Top

Contestaţie la executare

Sentinţa civilă nr. 2179/16.09.2010

Prin cererea înregistrată la această instanţă, petenta P.M. a formulat, în contradictoriu cu intimaţii C.S. şi Bankcoop SA – prin lichidatori, contestaţie la executare împotriva somaţiei emisă la data de xx.xx.2009 de Biroul Executorului Judecătoresc X. în dosarul de executare silită nr. xxx/2009, urmare a admiterii contestaţiei la executare să se dispună anularea actului de adjudecare din data de 25 noiembrie 2005, prin care intimatul C.S. a adjudecat, în urma licitaţiei, casa şi terenul proprietatea contestatoarei.

În motivarea contestaţiei, se invocă următoarele :

La data de xx.xx.2009 a primit la domiciliu somaţia executorului judecătoresc X., însoţită de actul de adjudecare din data de 25 noiembrie 2009, act de adjudecare conform căruia intimatul C.S. a adjudecat, în urma licitaţiei, casa şi terenul proprietatea contestatoarei.

Actul de adjudecare este încheiat cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie şi având la bază o cauză imorală, întrucât casa şi terenul aferent nu au fost în mod corect şi concret individualizate, aceste imobile au fost trecute ca fiind situate în sat X., com. Y., în realitate sunt situate în com. Z., U. fiind o altă comună, suprafaţa de teren aferentă construcţiei este de 300 mp, şi nu de 1500 mp cum în mod greşit s-a consemnat, împrejurare care rezultă din cuprinsul adeverinţei nr. xxxx/04.09.2009.

Mai arată contestatoarea că au fost încălcate dispoziţiile art. 500 alin. 2, art. 411 alin. 3 Cod procedură civilă, întrucât imobilele nu au fost evaluate la valoarea de circulaţie, nefiind cerută părerea vreunui expert tehnic în domeniu, astfel că preţul la care au fost adjudecate este nelegal şi stabilit în mod discreţionar, determinând o îmbogăţire fără just temei a adjudecatarului C.S.; că au fost încălcate şi dispoziţiile art. 500 alin. 5 Cod procedură civilă, nefiind stabilit un preţ real al imobilelor, cu mult sub valoarea de circulaţie, în sfârşit că banca nu a urmărit pe debitorul principal SC M.. SNC, dreptul de a cere executarea silită fiind prescris.

În drept, contestatoarea a invocat art. 399 Cod procedură civilă.

În dovedire, a ataşat la dosarul cauzei în copie somaţia emisă de executorul judecătoresc, adeverinţa nr. xxxx/04.09.2009 emisă de Primăria comunei Z..

Prin întâmpinare, intimata Bankcoop SA – prin lichidatori judiciari, a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, care a fost introdusă după 3 ani şi 9 luni de la emiterea actului de adjudecare, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii, ca nefondată, învederând instanţei în esenţă că vânzarea bunurilor contestatoarei la licitaţie publică s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

De asemenea, intimatul C.S. prin întâmpinare a solicitat respingerea contestaţiei la executare, invocând excepţia inadmisibilităţii acestei cereri, motivat de faptul că actul de adjudecare nu reprezintă un act de executare, pentru a putea fi incidente dispoziţiile art. 399 şi urm. Cod procedură civilă, ci unul translativ de proprietate, care conferă dreptul la o cerere de evicţiune totală sau parţială privind imobilul adjudecat numai adjudecatarului împotriva debitorului sau creditorului, iar nu şi debitorului sau a altor participanţi la executarea silită.

Contestaţia a fost legal timbrată.

La cererea contestatoarei, prin apărător, au fost introduşi în cauză în calitate de contestatori moştenitorii soţului defunct al petentei, P.T., decedat la data de xx.xx.2007, respectiv B.D., D.V., P.V. şi N.D..

Deşi aceştia au fost citaţi cu menţiunea de a-şi exprima disponibilitatea acţiunii, nu s-au prezentat în instanţă pentru a semna cererea de chemare în judecată.

Potrivit dispoziţiilor art. 133 alin. 1 Cod procedură civilă, cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura, va fi declarată nulă.

Cum reclamanţii introduşi în cauză după înregistrarea acţiunii nu au semnat cererea de chemare în judecată, această cerere va fi declarată nulă, în privinţa acestor reclamanţi.

Cu privire la contestaţia la executare formulată de contestatoarea P.M., instanţa reţine următoarele :

Intimata Bankcoop SA – prin lichidatori judiciari a invocat excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare.

Instanţa reţine că, aşa cum cererea este formulată, petenta a introdus contestaţie la executare împotriva somaţiei emisă la data de 25 august 2009 (fila 6 din dosar), prin care a fost somată de executorul judecătoresc să predea imobilul casă de locuit, compus din 6 camere şi dependinţe, anexe gospodăreşti şi teren aferent construcţiilor în suprafaţă de 2500 mp, situat în com. Y., sat X., jud. Neamţ, şi care a fost adjudecat de adjudecatarul C.S..

În condiţiile în care somaţia a fost emisă la data de 25 august 2009, iar contestaţia la executare împotriva acestei somaţii a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 09.09.2009, se reţine că a fost respectat termenul de 15 zile prevăzut de art. 401 Cod procedură civilă.

În consecinţă, instanţa va respinge excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei, iar pe fond va respinge contestaţia la executare împotriva somaţiei emisă la data de 25 august 2009 în dosarul de executare silită nr. xx/2009 înregistrat la BEJ X., această somaţie fiind legal emisă, respectiv în baza actului de adjudecare emis la data de 25 noiembrie 2005.

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de intimatul C.S. nu va fi analizată de instanţă ca o „excepţie” procesuală, în condiţiile art. 137 alin. 1 din Codul de procedura civilă, deoarece aceasta este doar un mijloc de apărare specific, care priveşte modalitatea de respingere a acţiunii, iar motivele invocate de către intimat vor fi analizate pe fond.

În cadrul contestaţiei la executare, contestatoarea a solicitat anularea actului de adjudecare emis la data de 25 noiembrie 2005.

Cu privire la acest capăt de cerere, analizând actele şi lucrările dosarului de executare silită xxx/EX/2001, ataşat la dosarul de fond, instanţa reţine următoarele :

Prin contractul de credit nr. xxx/15.05.1995, SC M. SNC a contractat un credit în sumă de 3000 lei, de la Bankcoop B.G.C.P. SA Neamţ, în prezent bancă în faliment, credit ce a fost garantat cu ipotecă asupra imobilului proprietatea soţilor P., fiind încheiat în acest sens contractul de ipotecă autentificat sub nr. xxx/12.05.1995 şi transcris sub nr. xxxx/12.05.1995.

Întrucât debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia de restituire a creditului, banca a formulat acţiune în pretenţii, iar prin sentinţa civilă nr. xxxx/E/30.11.2000 a Tribunalului Neamţ, au fost obligaţi debitoarea SC M. SNC şi garanţii P. în solidar la plata sumei de 7.373,98 lei, din care 1500 lei credit restant şi 5.873,98 lei dobânzi bancare, cu obligarea pârâţilor în continuare la plata dobânzilor până la achitarea integrală a creditului.

În baza acestui titlu executoriu, banca a declanşat procedura executării silite asupra imobilului adus în garanţie, procedură care a fost finalizată prin valorificarea imobilului asupra căruia s-a constituit ipoteca, prin emiterea actului de adjudecare la data de 25.11.2005, după plata preţului adjudecării.

Din interpretarea dispoziţiilor art. 516 Cod procedură civilă, rezultă că actul de adjudecare constituie titlu de proprietate pentru adjudecatar şi titlu executoriu împotriva debitorului, dacă imobilul se află în posesia acestuia din urmă.

Din interpretarea sistematică a acestui text de lege, rezultă că actul de adjudecare nu constituie un act de executare care să poată fi contestat pe calea contestaţiei la executare silită, ci reprezintă un veritabil act de proprietate pentru cumpărător, cu care acesta se legitimează ca şi proprietar, cu forţă executorie împotriva fostului proprietar sau împotriva oricărei alte persoane care deţine bunurile urmărite.

Contestatoarea are posibilitatea legală să solicite constatarea nulităţii acestui act de proprietate, dacă evident invocă motive temeinice, cu atât mai mult cu cât a beneficiat şi de apărare calificată.

În consecinţă, instanţa va respinge şi acest capăt de cerere.

Potrivit disp. art. 274 C.pr.civ., partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, situaţie faţă de care se va dispune obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat către intimatul C.S..

Pentru aceleaşi considerente, instanţa va respinge şi cererea contestatoarei pentru suspendarea executării silite.

Tags: