Top

Plangere contraventionala

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: plângere contravenţională

DATA:18.05.2009

Domeniu asociat: amenzi

Prin cererea înregistrată sub nr.1009/199/24.09.2008 pe rolul J. B. petentul U. N. a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr.1545788/12.09.2008 încheiat de IPJ B.-S. P. R..

Plângerea a fost formulată în termen legal şi este scutită de plata taxei de timbru.

În motivarea plângerii petentul a arătat că nu se face vinovat de contravenţia reţinută în sarcina sa. În momentul în care a fost surprins cu aparatul radar se afla în afara localităţii, iar la intrarea în localitatea F. a redus viteza.

Plângerii i-a fost anexat procesul verbal de contravenţie.

Intimatul legal citat a fost reprezentat la instanţă şi a depus întâmpinare.

În motivarea întâmpinării se arată că la data de 12.09.2008, petentul a condus autoturismul marca Dacia Logan în localitatea F. la km 308, jud.B. cu viteza de 115 km/h, viteză stabilită cu aparatul radar şi înregistrată video, depăşind viteza legală în localitate cu 65 km/h, faptă prevăzută de art.49 al.1 din OUG 195/2002 RMCU şi sancţionată de art.102 al.3 lit.e din OUG 195/2002 RMCU.

Împotriva petentului s-a luat măsura principală de sancţionare contravenţională cu 9 puncte amendă în cuantum de 450 lei cu posibilitatea achitării jumătăţii minimului în 48 ore conform art.16 al.1 din OG 2/2001 şi măsura complementară de reţinere a permisului de conducere în vederea suspendării.

În ceea ce priveşte faptul că viteza constatată nu este cea reală este răsturnat chiar de aspectele fixate pe planşa foto fracţionată cu datele de identitate ale autoturismului unde se observă cu certitudine şi pus clar în evidenţă că auto circula în localitate cu viteza de 115 km/h. Odată cu înserarea în procesul verbal a bornei kilometrice (km 308) este identificabil locul înregistrării vitezei autovehiculului condus de petent ca fiind în localitatea F..

Înregistrarea efectuată de aparatul radar este cea reală aşa cum prezintă şi planşa foto dispusă fracţionat iar paratul radar deţine la bord Buletinul de verificare Metrologică nr.0099286 emis la data de 27.08.2007 de Biroul Român de Metrologie Legală cu valabilitate un an.

Procesul verbal a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care opinează pentru menţinerea acestuia şi a sancţiunilor aplicate.

În drept şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-118 Cod pr.civilă, OUG nr.195/2002 modificată şi OG nr.2/2001, modificată iar în temeiul art.242 al.2 Cod pr.civilă, a solicitat judecata în lipsă.

Întâmpinării i-ai fost anexate planşele fotografice, atestatul de operator radar al agentului constatator, copia buletinului de verificare metrologică a aparatului radar şi raportul agentului constatator.

Petentul nu s-a prezentat la instanţă, dar a fost reprezentat de apărător ales.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.1545788/12.09.2008, încheiat de IPJ B.-S. P. R., petentul a fost sancţionat contravenţional reţinându-se în sarcina sa că la data de 12.09.2008 a circulat pe DN2-com.F. – km308 cu viteza de 115 km/k depăşind viteza legală admisă cu 65 km/h înregistrată video, caseta nr.168, aparat radar, faptă prevăzută de art.49/1 din OUG195/2002 republicată şi sancţionată de art.102 al.3 lit.e din acelaşi act normativ cu 9 puncte amendă în sumă de 450 lei.

Instanţa investită cu soluţionarea plângerii verifică din oficiu, conform art.34 din OG 2/2001 modificată şi completată, legalitatea şi temeinicia procesului verbal şi a sancţiunilor aplicate.

Potrivit art.1 din OG 2/2001 „constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată de lege.

Pentru antrenarea răspunderii petentului este necesar a se dovedi comportamentul ilicit al acestuia.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis includerea contravenţiilor ca regulă în materie penală astfel că prezumţia de nevinovăţie este o garanţie existentă şi în acest domeniu aplicându-se şi în materia civilă, astfel încât ea acoperă şi materia contravenţiilor ca un element fundamental al prezumţiei de nevinovăţie se instituie sarcina probei în cadrul obligaţiilor organului constatator, acestuia revenindu-i sarcina de a face dovada vinovăţiei petentului.

Potrivit art.108 al.1 lit.b pct.2 din OUG 195/2002 republicată, constatarea vitezei se face potrivit legii cu mijloace omologate şi verificate metrologic.

Intimata a depus la dosar buletinul de verificare metrologică nr.0099286/27.08.2007 al aparatului radar montat pe auto Dacia Logan din care rezultă că termenul de valabilitate era expirat la data săvârşirii contravenţiei.

Potrivit normelor de metrologie legală pct.4.3 „cinemometrele vor putea fi utilizate legal numai dacă au fost verificate metrologic, au fost marcate şi sigilate şi însoţite de buletin de verificare în termen valabil”… iar potrivit pct.4.4 „ măsurările efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe dacă nu sunt respectate cerinţele prevăzute de pct.4.1…4.3 din norme.

Instanţa reţine că aparatul radar cu care s-a măsurat viteza autoturismului condus de petent avea expirat termenul de valabilitate al verificării, încălcându-se normele referitoare la verificarea metrologică, cele reţinute mai sus duc la concluzia că prezumţia de nevinovăţie prevăzută ca o garanţie de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu a fost răsturnată, intimata nefăcând dovada că depăşirea vitezei a fost constatată cu mijloace tehnice verificate legal.

Faţă de considerentele expuse, instanţa în temeiul art.34 din OG 2/2001 modificată şi completată va admite plângerea şi va anula procesul verbal de contravenţie exonerând petentul de plata amenzii.

Etichete: