Top

Proprietate privată

Tip speţă: sentinta civilă

Titlu: fond funciar

Data speţă: 3.05.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 317/199/2008 din data de 25.03.2008 reclamantul D. N. a chemat în judecată pe pârâţii Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar F., Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată B. T. Z., B.M. şi R.I. C., pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună modificarea titlului de proprietate nr. 133839/30.06.1994 emis pe numele lui D. M. pentru suprafaţa de 5.200 mp situată în T 42, P.405/49 şi a titlului de proprietate nr. 210786/22.10.2004 emis pe numele lui R. I .C. pentru suprafaţa de 6000 mp situaţi în T.42 P.405/95, terenuri situate în comuna F.jud.Bacău şi să oblige Comisiile Locală şi Judeţeană să înscrie suprafaţa de 0,50 ha din cele două titluri în titlul său de proprietate.

În motivarea de fapt a cererii de chemare în judecată reclamantul arată că nu a fost pus în posesie pe vechiul amplasament pentru că atunci când s-a aplicat legea 18/91 acest teren era la circa 100 m de marginea satului O. şi comisia locală a dat acest teren la fiecare cetăţean trungheşti adică a dat lungimea de 600 m pe lăţimea cât le venea ca să-i acopere suprafaţa în m.p. Arată că întrucât părinţii săi au intrat la C.A.P. cu suprafaţa de 0,5 ha care era pe lăţime de 28 m şi o lungime de 180 m iar D. M. avea o suprafaţă de 1,0 ha care era la partea de vest în capătul terenului părinţilor săi. La ora actuală D. M. este pusă în posesie la partea de Nord de suprafaţa terenului său. Arată că a formulat adresă la consiliul local când s-a aplicat lg. 247/2005 ca să poată reveni pe vechiul amplasament şi a primit răspuns după 2 ani să se adreseze judecătoriei Buhuşi. Mai arată că prin punerea în posesie pe vechiul amplasament nu trebuie modificate decât titlul de proprietate al numitei D. M. pentru că acest teren este capăt în capăt iar cale de acces la acest teren moştenitorii lui D. M. au pe malul canalului de la vest.

În drept, reclamantul nu şi-a întemeiat cererea.

Deşi cererea este scutită de plata taxei de timbru şi timbru judiciar,conform art.I pct.43 din Titlul VI din Lg. Nr.247/2005,reclamatul au achitat 19 lei taxa judiciară de timbru şi 1,5 lei timbru judiciar.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate în fotocopie de identificat :titlu de proprietate nr.133840/30.06.1994, adresa nr.2901/15.05.2005, adresa nr. 4404/14.11.2006, adresa nr.451/25.01.2008.

Pârâta , Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar a comunei F., deşi legal citată, nu a fost reprezentată în instanţă dar a depus documentaţiile care au stat la baza emiterii titlurilor părţilor în prezenta cauză. Astfel,au fost depuse înscrisuri.

Pentru termenul din 06.05.2008 reclamantul a depus la dosarul cauzei precizări la acţiune. În aceasta se arată că o parte din suprafaţă o deţine D. M. cu titlu de proprietate de 0,5 ha iar a doua parte o deţine ginerele ei pe numele R.I.C. cu titlu de proprietate cu o suprafaţă de 0,60 ha care se învecinează partea de la Nord cu O.I G. cu titlu de proprietate de 0,51 ha. Arată că solicită modificarea parţială a titlurilor de proprietate a lui D. M.şi a lui R. I.C. care îi deţine parte din suprafaţa sa de teren.

La termenul din 03.06.2010 dosarul a fost suspendat în baza art.242 cod procedură civilă datorită lipsei nejustificate a părţilor.

Instanţa ,din oficiu, a solicitat pârâtelor comisii să depună la dosarul cauzei documentaţia care a stat la baza emiterii titlurilor de proprietate emise pe numele părţilor.

În baza rolului activ instanţa a dispus emiterea unei adrese către OCPI. Aceasta a depus la dosarul cauzei relaţii precum şi înscrisuri :adresa nr.7579/04.07.2008,titlu de proprietate nr.133840/30.06.1994, nr.134783/27.06.1995,memoriu tehnic,fişa bunului imobil,plan de amplasament,plan de încadrare în zonă,titlu de proprietate nr.133839/30.06.1994, nr.210786/22.10.2004,nr.135152/21.06.1995.

Pârâta , Comisia Judeţeană de aplicare a legii fondului funciar , legal citată, nu a fost reprezentată în instanţă şi nu a depus întâmpinare,însă a depus la dosarul cauzei relaţiile şi înscrisurile solicitate.

La termenul din 05.08.2008 reclamantul au depus la dosar alte precizări. În acestea se arată că R. C. este fiul lui D. E. şi a fost crescut de D. M. iar când s-a căsătorit acesta a primit pământ în suprafaţă de 0,60 ha de zestre .Mai arată că din discuţiile purtate cu P. E. aceasta a recunoscut că părinţii săi nu au avut teren acolo unde îl stăpâneşte la ora actuală T. T.şi R. I.C..

Şi la termenul din 21.10 au fost depuse alte precizări. În acestea se arată că din cauza construirii canalelor toţi cei care au avut teren au fost mutaţi în altă parte.

Pârâţii T. Z. şi R. C. au fost reprezentaţi în instanţă conform procurilor autentice depuse la dosarul cauzei.

Reclamantul a solicitat proba cu acte.

În cauză au fost depuse actele de stare civilă ale părţilor.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză topo cadastru.

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică topo cadastrală .

Reclamantul a formulat obiecţiuni la acest raport pe care instanţa le-a admis. Astfel s-a depus de către expert la filele 379-381 suplimentul la raportul de expertiză.

Analizând actele şi lucrările dosarului ,instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr.1370 din 15.03.1991(fila 12- dosar) D. A., autorul reclamantului a solicitat reconstituirea suprafeţei de 1,71 ha situată pe raza comunei F., sat O.,fiind înscris in registrul agricol al Primăriei F. şi în anexa 2a poziţia 70.

Prin H.C.J.Bacău 117 din 16.01.1992 (fila127) , avându-se in vedere şi referatul anexă a acestei hotărâri (fila 130) precum şi nota de soluţionare a contestaţiilor (fila 132) a validat propunerile făcute de Comisia Locală F. ,dispunând emiterea titlului conform anexei 2a,poziţia 70 (fila 122).

Împotriva acestei hotărâri de validare autorul reclamantului nu a formulat plângere. Aşa fiind,s-a eliberat titlul de proprietate nr.133840/30.06.1994 pe numele autorului reclamantului pentru suprafaţa totală de 1,6300 ha pentru terenuri situate în sat O.,comuna F..

Conform art.11 alin.3 din Lg. Nr.18/1991 republicată: „ stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere , pe baza situaţiei deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 01.01.1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului agricol”iar potrivit preved. alin .1 al aceluiaşi articol :„suprafaţa adusă în CAP este cea care rezultă din: actele de proprietate, carte funciară , cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă”.

Potrivit art.11 din regulamentul privind procedura de atribuire a titlurilor de proprietate, aprobat prin H.G. nr. 1172/2001 modificat prin H.G.890 din 2005: „stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, cerere la care se anexează, conform alin .3, acte de proprietate , certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească dacă există, şi ,în toate cazurile ,acte de stare civilă precum şi alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Potrivit art 28 alin 2 din Regulamentul de aplicare a legii fondului funciar aprobat prin H.G.nr 131/1991 (aplicabilă la data reconstituirii dreptului de proprietate conform principiului aplicării legii în timp),persoana nemulţumită de propunerea comisiei de fond funciar avea posibilitatea de a se adresa cu contestaţie la comisia judeţeană de fond funciar în termen de 5 zile de la comunicarea propunerii de validare,în cazul în care era nemulţumită de propunerea comisiei locale de fond funciar de validare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.

Împotriva hotărârii comisiei judeţene, reclamantul avea posibilitatea de a formula plângere la judecătorie în termen de 30 zile de la comunicarea în scris a soluţionării plângerii. În cazul în care persoana nemulţumită de amplasamentul terenului, astfel cum a fost stabilit prin propunerea de validare şi consfinţit în titlul de proprietate,nu a uzitat de mijloacele procedurale mai sus menţionate ea a decăzut din dreptul de a mai recurge la alte mijloace procedurale pentru rezolvarea acestei nemulţumiri. Dacă titlul de proprietate a fost emis cu nerespectarea hotărârii de validare,atunci se poate solicita modificarea titlului de proprietate ,pentru a se pune de acord cu conţinutul hotărârii de validare,pe calea plângerii prevăz. de art. 55 alin 2 din Legea 18/1991,republicată.

Ori autorul reclamantului şi nici acesta nu au urmat procedura arătată mai sus,acceptând amplasamentul aşa cum a fost înscris în titlul de proprietate.

Ulterior,după decesul autorului său,reclamantul D. C. formulează cereri la Comisia Locală Filipeşti pentru a i se schimba amplasamentul terenului din titlul său de proprietate.

Prin adresa nr.2901 din 15.08.2005 Comisia Locală F. i-a răspuns reclamantului că nu se impune modificarea niciunui titlu al părţilor din dosar deoarece acestea au fost eliberate conform normelor în vigoare,respectându-se şi dreptul de acces al fiecărui proprietar la imobilul său.

Apoi,prin adresa nr.4404 din 14.11.2006 a aceleiaşi comisii i se comunică reclamantului că i se respinge cererea sa de schimbare amplasament. Împotriva acestei soluţii reclamantul avea calea contestaţiei în termen de 10 zile de la comunicare. Însă reclamantul nu a uzitat de această procedură.

Cu toate acestea,instanţa consideră că nici pe fondul cauzei nu există vreun temei legal care să conducă la admiterea acţiunii reclamantului.

Astfel,din documentaţiile înaintate de către cele două comisii rezultă că titlurile părţilor din prezenta cauză sunt emise conform cererilor acestora şi a actelor de proprietate ale terenurilor cu care titularii s-au înscris în CAP.

De asemenea,nici prin proba ştiinţifică a expertizei topo cadastru nu s-au putut identifica elemente care să conducă la temeinicia celor afirmate de reclamant. Fie din lipsa documentelor reclamantului sau ale comisiei locale privitoare la terenurile din punctul Fâneaţă nu s-a putut stabili dacă amplasamentul terenurilor trecute în titlurile părţilor din prezenta acţiune este corect sau nu.

Reclamantul a efectuat demersuri la Arhivele Statului din judeţele Iaşi şi Neamţ însă nu a putut depune la dosar înscrisuri de unde să rezulte vechiul amplasament al terenurilor autorului său D. A.. Reclamantul a reuşit să depună la dosarul cauzei doar un act de proprietate pentru 0,46 ha teren din punctul Fânaţ din anul 1953 fără a se putea însă cunoaşte vecinii sau coordonatele acestui teren.

Relevante în ansamblul probatoriului administrat în cauză sunt şi documentele de la cele două comisii precum şi poziţia acestora că titlurile reclamantului şi pârâţilor din prezenta cauză sunt emise corect.

Pe cale de consecinţă, titlul de proprietate a fost eliberat cu respectarea dispoziţiilor legale la data întocmirii lui şi , văzând şi dispoziţiile art.II din Lg. Nr.169/1997 astfel cum a fost modificată prin Titlul V articol unic pct.1. din Lg.nr.247/2005, instanţa va respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete: