Top

Plangere contraventionala

Deliberand asupra plangerii de fata, constata:

La data de 10.12.2010 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei B, sub nr. /189/2010, plangerea contraventionala formulata de petenta S.C. G S.R.L. prin care aceasta solicita inlocuirea sanctiunii principale a amenzii contraventionale in cuantum de 12000 lei, aplicata prin procesul-verbal de contraventie seria VS nr. X intocmit la data de 30.11.2010 de catre intimatul-organ constatator Inspectoratul Teritorial de Munca Vaslui, cu cea a avertismentului.

In motivarea plangerii petenta a aratat ca in fapt, la data de 30.11.2010 in urma unui control efectuat pe data de 29.11.2010 la punctul de lucru din Gara CFR B, un agent constatator din cadrul ITM V a constatat ca se face vinovata de savarsirea unui numar de trei contraventii. Astfel, arata intimata, s-a retinut ca ar fi primit la munca un numar de patru persoane fara a le intocmi forme legale si s-au constatat si deficiente cu privire la intocmirea in forma electronica a registrului de evidenta a salariatilor, pentru prima contraventie a fost aplicata amenda de 12000 lei, pentru celelalte contraventii dispunandu-se aplicarea sanctiunii avertismentului.

Petenta sustine ca nu contesta ultimele doua contraventii retinute in sarcina sa, solicitand insa, in ceea ce priveste prima contraventie ca sanctiunea amenzii sa fie inlocuita cu sanctiunea avertismentului. Petenta considera ca exista circumstante atenuante cu privire la savarsirea contraventiei.

Petenta arata ca administratorul societatii a fost in imposibilitate practica de a se prezenta la ITM in vederea rezolvarii situatiei juridice a angajatilor, imposibilitate datorata unor afectiuni medicale.

Plangerea nu a fost intemeiata in drept .

Petenta a depus la dosarul cauzei copie de pe procesul verbal de contraventie seria VS nr. 072563/30.11.2010(f. 4-5).

Intimata, legal citata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului-verbal de contraventie seria VS nr. /30.11.2010.

In motivare, intimatul arata ca in data de 29.11.2010, orele 0,22 s-a efectuat un control in B, gara CFR, la un punct de lucru organizat de SC G SRL, verificandu-se modul in care respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al relatiilor de munca, control efectuat impreuna cu reprezentantii Jandarmeriei V in baza protocolului incheiat la nivel national.

Intimatul mai arata ca, in timpul controlului s-a solicitat persoanelor gasite la locul de munca completarea fiselor de identificare nominala, prevazuta de lege, conform procedurilor specifice tematicii de control din campania nationala privind depistarea si combaterea muncii nedeclarate.

In continuare, intimatul precizeaza ca au fost constatate un numar de 4 persoane care desfasurau activitati pentru societate, fara a avea contracte individuale de munca incheiate in forma scrisa. Aceste persoane au completat fisele de identificare aratand ca sunt in perioada de proba si nu au semnat contracte de munca.

Verificarile, sustine intimata au continuat si la sediul ITM, in baza de date si situatia contractelor de munca ale petentei, constatandu-se ca aceasta folosea munca nedeclarata prin prestarea activitatilor de catre cei 4 muncitori gasiti in data de 29.11.2010.

Intimata precizeaza ca cele 4 persoane sunt : G M, care a declarat ca lucreaza ca vanzator , incepand cu data de 14.11.2010, fiind in perioada de proba si nu a semnat contract de munca; V M G, care lucra ca barman din data de 25.11.2010 in perioada de proba, cu un salariu lunar de 700 lei, avand program de lucru de 8 ore /zi si nu a semnat contract de munca; L G, care lucra ca ospatar in cadrul societatii, din data de 25.11.2010, fiind in perioada de proba, cate 8 ore /zi/noapte si G E, care a declarat ca lucreaza la SC G SRL, fiind in perioada de proba, fara sa semneze contract de munca.

Intimata mentioneaza ca, in conformitate cu dispozitiile legale prevazute de art. 16 alin 1 , 276 alin 1 lit e, art. 31 alin 5 din Codul Muncii, este obligatorie incheierea contractelor de munca indiferent daca o persoana se afla sau nu in perioada de proba, iar verificarea aptitudinilor nu se face prin folosirea muncii persoane efective, ori cei patru salariati au lucrat efectiv pentru societatea petenta fara contracte de munca.

Sustine ca prin neincheierea contractului individual de munca , cel folosit la munca pierde dreptul de a i se considera drept vechime in munca perioada de proba, dar angajatorul eludeaza legea si fraudeaza statul prin neplata contributiilor lunare la bugetul consolidat al statului. Astfel, arata intimatul fapta savarsita are o gravitate insemnata iar sanctiunea avertismentului nu ar fi proportionala cu aceasta, mai ales ca petenta a profitat de munca angajatilor respectivi, obtinand venituri pe seama lor.

In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile Codului muncii, OG nr. 2/2001,H.G. nr. 161/2006, Codul de procedura civila, iar in sustinere, intimatul a depus copie dupa procesul-verbal seria VS nr. 072563 din data de 30.11.2010, proces-verbal de control nr. 9916/30.11.2010, anexa la procesul- verbal de control, plan de masuri, fise de identificare (f. 16-26).

La termenul din data de 17.02.2011 petenta prin aparator a aratat ca intelege sa-si aleaga sediul procesual la Cabinet de Avocat C, mun. V, bl. , sc. , ap. .

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, petentul depunand la termenul din data in copie buletine de examinare medicala, carte de identitate reprezentant legal, scrisoare medicala (f. 32-37), iar la data de 14.03.2011 sub nr. 5414 au fost depuse in copie: decont cheltuieli medicale, actul constitutiv al SC G SRL , certificat de inregistrare, scrisoare medicala- 12.11.2010, scrisoare medicala 29.11.2010, adresa catre ITM din 29.11.2010 (f. 40-48).

Plangerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar, conform art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, respectiv art. 1 alin. 2 din O. G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificarile ulterioare.

Verificand din oficiu conform art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanta constata ca plangerea este formulata in termenul de 15 zile de la data luarii la cunostinta.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

In data de 29.11.2010 in urma unui control, ce a avut ca obiective identificarea si constatarea cazurilor de munca fara forme legale, potrivit Legii nr. 53/2003, Legii nr. 130/1999 si HG nr.161/2006, Inspectoratul Teritorial de Munca V a intocmit Procesul-verbal de control nr. 9916, la S.C. G S.R.L., ocazie cu care s-a solicitat persoanelor gasite la locul de munca completarea fisei de identificare nominala, constatandu-se, dupa verificarile din baza de date a ITM V, precum si a consultarii registrului general de evidenta salarati in format electronic, ca numitii G M, V M G, L Gheorghe, si G E nu figureaza ca avand incheiat in forma scrisa si inregistrat la ITM V, contract individual de munca, asa cum prevede art.16 alin 1 din Legea 53/2003.

De asemenea, cu acea ocazie s-a constatat ca angajatorul nu a inregistrat in registrul general de evidenta salariati in format electronic elementele de identificare ale persoanelor gasite fara contract individual de munca, cel tarziu in ziua lucratoare inceperii activitatii asa cum prevede art. 3 alin 21 din HG 161/2006, precum si faptul ca angajatorul nu a transmis catre ITM V registrul general de evidenta salariati in format electronic cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii, asa cum prevede art. 4 alin 5 din HG 161/2006.

Prin Anexa nr. 2 la Procesul–verbal de control au fost stabilite masurile obligatorii ce trebuiau intreprinse de petenta si termenul de remediere a deficientelor constate .

Prin procesul-verbal de contraventie VS nr. 072563 intocmit la data de 30.11.2010 de catre intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Vetenta S.C. G S.R.L. a fost sanctionata :

– cu amenda in suma de 12000 lei pentru contraventia prevazuta de art.276, alin 1 lit e) din Legea nr. 53/2003;

– cu avertisment pentru contraventia prevazuta de art. 8 alin 1 lit d din HG nr. 161/2006

– cu avertisment pentru contraventia prevazuta de art. 8 alin 1 lit a din HG nr. 161/2006.

Prin procesul-verbal sus-mentionat, s-a retinut de catre organul constatator ca, in urma unui control efectuat pe data de 29.11.2010, ora 0,22 la punctul de lucru organizat de SC G SRL din Gara CFR B, in baza fisei de identificare completata si semnata de persoanele gasite la locul de munca si ulterior verificarilor efectuate in baza de date a ITM V si a consultarii registrului general de evidenta salariati in format electronic, au fost identificate un numar de 4 persoane care desfasurau activitate in folosul societatii fara a avea incheiate forme legale de angajare asa cum prevede art. 16 alin 1 din Legea nr. 53/2003. Persoanele identificate sunt M, V M G, L G, si G E, angajatorul fiind sanctionat contraventional cu amenda de 3000 lei pentru fiecare persoana identificata.

De asemenea, s-a consemnat faptul ca angajatorul nu a inregistrat in registrul general de evidenta salariati in format electronic elementele de identificare ale persoanelor gasite fara contract individual de munca, cel tarziu in ziua lucratoare inceperii activitatii asa cum prevede art. 3 alin 21 din HG 161/2006, precum si faptul ca angajatorul nu a transmis catre ITM V registrul general de evidenta salariati in format electronic cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii , asa cum prevede art. 4 alin 5 din HG 161/2006.

Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal instanta retine urmatoarele:

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, republicata, cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.

In drept, potrivit art.16 alin 1 din Legea nr. 53/2003 :”Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca”.

Potrivit dispozitiilor art. 3 alin 1 si 21 din HG 161/2006(1) Registrul se intocmeste in forma electronica.

(2) Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);

b) data angajarii;

c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;

d) tipul contractului individual de munca;

e) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

(2^1) La angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la alin. (2) lit. a) – d) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Potrivit art. 4 din HG nr. 161/2006 (1) Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

(2) Angajatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, registrul in forma electronica, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(3) Dupa indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1) si (2), angajatorii vor transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, numai in cazul in care intervin modificari ale elementelor prevazute la art. 3 alin. (2).

(4) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul, in cazurile mentionate la alin. (3), in termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificari ale elementelor prevazute la art. 3 alin. (2).

(5) In cazurile mentionate la art. 3 alin. (2^1) si (2^2), registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, respectiv la data incetarii contractului individual de munca al acestuia.

Analizand legalitatea procesului verbal de contraventie sub aspectul imputabilitatii faptelor, raportat la inscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanta retine ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiilor retinute in procesul-verbal .

Astfel, conform dispozitiilor legale de mai sus, angajatorii sunt obligati sa incheie, contract individual de munca in forma scrisa cu persoanele ce urmeaza a fi incadrate in munca , sa inregistreze aceste contracte de munca la ITM, sa comunice ITM in termenele prevazute de lege toate modificarile intervenite.

De asemenea, din fisele de identificare completate la data de 29.11.2010 cu ocazia controlului, de catre persoanele gasite la acea data de catre inspectorii ITM la punctul de lucru apartinand petentei din Gara CFR-B, acestea au declarat pe propria raspundere ca presteaza activitatea fara contract de munca , find in proba .

Astfel, numitul G M a declarat ca presteaza activitatea de vanzator incepand cu data de 14.11.2010, fiind in proba si nu a semnat contract de munca , V M-G, a declarat ca presteaza activitatea de barman de la data de data de 25.11.2010, fiind in proba si urmeaza sa semneze contract de munca, L G a declarat ca presteaza activitatea de ospatar incepand cu data de 25.11.2010, fiind in proba , iar G E a declarat ca presteaza activitate la SC G SRL, fiind in proba si nu a semnat contract de munca

Cu privire la perioada de proba Legea nr. 53/2003 prevede la art 31 urmatoarele:

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

(3) In cazul muncitorilor necalificati, perioada de proba are caracter exceptional si nu poate depasi 5 zile lucratoare.

(4) Absolventii institutiilor de invatamant se incadreaza, la debutul lor in profesie, pe baza unei perioade de proba de cel mult 6 luni.

(4^1) Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta numai printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti.

(5) Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.”

Astfel, angajatorii sunt obligati sa incheie cu salariatii contracte individuale de munca cu o zi lucratoare inainte de a incepe activitatea efectiva , iar faptul ca salariatii vor fi verificati sub aspectul aptitudinilor, pe o perioada de proba nu absolva angajatorii de incheierea si inregistrarea contractelor individuale de munca, salariatii bucurandu-se in aceasta perioada de toate drepturile prevazute de lege.

Sustinerile petentei privind existenta circumstantelor atenuante in savarsirea contraventiilor, care ar justifica inlocuirea amenzii contraventionale aplicata cu avertisment, nu pot fi retinute in instanta, pentru urmatoarele considerente:

Actele medicale depuse de petenta, pentru a dovedi existenta circumstantelor atenuante, constand in faptul ca administratorul SC G SRL din motive medicale nu a putut indeplini formalitatile prevazute de lege cu privire la intocmirea in forma scrisa a contractelor individuale de munca si respectiv inregistrarea acestora in registrul electronic de evidenta a salariatilor, sunt emise la date care nu coincid cu data inceperii activitatii de catre cei gasiti fara forme legale in urma controlului. Astfel, biletele de examinare depuse la filele 32,33 sunt din data de 15.11.2010, respectiv 02.11.2010, scrisoarea medicala aflata la fila 35 este din data de 29.11.2010, eliberarea rezultatelor (f. 35-36) sunt din 02.11.2010, respectiv 15.11.2010, iar situatia este asemanatoare si cu actele depuse la 14.03.2011, in vreme ce persoanele identificate fara forme legale au declarat ca au inceput activitatea incepand cu data de 14.11.2010, respectiv 25.11.2010.

Instanta nu contesta faptul ca administratorul societatii a avut in acea perioada probleme de sanatate, insa se poate observa ca la datele la care persoanele primite in cadrul societatii pentru a desfasura activitati, administratorul societatii nu era internat in spital. In plus, daca acesta era in imposibilitate fizica, determinata de probleme medicale, care l-a impiedicat sa intocmeasca formele legale, aceasta imposibilitate era firesc sa se rasfranga si asupra luarii masurilor necesare pentru continuarea/dezvoltarea activitatii societatii, or, se pare ca, in perioada in care avea probleme medicale a avut posibilitatea gasirii si a selectarii unor persoane care sa desfasoare activitate in folosul societatii.

Instanta apreciaza ca petenta se face vinovata de savarsirea contraventiei retinuta in sarcina sa prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria VS nr. 0725663/30.11.2010, iar sanctiunea aplicata, minimul prevazut art. 276 alin 1 lit e din Legea nr. 53/2003, este proportionala cu gradul de pericol social al faptei constatate .

Fata de aceste considerente, instanta apreciaza plangerea ca fiind nefondata si, pe cale de consecinta, o va respinge cu aceasta mentiune.

Etichete: