Top

Sentinta civila

Dosar nr. 489/239/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

Şedinţa publică din 07.06 2010

PREŞEDINTE – T. A. M.

Grefier – C. L.

Sentinţa civilă nr. 587

La ordine fiind judecarea cauzei minori şi familie privind pe reclamant F. E. şi pe pârât G. C. autoritate tutelară PRIMĂRIA Hârlău, având ca obiect pensie întreţinere majorare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsă părţi s-a solicitat judecarea in lipsă

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura este completă.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată ca s-au depus relaţiile de la A.N.A.F.

Instanţa în temeiul art. 150 Cod procedură civilă , declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, reclamanta F. E., a chemat în judecată pe pârâtul G. C., solicitând majorarea pensiei de întreţinere stabilită în favoarea minorei G. E. născută la data de …….. la care acesta a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 1078/05.06.2002 a Judecătoriei H., în sumă de 35 lei lunar.

S-a menţionat de către reclamantă că la stabilirea pensiei de întreţinere au fost avute în vedere nevoile minorului şi posibilităţile materiale ale pârâtului de la acel moment.

Reclamanta a susţinut că lucrurile avute în vedere de instanţă la acel moment s-au schimbat.

În susţinerea cererii, s-a depus de către reclamantă la dosar, în fotocopie, sentinţa civilă nr. 1078/05.06.2002 a Judecătoriei Hârlău.

Pârâtul, legal citat, s-a prezentat in instanţă şi a formulat întâmpinare relatând că in prezent mai are un copil in întreţinere şi nu realizează venituri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1078/05.06.2002 a Judecătoriei Hârlău pronunţată de Judecătoria Hârlău, pârâtul a fost obligat la o pensie lunară de întreţinere în favoarea minorei G. E., începând cu data introducerii acţiunii respective şi până la împlinirea majoratului acesteia.

Potrivit art. 94 alin. 2 C.fam.: „Instanţa judecătorească va putea mări […] obligaţia de întreţinere, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui care o primeşte.”

De asemenea, instanţa reţine că potrivit art. 86 al.1 C.fam. „obligaţia de întreţinere există între (…) părinţi şi copii”, descendentul având drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află, cât timp este minor, precum şi pentru perioada în care, devenind major, se află în efectuarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani, întreţinerea fiind datorată potrivit cu nevoia acestuia şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, conform art. 94 C.fam.

Instanţa a solicitat relaţii la administraţia financiară Hârlău solicitând veniturile realizate şi din aceasta rezultă ca pârâtul a realizat suma de 2500 lei pe an ceea ce rezultă un venit de 208 lei lunar. Cum venitul net este sub minimul pe economie, instanţa urmează a stabili pensia in beneficiul copilului, raportat la venitul minim pe economie.

În ceea ce priveşte venitul minim net la care se raportează pensia de întreţinere, instanţa reţine suma de 504 lei, venitul minim brut pe economia naţională fiind de 600 lei.

La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, instanţa va avea în vedere faptul că minora G. E. nu este singurul copil care se mai află în prezent în întreţinerea tatălui său.

Date fiind cele arătate şi dovedite mai sus, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 94 C.fam., potrivit cărora, când întreţinerea este datorată de părinte ea se stabileşte până la o treime din venitul său pentru un copil, respectiv o treime din venitul minim net pe economie.

Prin H.G. nr. 1051 din 10 septembrie 2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 12 septembrie 2008, începând cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 600 lei lunar; aplicând la această valoare impozitul de 16%, rezultă un venit minim net garantat de 504 lei.

În consecinţă, în temeiul art. 42 alin. 3 şi al art. 94 alin. (3) din Codul familiei, instanţa urmează să dispună obligarea pârâtului la plata pensia de întreţinere în favoarea minorei G. E. ,ţinând cont [U1]şi de faptul ca pârâtul mai are in întreţinere şi pe minorul G. C. D. născut la data de ………, a unei pensii de întreţinere în cuantum de 168 lei lunar,(câte 84 lei pentru fiecare minor) începand cu data introducerii acţiunii -29.03.2010 şi până la majoratul acestora .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta F. E. domiciliată în sat Pîrcovaci ,oraş Hârlău , judeţul Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul G. C. domiciliat în sat Pîrcovaci, oraş Hârlău, judet Iaşi, şi Autoritatea Tutelară Primăria Hârlău .

Dispune majorarea pensiei de întreţinere în favoarea minorei G.E. născută la data de ………, la care pârâtul a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 1078/05.06.2002 a Judecătoriei Hârlău, de la suma de 35 lei lunar la 84 lei lunar, începând cu data introducerii prezentei cereri, 29.03.2010 şi până la majoratul copilului.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.06.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

T. A. M. C. L.

Red./tehnored. T.A.M

6 ex./ 17.06.2010

Etichete: