată din data de 01.09.2005.

În dovedirea cererii, au fost anexate la dosar copii ale următoarelor acte: caracterizare din partea societăţii la care lucrează, fişa de cazier judiciar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.437/15.05.1990 a Judecătoriei Târgu Jiu_ a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.26 raportat la 208-209 lit. a) C.p., pedeapsă care în baza art. 2 din Decretul Lege din 04.01.1990 a fost constatată graţiată.

Din referatul întocmit de Judecătoria Târgu Jiu – Biroul de Executări Penale rezultă că sentinţa penală nr.437/15.05.1990 a Judecătoriei Târgu Jiu a rămas definitivă prin nerecurare, la data de 27.05.1990.

Potrivit art. 135 alin.1 lit. a C.p., condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţa judecătorească în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate, cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 137 C.p. şi anume, condamnatul să nu mai fi suferit o nouă condamnare în acest interval de timp, să aibă asigurată existenţa prin muncă sau prin alte mijloace oneste, să fi avut o bună conduită şi să-şi fi achitat cheltuielile de judecată şi despăgubirile la plata cărora a fost eventual obligat prin hotărârea de condamnare.

Termenul de reabilitare, în conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin.1 lit. a C.p. este de 4 ani şi 7 luni, termen ce a început să curgă de la data rămânerii definitive, respectiv 27.05.1990, având în vedere că s-a constatat graţierea după emiterea actului de graţiere. Faţă de cele mai sus enunţate, instanţa constată că împlinirea termenului de reabilitare judecătorească a avut loc la data de 26.12.1994.

Din certificatul de cazier judiciar aflat la dosar, instanţa reţine că în tot acest interval de timp şi până în prezent, petentul nu a mai suferit o nouă condamnare.

De asemenea, petentul are asigurată existenţa prin muncă, fiind angajat cu contract de muncă la SC Miomar Conf SRL.

Faţă de aceste considerente, constatând că petentul îndeplineşte cumulativ condiţiile cerute de art. 137 C.p., în baza art. 135 coroborat cu art. 137 C.p., instanţa urmează să admită cererea formulată de către acesta şi să dispună reabilitarea judecătorească a petentului în raport cu pedeapsa de 1 an si 2 luni închisoare, pedeapsă constatată graţiată în baza art. 2 din Decretul Lege din 04.01.1990, aplicată prin sentinţa penală nr.437/15.05.1990 a Judecătoriei Târgu Jiu, definitivă prin nerecurare.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Etichete:

Reabilitare

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea la data de ……….. sub dosar nr……….., petentul ………. a solicitat intsantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna reabilitarea judecatoreasca cu privire la condamnarile sale.

În motivarea cererii, petentul a învederat ca a executat pedeapsa sa 1 an si 6 luni închisoare la locul de munca, respectiv ……………..

În drept, petentul nu si-a motivat cererea.

În dovedirea cererii sale, petentul a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: …………………..

Prin sentinta penala nr…………. instanta a admis exceptia necompetentei materiale a ……….. si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei …………

Pe rolul Judecatoriei …… cauza a fost înregistrata la data de ……….. sub dosar nr………………..

În cauza instanta a încuviintat proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legala, pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr………… pronuntata de ………….în dosarul nr…………., petentul ………. a fost condamnat la …………….. închisoare pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa prev.de art.178 al.2 Cod penal, precum si la pedeapsa ……. ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de parasire a locului accidentului fara încuviintarea organelor politiei, prev.de art.38 al.1 din Decretul nr.328/1966.

În temeiul art.33-34 Cod penal, pedepsele au fost contopite, dispunându-se ca petentul sa execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare.

Prin decizia nr…………………… s-a admis apelul inculpatului, s-a desfiintat sentinta anterior mentionata, constatându-se gratiata cu 1/2 pedeapsa de ………… ani închisoare, inculpatul urmând sa execute ……….. închisoare. Totodata, în baza art.1 din Legea nr……., s-a constatat integral si conditionat gratiata pedeapsa de 2 ani închisoare, înlaturându-se aplicarea art.34 Cod penal, celelalte dispozitii fiind mentinute.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul, admis prin decizia penala nr…………, dispunându-se ca pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare sa se execute la locul de munca, respectiv …………..

Reabilitarea judecatoreasca se acorda la împlinirea conditiilor prevazute de lege cu privire la condamnarile pentru care se cere, cu privire la termenele de reabilitare si cu privire la conduita condamnatului.

Referitor la conditia privind condamnarea, având în vedere ca petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de …………ni, respectiv ………..ani, instanta constata ca aceasta conditie este îndeplinita, în raport de cuantumul pedepsei nefiind incidenta institutia reabilitarii de drept.

În ceea ce priveste termenul de reabilitare, potrivit art. 135 alin. 1 lit. a) Cod penal condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta judecatoreasca în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de un an pâna la 5 ani, dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Instanta mai retine ca în cazul unor condamnari succesive, termenul dupa a carei împlinire se poate dispune reabilitarea curge de la data executarii ultimei condamnari, dar va fi calculat în raport cu pedeapsa cea mai grea. Totodata, în cazul în care pedeapsa aplicata inculpatului a fost redusa partial printr-un act normativ de gratiere, termenele de reabilitare prevazute de art.135 Cod penal se determina în raport cu pedeapsa stabilita de instanta, iar nu cu restul de pedeapsa care a mai ramas de executat ca efect al gratierii.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanta apreciaza ca în cauza, termenul de reabilitare va fi calculat în raport cu pedeapsa de ………..ni închisoare.

Conform dispozitiilor art. 135 alin.1 lit a) Cod penal, termenul de reabilitare este de …………. În cazul executarii pedepsei la locul de munca termenul de reabilitare se calculeaza de la data urmatoare ultimei zile de munca când executarea pedepsei s-a încheiat. Astfel, în cauza, termenul de reabilitare a început sa curga la data de ………., împlinindu-se la data de ……………

Potrivit certificatului de cazier judiciar (f.3), petentul nu a mai suferit vreo condamnare pe parcursul termenului de reabilitare.

Din caracterizarea depusa la fila nr.28 din dosar, rezulta ca petentul …………., atât în perioada în care a fost angajat pe baza de contract de munca, cât si în perioada executarii pedepsei la locul de munca, a avut o comportare exemplara în cadrul ………………, dând dovada de profesionalism, de buna întelegere cu colegii de lucru si cu cadrele de conducere, raspunzând în permanenta solicitarilor întreprinderii, motiv pentru care a fost promovat în functia de sef de tura.

Tot astfel, potrivit caracterizarii depuse la fila nr.29 din dosar, petentul este cunoscut la nivel local ca o persoana cu un comportament civic foarte bun, în mandatul electoral 2004-2008 fiind consilier local în cadrul Consiliului Local …………, unde a participat activ la elaborarea si adoptarea deciziilor administrative pe plan local. Instanta mai retine ca petentul este cunoscut ca o persoana pasnica, muncitoare, serioase, necreând nicio problema comunitatii locale.

În ceea ce priveste conditia achitarii cheltuielilor de judecata si a despagubirilor civile, instanta apreciaza ca este îndeplinita în cauza.

Astfel, din adeverinta nr……….. emisa de catre primaria comunei …………,rezulta ca petentul ……. a achitat suma de …………. reprezentând cheltuieli de judecata.

Totodata, potrivit facturii fiscale nr……….. petentul a achitat despagubirilor civile în cuantum de …………RON.

Fata de considerentele expuse mai sus, apreciind ca sunt îndeplinite în cauza conditiile prevazute de art. 135 lit. a si art. 137 Cod penal, instanta va dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului …………….

În baza art. 192 al. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Etichete:

Reabilitare

SENTINTA PENALA Nr. 962
Sedinta publica din data de 15 Septembrie 2008

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de ….., sub dosar nr. …….., petentul ….., ……….. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa constate intervenita reabilitarea cu privire la condamnarea pe care a suferit-o.
In motivarea in fapt a cererii, petentul a invederat ca prin sentinta penala nr. ………., pronuntata in dosarul nr. …….., a fost condamnat la 500 lei amenda penala pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 180 alin. 2 Cp.
A mai aratat petentul ca de la data executarii si pana in prezent nu a mai suferit o noua condamnare in intervalul de timp prevazut de art. 135 Cp, iar in aceasta perioada si-a asigurat existenta, fiind administrator la societatea ……. a avut o buna conduita si a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat.
A mai invederat petentul ca de la condamnare si pana in prezent nu a mai avut alt domiciliu decat cel din sentinta penala.
In drept, petentul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 137 Cp si art. 494-498 Cpp.
In dovedirea cererii, petentul a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: sentinta penala nr……… (f. 3-5); actul constitutiv al ……(f.8-13); chitanta nr. ……..de achitare a amenzii penale (f. 6).
La solicitarea instantei, a fost depusa la dosarul cauzei fisa de cazier judiciar a petentului (f. 18).

Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. …….. in dosar nr. ………, definitiva prin nerecurare la data de …., a fost condamnat petentul ……. a fost condamnat la pedeapsa amenzii in cuantum de 500 lei, in baza art. 180 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 64 alin. 3 Cp.
Reabilitarea este institutia juridica prin care efectele unei condamnari ce constau in interdictii, incapacitati si decaderi, inceteaza pentru viitor, pentru fostul condamnat care o perioada de timp a dovedit, prin intreaga sa comportare ca s-a indreptat si ca este posibila reintegrarea sociala deplina a acestuia.
Potrivit art. 134 Cp, reabilitarea persoanei fizice are loc de drept in cazul condamnarii la amenda sau la pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an, daca in decurs de trei ani condamnatul nu a savarsit nicio alta infractiune.
Rezulta, asadar, ca pentru dobandirea reabilitarii de drept se cer indeplinite anumite conditii: condamnarea la pedeapsa amenzii sau a inchisorii de pana la un an, trecerea unui termen de 3 ani de la executarea sau stingerea executarii pedepsei si conduita condamnatului, care in decurs de trei ani nu trebuie sa mai savarseasca infractiuni.
Daca in ceea ce priveste prima conditie, aceasta este indeplinita, avand in vedere ca petentul a fost condamnat la pedeapsa amenzii, cu privire la celelalte doua conditii, instanta retine ca acestea nu sunt indeplinite.
Astfel, din chitanta nr. seria ……….. nr. ………… rezulta ca petentul a achitat amenda penala, in cuantum de 500 lei, la data de …………….., data de la care incepe sa curga termenul de reabilitare de trei ani, potrivit art. 136 alin. 2 Cp.
Avand in vedere dispozitiile art. 154 Cp, termenul de reabilitare de trei ani se implineste la data de
Nefiind indeplinit termenul de reabilitare, nu se poate stabili daca petentul s-a indreptat, intrucat conduita buna a acestuia se apreciaza prin raportare la intrega perioada de trei ani de la executarea pedepsei.
Fata de cele precizate, avand in vedere dispozitiile art. 497 alin. 1 lit.a Cpp, instanta va respinge cererea de reabilitare ca prematur introdusa.
Potrivit dispozitiilor art. 497 alin. 2 Cpp, cererea va putea fi repetata dupa implinirea termenului de reabilitare, respectiv …..
In baza art. 192 alin. 2 Cpp, fata de solutia pronuntata in cauza, instanta va obliga petentul sa plateasca suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

Etichete:

Reabilitare

SENTINTA PENALA Nr. 1066
Sedinta publica de la 06 Octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de … sub nr. …, petenta ….) a solicitat instantei sa constate reabilitarea sa.
In motivarea cererii, petenta a aratat ca prin sentinta penala nr. … a Judecatoriei … a fost condamnata la 2 ani inchisoare, dispunandu-se suspendarea conditionata a pedepsei pe o durata de 4 ani pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 215 alin.2 si 3 C.p. si art. 291 C.p.
Petenta mai arata ca a lucrat, atat inainte cat si dupa aceasta condamdare, ca este integrata in societate si ca are o familie unita.
In dovedirea cererii, petenta a depus la dosar in copie sentinta penala nr. …., definitiva prin decizia penala nr. …… prin care s-au respins ca nefondate recursurile declarate de …, certificatul de cazier judiciar nr. … din … si o adeverinta prin care probeaza ca petenta este incadrata in munca.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine din referatul intocmit de Judecatoria … – Biroul de Executari Penale ca petenta a fost condamnata prin sentinta penala nr. ….. la 2 ani inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art. 215 alin.2 si 3 C.p si 2 luni inchisoarea pentru infractiunea prevazuta de art. 291 C.pen., iar in temeiul art. 33-34 C.p. s-au contopit pedepsele aplicate in 2 ani inchisoare. Prin aceeasi sentinta s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada 4 ani.
Aceasta sentinta a fost modificata prin decizia penala nr….. prin care s-au respins apelurile declarate de inculpatii ….. si s-a admis apelul declarat de …. prin care s-a desfiintat in parte hotararea, iar in temeiul art 11 pct.2 lit.a C.p.si art. 10 lit.c C.p. s-a achitat inculpata … pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.291 C.p. si s-au inlaturat dispozitiile privind contopirea pedepselor.
Aceasta decizie a ramas definitiva prin decizia penala nr. ….. prin care s-au respins ca nefondate recursurile declarate de ….
Reabilitarea are loc de drept potrivit art. 86 Cp, daca condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune inauntrul termenului de incercare si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei in baza art. 83 si 84 C.p.
Potrivit art. 82 alin.3 Cp termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, in speta incepand sa curga de la ….
Avand in vedere aceste considerente, in baza art. 82 Cp, instanta constata ca termenul de incercare s-ar fi implinit la data de ….
Fata de cele mai sus retinute, precum si de faptul ca cerintele prevazute de art. 86 C.p. si art. 82 C.p. sunt cumulative, constatand ca nu s-a implinit termenul de incercare prevazut de art. 82 C.p., instanta urmeaza sa respinga cererea ca prematura.
In baza art. 192 alin. 2 C.p.p., petenta va fi obligata la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete:

Reabilitare

Tip document-decizie penala

Titlu:reabilitare

Data spetei:12.09.2008

Autor:Tribunalul Vrancea

Domenii asociate:Reabilitare (de drept si judecatoreasca)

Prin sentinţa penală din 06 mai 2008 pronunţată de Judecătoria Focşani s-a respins cererea de reabilitare formulată de petentul C. N. ca fiind neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel s-a reţinut că întrucât petentul a mai suferit o condamnare aplicată prin sentinţa penală din 2005 a Judecătoriei Focşani, termenul prevăzut de art.135 cod penal nu s-a împlinit, astfel că cererea petentului pentru reabilitare este prematur introdusă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs petentul C. N. care a solicitat admiterea cererii de reabilitare.

In recurs s-a retinut ca prin cererea de faţă, petentul C. N. a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună reabilitarea pentru pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din2005 a Judecătoriei Focşani.

Prin această sentinţă, definitivă prin decizia penală din 08.04.2005 a Tribunalului Vrancea petentul a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la data de 04.06.1998 în stare de recidivă postcondamnatorie.

S-a constatat că fapta pentru care i s-a aplicat pedeapsa este concurentă cu alte fapte săvârşite de acelaşi inculpat pentru care acesta a fost condamnat la alte pedepse prin mai multe sentinte. şi s-a stabilit rezultanta de executat de 3 ani închisoare.

La data pronunţării sentinţei penale din.2005 a Judecătoriei Focşani s-a constatat executată pedeapsa de 3 ani închisoare, deoarece de la data liberării condiţionate şi până la data pronunţării a trecut o perioadă mai mare decât restul de pedeapsă rămas neexecutat.

Potrivit art.135 al.1 lit.a cod penal , în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate, condamnatul poate fi reabilitat la cerere de instanţa judecătorească.

Potrivit dispoziţiilor art.136 cod penal termenul prevăzut în textul de lege menţionat mai sus se socoteşte de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale.

Se reţine că petentul a executat o altă pedeapsă de 3 ani închisoare, cea rezultată conform sentinţei penale din 1999, cu privire la care prin sentinţa penală din.2005 s-a constatat că faptele sunt concurente.

Astfel pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din 1999 de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti definitivă prin decizia penală din 22.08.2000 a Curţii de Apel Bucureşti a fost executată în perioada 07.04.2000 – 27.06.2000 cu un rest de 632 zile închisoare.

Această pedeapsă este concurentă cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din.2005, care priveşte o faptă săvârşită la 04.06.1998 şi pe care o executase cu un rest de 632 zile.

Data eliberării condiţionate a fost 27.06.2000 cu un rest neexecutat de 632 zile, aşa încât la 26.03.2002 expiră şi restul rămas neexecutat.

Termenul de reabilitare pentru petent curge de la 26.03.2002 de când se consideră executată pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din 1999 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti care e concurentă cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală din 2005 a Judecătoriei Focşani.

La termenul de 26.03.2002 se consideră că a luat sfârşit executarea pedepsei principale, la care se adaugă termenul de reabilitare de 5 ani şi 6 luni prevăzut de art.135 al.1 lit.a cod penal astfel încât termenul se împlineşte la 26.09.2007, deci în acest moment petentul este reabilitat.

Împrejurarea că sentinţa penală din 2005 s-a pronunţat în 09.02.2005 nu are nici o influenţă asupra termenului de reabilitare pentru că infracţiunea de furt calificat pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală din 2005 a fost săvârşită la 04.06.1998.

Ori petentul la această dată nu a mai săvârşit nici o infracţiune şi atunci termenul de reabilitare curge de când a executat pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală din 1999 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti respectiv 26.03.2002.

Aşa fiind, prima instanţă a reţinut în mod greşit că în cauza de faţă nu s-a împlinit termenul de reabilitare întrucât condamnarea aplicată prin sentinţa penală din 2005 priveşte o faptă săvârşită la 04.06.1998, cele două fapte fiind concurente şi se constată executată pedeapsa.

Aşa fiind, in recurs s-a admis cererea si s-a constatat ca petentul.este reabilitat.

Etichete:

Reabilitare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 963/270/2010

Înreg. 08.02.2010 reabilitare

SENTINTA PENALA Nr. 300

Sedinta publica din 06.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol judecarea actiunii penale având ca obiect cererea de reabilitare formulata de condamnatul ……

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns condamnatul personal si asistat de avocat av. … si martorului …..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei comunicarea copiei sentintei penale nr. 405/2000 a Tribunalului Bacau dupa care;

Avocat …… depune înscris prin care precizeaza ca solicita reabilitarea judecatoreasca si o caracterizare a condamnatului emisa de Postul de Politie Bogdanesti.

Instanta a procedat la audierea martorului ……, sub prestare de juramânt conform art. 85 C.pr.pen. declaratia fiind consemnata la dosar.

Procurorul si aparatorul condamnatului au precizat ca nu au cererii noi.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul in dezbateri.

Procurorul a pus concluzii de admitere a cererii de reabilitare cu obligarea petentului condamnat la cheltuieli judiciare catre stat.

Avocat ….. a solicitat admiterea cererii si sa se dispuna reabilitarea judecatoreasca a petentului pentru cele 5 pedepse aplicate.

…… a solicitat admiterea cererii pentru a avea posibilitatea sa se angajeze.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata ca prin decizia penala nr. 806/R din 24.11.2009, pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul nr. 1080/270/2009 a fost admis recursul declarat de petentul condamnat ….. domiciliat în comuna …….., jud. Bacau împotriva sentintei penale nr. 226 din 30.03.2009 prin care s-a respins cererea de reabilitare, pentru pedepsele aplicate prin sentintele penale, nr. 866/07.04.1992, 1100/03.04.1993, 1594/09.10.1996 si 542/22.04.1998 toate pronuntate de Judecatoria Onesti.

În motivarea cererii sale ……. sustine ca a achitat amenzile penale la care a fost condamnat prin sentintele sus-mentionate iar de la ultima condamnare au trecut mai mult de 3 ani.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 866/07.04.1992 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 5966/1991 a dispus condamnarea inculpatului …… la pedeapsa amenzii în suma de 4000 lei pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 180 al. 2 Cod penal- fapta comisa la 05.08.1991.

Sentinta penala nr. 866/07.04.1992 a ramas definitiva la data de 21.04.1992, amenda în suma de 4000 lei fiind achitata de condamnat la 04.06.1992- a se vedea filele 13, 14 dosar.

Prin sentinta penala nr. 1100/30.04.1993 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 8745/1992 s-a retinut în sarcina inculpatului ….. savârsirea cu vinovatie a infractiunii de lovire prevazuta de art. 180 al.2 Cod penal- fapta comisa la 27.08.1992.

Pe cale de consecinta, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale în suma de 10.000 lei.

Sentinta penala nr. 1100/30.04.1993 a ramas definitiva la 12.06.1993, pedeapsa amenzii fiind executata la data de 22.06.1993- filele 8-9 dosar.

În dosarul penal nr. 9583/1995 al Judecatoriei Onesti a fost trimis în judecata inculpatul …….. pentru savârsirea la data de 11.11.1995 a infractiunii de lovire prevazuta si pedepsita de art. 180 al.2 Cod penal.

Prin sentinta penala nr.1594/09.10.1996 pronuntata în dosarul sus-mentionat sentinta ramasa definitiva la 22.10.1996, a fost condamnat ……… la pedeapsa amenzii în suma de 90.000 lei. Pedeapsa a fost executata la 21.11.1996- filele 10-12 dosar.

Acelasi ……… a fost condamnat la pedeapsa amenzii în suma de 700.000 lei prin sentinta penala nr. 542/22.04.1998 pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr.473/1998.

Pentru a pronunta aceasta solutie instanta a retinut în sarcina inculpatului ……. savârsirea cu vinovatie la data de 08.12.1997 a infractiunii de lovire.

Ulterior ramânerii definitive a sentintei penale nr.542/22.04.1998 condamnatul a achitat amenda la data de 10.06.1998.

Din continutul certificatului de cazier judiciar aflata la fila 5- dosar instanta rezulta ca prin sentinta penala nr. 405/D/28.11.2000 a Tribunalului Bacau a fost condamnat …….. la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplicarea dispozitiilor art. 81 Cod penal.

Din cuprinsul aceluiasi înscris rezulta faptul ca petentul nu a mai savârsit alte infractiuni si nu a mai suferit alte condamnari în perioada ce a urmat executarii pedepsei mai sus aratate si pâna în prezent.

De asemenea, din declaratia martorului ……… (fila 26 dosar) rezulta ca petentul condamnat este o persoana bine integrata în societate.

Potrivit art.135 Cod penal ,lit. a, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de un an pâna la 5 ani, condamnatul poate fi reabilitat la cerere ,dupa trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate, iar conform art. 136 Cod Penal , termenul se socoteste de la data când a luat sfârsit executare pedepsei principale.

Coroborând întreg materialul probator administrat în cauza, instanta constata faptul ca în speta de fata sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.135 si art. 136 alin. 1 Cod Penal privitoare la împlinirea termenului de reabilitare, petentul ne mai suferind vreo condamnare în intervalul ce a urmat executarii pedepselor aplicate.

Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza a admite cererea de reabilitare, în temeiul dispozitiilor art.135 si art. 136 alin. 1 Cod Penal si sa dispuna reabilitarea judecatoreasca a condamnatului ………

Se vor avea în vedere si prevederile art. 192 alin. 3 Cod procedura penala.

Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTARSTE

Admite cererea formulata de petentul condamnat … fiul lui …, nascut la data de … la in ……, jud. Bacau domiciliat in .., judetul Bacau..

Dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului condamnat …… pentru pedepsele de:

-) 3 ani închisoare cu aplicarea art. 81 Cod penal, aplicata prin sentinta penala nr. 405/D/28.11.2000 a Tribunalului Bacau, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 26-14 din Dec. 466/1979, art. 312 alin. C.penal definitiva prin neapelare;

-) de 700.000 lei ( vechi) amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 542/22.04.1998 a Judecatoriei Onesti sentinta ramasa definitiva prin neapelare ;

-) 90.000 lei ( vechi) amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 1594/09.10.1996 a Judecatoriei Onesti sentinta ramasa definitiva prin nerecurare;

-) 10.000 lei ( vechi) amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 1.100 din 30.04.1993 a Judecatoriei Onesti, definitiva prin nerecurare;

-) 4.000 lei ( vechi) amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. 866/07.04.1992 a Judecatoriei Onesti.

În conformitate cu dispozitiile art.502 Cod Procedura Penala ,dupa ramânerea definitiva a hotarârii de reabilitare se va face mentiune despre aceasta pe hotarârile prin care s-au pronuntat condamnarile .

În baza art.192 al. 3 Cod Procedura Penala,cheltuielile judiciare avansate de stat ramân in sarcina acestuia.

Cu drept de recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 06.05.2010.

PRESEDINTE GREFIER

Liliana Mirela Puscasu Enache Gabriel

Etichete:

Reabilitare

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 327/270/2010

Din 14.01.2010 reabilitare

SENTINŢA PENALA NR. 138

Şedinţa publică din data de 22.02.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul Public reprezentat de procuror –

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei penale pentru REABILITARE formulată de condamnatul …….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns condamnatul asistat de avocat …

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, Instanţa, din oficiu, în baza art. 494 Cod pr. pen. ridică excepţia de necompetenţă şi pune în discuţie declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

Procurorul solicită declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

Condamnatul solicită declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 327/270/2010, condamnatul …………. a solicitat să se dispună reabilitarea judecătorească pentru condamnarea la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 151/1996 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti rămasă definitivă prin decizia nr. 48/1997 a Curţii Militare de Apel.

În motivarea cererii arată în esenţă că a executat pedeapsa în perioada 19.08.1996-15.06.1999.

De la data executării şi până în prezent nu a suferit alte condamnări, a avut asigurată existenţa prin muncă, cheltuielile judiciare şi prejudiciul fiind achitate în întregime, fiind astfel îndeplinite condiţiile prev. de art. 135 şi urm. Cod penal.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa penală nr. 151/1996 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti rămasă definitivă prin decizia nr. 48/29.05.1997 a Curţii Militare de Apel Bucureşti, inculpatul ……. a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de luare de mită prev. de art.254 al 1 Cod penal.

S-a reţinut în esenţă în sarcina lui că, în calitate de subofiţer la Poliţia oraşului ……., a pretins şi primit de la numitul ……. suma de 200000 lei, pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu.

Prin cererea formulată, condamnatul a solicitat să se dispună reabilitarea judecătorească pentru această condamnare.

Potrivit dispoziţiilor art. 494 Cod procedură penală, competentă să se pronunţe asupra reabilitării este fie instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat condamnarea pentru care se cere reabilitare, fie instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul.

La data judecării cauzei, competenţa de soluţionare, revenea tribunalului militar, la acea dată inculpatul având calitatea de militar.

Potrivit modificărilor legislative instituite prin Legea poliţiei nr. 218/2002 şi Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, poliţistul este funcţionar public şi drept consecinţă judecarea cauzelor comise de aceştia revine instanţelor civile.

Astfel, la data introducerii cererii de reabilitare, ca urmare a modificării normelor de competenţă, competenţa de soluţionare în primă instanţă a cauzei pentru care a fost condamnat petentul, aparţine tribunalului.

În acest sens s–a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia din 10.12.2007 prin care a statuat că „în caz de modificarea normelor de competenţă, cererea de reabilitare se soluţionează de instanţa competentă să judece în primă instanţă potrivit legii în vigoare la momentul introducerii cererii”.

Ca urmare, instanţa reţine că în cauză, competent să se pronunţe este Tribunalul Bacău ca instanţă corespunzătoare instanţei competente să soluţioneze cauza în primă instanţă şi în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul.

În consecinţă, în temeiul art. 42 Cod procedură penală, se va declina competenţa în favoarea Tribunalului Bacău şi se va trimite dosarul acestei instanţe.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 42 Cod procedură penală combinat cu art. 494 Cod pr. pen. cu referire la art. 27 Cod pr. pen., declină competenţa de soluţionare a cererii de reabilitare formulată de condamnatul ……….., domiciliat în ….. str. ……, judeţul Bacău, în favoarea Tribunalului Bacău şi trimite dosarul acestei instanţe.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 22.02.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

Etichete:

Reabilitare

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

Dosar nr. 7135/260/2010

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 17

Şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2011

Completul compus din:

Asupra cauzei penale de faţă constată următoarele

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Moineşti sub nr.7135/260/2010, petentul D G, a solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate intervenită reabilitarea de drept pentru pedeapsa de 6 luni închisoare aplicata prin sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti.

In motivarea cererii, petentul arată ca a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni inchisoare aplicata prin sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208-209 lit. a, g, I, Cod Penal, art. 333 Cod Penal, si deoarece nu a mai săvârşit nicio altă faptă penală solicită să se constate că a intervenit reabilitarea.

In acest sens a depus la dosarul cauzei fisa cazier judiciar, copie după sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti, la care s-a ataşat referatul biroului executări penale din cadrul Tribunalului Militar Cluj.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa constata următoarele:

Prin sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea de infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 208-209 lit. a, g, I, Cod Penal şi art. 333 Cod Penal.

Condamnatul a fost arestat la data de 10.11.2000 şi a fost eliberat condiţionat prin sentinţa penală nr. 775/15.03.2001.

Potrivit art. 134 alin. 1 Cod penal „Reabilitarea persoanei fizice are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit nicio altă infracţiune „,

în cuprinsul prevederilor art. 136 alin. 1 Cod Penal se arată că termenul de 3 ani despre care se face vorbire în art. 134 Cod Penal curge de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale.

Deoarece din fisa de cazier judiciar de la fi. 3, 8 reiese ca petentul nu a mai săvârşit o alta infracţiune in termenul de 3 ani de la data executării pedepsei, fata de prevederile legale mai sus prezentate, instanţa va constata intervenita reabilitarea de drept a petentului pentru pedeapsa de 6 luni inchisoare aplicata prin sentinţa penala nr.36/24.02.2000 a Tribunalului Militar Cluj aşa cum a fost modificata prin decizia penala nr.358/10.10.2000 a Curţii Militare de Apel Bucureşti.

Fata de aceasta situaţie, instanţa apreciază cererea petentului ca fiind întemeiata, motiv pentru care o va admite.

Conform art.502 Cod procedura penala, după rămânerea definitiva a hotărârii de reabilitare se va face menţiune despre aceasta pe hotărârea prin care s-a pronunţat condamnarea pentru care s-a admis reabilitarea .

In baza art.192 pct. 3 alin.3 Cod procedură penala cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne in sarcina acestuia.

Etichete:

Reabilitare

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 592

Şedinţa publică de la 8.12.2010

Dosar nr. 7016/260/2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 592/8.12.2010 pe rolul acestei instanţe, petentul P.N cu domiciliul in corn. Ghimeş-Făget, jud. Bacău a solicitat să se dispună a fi reabilitat cu privire la pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 64/1996 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Instanţa a solicitat cazierul inculpatului din care rezultă că a fost arestat pentru executarea pedepsei arătate la data de 23.10.1998 si eliberat condiţionat la 16.06.2000, cu un rest de pedeapsă de 858 zile.

Pedeapsa petentului se consideră executată după o perioadă de timp de 258 zile de la data eliberării condiţionate, respectiv pe data de 24.10.2002.

Instanţa apreciază că cererea petentului indeplineste prevederile art. 495 si următoarele C.p.p., sub aspectul elementelor pe care trebuie să le cuprindă cererea de reabilitare.

Art. 135 Cp. prevede că reabilitarea judecătorească in cazul condamnării la pedeapsa inchisorii mai mari de 1 an până la 5 ani intervine după trecerea unui termen de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate, în cazul de faţă, respectiv in cazul de fata 2 ani.

Faţă de data de 24.10.2002, dată la care pedeapsa se consideră a fi executată in totalitate, aplicarea termenului de reabilitare de 6 ani apare in data de 24.10.2008.

Petentul a formulat prezenta cerere in 8. 11.2010, când termenul de reabilitare era deja îndeplinit.

Urmărind prevederile art. 495 si următoarele C.p.p. cu referire la art. 135 lit a Cp. instanţa va admite cerrea petentuluui si va dispune reabilitarea acestuia pentru pedeapsa de 4 ani inchi soare pentru infracţiunea de tortură prevăzută de art. 267 ind. 1 alin.l Cp. dispusă prin sentinţa penală nr. 64/15.05.1996 a Tribunalului Miltrar Teritorial Bucureşti.

Cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului conform art. 192 pct.3 C.p.p.

Pentru aceste motive,

Va admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul P. N.. N.domiciliul in corn. Ghimes Făget, satul Făget, jud. Bacău.

In baza art. 495 şi următoarele C.p.p. cu referire la art. 135 lit.a Cp. va dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului P.N. fiul lui …., născut la

…….cu domiciliul in corn. Ghimes Făget, satul Făget, jud. Bacău pentru

pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracţiunii prevăzută de

art. 267 ind. 1 alin.l Cp., dispusă prin sentinţa penală nr. 64/15.05.1996 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti.

Cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului conform art. 192 pct.3 C.p.p.

Etichete:

Reabilitare

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 593

Şedinţa publică de la 8.12.2010

Dosar nr. 7018/260/2010

Asupra acţiunii penale de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 7018/260/2010 la 8.11.2010 pe rolul acestei instanţe, petentul M.B.cu domiciliul in or. Comăneşti, str. Sublăloaia, nr. 52, jud. Bacău a solicitat să fie reabilitat de drept cu privire la amenda in valoare de 350.000 lei ROL aplicată prin sentinţa penală nr. 476/1997.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Constată ca petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 476/1997 petentul a fost condamnat la o pedeapsă cu amenda de 350.000 lei ROL pentru săvârşirea infracţiunii de art. 36 alin. 1 din Decretul nr. 328/1966.

Din verificarea cazierului judiciar se constată că prezenta amendă a fost graţiată conform L. 137/1997, fapt ce conduce la ideea ca petentul nu are obligaţia achitării acestei sume către stat.

Petentul in cererea sa şi ulterior in faţa instanţei a îndeplinit prevederile art. 495 C.p.p. privind cererea de reabilitare, art. 134 alin.l Cp. arata că in cazul pedepsei cu amenda, reabilitarea intervine după un termen de 3 ani fiind vorba in acest caz de o reabilitare de drept.

Apreciind că in cazul de fata sunt îndeplinite condiţiile reabilitării, raportat la art. 495 si următoarele C.p.p, cu referire la art. 134 alin 1 Cp., va constata că petentul este reabilitat de drept pentru pedeapsa amenzii aplicată prin sentinţa penală nr. 476/1997, pentru infracţiunea prevăzută de art. 36 alin.l din Decretul nr. 328/1966.

Cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului raportat la art. 192 pct.3 C.p.p.

Pentru aceste motive,

Va admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul MB., cu domiciliul in or. Comăneşti, str. Sublăloaia, nr. 52, jud. Bacău.

In baza art. 495 şi următoarele C.p.p. cu referire la art. 134 alin.l Cp. va constata că M. B. fiul lui S. şi L. născut la 3.07.1952, cu domiciliul in or. Comăneşti, str. Sublăloaia, nr. 52, jud. Bacău este reabilitat de drept pentru pedeapsa amenzii de 350.000 lei ROL dispusă prin sentinţa penală nr. 476/5.06.1997 pentru infracţiunea prevăzută de art. 36 alin.l din decretul 328/1966.

Cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului conform art. 192 pct.3 C.p.p.

Etichete: