Top

Plangere contraventionala

I N S T A N T A

Sub nr. X/189 din 5.01.X11 a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petenta SC X SRL B, impotriva procesului-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 21.12.X10, incheiat de Inspectoratul Teritorial de Munca V.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca in mod neintemeiat ea a fost sanctionata contraventional, deoarece cele doua persoane despre care se face vorbire in procesul-verbal, P P si L I, aveau calitatea de cursante in baza unor contracte de formare profesionala, iar pentru activitatea pe care ele o desfasurau in cadrul orelor de pregatire, nu erau remunerate. In cauza sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 129/X00, care reglementeaza doua modalitati de formare profesionala, respectiv contractul de furnizare prestari servicii de formare profesionala, activitate desfasurata de catre petenta, si ucenicia, care este o modalitate de formare profesionala ce nu isi are aplicare in cazul petentei.

Plangerea a fost formulata in termen legal.

In dovedirea plangerii, petenta a depus la dosar procesul-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 21.12.X10, incheiat de Inspectoratul Teritorial de Munca V; contractul de formare profesionala nr. X/1.11.X10; contractul de formare profesionala nr. X/1.11.X10; autorizatia nr. 27.09.X07; chitantele nr. 3.11.X10, nr..01.X11 si nr. /19.03.X11, emise de SC X SRL, si a folosit proba cu interogatoriu si proba cu martori.

Inspectoratul Teritorial de Munca V a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii, deoarece, la data de X.12.X10, cu ocazia controlului efectuat la sediul petentei, s-a constatat ca numitele P P si L I nu aveau incheiate contracte individuale de munca. Or, potrivit art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/X03, angajatorul are obligatia de a incheia in forma scrisa contract individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.

Inspectoratul Teritorial de Munca V a comunicat instantei documentatia in baza careia s-a intocmit procesul-verbal de contraventie.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Petenta SC X SRL B are ca obiect de activitate coafura si alte activitati de infrumusetare.

Potrivit Autorizatiei seria VS nr. 000069/27.09.X07, emisa de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, SC X SRL B a fost autorizata, conform prevederilor O.G. nr. 129/X00, republicata, sa organizeze programul de calificare pentru frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist. Durata de valabilitate a autorizatiei mentionate este de 4 ani de la data emiterii deciziei de autorizare.

A fost incheiata Conventia-Cadru privind efectuarea stagiului de pregatire practica de catre elevii din invatamantul profesional si tehnic, intre Grupul Scolar de Arte si Meserii B, ca organizator de practica, si SC X SRL, ca partener de practica, pentru perioada 15.09.X10-30.07.X11, avand ca obiect stabilirea cadrului in care se desfasoara stagiul de pregatire practica in vederea invatarii la locul de munca, ca parte a programului de pregatire profesionala prin invatamantul profesional si tehnic.

In art.2 din Conventia-Cadru mentionata, s-a consemnat ca, pe toata durata stagiului de pregatire practica, practicantul are statutul de elev al unitatii de invatamant. Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practica care-l primeste in stagiul de pregatire practica, cu exceptia situatiei in care practicantul are statut de angajat.

Prin Planul de pregatire pentru calificarea profesionala frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist s-a stabilit un numar total de ore de curs de 7X, din care 240 ore teorie si 480 ore de practica, in total 36 ore pe saptamana. Programul de pregatire teoretica a fost stabilit la 6 ore/zi, timp de 2 zile pe saptamana. Programul de instruire practica a fost stabilit la 3 zile pe saptamana, cate 8 ore pe zi.

Prin contractul de formare profesionala nr. X/1.11.X10, petenta SC X SRL, in calitate de furnizor de formare profesionala pentru calificarea de frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, s-a obligat sa presteze servicii de formare profesionala in acest domeniu pentru P P L, in calitate de beneficiar de formare profesionala.

Durata contractului a fost stabilita pentru 5 luni, reprezentand 240 ore de pregatire teoretica si 480 ore de pregatire practica, derularea contractului incepand cu data de 1.11.X10.

In art.5 lit. Ae din contract, s-a consemnat ca furnizorul se obliga sa nu impuna beneficiarului sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programul de formare profesionala.

Contractul de formare profesionala nr. X/1.11.X10 a fost inregistrat la Comisia Judeteana de Formarea Profesionala a Adultilor cu nr. 1X9/1.11.X10.

In baza contractului sus mentionat, P P a platit catre SC X suma totala de 900 lei, reprezentand taxa de scolarizare, cu chitantele nr. 1586080/3.11.X10, nr. 1586089/19.01.X11 si nr. 1586097/19.03.X11, emise de SC X SRL, chitante depuse, in copie, la dosarul instantei.

Prin contractul de formare profesionala nr. X/1.11.X10, petenta SC X SRL, in calitate de furnizor de formare profesionala pentru calificarea de frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, s-a obligat sa presteze servicii de formare profesionala in acest domeniu pentru L I E, in calitate de beneficiar de formare profesionala.

Durata contractului a fost stabilita pentru 5 luni, reprezentand 240 ore de pregatire teoretica si 480 ore de pregatire practica, derularea contractului incepand cu data de 1.11.X10. Valoarea contractului a fost stabilita la suma de 600 lei ron, suma pe care beneficiarul s-a obligat sa o plateasca in 3 transe.

In art.5 lit. Ae din contract, s-a consemnat ca furnizorul se obliga sa nu impuna beneficiarului sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programul de formare profesionala.

Contractul de formare profesionala nr. X/1.11.X10 a fost inregistrat la Comisia Judeteana de Formarea Profesionala a Adultilor cu nr. 1X8/1.11.X10.

Faptul ca cele doua contracte de formare profesionala au fost inregistrate, rezulta si din adresa nr. X7/19.04.X11, emisa de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale V, depusa la dosar de catre petenta.

Din actele dosarului, rezulta ca L I E nu a platit taxele de scolarizare mentionate in contractul de formare profesionala.

Din Tabelul cu absolventii cursului de formare profesionala inscrisi la examenul din data de 19.03.X11, depus la dosar de catre petenta, rezulta ca intre acesti absolventi s-a aflat si P P L.

La data de X.12.X10 Inspectoratul Teritorial de Munca V a efectuat un control la sediul SC X SRL B, avand ca tematica identificarea si corectarea cazurilor de munca fara forme legale conform Legii nr. 53/X03, Legii nr. 130/1999 si H.G. nr. 161/X06.

Cele constatate cu ocazia controlului, au fost consemnate in procesul-verbal de control nr. 9561/21.12.X10 intocmit de Inspectoratul Teritorial de Munca V.

Astfel, in procesul-verbal de control s-a constatat ca petenta are 10 angajati, din care 2 angajati fara contracte de munca. S-a constatat ca P P L presta efectiv activitate de manichiurist unei cliente a salonului, iar L I E a primit organele de control in calitate de receptioner in locul special amenajat. S-a mai constatat ca intreaga instruire practica a 9 persoane care au incheiat cu petenta contracte de formare profesionala in meseria de coafor-manichiurist-pedichiurist, incepand cu data de 1.11.X10, se desfasoara in salonul de infrumusetare al angajatorului fara o delimitare propriu-zisa de prestari servicii si cea de formare profesionala si fara incheierea unui contract de ucenicie, conform prevederilor art. 189 lit.d, art. 289-213 din Codul muncii si art. 4 din Legea nr. 279/X05 privind ucenicia la locul de munca.

La data controlului din X.12.X10, a fost intocmita Fisa de identificare in care s-a consemnat ca P P L presta activitate de manichiurist-pedichiurist la SC X in baza contractului de pregatire profesionala, cu norma de munca de 4 ore/zi, de la ora 9, pana la ora 13 (in tura I), si de la ora 12 la ora 16 (in tura II), lucreaza 5 ore pe saptamana, in total X de ore pe saptamana, ca invata meserie de la CE si nu primeste salariu.

Totodata, a fost intocmita Fisa de identificare in care s-a consemnat ca L I E presta activitate de coafeza la SC X in baza contractului de pregatire profesionala, cu norma de munca de 4 ore/zi, de la ora 12 la ora 16 (in tura I), lucreaza 6 ore pe saptamana, in total 24 de ore pe saptamana si nu primeste salariu.

In baza celor constatate, Inspectoratul Teritorial de Munca V a intocmit procesul-verbal de constatarea contraventiei seria VS nr. X din 21.12.X10, prin care petenta SC X SRL B a fost sanctionata cu amenda de 6.000 lei, pentru contraventia prev. de art. 276 alin.1 lit.e din Legea nr. 53/X03.

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie s-a retinut ca, la data de 21.12.X10, cu ocazia controlului efectuat la sediul petentei, s-a constatat ca petenta a primit la munca pe numitele P P si L I, fara a incheia contracte individuale de munca, conforma art. 16 alin.1 din Codul muncii. La data controlului, pentru cele doua persoane petenta a prezentat contracte de formare profesionala, care nu justifica prestarea de catre cele doua persoane de activitati specifice catre clientii petentei, asa cum au constatat organele de control. In procesul-verbal de contraventie s-a mentionat ca faptele sunt consemnate pe larg conform celor inscrise in procesul-verbal de control nr. 9561/21.12.X10, care face parte din procesul-verbal de constatarea contraventiei.

Procesul-verbal de contraventie a fost semnat de catre reprezentantul petentei, cu mentiunea ca va formula obiectiuni.

Prin declaratia data in instanta, martora X, propusa de petenta, a aratat ca P P si L I au fost cursante la SC X. Cursurile teoretice se desfasoara intr-un alt sediu, iar cursurile practice se desfasoara in salonul SC X, unde se presteaza servicii de coafor, manichiura, cosmetica. Dupa ce au fost efectuate orele de pregatire practica, cursantii vin in salonul X pentru a desfasura activitate practica. Activitatea desfasurata de cursanti este inregistrata intr-un catalog.

In cauza sunt aplicabile prevederile art. 4 din O.G. nr. 129/X00 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, conform carora:

„(1) Formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua organizate prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.

(2) Formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.

(3) Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente”.

Art. 7 alin. (2) din acelasi act normativ prevede ca formele de realizare a formarii profesionale a adultilor sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesionala;

b) cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii;

c) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;

d) alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege.

Conform art. 16 din actul normativ mentionat:

„ (1) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national incheie contracte de formare profesionala cu participantii la aceste programe.

(2) Modelul contractului de formare profesionala, prevazut la alin. (1), se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, prevazute la art. 47.

(3) Furnizorii de formare profesionala vor inregistra contractele de formare profesionala la directiile de dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz”.

In cauza de fata, petenta SC X SRL B a dovedit ca are calitatea de furnizor de formare profesionala a adultilor, imprejurare in care ea a incheiat cele doua contracte de formare profesionala care au fost finantate de catre cursanta P P L, respectiv urmau sa fie finantate de catre cursanta L I E. Totodata, petenta a dovedit ca, la data incheierii acestor contracte, cele doua cursante nu aveau calitatea de angajate in munca la SC X SRL.

Prin H.G. nr. 522/X03 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/X0.

Astfel prin art. 9 din anexa nr.1 a Normelor metodologice, s-a prevazut ca „Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national incheie cu participantii la aceste programe, potrivit art.16 alin.(1) din ordonanta, contracte de formare profesionala, conform modelului prevazut in anexa nr.2.

Comparand cele doua contracte de formare profesionala incheiate de SC X SRL cu P P L si L I E, cu modelul contractului de formare profesionala prevazut in anexa nr. 2 a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/X0, se poate observa ca cele doua contracte incheiate de SC X SRL sunt conforme cu modelul prevazut in Normele metodologice.

Sintetizand, se retine ca numitele P P L si L I E nu aveau calitatea de angajate in munca la SC X SRL, ci erau cursante in baza a cate unui contract de formare profesionala incheiat cu SC X SRL, in calitate de furnizor de formare profesionala.

In conditiile retinute, nu se impunea ca petenta SC X SRL sa fi incheiat contracte individuale de munca cu numitele P P L si L I E, asa cum eronat a apreciat organul constatator Inspectoratul Teritorial de Munca V.

Or, prin procesul-verbal de contraventie s-a retinut ca petenta ar fi savarsit contraventia prev. de art. 276 lit. e din Codul muncii, respectiv contraventia de a fi primit la munca pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, asa cum cer dispozitiile art. 16 alin. (1) din Codul muncii.

Pentru considerentele aratate, plangerea dedusa judecatii este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, potrivit art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/X01, se va dispune anularea procesului-verbal de contraventie si exonerarea petentei de plata amenzii de 6.000 lei.

Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Etichete: