Top

Contestaţie în anulare. Citarea legală a părţilor. Consecinţe.

Curtea a admis contestaţia în anulare formulată de contestatoarea S.C. TIR TRANS BOTA S.R.L. Baia Mare contra deciziei comerciale nr. 4170/22.06.2004 a Curţii de Apel Cluj, a anulat decizia menţionată şi prin consecinţă a admis recursul formulat de S.C. TIR TRANS BOTA S.R.L. contra sentinţei civile nr.927/5.04.2004 a Tribunalului Maramureş, judecător sindic, trimiţând cauza spre rejudecare la Tribunalul Iaşi, judecător sindic pentru soluţionarea contestaţiei debitoarei.

S-a reţinut că în conformitate cu art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995, „citarea părţilor”, precum şi comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură se face în condiţiile prevăzute de art. 85-94 Cod procedură civilă.

Numai prin excepţie, în cazuri extraordinare, îndeplinirea actelor menţionate la alin. 1 se va face prin publicitate.

În conformitate cu prevederile art. 87 pct. 2 Cod procedură civilă, persoanele juridice de drept privat, vor fi citate prin reprezentanţi lor la sediul principal al sucursalei sau reprezentanţei.

Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură nu se poate realiza prin afişare în cazul persoanelor juridice, cu excepţia cazurilor în care se refuză primirea sau se constată la termen lipsa oricărei persoane la sediul acestora, astfel cum prevede art. 92/1 Cod procedură civilă.

La termenul din 2.06.2004, procedura cu recurenta nu a fost îndeplinită în raport de menţionatele prevederi legale, ci prin afişare la uşa instanţei, cu menţiunea că „are sediul în Bucureşti, Piaţa Naţiunile Unite, nr. 3-5, bl. C ap. 73”, dar la această adresă se află un cabinet avocat, iar recurenta nu şi-a ales niciodată sediul.

Faţă de această situaţie, contestaţia în anulare este fondată şi urmează a fi admisă, desfiinţând decizia civilă nr. 4170/2004 a Curţii de Apel Cluj.

Conform art. 721 din Codul de procedură civilă şi art. 304 alin. 1 Cod procedură civilă, recursul declarat împotriva unei hotărâri, care potrivit legii nu poate fi atacată cu apel, nu este limitată la motivele de casare prevăzute de art. 304 Cod procedură civilă, instanţa putând analiza cauza sub toate aspectele.

Deşi debitorul recurent a făcut dovada cu noi probe dovedind atât reaua-credinţă, cât şi conduita necorespunzătoare a creditorilor, actele nu au fost analizate de judecătorul sindic şi nici nu s-a pronunţat asupra aspectelor ridicate de debitor, apare ca fiind dată hotărârea cu încălcarea principiilor fundamentale ale dreptului procesual civil şi anume cel al aflării adevărului rolului activ al judecătorului precum şi cel al egalităţii părţilor în faţa justiţiei.

Astfel, a fost reţinută ca fiind autoritate de lucru judecat fără însă a analiza dacă în cauză sunt întrunite cumulativ cele trei elemente esenţiale (subiect, obiect şi cauză).

De asemenea, nu s-au avut în vedere şi au fost efectiv nemotivate cererile debitorului vizând dispoziţiile art. 99 din Legea nr. 64/1995 modificată prin O.U.G. nr. 38/2002.

De asemenea judecătorul sindic nu a analizat toate actele depuse de debitor şi nici nu observat că S.C. TIR TRANS BOTA S.R.L. era radiată şi că împotriva acesteia s-a cerut declanşarea procedurii falimentului de la data de 5.04.2000 de către Registrul Comerţului.

De asemenea, nu s-a observat că cererea pentru deschiderea procedurii falimentului nu a fost comunicată S.C. TRANS BOTA S.R.L. Baia Mare, deci nu avea cunoştinţă de o astfel de cerere.

Deşi s-a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a S.C. TORZ TRANS S.R.L. Satu Mare – care a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr. 175/2001 a Tribunalului Maramureş – judecător sindic, toate aceste excepţii nu au fost analizate de instanţa de fond şi de instanţa de recurs, situaţie care atrage de fapt nulitatea acestora.

Totodată nu au fost verificate susţinerile debitorului şi actele depuse de acesta privitor la situaţia creanţelor, dacă acestea sunt certe, lichide şi exigibile, calitatea procesuală activă a creditorilor.

Faţă de cele reţinute, urmează ca în temeiul art. 317 lin. 1 pct. din Codul de procedură civilă să se admită contestaţia în anulare formulată de contestatoarea S.C. TIR TRANS BOTA S.R.L. Baia Mare împotriva deciziei comerciale nr. 4170 din 22 iunie 2004 pronunţată în dosarul nr. 7734/EG/204 al Curţii de Apel Cluj, decizie pe care o anulează.

Conform art. 312 din Codul de procedură civilă s-a admis recursul formulat de S.C. TIR TRANS BOTA S.R.L. Baia Mare împotriva sentinţei civile nr. 927/5.04.2004 a Tribunalului Maramureş – judecător sindic, sentinţă care a fost casată avându-se în vedere cele reţinute.

Ca o consecinţă a casării urmează a fi trimisă cauza Tribunalului Iaşi – judecător sindic pentru soluţionarea contestaţiei formulate de S.C. TIR TRANS BOTA S.R.L. Baia Mare avându-se în vedere întreg materialul probator administrat în cauză, urmând a fi soluţionate şi excepţiile invocate de părţi atât în recurs cât şi în contestaţia în anulare.

(Decizia comercială nr. 15/17.01.2006)

Etichete: