Top

Contestaţie la executare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1663/28.09.2009

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul 2117/260/2009 petentul L I a chemat în judecată civilă B I RAgenţia Bacău şi BEJ B E, solicitând în contradictoriu cu aceştia anularea tuturor actelor de executare din d 700/E/2008, suspendarea executării şi obligarea intimaţilor la cheltuieli de judecată.

In dosarul înregistrat sub numărul 3368/260/2009 acelaşi contestator a chemat în judecată B I-R Agenţia B şi AS, formulând contestaţie la executare împotriva actelor de executare din dosarul 700/E/2008, constatarea nulităţii actelor de executare şi suspendarea încheierii actului de adjudecare.

La termenul din data de 28.09.2009 s-a solicitat de către reprezentantul intimatei conexarea celor două dosare, cerere admisă de instanţă.

Acţiunea este scutită de taxă de timbru, în urma admiterii cererii de ajutor public judiciar, formulată de contestator, iar în motivare se arată că petentul a aflat pur întâmplător de faptul că imobilul său din strada T V este scos la vânzare silită de către BEJ B E. Acest fapt este urmarea emiterii de către SC E I SRL a unui bilet la ordin, despre care se presupune că a fost avalizat de către contestator. Petentul arată că executarea în întregime este lovită de nulitate pentru două motive şi anume: biletul la ordin – titlul executoriu trebuia investit cu formulă executorie, iar cererea de executare trebuia în mod obligatoriu să fie încuviinţată de către instanţa de judecată.

Intimata depune întâmpinare în dosarul 2117/260/2009,(fila 107,108) prin care înţelege să ridice excepţia lipsei capacităţii procesuale a intimatei, a lipsei calităţii procesual pasive a BEJ B E, iar prin precizări la întâmpinare (fila 112) excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei.

In dosarul conex, intimata nu a depus întâmpinare.

In c; uză s-a formulat adresă la BEJ pentru trimiterea copiei dosarului de executare, s-au depus acte.

Contestatorul precizează acţiunea sa în sensul că aceasta este o contestaţie la executare nu o opoziţie la executare, motiv pentru care intimata Banca I- Ra ridicat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei întrucât titlul executoriu este un bilet la ordin,

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

In privinţa excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei la executare întrucât calea ar fi fost opoziţia la executare, instanţa reţine că potrivit art 399 Cod procedură civilă „împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare, se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.” Instanţa observă că textul sus invocat nu suportă nici excepţie, iar în privinţa titlurilor executorii nu distinge, astfel că biletul la ordin fiind un titlu

1

executoriu, îi sunt aplicabile dispoziţiile sus menţionate, astfel că executarea acestuia poate fi atacată şi pe calea contestaţiei. In privinţa excepţiei tardivităţii contestaţiei la executare, instanţa reţine că potrivit art. 401 contestaţia la executare se poate face în termen de 15 zile de la data când: …c) debitorul care contestă executarea însăşi a primit somaţia ori de la data când aluat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile când nu a primit somaţia sau executarea se face fără somaţie.”

Din conţinutul acţiunii în ambele dosare rezultă faptul că petentul contestă executarea însăşi în integralitatea sa, solicitându-se anularea tuturor formelor de executare, motiv pentru care se va lua în considerare pentru verificarea introducerii în termen a contestaţiei data la care petentul a primit somaţia.

Din copia dosarului de executare rezultă că somaţia a fost trimisă contestatorului la data de 23.12.2008 (fila 155) la adresa din , respectiv aceeaşi adresă indicată de petent ca fiind domiciliul său în acţiunea principală.

De asemenea din acelaşi dosar de executare rezultă că executorul judecătoresc a transmis somaţia respectivă la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate imobiliară în vederea înscrierii acesteia fapt ce a avut loc la data de 08.01.2009, conform extrasului din aceeaşi dată (fila 156).

Potrivit dovezii de îndeplinire a procedurii de comunicare de la fila 174 dosar, contestatorul a semnat personal de primirea publicaţiei de vânzare 700/2008, la data de 15.04.2009.

Prima acţiune a fost introdusă la data de 21.05.2009, iar contestatorul arată că a aflat întâmplător de faptul că imobilul său a fost scos la licitaţie.

Instanţa observă că cele precizate de petent nu corespund adevărului, acesta nu a aflat de executarea silită întâmplător, ci din comunicarea actelor de executare din dosar.

Faţă de considerentele sus expuse urmează să admită excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei la executare.

Va respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul L I, domiciliat în ..în contradictoriu cu intimaţii BANCA I R-AGENŢIA B, cu sediul în … AS, domiciliată în , str.. ca tardiv introdusă.

Va respinge cererea intimatei de acordare cheltuieli de judecată, raportat la situaţia că în cauză nu există dovada efectuării acestor cheltuieli.

Etichete: