Top

Rezolutiune contract de întretinere.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: REZOLUTIUNE.

Dosar nr. 19265/245/2008

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 10101/20.10.2009
TITLU: Rezolutiune contract de întretinere.

Asupra cauzei civile de fata constata :
Prin SC NR. 10101/20.10.2009 a Judecatoriei Iasi s-a admis in parte cererea
formulata de catre reclamantul I. I. in contradictoriu cu paratii M. D.si M.C., prin care
reclamantul a solicitat instantei sa constate nulitatea absoluta actului intitulat
„contract de vanzare-cumparare” nr. 28125/2000 emis in data de 31.12.1999
autentificat sub nr. 10358/2000, cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de
judecata.
În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca pretul de 30.000.000 lei nu a fost
achitat de catre parati, iar in al doilea rand pretul stabilit nu este un pret real, ci este
fictiv. Arata reclamantul ca paratii nu si-au indeplinit obligatiile asumate prin
contract privind intretinerea reclamantului cu alimente, medicamente si ingrijire in
timpul bolii. Mai mult, paratii au un comportament necuviincios, il agreseaza, nu-i
dau de mancare, fiind astfel nevoit sa cerseasca mancare de la vecini.
In drept, reclamantul a invocat disp. Art. 953, 954, 955, 956, 960 si 969
C.proc.civ.
Prin intampinarea formulata, paratii au solicitat respingerea actiunii ca fiind
nelegala si netemeinica.
Motivand in fapt intampinarea, paratii au aratat ca actiunea se refera la motive
ce nu sunt de natura a atrage nulitatea contractului. Pretul nu poate fi considerat
fictiv dat fiind ca obiectul contractului il constituie o casa din chirpici cu doua camere
si suprafata de 4230 mp teren, iar intre vanzator si cumparatori exista relatii de
rudenie. Arata paratii ca reclamantul este bine ingrijit, are o camera separata, curata,
si nu a fost agresat niciodata fizic.
La prima zi de infatisare reclamantul si-a completat cererea in sensul ca
solicita rezolutiunea contractului pentru nerespectarea clauzelor contractuale.
Instanta a administrat în cauza proba cu înscrisuri, în cadrul careia au fost
depus actele aflate la dosar si proba cu martori.
Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta
retine:
Intre reclamantul I. I. si paratii M.D. si M.C. s-a incheiat actul intitulat
„contract de vanzare-cumparare”‘ autentificat sub nr. 10358/1999. Prin acest contract,
reclamantul a instrainat sotilor M. imobilul situat in intravilanul com. Tiganasi, jud.
Iasi, compus din casa de locuit cu doua camere si hol si o anexa gospodareasca cu
magazie si bucatarie, impreuna cu terenul arabil in suprafata de 4231 mp, cu rezerva
dreptului de uzufruct viager. Pretul fixat de parti este de 30.000.000 lei, din care
paratii au platit la incheierea contractului suma de 16.000.000 lei, urmand ca pentru
restul de 14.000.000 lei paratii sa presteze intretinere in favoarea reclamantului pana
la sfarsitul vietii acestuia.
Potrivit art. 977 C.civ., interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna
a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor.
Desi partile contractante poarta in contract denumirea de vanzator, respectiv
cumparator, instanta retine ca intentia reala a partilor a fost de a incheia un contract
de intretinere, iar nu de vanzare-cumparare. Aceasta deoarece pe de o parte
vanzatorul si-a rezervat dreptul de uzufruct viager, iar cumparatorii si-au asumat
obligatia de a presta intretinere in favoarea reclamantului pe tot timpul vietii
acestuia. Pe de alta parte, din testamentul depus la fila 36 dosar, prin care
reclamantul a instituit pe parati legatari universali cu credinta ca acestia vor presta
intretinere si il vor inmormanta, testament revocat insa, rezulta cu claritate intentia
reclamantului de a instraina imobilul in schimbul asigurarii intretinerii pe timpul
vietii si inmormantarii conform datinilor.
Intrucat contractul incheiat de parti constituie un contract de intretinere, iar nu
vanzare-cumparare, nu se poate pune problema nulitatii contractului pentru lipsa
pretului, bunul fiind instrainat contra intretinerii, pretul fiind o prestatie accesorie
intretinerii.
Contractul de întretinere fiind un contract sinalagmatic, pentru neexecutarea
obligatiei de întretinere stabilita prin contract, beneficiarii întretinerii pot cere
rezolutiunea contractului în temeiul art. 1020 C.civ. Potrivit textului mentionat, o
conditie esentiala pentru desfiintarea contractului este ca neexecutarea sa fie
imputabila debitorului.Notiunea de întretinere include multiple prestatii, iar
executarea corespunzatoare a obligatiei de întretinere, când izvorul ei este un
contract, implica pe lânga prestatia materiala si o componenta psihologica, data de
caracterul „intuitu personae” al contractului de întretinere, care se întemeiaza, în
realizarea continutului sau economic, pe un raport de încredere si apropiere.
Or, în cauza, fata de declaratia martorului C. V. C., instanta retine conduita
culpabila a pârâtilor care, la scurt timp după ce au dobândit imobilul, l-au mutat pe
reclamant intr-o incapere improprie locuirii, numita de martor „cocina”, incaperea
fiind in suprafata de 2,5 mp pe 2 mp, unde reclamantul nu are decat un pat. Aceste
conditii de locuit sunt daunatoare starii de sanatate a reclamantului care, potrivit
actelor medicale depuse la dosar, este diagnosticat cu astm si cu afectiuni cardiace.
Pe langa acest aspect, paratii nu-si executa obligatia de a-i asigura
reclamantului cele necesare traiului, respectiv alimente, imbracaminte, nu-i spala
hainele, avand in vedere varsta inaintata a reclamantului, de 84 ani, si starea precara
de sanatate.
Declaratia martorului C. V. C. se coroboreaza cu cea a martorei G.E. din care
rezulta ca reclamantul se adreseaza vecinilor pentru a obtine mancare.
Instanta nu poate retine declaratiile martorilor propusi de catre parati, dat
fiind ca acestea sunt contradictorii, nu se coroboreaza cu nici o proba din dosar, sunt
aprecieri subiective ale martorilor si nu bazeaza pe aspecte percepute nemijlocit de
catre matori.
Raportat la aceste împrejurari, având în vedere prevederile art. 1020 C.civ.,
instanta va dispune rezolutiunea contractului din vina pârâtilor.

Etichete: