Top

Plângere contravenţională

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: plangere contraventionala

Data speţă: 07.12.2010

Constată că la data de 27.09.2010 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 1348/199/2010 plângerea contravenţională formulată de petentul T. C. împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr.7083533 încheiat de organul constatator I.P.J. Bacău-Poliţia Buhuşi la data de 24.09.2010.

Plângerea a fost legal formulată în termenul prevăzut de art. 31 din O.G.2/2001 şi este scutită de plata taxei de timbru, potrivit dispoziţiilor art. 36 din O.G. nr.2/2001.

În motivare, în fapt, petentul arată în ziua de 24.09.2010 se deplasa cu autoturismul proprietate personală dinspre R.spre B. iar în dreptul staţiei de alimentare cu CPL s-a angajat în depăşirea a trei autoturisme când un alt autoturism a virat brus cu intenţia de a intra în staţia de alimentare cu CPL.

A tras mult stânga cu intenţia de a evita coliziunea lucru pe care nu l-a reuşit, lovindu-l în portiera stângă ,spate.

La sosirea agentului constatator, s-a deplasat la sediul Poliţiei, şi, nefiind de acord cu împăcarea pe cale amiabilă, i s-a reţinut permisul pentru o perioadă de 2 luni şi i s-a aplicat o amendă în valoare de 360 lei.

În drept petentul nu şi-a întemeiat plângerea.

Plângerii i-a fost anexat procesul verbal de contravenţie seria CC nr.7083533 încheiat de organul constatator I.P.J. Bacău-Poliţia Buhuşi la data de 24.09.2010.

În dovedire s-a solicitat proba cu înscrisuri şi proba martori.

Petentul, legal citat s-a prezentat în faţa instanţei.

Pentru termenul din 19.10.2010 petentul a depus o precizare la acţiune,la termen arătând că renunţă la capătul de cerere având ca obiect pretenţii.

Intimata, legal citată a depus întâmpinare.

În motivarea de fapt a întâmpinării depusă de organul constatator, se arată că petentul se face vinovat de accident motiv pentru care acesta a fost sancţionat.

Chiar petentul recunoaşte din plângere că autoturismul marca Skoda semnaliza în momentul virajului către stânga, deoarece în spatele său mai erau 2 autoturisme, în afara celui al petentului care era ultimul în coloana formată, care niciunul dintre ele nu s-a angajat în depăşire, văzând intenţia vitrajului.

Procesul verbal a fost întocmite cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute în OG 2/2001 motiv pentru care solicită respingerea plângerii.

În drept,intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-118 C.p.civ.,ale OG nr.2/2001 modificată,ale HG nr.1391/2006,ale OUG nr.195/2002 R.M.C.U.

Întâmpinării i-au fost anexate: raportul agentului constatator şi procesul verbal de contravenţi9e în original.

În şedinţa din data de 16.11.2010 a fost audiaţi martora petentului.

Dosarul a fost repus pe rol pentru termenul din 07.12.2010 pentru a fi citat martorul petentei.

La acelaşi termen instanţa a decăzut intimata din proba cu martori.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. 7083533 încheiat la data de 24.09.2010 de I.P.J. Bacău -Poliţia Buhuşi, petentul T. C. fost sancţionată contravenţional, reţinându-se în sarcina sa, că la data de 24.09.2010 pe DN 15 – B.,str.L. a condus auto înmatriculat cu numărul xxx efectuând depăşirea unei coloane de trei autoturisme,rezultând tamponarea cu autoturismul marca SKODA, înmatriculat cu numărul xxx, faptă prevăzută de art. 45 alin.5 din OUG nr.195/2002.Împotriva petentului s-a luat măsura principală -6 puncte de amendă în cuantum de 360 lei cu posibilitatea achitării jumătăţii minimului în 48 de ore conform art. 16 alin.1 din OG 2/2001 şi măsura tehnico-administrativă de reţinere a permisului de conducere.

Instanţa investită cu soluţionarea plângerii verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia procesului verbal.

Analizând procesul verbal instanţa constată că acesta a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de formă şi fond .

Petentul critică procesul verbal sub aspectul netemeiniciei , în sensul că a fost întocmit abuziv.

Instanţa reţine că procesul verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii fiind un act autentic are forţa probantă a acestor acte .Procesul verbal face întotdeauna dovada până la proba contrară , contravenientul putând dovedi liber ,pe calea plângerii contravenţionale , cu orice mijloace de probă , caracterul nereal al menţiunilor înscrise în procesul –verbal .

Potrivit art.1 din O nr.2 /2001 “constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie , stabilită şi sancţionată prin lege […]”.În ceea ce priveşte latura obiectivă a faptei aşa cum a fost reţinută de agentul constatator în sarcina petentului elementul material constă în depăşirea pe partea stângă al unui autoturism care semnalizase intenţia schimbării de mers.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis includerea contravenţiilor, ca regulă, în materia penală astfel că prezumţia de nevinovăţie este o garanţie existentă şi în acest domeniu, aplicându-se , în esenţa ei, şi în materie civilă , astfel încât este evident că ea acoperă şi materia contravenţiilor.Astfel, ca un element fundamental al prezumţiei de nevinovăţie se instituie sarcina probei în cadrul obligaţiilor organului constatator , astfel că acestuia îi revine sarcina să facă dovada celor retinute in procesul verbal.

Este firească acestă soluţie, în condiţiile în care conform Regulamentului de aplicare a OUG 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice nerespectarea normelor se constată de către poliţiştii rutieri prin mijloace tehnice certificate în condiţiile legii, şi care se află numai la dispoziţia acestora.

Cât priveşte presupusa contravenţie,petentul a chemat în faţa instanţei martora A. M.,care a arătat că în ziua respectivă se aflau în maşina petentului.Aceasta a arătat că după ce petentul a trecut la depăşirea unei coloane de maşini,un autoturism a virat brusc stânga fără să se asigure,rezultând astfel o tamponare a celor două autovehicule.

Conform OUG NR.195/2002 care reglementează circulaţia pe drumurile publice,conducătorul unui autovehicul care doreşte să schimbe direcţia de mers trebuie să se asigure şi să semnalizeze anterior.

Din documentele depuse la dosarul cauzei precum şi din declaraţia martorului audiat rezultă într-adevăr că petentul se afla într-o depăşire a unei coloane de trei autoturisme.

Acesta nu avea cum să prevadă că,ulterior efectuării depăşirii, conducătorul autoturismului marca SKODA va avea intenţia schimbării direcţiei de mers.Dacă ar fi efectuat depăşirea doar a acestui autoturism atunci ar fi fost valabilă regula depăşirii sale pe partea dreaptă invocată de intimată prin întâmpinare.Dar aceasta doar dacă petentul nu s-ar fi aflat deja în depăşire,caz în care şoferul autoturismului marca SKODA ar fi trebuit să se asigure şi să se oprească acordând prioritate petentului.

Aşa fiind,din probatoriul administrat nu rezultă că petentul ar fi fost încălcat vreo regulă de circulaţie şi s-ar face vinovat de producerea accidentului.

Faţă de aceste considerente ,în temeiul art 34 din OG 2/2001, republicată, va admite plângerea, va anula procesul-verbal de contravenţie şi va exonera petentul de plata amenzii.

Etichete: