Top

Plangere contraventionala

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: plângere contravenţională

DATA:11.05.2009

Domeniu asociat: amenzi

Prin cererea înregistrată sub nr.9571/180/20.10.2008 pe rolul J. B., petenta SC S. SNC T. a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie nr.2450640/28.05.2008, încheiat de CNADNR-DRDP I.

Plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea plângerii petenta a arătat că procesul verbal este lovit de nulitate absolută, întrucât nu s-au respectat prevederile art.16 pct.6 şi 7 din OG 2/2001 în sensul că nu i s-a pus în vedere că are posibilitatea de a formula obiecţiuni. Pe fondul cauzei, petenta a contestat cantitatea de marfă găsită în plus, la cântărirea autospecialei, având în vedere avizul de însoţire al mărfii şi faptul că nu s-a folosit un umidometru pentru stabilirea umidităţii materialului lemnos.

În drept petenta şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art.30 din OG 2/2001.

În dovedirea plângerii a solicitat proba cu acte şi martori.

Plângerii i-au fost anexate: procesul verbal de contravenţie şi înştiinţarea comunicată de organul constatator, în fotocopie.

Legal citat, organul constatator nu a fost reprezentat la instanţă dar a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal ca fiind temeinic şi legal întocmit, iar în subsidiar în condiţiile în care petenta îşi respectă obligaţia de a achita tariful legal de autorizare pentru transporturi agabaritice, în cuantum de 740,20 Euro, a lăsat la aprecierea instanţei înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

Apreciază că stabilirea greutăţii transportului s-a făcut corect, conform prevederilor standard de stat, ediţie oficială STAS 10101/1-78.

În drept a invocat prevederile OG 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor, modificată prin OG 21/2005, ale OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale Codului de procedură civilă, iar în temeiul art.242 al.2 Cod pr.civilă a solicitat judecata în lipsă.

Organul constatator a depus precizări la instanţă prin care a arătat că, cheresteaua din răşinoase nu era aşezată în stive şi nici măcar petenta nu menţionează acest lucru. Nota de constatare a fost întocmită în momentul controlului, iar autovehiculul transporta 51,86 mc având densitatea de 600 kg/mc, cu un total de 31.116 kg (51,86 mc x 0,6 N/m3 ) stabilirea masei totale a transportului s-a efectuat prin controlul documentelor care însoţeau transportul (certificat înmatriculare cap tractor + semiremorcă şi avizul de însoţire a mărfii).

Petenta a depus concluzii scrise invocând încălcarea art.19 al.1 din OG 2/2001 care prevăd obligativitatea semnării procesului verbal de cel puţin martor.

Prin sentinţa civilă 9571/20.10.2008 a J. B. declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea J. B., dosarul fiind înregistrat sub nr.1120/199/30.10.2008.

Petenta a fost reprezentată la instanţă de av.C. Fl..

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nr.2450640/28.05.2008 încheiat de CNADN-DRDP I.petenta SC Ş. SNC T., a fost sancţionată cu suma de 6000 lei amendă contravenţională pentru încălcarea prevederilor art.4 al.1 din OG 43/2007, faptă sancţionată de art.60 al.1 din OG 43/1997 modificată şi completată. Petenta a fost obligată la plata c/val AST în cuantum de 740,20 Euro.

S-a reţinut că vehiculul transport marfă circulat la data de 28.05.2008, ora 00,51 pe DN2 km 312+500 localitatea O., cu masa totală de 47,4 tone, faţă de 40 t admisă.

Instanţa în conformitate cu dispoziţiile art.34 din OG 21/2001, procedează la verificarea procesului verbal de constatare a contravenţiei, sub aspectul legalităţii şi temeiniciei acestuia, precum şi a sancţiunilor aplicate.

Verificând procesul verbal, instanţa reţine că potrivit art.16 al.6 din OG 2/2001 „în situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, nr. de înmatriculare şi codul fiscal”. Toate aceste menţiuni însă sunt făcute de organul constatator.

Instanţa reţine de asemenea, că potrivit art.16 al.7 din acelaşi act normativ „în momentul încheierii procesului verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, care sunt consemnate distinct la rubrica „alte menţiuni sub sancţiunea nulităţii procesului verbal” or, contravenienta nu a fost de faţă în momentul încheierii procesului verbal, iar şoferul vehiculului nu are calitate de contravenient.

Verificând procesul verbal şi sub aspectul încălcării dispoziţiilor art.19 din OG 2/2001 în sensul că procesul verbal nu este semnat de contravenient şi de un martor, instanţa reţine că acesta este un motiv de nulitate relativă, iar petenta nu a dovedit vreo vătămare. Mai mult, contravenienta nu era de faţă, procesul verbal fiind încheiat la ora 00,51, când conform menţiunilor din procesul verbal „procesul verbal a fost încheiat în lipsa unui martor, de faţă fiind agenţi constatatori care nu pot avea calitatea de martori”.

Petenta, a contestat prin plângere cantitatea de marfă găsită în plus şi faptul că organul constatator nu a folosit un umidometru pentru ca ulterior, în concluziile scrise să susţină că agentul constatator a folosit la estimarea greutăţii transportului avizul de însoţire a mărfii seria HRIbb nr.5511428/27.05.2008 deşi trebuia să cântărească marfa.

Instanţa reţine că organul constatator a calculat greutatea specifică de 600 kg/mc răşinoase (uscat în aer 15% umiditate9 conform copiei STAS 10101(=A o-77 depusă de petentă prin apărător. Petenta a arătat că acest calcul nu este corect încheiat, cheresteaua era aşezată în stive, or, acest aspect nu este confirmat de nici o probă.

Petenta nu a depus la dosar avizul de însoţire al mărfii şi deşi i s-a pus în vedere nu a făcut dovada achitării AST considerând că nu se află în culpă.

Potrivit art.1 din OG 2/2001 „constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată de lege […]. Pentru antrenarea răspunderii petentei este necesar a se dovedi comportamentul ilicit al petentei.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis includerea contravenţiilor ca regulă în materie penală, astfel că prezumţia de nevinovăţie este garantată existenţa şi în acest domeniu aplicându-se şi în materie civilă, aşa încât este evident că ea acoperă şi materia contravenţiilor.

Ca element fundamental al acestei prezumţii se instituie sarcina probei, în cadrul obligaţiilor organul constatator, acestuia revenindu-i sarcina de a dovedi că petenta a circulat cu masa totală de 47,40 tone (faţă de 40,0 tone admisă).

Petenta nu a făcut dovada că cele menţionate în procesul verbal nu corespunde realităţii, simplele afirmaţii că nu a avut marfă în plus şi că aceasta era în stive, iar umiditatea era alta, fiind pure speculaţii, care sunt contrazise de actele depuse de organul constatator.

Faţă de cele ce preced, instanţa în temeiul art.34 din OG 2/2001, va respinge plângerea ca nefondată.

Etichete: