Top

Acţiune în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 480 Cod civil, coroborat cu Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 247/2005; Invocarea prescripţiei achizitive pe cale de excepţie, în condiţiile neexercitării unei posesii utile

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. -, reclamanta T.C. a solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala – si Comisia Judeteana – , ambele pentru stabilirea a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, sa pronunte o hotarâre prin care sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,2238 ha (12,5 prajini), situata în vatra satului Poiana, megiesita la E – L.D., la V – d. s., la S – C.N. si la N – mostenitorii defunctului L.G. (vecinatati evidentiate în actul de proprietate), actualmente învecinata cu: A.P., d. s., Z. G. si B. V., iar, în contradictoriu cu pârâtul B. V., sa se pronunte o hotarâre prin care sa se dispuna obligarea acestuia sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren mai sus descrisa. Cu cheltuieli de judecata.

Motivele, în fapt, ale actiunii sunt prezentate de catre reclamanta în cuprinsul cererii introductive, din care prezenta instanta retine:

Reclamanta este mostenitorul autoarei sale, C.E., care a cumparat prin contractul de vânzare-cumparare din 30.06.1928, transcris sub nr. – din iulie 1928 la Tribunal mai multe bunuri imobile, printre care si suprafata de 0,2238 ha teren intravilan descris în cuprinsul actului ca fiind “pamânt siliste situat în vatra satului P., megiesit la est cu D. si Gh. L., la sud cu N. C., la apus cu drumul satului si la vest cu mostenitorii lui Gh. L” .

Cererile formulate de catre reclamanta în temeiul tuturor legilor fondului funciar nu au condus la reconstituirea acestui drept,aratându-se ca aceasta suprafata “este ocupata fara drept de pârâtul B. V., care a detinut-o în timpul colectivizarii ca lot în folosinta.

În drept, reclamantul a indicat art. 480 Cod civil si legile speciale în materia reconstituirii dreptului de proprietate – Legea nr. 18/1991, Legea nr. 247/2005 – si a solicitat admiterea probei cu înscrisuri, martori si interogatoriul pârâtilor.

Ambele parti, reclamanta si pârâtul, au fost reprezentate/ asistate pe parcursul procesului de avocati cu delegatii la dosar.

Ambii pârâti, Comisia Locala si B.V., au formulat întâmpinari, raspunzând chestiunilor de fapt si de drept invocate.

Astfel, Comisia locala, prin întâmpinarea formulata, a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, aratând ca aceasta, fiind un organism fara personalitate juridica, nu poate sta în instanta de sine statator, ca subiect de drepturi si obligatii juridice, având atributii acordate prin legi speciale si în nici un caz nu poate figura în instanta în calitate de pârâta.

De asemenea, Comisia locala a aratat ca: având în vedere situatia existenta, “reclamantei i s-a propus sa i se ofere suprafata pentru care are dreptul pe un alt amplasament, însa aceasta insista sa i se reconstituie titlu pe vechiul amplasament. ”

Se arata în continuare de catre comisia locala faptul ca s-a aflat în “imposibilitate fizica sa dea curs solicitarilor reclamantei, chiar daca potrivit reglementarilor legale actuale aceasta are dreptul la vechiul amplasament. ”

Raportat la aceste asertiuni, reclamanta a formulat “precizari ale actiunii”, precizari pe care prezenta instanta le califica drept raspuns la întâmpinarea formulata de Comisia locala, prin care se arata ca: “pâna în prezent s-a raspuns evaziv la cererile formulate, neexistând o hotarâre a comisiei pârâte “.

În dovedirea ambiguitatii situatiei descrise de comisia locala, reclamanta a aratat ca: “solicita reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului ce a apartinut mamei si care acum este ocupat de pârâtul B. V.”.

Cu privire la aceasta cerere, care face obiectul prezentei judecati, reclamanta a depus în dovedire adresa nr. -/21.12.2005 emisa de Comisia locala, prin care se comunica acesteia ca “s-a aprobat suprafata de 0,21+0,23 ha reprezentând procentul retinut, pentru care vi se vor pune la dispozitie rezervele existente sau veti primi despagubiri banesti” (fila 31).

Instanta retine faptul ca prin cererea formulata de catre T. Gh. la data de … s-a solicitat “restituirea pamântului soacrei, defuncta C. E., teren intravilan în suprafata de 12 prajini si jumatate sau 22 arii având act de vânzare-cumparare întocmit la 13 iulie 1928 , situat în vatra satului P…”, invocând faptul ca a detinut ca un adevarat proprietar suprafata de teren, a construit 2 imobile si este înregistrat cu plata impozitului pentru acest teren.

În dovedirea apararii ofensive facute pe cale de exceptie, pârâtul a anexat înscrisurile existente la filele 44-53, constând în : chitantele: nr. 410761/ 27.03.1997, nr. 235753/ 14.04.1997, nr. 0259812/ 13.03.1997, certificat de urbanism nr. 87/07.06.1996, autorizatie de construire nr. 40/ 07.06.1996, schita anexa, conventie pentru realizarea racordarii consumatorului nr. 116 din 14.04.1997, aviz de racordare nr. 116/ 14.04.1997, declaratie B. V., titlu proprietate nr. ……/ 26.03.2003 pe numele B. I. s.a., pentru suprafata de 2 ha, 4700 m.p. pe teritoriul satului P., oras N, judetul -.

În temeiul rolului sau activ, instanta a dispus prin încheierea din 28 mai 2007 suspendarea judecatii în temeiul art. 244, al. 1, pct. 1 Cod procedura civila, apreciind ca dezlegarea pricinii atârna de reconstituirea si validarea dreptului de proprietate de catre Comisia Judeteana de fond funciar, în speta nefacându-se dovada existentei unei astfel de hotarâri raspunsul Comisiei locale prin adresa nr. 9952/ 2005.

Prin decizia civila nr. 865/R/2007, Tribunalul Vaslui a admis recursul declarat de reclamanta si a casat încheierea din 28.05.2007, trimitând cauza pentru continuarea judecatii.

Ulterior acestui moment procesual, instanta a dispus ca pârâtele Comisia locala si Comisia judeteana sa comunice daca exista o hotarâre prin care Comisia Judeteana sa fi validat reclamantei dreptul de proprietate pentru 2300 m.p. teren si, în caz afirmativ, sa trimita la dosar copia acelei hotarâri însotita de întreaga documentatie ce a stat la baza emiterii sale (fila 66).

Raspunsul Comisiei locale este continut în adresa nr. 7265/24.X.2007, din care se retine ca “nu exista nici o hotarâre prin care Comisia Judeteana sa fi validat reclamantei dreptul de proprietate pentru 2300 m.p. teren (fila 75) si ca T. C. are o cerere înregistrata conform legilor fondului funciar prin care a solicitat si s-a aprobat suprafata de 0,75 ha teren arabil extravilan de la numita C. M., care a avut ultimul domiciliu în localitatea Negresti si a fost sora lui C. E.”

Aceasta adresa este însotita de înscrisurile depuse si existente la filele 76-82: cerere formulata de T. C. înregistrata sub nr. 610/25.03.1998, declaratie autentificata sub nr. 335/ 28.03.1998, hotarârea nr. 5/ 12.02.2002 emisa de Comisia Judeteana … pentru stabilirea a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, tabel nominal – anexa 47 întocmit de Comisia Locala … pentru stabilirea a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, copie fila registru agricol C. M. – perioada 1960-1963.

Instanta retine faptul ca aceste înscrisuri depuse fac referire la suprafata de 0,75 ha teren arabil, suprafata ce nu face obiectul prezentei cauze, dat fiind vecinatatile diferite si solutia data cererii de Comisia judeteana.

La termenul din 29 octombrie 2007, avocatul pârâtului B. V. a solicitat suspendarea judecatii conform dispozitiilor art. 244, al. 1 Cod procedura civila (fila 89), pâna la pronuntarea unei hotarâri în dosarul nr. 4090/333/2007, având ca obiect constatarea, în temeiul art. 111 Cod procedura civila, a dobândirii dreptului de proprietate de catre B. V. asupra terenului în litigiu, prin prescriptia achizitiva (uzucapiunea de 30 de ani) iar la termenul din 26 noiembrie 2007 s-a solicitat de catre reclamanta prin aparator solutionarea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului B. V.

Prin încheierea din 3 decembrie 2007, instanta a dispus suspendarea judecatii, în temeiul art. 244, al. 1 Cod procedura civila, având în vedere ca, în conformitate cu principiul disponibilitatii în procesul civil, reclamantul este acela care fixeaza cadrul procesual iar, prin cererea de chemare în judecata T. C. îl nominalizeaza pe pârâtul B. V. la pct. I, în care solicita obligarea acestuia de a-i lasa în deplina proprietate si linistita posesie o anumita suprafata de teren .

De asemenea, prin aceasta încheiere instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului B. V., ca fiind neîntemeiata.

Prin decizia civila nr. 676/R/2009, s-a admis recursul declarat de reclamanta T. C. si s-a trimis cauza primei instante pentru continuarea judecatii.

Pentru justa solutionare a cauzei si pentru analiza coerenta a demersurilor procesuale exercitate pe de o parte de catre parti, si, pe de alta parte, de catre instanta, prezenta instanta apreciaza faptul ca este elocventa reiterarea considerentelor instantei de control judiciar:

“În prezenta cauza, instanta a fost sesizata cu doua capete de cerere: primul formulat împotriva pârâtelor Comisia Locala … si Comisia Judeteana … si vizând reconstituirea dreptului de proprietate al reclamantei asupra suprafetei de 0,2238 m.p.; al doilea formulat împotriva pârâtului B. V. si vizând obligarea acestuia sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 0,2238 m.p. teren.

Prin actiunea ce face obiectul dosarului nr. 4090/333/2007, pâna la a carui solutionare a fost suspendata prezenta cauza, B. V. a solicitat în contradictoriul cu T. C. pronuntarea unei hotarâri care sa constate dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune pentru suprafata de 0,2238 m.p. teren.

În consecinta, solutionarea primului capat de cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate nu depindea de solutia data în dosarul nr. 4090/333/2007; solicitarea reclamantei de a se dispune reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 0,2238 m.p. apartinând autoarei sale, pe vechile amplasamente, urma a fi analizata prin prisma dispozitiilor Legii nr. 18/1991, care reglementeaza procedura, persoanele îndreptatite si conditiile în care se poate dispune reconstituirea dreptului de proprietate si în acelasi cadru urma a fi verificat si daca în prezent terenul poate fi restituit sau nu în natura, fata de situatia juridica a acestuia la data solicitarii.

În ceea ce priveste cel de-al doilea capat de cerere, privind revendicarea respectivei suprafete de teren, trebuia observat ca prin întâmpinarea depusa în cauza de pârâtul B. V. invocase deja, pe cale de exceptie, dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu prin uzucapiune, astfel încât instanta era în masura, în cadrul procesual astfel stabilit, sa analizeze si apararea acestuia, fara a se impune suspendarea cauzei pâna la solutionarea actiunii principale formulate de acesta cu acelasi scop.

Actiunea în constatare ce face obiectul dosarului nr. 4090/333/2007, a fost formulata în contradictoriu cu reclamanta T. C., a carei calitate de proprietar al imobilului în litigiu va putea fi stabilita doar în urma solutionarii prezentei cauze. Mai mult decât atât, prin încheierea din data de 13.01.2009 data în dosarul nr. 4090/333/2007, s-a dispus judecarea cauzei tocmai pâna la solutionarea irevocabila a prezentului dosar.

În consecinta, în mod nelegal s-a dispus suspendarea judecatii, în drept fiind incident motivul de recurs prevazut de art. 304, pct. 9 Cod procedura civila, astfel încât instanta va admite recursul declarat de T. C. împotriva încheierii din o3.11.2007 a Judecatoriei V. pronuntata în dosarul nr. 1185/333/2007, pe care o va casa si va trimite cauza primei instantei pentru continuarea judecatii.”

Astfel, prezenta instanta, fiind învestita cu judecarea fondului, potrivit dispozitiilor art. 315, al. 1 Cod procedura civila, va fi tinuta de hotarârea instantei de recurs – decizia nr. 676/R/2009 – asupra problemelor de drept dezlegate precum si asupra necesitatii administrarii unor probe.

Ca atare, în cauza s-au administrat toate probele solicitate de parti si cele apreciate ca fiind utile de catre instanta, astfel încât prin coroborarea acestora s-a fundamentat urmatoarea convingere:

1)Autoarea reclamantei, C. E., a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafata de 0,2238 m.p., la data de 06.03.1991 – asa cum rezulta din cererea formulata de C. E., înregistrata de Comisia locala … (fila … – dosar 4090/2007 – prezentata instantei de catre Comisia locala Negresti).

Din acest punct de vedere, reclamanta are calitate si a facut dovada acesteia, pe baza certificatului de nastere si a certificatului de casatorie.

2)Reclamanta a reiterat aceasta cerere, facuta prin intermediul mostenitorului T. Gh., la data de 20.IX.2005.

3)Comisia locala a comunicat reclamantei faptul ca cererea sa înregistrata sub nr. 206/20.09.2005, conform Legii nr. 247/2005 a fost solutionata în sensul aprobarii suprafetei de 0,23 ha (+0,21) – adresa nr. 9953/21.12.2005.

4)Prin adresa nr. 7265/2007, Comisia locala arata ca: ?nu este emisa nici o hotarâre prin care Comisia Judeteana sa fi validat reclamantei dreptul de proprietate pentru suprafata de 0,2238 m.p. teren.

Din analiza acestor înscrisuri, rezulta în mod indubitabil ca reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,2238 ha, situata în intravilan sat P…, oras …, judetul …, cu vecinatatile: A. P., d. s., Z. Gh. si B. V., invocând modul de dobândire a dreptului de proprietate ca fiind contractul de vânzare-cumparare din 1928, asa cum rezulta din cererea înregistrata la nr. 237/2001 (fila 154 – dosar 4090/333/2007).

În mod culpabil, Comisia locala nu a procedat la delimitarile necesare pentru masuratori, la stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei si amplasamentului stabilit si la întocmirea documentatiei constatatoare prealabile, asa cum obliga dispozitiile art. 27, al. 1 din Legea nr. 18/1991 – republicata.

Datorita pasivitatii culpabile a Comisiei locale, reclamanta nu si-a putut valorifica dreptul de a fi pusa în posesie pe vechiul amplasament iar pârâtul B. V. a avut astfel posibilitatea sa-si construiasca pe terenul atribuit ca lot în folosinta în anul 1996 constructiile solicitate prin autorizatie.

Subliniem aici faptul ca autorizatia de construire nr. 40/7.06.1996 a fost data pârâtului B. V. în vederea construirii unui grajd.

Faptul ca în mod constant Comisia locala arata ca se afla în imposibilitate fizica de reconstituire a dreptului reclamantei pe vechiul amplasament pentru ca detinatorul B. V. are locuinta si anexe (întâmpinare) va fi interpretat de catre instanta ca o recunoastere a culpei în care se afla, dat fiind constructia casei de pârât în anul 1996, asa cum rezulta din raportul de expertiza (filele 122-123 dosar 4090/2007): “autorizatia a fost data doar pentru grajd”, ceea ce sustine probator dovada relei-credinte a pârâtului B. V..

Atât timp cât cererea de reconstituire a fost formulata de catre autoarea reclamantei în 1991 iar pârâtul B. V. si-a construit casa în 1991, în conditiile în care nici reclamantei, nici pârâtului nu li s-a emis titlu de proprietate cu privire la aceasta suprafata, dar reclamanta avea un just titlu – contractul de vânzare-cumparare din 1928 – opozabil erga omnes, actiunea în revendicare apare ca fiind admisibila si întemeiata.

Pentru a avea conditiile cumulative cerute de lege – art. 1847 Cod civil – pârâtul Beciu Vasile trebuia sa faca dovada posesiei sale sub nume de proprietar, or, atât timp cât acesta a posedat pentru altul – adevaratul proprietar – posesia exercitata nu este o posesie utila, dat fiind ca posesia nu poate fi opusa adevaratului proprietar, cât timp acesta nu s-a desistat de buna-voie, ci terenul a fost preluat de stat în forma cooperatista.

Este, de asemenea, de subliniat faptul ca apararea pârâtului B. V., prin care acesta pe cale de exceptie solicita dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii, nu poate fi retinuta, prescriptia fiind întrerupta fara echivoc prin scoaterea terenului din circuitul civil, ca urmare a colectivizarii, pârâtul exercitând doar o posesie precara potrivit dispozitiilor art. 1853, al. 2 Cod civil.

Pentru aceste considerente, instanta va respinge exceptia dobândirii dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii, invocata de catre pârâtul B. V. Vasile, cu argumentele aratate anterior si, pe cale de consecinta, va admite actiunea în revendicare formulata de reclamanta, singura care a facut dovada neechivoca a dreptului sau de proprietate si a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991.

Tags: