Top

Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene

Tip speţă: sentinta civilă

Titlu: – fond funciar ( plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene) –

Data speţă: 15.04.2010

Prin cererea înregistrată la data de 30.11.2009 sub nr. 1324/199/2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar G. a solicitat, în contradictoriu cu intimatele Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar şi P. D., anularea Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că prin hotărârea atacată a fost admisa contestaţia formulată de către intimata P. D. împotriva propunerii făcute de către Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar G. prin care s-a constatat ca fiind netemeinică cererea nr. 36/21.11.2005.

Reclamanta a arătat că Hotărârea nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar este netemeinică şi nelegală deoarece prin cererea nr. 36/2005, intimata P. E. în calitate de succesoare după I. V. M., a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 5000 mp situat în comuna Gârleni, punctul Capatana. In motivarea acestei cereri a susţinut că este soţia supravieţuitoare a lui P. D. decedat în anul 1981 şi că mama acestuia, I. V. M. ar fi deţinut în proprietate suprafaţa de 5000 mp însă nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate nici ei şi nici altor moştenitori ai defunctei.

Din actele administrate rezultă că defuncta I. V. M. a primit

în proprietate în anul 1937 suprafaţa de 2,50 ha pe moşia Fantanele, suprafaţă dispusă astfel: în lotul 557 suprafaţa de 2 ha iar în lotul 286 suprafaţa de 0,50 ha. După aceasta defunctă au formulat în anul 1991 cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, cereri care au fost admise, următorii moştenitori:

C. I.- 5400 mp ( TP 30972/1994)

B. V. – 2500 mp ( TP 31511/1994)

B. G. – 2500 mp ( TP 30845/1994)

B. P M.- 7000 mp ( TP 300044/1996)

A. N.- 5000 mp

D. T. – 5000 mp

P. D. – 5000 mp ( TP 30901/1994 cu 3600 mp teren în Gârleni iar pentru diferenţa de 1620 mp s-a reconstituit pe teritoriul comunei Hemeiuş potrivit adeverinţei 4749/2008), totalizându-se astfel suprafaţa de 3,24 ha asupra căreia s-a reconstituit dreptul de proprietate după defuncta I. V. M..

Defuncta I.V. M. nu a mai deţinut în proprietate şi o altă suprafaţă de teren ( nici înscrisă la rolul agricol şi nici neînscrisă în rol) iar suprafaţa de 2,5 ha pe care o dobândise în anul 1937 a fost împărţită în fapt între moştenitorii săi, aşa cum s-a arătat mai sus.

Ulterior emiterii titlurilor de proprietate enunţate mai sus, intimata

: P. D. a mai formulat o cerere înregistrată sub nr. 36/21.11.2005 prin care a mai solicitat încă odată suprafaţa de 5000 mp teren deşi i se reconstituise dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe astfel: 3600 mp în com. Gârleni, 1400 mp ( în adeverinţă e trecut 1620 mp) în com. Hemeiuş.

Cu privire la cererea 36/2005 formulată de intimata P. D.,

reclamanta a formulat propunere de respingere motivat de următoarele :

– intimata nu a dovedit cu acte de stare civilă calitatea sa de

moştenitoare a defunctei I. V. M.;

– intimata beneficiase deja de reconstituirea dreptului de

proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5000 mp, aşa cum rezultă din TP 30901/1994 şi din Adeverinţa nr. 4749/2008 emisă de Primăria comunei Hemeiuş.

– nici intimata şi nici autorii săi nu au mai deţinut în proprietate

altă suprafaţă decât cea cu privire la care i se reconstituise deja dreptul de proprietate;

– intimata nu a probat că ar fi deţinut cu vreun titlu suprafaţa

solicitată din nou.

Împotriva Referatului 5319/09.10.2008 a CL Gârleni privind propunerea de respingere a cererii nr. 36/2005 formulate de P. D. intimata a formulat contestaţie la Comisia judeţeană care prin Hotărârea 13614/28.10.2009 a admis-o.

In motivarea acestei Hotărâri se reţine în mod greşit că:

a) cererea nr. 36/2005 a fost probată cu declaraţii de martori pentru că

din declaraţiile de martori nu rezultă ca intimata ( sau autorii săi) ar fi avut două suprafeţe de teren distincte, fiecare a 5000 mp în punctul Căpăţâna. Martorii au declarat doar că intimata (autorii săi ) au deţinut o suprafaţă de 5000 mp în punctul Capatana şi nu două suprafeţe a câte 5000 mp fiecare. Martorii care au dat declaraţii în cauză erai nepoţi ai intimatei şi nu au identificat concret punctul în care intimata ar deţine teren, făcând trimitere la punctul Andresesti şi nu la punctul Capatana, solicitat de intimată.

b) în planul parcelar lipseşte parcela 292 ceea ce ar conduce de plano

la ideea că acolo s-ar afla terenul solicitat a doua oară de intimată. Comisia judeţeană însă nu a cercetat şi harta cadastrală şi nici nu s-a raportat la împrejurarea că intimata figurează în parcela 301, unde i s-a şi reconstituit dreptul de proprietate prin TP 30901/1994. Este adevărat ca în planul parcelar lipseşte parcela 292, dar această parcelă lipseşte şi din harta cadastrală, astfel încât Comisia locala nu mai avea posibilitatea să o treacă în planul parcelar. Este o eroare materială şi corectarea acesteia nu s-ar putea efectua decât dacă s-ar proceda la modificarea tuturor TP emise în tarlaua 5, titluri ale altor cetăţeni şi care au intrat deja în circuitul civil.

c) tot în mod greşit se reţine că intimata ar fi probat dreptul său de

proprietate cu extrasul după planul parcelar din 1937 dar Comisia locală nu

ar fi recunoscut acest drept pentru că nu era înscris în rolul agricol. Ori, tocmai pentru că i s-a recunoscut dreptul de proprietate dobândit de autoarea sa în anul 1937 i s-a reconstituit deja în tarlaua 5 parcela 301.

d) cât priveşte dovada calităţii de persoana îndreptăţită, intimata nu a făcut dovada acestei calităţi şi nu a depus la dosarul cauzei acte de stare civilă îndestulătoare, motiv pentru care în mod corect s-a constatat lipsa dovezilor de moştenitoare. Simplul certificat de deces al soţului intimatei nu face dovada calităţii de succesor după I. V M., cu atât mai puţin cu cât intimata, prin cererea 36/2005 a solicitat reconstituirea după M. P.şi nu după I. V M..

In drept reclamanta şi-a întemeiat cererea pe disp. art 53 al 2 din Legea 18/1991 completată si modificată.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru.

La dosarul cauzei reclamanta a depus acte, respectiv Hotărârea nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar (f.6-8).

Intimata Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţiile inadmisibilităţii şi lipsei de interes în promovarea cererii, iar pe fond a solicitat respingerea cererii, arătând că reclamanta nu a probat în niciun fel susţinerile sale.

Odată cu întâmpinarea intimata a depus acte, respectiv copia hotărârii atacate.

Intimata P. D. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, cu motivarea că numita B. P.M. cu suprafaţa de 7000 m.p. nu este moştenitoare după I.M., fiind înscrisă în plângere în mod intenţionat eronat; nu i s-a reconstituit suprafaţa de 1.620 m.p. pe teritoriul comunei Hemeiuş, nici pe teritoriul comunei Gârleni, şi nu deţine nicio adeverinţa în aceste sens; suprafaţa de 3.600 m.p. din punctul „Lunca” tarlaua „Capatana”, este de la părinţii săi şi se află înscrisă în rolul agricol; în toate adresele înaintate Comisiei Judeţene petenta invoca intenţionat aceeaşi confuzie; a solicitat aceeaşi suprafaţa de 5.000 m.p. în cererile din anii 1995-1997-2005 în acelaşi punct „Capatana” împreuna cu toate actele de stare civilă; Comisia Locala Gârleni a întocmit lista de parcelare fără a ţine cont de persoanele care au avut teren în acest amplasament; au fost introduse persoane cărora li s-a făcut constituirea dreptului de proprietate care au avut teren în alte amplasamente, iar în planul parcelar lipseşte proprietarul din parcela 292-parcela ce corespunde terenului său aflat între ceilalţi moştenitori.

Intimata P. D. a anexat în copie adresa nr.1664/1995, copie de pe rolul agricol, alte acte.

La termenul din 21.01.2009 instanţa a respins ca nefondate excepţiile inadmisibilităţii şi lipsei de interes în promovarea cererii invocate de către intimata Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar.

La dosar au fost comunicate actele ce au stat la baza emiterii Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc la data de 08.04.2010, pronunţarea fiind amânată pentru data de 15.04.2010 pentru ca părţile să depună concluzii scrise.

Reclamanta a depus la dosar prin apărător concluzii scrise, în care a reiterat solicitările făcute oral în instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Defuncta I.V M. a primit în proprietate în anul 1937 suprafaţa de 2,50 ha pe moşia Fantanele, suprafaţa dispusa astfel: în lotul 557 suprafaţa de 2 ha iar în lotul 286 suprafaţa de 0,50 ha, astfel cum rezultă din extrasul din tabelul parcelar (f.58 ).

I.V. M. a fost bunica soţului intimatei P. D..

Această suprafaţă a fost împărţită între succesorii defunctei I. V. M. astfel:

C. I.- 5400 mp

B. V. – 2500 mp

B. G. – 2500 mp

A. N.- 5000 mp

D. T. – 5000 mp

P. D. – 5000 mp

La căsătorie, soţul intimatei P. D. a primit ca zestre suprafaţa de 5000 mp în punctul „Căpăţână”, teren pe care aceştia l-au stăpânit, însă nu l-au avut înscris în rol.

Intimata P.D. a formulat repetate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren, cereri ce nu au fost rezolvate favorabil. În susţinerea acestor cereri intimata a administrat proba cu martorii C. I. B. C. şi V. I. (f.59,60, 61).

În baza probelor administrate, prin Hotărârea nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar a fost admisă contestaţia formulată de către intimata P. D. împotriva propunerii făcute de Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Gârleni de respingere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5000 mp.

Împotriva Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar, reclamanta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Gârleni a promovat cererea de faţă.

Instanţa constată că plângerea reclamantei este nefondată, pentru următoarele considerente: motivele invocate de către reclamanta sunt contradictorii. Astfel, pe de o parte reclamanta susţine că intimata P. D. nu a făcut dovada calităţii de succesor după defuncta I. V. M., iar pe de altă parte susţine că acesteia deja i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 5000 mp ce provine de la defuncta I. V. M.. Ori, dacă P. D. nu ar fi avut calitatea de succesoare (indirectă, prin intermediul soţului) a defunctei I. V. M., cum i s-ar mai fi reconstituit dreptul de proprietate pentru un teren ce provine de la aceasta.

Aşa cum susţine şi intimata P. D., numita B. P.M. cu suprafaţa de 7000 m.p. nu este moştenitoare după I.V. M.. De altfel nu s-ar fi putut reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 3,24 ha teren, atât timp cât I. V. M. a avut doar 2,5 ha.

Suprafaţa de 3600 mp teren pentru care intimata P. D. a primit T.P. 30901/08.04.1994 era înscrisă în rolul agricol al intimatei, şi din acest motiv i s-a reconstituit dreptul de proprietate. Suprafaţa de teren solicitată în prezent nu figura în rolul agricol, şi din acest motiv nu i s-a reconstituit iniţial dreptul de proprietate, fiind necesară administrarea probei cu martori. Şi suprafaţa de 1620 mp teren menţionată în adresa nr. 4749/2008 emisă de Primăria Hemeiuş face parte tot din terenul înscris în rolul agricol, reprezentând coeficientul reţinut la aplicarea legii fondului funciar.

Faţă de considerentele de mai sus, instanţa va respinge ca nefondată acţiunea civilă având ca obiect plângerea împotriva Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar, formulată de către reclamanta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Gârleni în contradictoriu cu intimatele Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar şi P. D..

Etichete: