Top

Sentinta civila

Dosar nr. 1144/239/2008

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M Â N I A

JUDECATORIA HÂRLAU, Judetul IASI

JUDECATORIE

Sedinta publica din 17 Februarie 2009

PRESEDINTE – Luminita Varvara

Grefier Liliana Ivanuta

SENTINTA CIVILA Nr. 124

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe reclamant F.A. – si pe pârât P.S., având ca obiect revendicare imobiliara.

La apelul nominal facut în sedinta publica : prezenta reclamanta asistata de av.C, prezenta pârâta asistata de av.P.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constând în:

Procedura este completa.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanta acorda cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Av.C. solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata , acest imobil a apartinut defunctilor B.I. si B.C. iar potrivit art.644 Cod civil prin efectul legii proprietatea a fost transmisa reclamantei si surorii acesteia B.E. care ulterior a decedat.

Unul din modurile de dobândire a proprietatii este succesiunea iar dupa decesul autorilor proprietatea imobilului a revenit mostenitorilor.Din interogatoriu rezulta ca pârâta nu a avut în proprietate acest imobil si nici sotul acesteia, motiv pentru care solicita admiterea actiunii cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Pârâta solicita respingerea actiunii, considerând ca are dreptul sa locuiasca în acel imobil având în vedere ca a fost casatorita timp de 25 de ani cu S.M.iar imobilul casa este construit de sotul acesteia cu prima sotie, A. E., solicita obligara reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

Av.C. precizeaza ca la momentul casatoriei imobilul era construit iar pârâta nu a facut dovada ca imobilul a fost construit în timpul casatoriei.

Avocat P. solicita respingerea actiunii ca fiind inadmisibila, reclamanta nu are acte de proprietate pentru imobilul casa, obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata si depune la dosarul cauzei dovada de achitare onorariu avocat.

Având în vedere actele si lucrarile dosarului, instanta ramâne în pronuntare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata,constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 6.08.2008 sub nr.1144/239/2008, reclamanta F. A.,fosta B. ,a chemat in judecata pe parata P.S. solicitând obligarea paratei de a-i lasa in deplina proprietate si folosinta imobilul format din casa si teren aferent situat in sat V,comuna B,judetul I si cheltuieli de judecata,

In motivarea cererii,reclamanta a aratat ca imobilul in litigiu-casa si teren aferent situat in sat V.,comuna B. ,judetul I. a apartinut parintilor ei, B. I. si C., în prezent decedati ,fiind construita de acestia in anul 1931.

Dupa decesul parintilor,a precizat reclamanta,proprietatea a fost transmisa descendentilor,mai exact ei si surorilor ei,B.M.,decedata si fara mostenitori si B.E.,decedata,fara mostenitori,prin efectul legii,art.644 raportat la art.659 Cod civil.

In baza acestor texte de lege,care prevad ca proprietatea bunurilor se dobândeste si se transmite prin succesiune,legat,conventie sau traditiune iar succesiunile sunt deferite copiilor defunctului,reclamanta a precizat ca este unica mostenitoare si proprietara a acestui imobil,deoarece surorile sale au decedat fara mostenitori.

S-a mai aratat de catre reclamanta ca sora sa, B.E.,a fost casatorita cu S.M. si au locuit o perioada de timp in casa parinteasca iar dupa decesul surorii ei,Stan Mihai s-a recasatorit cu parata si au ramas cu acordul ei in casa deoarece nu aveau alta locuinta.

Intre timp a decedat si S.M. iar in casa a ramas parata,care pretinde ca este casa ei,fara a fi in posesia unui act care sa-i transmita proprietatea.

Reclamanta a precizat ca dovedeste cu adeverinta nr.7254 din 16.09.2003 eliberata de Consiliul Local al comunei B. dreptul de proprietate al parintilor ei asupra imobilului.

Cererea a fost întemeiata in drept pe dispozitiile art.44,46 din Constitutia României,art.480-481,art.644 si art.659 Cod civil.

In dovedirea cererii,legal timbrate,reclamanta a precizat ca solicita probele cu acte,testimoniala,expertiza topometrica,constatare la fata locului si interogatoriul paratei.

Legal citata,parata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind inadmisibila deoarece nu rezulta actul in temeiul caruia reclamanta este proprietara imobilului in litigiu .Adeverinta nr.7254/2003,invocata in actiunea introductiva este falsa,deoarece parintii reclamantei nu au fost niciodata proprietarii imobilului.

Parata a precizat ca imobilul casa a fost construit in timpul casatoriei de catre sotul ei,S.M.,decedat la data de 3.01.2002,cu prima sa sotie S.E.,decedata la 5.05.1976.In anul 1977,când ea s-a casatorit cu S.M.,s-a mutat in aceasta casa,in care locuieste si in prezent in calitate de sotie supravietuitoare,asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr.52/2002 eliberat de BNP E. B. din H.

S-a mai aratat de catre parata ca reclamanta a dorit sa o evacueze din imobil si sa anuleze certificatul de mostenitor,actiuni care au fost respinse de instanta si ca,in realitate,casa parintilor ei si suprafata de 250 mp. teren aferent au fost vândute chiar de catre reclamanta numitilor B.I. si V. prin contractul autentificat sub nr.1596/1985 la Notariatul de Stat Pascani.

Întâmpinarea a fost întemeiata in drept pe dispozitiile art.115 Cod procedura civila.

Reclamanta a depus memorii la dosar.

Instanta a unit exceptia cu fondul cauzei.

Sub aspectul probatoriului,instanta a încuviintat partilor probele cu înscrisuri,interogatorii si a prorogat discutarea probelor cu efectuarea expertizelor in constructii si topometrica dupa administrarea celorlalte probe.

Reclamanta a raspuns la întâmpinarea depusa de parata,aratând ca actiunea nu este inadmisibila si ca dovada proprietatii rezulta prin efectul legii.

A precizat reclamanta ca imobilul revendicat este format din casa si suprafata de 2209 mp. teren si ca acesta este stapânit de parata fara drept,deoarece certificatul de mostenitor nu-i confera un drept de proprietate,dupa cum nu ii confera nici plata impozitelor pentru imobil,care nu echivaleaza cu un transfer de proprietate.

S-a mai aratat ca sotii S.M. si E. nu au avut niciodata in proprietate un bun imobil pe raza comunei B. iar imobilul cuprins in actul de vânzare – cumparare autentic vândut sotilor B. nu are nici o legatura cu imobilul in litigiu.

Parata a depus la dosar înscrisuri: contract de vânzare – cumparare.

Au fost audiati martorii R.D. si R.E.,declaratiile acestora fiind consemnate si atasate dosarului cauzei.

S-a luat interogatoriu paratei iar raspunsurile au fost consemnate si atasate dosarului.

Instanta a pus in vedere reclamantei sa depuna la dosarul cauzei înscrisuri din care sa rezulte relatia de rudenie dintre ea si prima sotie decedata a defunctului S.M.,insa reclamanta prin aparator a precizat ca potrivit art.644 Cod civil,efectul legii este suficient pentru a face dovada proprietatii si nu considera necesar sa depuna alte înscrisuri.

Parata a depus copia certificatului de mostenitor dupa defunctul sot,S.M.

Analizând actele dosarului,instanta se va pronunta mai întâi

asupra exceptiei invocate de parata,a inadmisibilitatii actiunii,in temeiul art.137 Cod procedura civila.

Prin intermediul inadmisibilitatii ,pârâtul se opune actiunii adversarului sau declarând-o inacceptabila,sustinând ca instanta nu poate examina cererea care i s-a supus.

In realitate,încercarea de a consacra o institutie distincta a inadmisibilitatilor este artificiala,deoarece legislatia si literatura juridica acopera cu notiunile deja existente toate situatiile,art.137 Cod procedura civila realizând o clasificare a exceptiilor procesuale in exceptii de procedura si de fond si nu in exceptii de procedura si inadmisibilitati,acestea din urma fiind,de fapt,exemple de exceptii procesuale ce au ca punct comun o anumita solutie pe care o va pronunta instanta in cazul admiterii lor,anume de a respinge cererea ca inadmisibila.

Deci,notiunea de inadmisibilitate vizeaza nu exceptia ci efectul spre care tinde aceasta,o anumita modalitate de respingere a cererii.

Fata de toate acestea,instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii.

Pe fondul cauzei, instanta retine ca reclamanta revendica un bun imobil-casa si teren,fara a preciza suprafata,aratând ca a dobândit proprietatea asupra acestor imobile prin efectul legii si invocând art.644 si 659 Cod civil.

Reclamanta nu a depus la dosar nici un înscris in dovedirea actiunii sale ,nici macar adeverinta nr.7254 din 16.09.2003 eliberata de Consiliul Local al comunei B. despre care aminteste în actiunea introductiva si afirma ca face dovada dreptului de proprietate al parintilor sai,nu a depus acte de stare civila pentru a dovedi ca este fiica defunctilor B.I. si C sau un certificat de mostenitor din care sa rezulte calitatea sa de mostenitor dupa acesti defuncti.

Practic,reclamanta,in afara actiunii introductive si a raspunsului la întâmpinare,nu a produs nici o dovada in sprijinul afirmatiilor sale.

Actiunea in revendicare este o actiune reala prin care proprietarul,care a pierdut posesia bunului sau,cere restituirea acelui bun de la posesorul neproprietar si care poate fi exercitata de catre titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.

De remarcat este faptul ca regula înscrisa in art.1169 Cod civil ,potrivit cu care cel care face o propunere,adica cel care pretinde ceva în fata instantei trebuie sa o dovedeasca,este aplicabila si în cazul actiunii in revendicare .Reclamantul este cel care trebuie sa faca dovada pozitiva in sensul ca el este titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.

In cauza de fata,reclamanta nu a produs nici o proba din care sa rezulte ca este titulara dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.

Dimpotriva,parata a facut dovada afirmatiilor sale in fata instantei si anume ca este sotia supravietuitoare a defunctului S.M.,prin depunerea certificatului de mostenitor nr.52/2002 eliberat de Biroul Notarului Public E.B. din H,din care rezulta ca masa succesorala ramasa in urma defunctului se compune din cota indiviza de 1/2 dintr-un imobil de locuit in suprafata de 100 mp. situat in intravilanul comunei B. precum si suprafata de 24209 mp. teren dobândit de defunct prin reconstituirea dreptului de proprietate.

De asemenea,parata a facut dovada ca reclamanta a înstrainat un imobil ce apartinea parintilor sai sotilor B. I. si V. prin depunerea contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr.1596/1985 la Notariatul de Stat P.fila 26.

In aceste conditii,reclamanta nefacând dovada ca este titulara dreptului de proprietate asupra bunului revendicat,instanta va respinge actiunea ca neîntemeiata.

In temeiul art.274 Cod procedura civila,va obliga reclamanta sa plateasca paratei suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata,reprezentând onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia inadmisibilitatii invocata de pârâta.

Respinge actiunea promovata de reclamanta F. A. cu domiciliul în Iasi,str. M. în contradictoriu cu pârâta S.P. cu domiciliul în sat V.,comuna B.,judetul I,ca neîntemeiata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi,17.02.2009.

Presedinte, Grefier,

LV/LC/4ex

13.03.2009

Etichete: