Top

Sentinta penala

Dosar nr. 105/239/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

JUDECATORIE

SENTINŢA PENALĂ Nr. 48/2011

Şedinţa publică de la 23 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C. C. S.

PROCUROR M. I. A.

Grefier E. C.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe condamnatul G.L. , având ca obiect

înlocuirea pedepsei amenzii penale (art.449 ind.1 C.p.p.)

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, lipsă părţile.

Procedura este completă.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 09.02.2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte din prezenta hotărâre, când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea cauzei la data de 16.02.2011, când, din lipsă de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea cauzei pentru astăzi, când,

INSTANŢA

Prin sesizarea formulată la data de 27.01.2010 şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Hârlău, Biroul Executări Penale al Judecătoriei Hârlău a solicitat, în conformitate cu dispoziţiile art. 631 Cod penal înlocuirea amenzii penale în cuantum de 1000 lei, aplicata condamnatului G. L. prin sentinţa penală nr.447din 06.06.2006 pronunţată în dosarul 15972005 al Judecătoriei Hârlău cu pedeapsa închisorii, întrucât condamnatul nu a achitat această amendă penală.

Analizând actele dosarului, instanţa constată că prin sentinţa penală pronunţată în dosarul 1597/2005 al Judecătoriei Hârlău, G. L. a fost condamnat la o pedeapsa rezultantă de 1000 lei amendă penală.

I-au fost puse în vedere condamnatului dispoziţiile art. 631 Cod penal.

Deşi i s-au acordat la cerere numeroase termene, totuşi nici până la termenul de azi, condamnatul nu a achitat amenda stabilită prin sentinţa penală amintită mai sus.

Mai mult pe parcursul judecăţii condamnatul a formulat cerere de eşalonare a acestei amenzi penale care însă i s-a respins întrucât acesta mai formulase anterior o astfel de cerere care i-a fost admisă dar pe care nu a respectat-o, neplătind nicio rată din suma eşalonată. În acest sens s-a ataşat la dosarul cauzei dosarul nr.259/239/2010 al Judecătoriei Hârlău.

Fata de aceste aspecte, reţine instanţa că prin sentinţa penală nr. 447/6.06.2006 pronunţată în dosarul 1597/2005 al Judecătoriei Hârlău, în baza art. 180 alin.2 Cod penal, inculpatul Găină Liviu a fost condamnat la 1000 lei amendă penală, în baza art.205 Cod penal a fost sancţionat cu amendă de 500 lei iar în baza art.193 Cod penal a fost sancţionat cu amendă de 700 lei stabilindu-se pedeapsa rezultantă în conformitate cu art.33 lit.a şi art.34 lit.e Cod penal pentru comiterea acestor infracţiunii faţă de partea vătămată C. M. S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.63 1 Cod penal privind înlocuirea amenzii penale cu închisoarea, în cazul neachitării acesteia cu rea- credinţă.

Întrucât inculpatul nu a făcut dovada plăţii amenzii penale, la data de 27.01.2010 s-a pus pe rol, din oficiu, cauza privind constatarea incidenţei dispoziţiilor art. 631 Cod penal.

Deşi condamnatul nu realizează venituri şi are în întreţinere copii minori acesta a dat dovada de evidentă rea-credinţă în achitarea amenzii penale aplicate prin sentinţa penală ai sus amintită, sens în care instanţa urmează să admită cererea Biroului Executări Penale al Judecătoriei Hârlău.

În ceea ce priveşte cuantumului închisorii ce va fi aplicată condamnatului instanţa va avea în vedere salariul minim pe economie având în vedere că aceasta nu realizează venituri certe impozabile.

Instanţa va descontopi mai întâi pedepsele aplicate petentului prin această sentinţă, şi observând că fapta prev. de art.205 Cod penal, pentru care acesta a fost condamnat, a fost dezincriminată după rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare, în baza art.458 Cod procedură penală raportat la art.12 Cod penal va constata că executarea acestei pedepse a încetat la intrarea în vigoare a Legii nr.278/2006.

Hotărârea Guvernului nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 12.09.2008. şi stabileşte că de la data de 01.01.2009 salariul minim garantat este în valoare de de 600 lei lunar. Faţă de acest cuantum, ţinând cont că amenzile stabilite sunt de 1000 lei şi respectiv de 700 lei, în temeiul dispoziţiilor art. 63 1 Cod penal va înlocui pedeapsa de de 1000 ron amendă penală aplicată condamnatului G. L. prin sentinţa penală nr.447/6.06.2006 a Judecătoriei Hârlău, definitivă prin decizia penală nr.1450/21.12.2006 a Tribunalului Iaşi , pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe prev. de art. 180 aliniatul 2 Cod Penal cu pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare iar amenda penală de 700 lei aplicată prin aceeaşi sentinţă pentru săvârşirea infr. prev. de art.193 Cod penal cu pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare, urmând să facă aplicarea art.33 lit.a şi art.34 lit.e Cod penal..

Potrivit practicii CEDO ( a se vedea cazul Sabău şi Pârcalab contra României) nu pot fi interzise ab initio toate drepturile prevăzute de art. 64 Cod penal ca şi pedeapsa accesorie, ci doar acele drepturi care se impun vis-a-vis de natură, felul şi gravitatea infracţiunii săvârşite de către inculpat.

Faţă de toate aceste aspecte reţinute instanţa în baza dispoziţiilor art 71 cod penal, va interzice exercitarea drepturilor inculpatului prevăzute la art 64 lit a teza a IIa ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice;), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ) Cod penal, penal din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

În baza disp. art. 192 aln. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de către Biroul Executări Penale al Judecătoriei Hârlău prin judecătorul delegat.

În baza art.460 Cod procedură penală descontopeşte şi repune în individualitatea lor pedepsele aplicate condamnatului G. L., fiul lui D. şi S., născut la data de ……., CNP ……….., domiciliat în comuna Deleni, judeţul Iaşi, prin sentinţa penală nr.447 din 06.06.2006 a Judecătoriei Hârlău definitivă prin decizia penală nr.1450 din 21.12.2006 a Tribunalului Iaşi, respectiv :

a) – pedeapsa de 1000 ron amendă penală pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art.180 alin.2 Cod penal;

b) – pedeapsa de 500 ron amendă penală pentru săvârşirea infr. prev. de art.205 Cod penal;

c) – pedeapsa de 700 ron amendă penală pentru săvârşirea infr. prev. şi ped. de art.193 Cod penal.

În baza art.458 Cod procedură penală cu referire la art.12 Cod penal

constată că fapta prev. de art.205 Cod penal pentru care a fost condamnat numitul G. L., prevăzută la pct.b din prezenta hotărâre, a fost dezincriminată după rămânerea definitivă a sentinţei penale nr.447/2006 a Judecătoriei Hârlău iar executarea pedepsei a încetat la intrarea în vigoare a Legii nr.278/2006.

În baza art.4491 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.631 Cod penal înlocuieşte pedeapsa de 1000 ron amendă penală aplicată condamnatului prin sentinţa penală amintită mai sus pentru săvârşirea infr. prev. de art.180 alin.2 Cod penal cu pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare iar pedeapsa de 700 ron amendă penală pentru săvârşirea infr. prev. de art.193 Cod penal cu pedeapsa de 3(trei) luni închisoare.

Conform art.33 lit.a şi art.34 lit.c Cod penal condamnatul va executa pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) luni închisoare.

Conform art.71 alin.2 Cod penal interzice condamnatului exercitarea drepturilor prev. de disp.art.64 lit.a) teza a II – a şi b) Cod penal, pe durata legală.

Conform art.192 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 23 februarie 2011.

Preşedinte, Grefier,

SCC/CE/3ex

08.03.2011

Dosar nr.105/239/20140

Etichete: