Top

Fond funciar

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: fond funciar

Data speţă: 30.11.2010

Prin cererea înregistrată la data de 09.11.2006 sub nr. 37/199/2006 reclamantul M. Gh. L. a chemat în judecată pârâtele Comisia Locală de aplicarea legii fondului funciar I., jud.Bacău şi Comisia Judeţeană Bacău pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea titlului de proprietate nr. 209919/25.07.2002 emis pe numele M. M. C., L. I. Gh.şi L. I. V., moştenitorii defunctului L. Gh. I.şi eliberarea unui nou titlu de proprietate pentru suprafaţa de 2,47 ha.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru potrivit art. 42 din Legea 1/2000 introdus prin Lg.247/2005.

În motivarea de fapt a cererii de chemare în judecată reclamantul arată că suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate nu corespunde cu realitatea, în sensul că terenurile înscrise în actele de proprietate au ca vecin comun DE şi nu cei consemnaţi în titlu şi că de la data emiterii titlului de proprietate, comisia locală refuză nejustificat punerea în posesie pe vechile amplasamente.

La data de 17.03.2008 reclamantul, în nume propriu şi în calitate de mandatar al pârâtelor M. M. M. C., L. V. C. I. a formulat cerere de introducere în cază, în calitate de pârâtă a Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar S., motivat de faptul că a constatat că, potrivit expertizei, suprafaţa de 0,97 ha corespunzătoare actului de vânzare cumpărare nr. 653/05.03.1934 se află pe raza com. S.. Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar conform art.I pct.43 din Titlul VI din Lg. Nr.247/2005.

Prin sentinţa civilă nr.338/06.05.2008 Judecătoria Buhuşi a disjunse capătul de cerere privind pe reclamanţii L. Gh. M. M. M. M. – C., L. V. C. I. acestea prin mandatar L. Gh. M. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar S. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B.. A admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi în soluţionarea acestui capăt de cerere şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanţii L. Gh. M., M. M. M. – C., L. V. C. – I. acestea prin mandatar L. Gh. M. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de aplicare a legii fondului funciar S. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău în favoarea Judecătoriei B..

Tribunalul Bacău prin decizia civilă nr.8/D/2008 a stabilit competenţa soluţionării cauzei şi privitor la capătul de cerere având ca obiect terenuri situate în comuna S., pentru Judecătoria Buhuşi.

Aşa fiind,noul dosar declinat de la Judecătoria Bacău privitor la capătul de cerere având ca obiect terenuri situate în comuna S. a fost înregistrat la Judecătoria Buhuşi cu numărul 1050/199/2008,iar prin încheierea din 02.12.2008 dosarul a fost trimis în vederea conexării la dosarul iniţial 37/199/2006.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate în fotocopie înscrisuri.

În dovedirea cererii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri şi expertize.

La termenul din 23.01.2007 reclamantul şi-a precizat acţiunea. Acesta a arătat că : solicită anularea titlului de proprietate nr. 207919 din 25.07.2002 emis în favoarea defuncţilor ambilor părinţi şi nu cum greşit a fost consemnat în acţiune iniţială cu nr. 209919, deoarece cifra 7 se poate confunda cu cifra 9 şi să se constate că M. M. M. C.şi L. V. C. I., au calitate de reclamante şi sunt reprezentate prin procuratorii L. Ghe. M. şi L. E. E..

La acelaşi termen a depus o precizare şi M.M. C.. În aceasta arată că: în legătură cu calitatea sa procesuală, cât şi a verişoarei L. V. C. I., precizez că ambele suntem beneficiare ale titlului de proprietate nr. 209919 şi alături de reclamant ar trebui şi noi să avem calitatea de reclamante, şi de astfel i-am dat acestuia procura de reprezentare pentru a declanşa împreună procesul de constatare a nulităţii absolute parţiale a TP. A fost ataşată şi procura specială de reprezentare.

Comisia Judeţeană B. de aplicare a legilor fondului funciar,pentru termenul din 27.02.2007 a trimis la dosarul cauzei documentaţia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate în cauză fără a-şi exprima punctul de vedere. Astfel au fost depuse următoarele înscrisuri. Urmare a acestor relaţii care includ şi opinia OCPI Bacău, reclamantul formulează o nouă precizare la acţiune pentru termenul din 13.03.2007. În aceasta se arată că: cele două comisii de aplicare a legii fondului funciar în loc să ne pună în posesie pe vechiul amplasament pe raza comunei B.-B., judeţul B., ne duce în eroare şi nu ne pune în posesie, aşa cum s-a solicitat încă din anul 1991 prin adresele transmise prin poştă având nr. 950/18.02.1991 şi 614/12.03.1991, făcând trimitere la o altă suprafaţă de teren pentru care s-a emis titlu de proprietate pe raza oraşului Buhuşi(suprafaţa care face obiectul dosarului nr. 5/199/2006, aflat pe rolul Judecătoriei Buhuşi), cu omisiunea de a nu retroceda cei 2,47 ha teren, care se află pe raza comunei B.-B., potrivit actelor de proprietate. Totodată solicităm să se pună în vedere pârâtelor să depună şi harta cadastrală cu care putem face dovada că suprafaţa de teren se află pe raza comunei B.-B./ I. şi locul unde este amplasat terenul şi cum greşit încearcă pârâtele să susţină. Faţă de cele prezentate, rog să dispuneţi efectuarea unei expertize tehnice topo cu care vom face dovada că suprafaţa de teren (2,47ha) înscrisă în titlul de proprietate a cărei anulare am solicitat-o se află pe raza comunei B.-B./ I. şi se învecinează cu DE 85.

Pârâta Comisia de aplicare a fondului funciar din com. I. a depus la dosarul cauzei relaţii privitoare la terenurile în cauză. Relaţiilor le-au fost ataşate şi o serie de înscrisuri.

Pârâta Comisia de aplicare a fondului funciar din com. S. a depus la dosarul cauzei relaţii doar privitoare la faptul că nu există vreun titlu de proprietate emis pe numele reclamantului sau al intervenientelor forţate şi faptul că nu există punctul „Izvoare Fântânele”.

Ulterior, Comisia de aplicare a fondului funciar din com. I. a depus la dosarul cauzei şi întâmpinare. În motivarea în fapt a acesteia se arată că la identificarea făcută în teren de Comisia Locală se constată că suprafaţa de 1,45 ha, teren situat în sola 74, parcelele 791/21, 791/22, 791/23 se află în proprietatea unor persoane care au primit titlu de proprietate.

Titlul de proprietate în original se află la Comisia Locală B.-B., titlu care datorită amplasamentului acordat, a fost refuzat de L. Gh. M. de al ridica.

Comisia locală Iteşti prin adresa nr. 2632/18.10.2006 la invitat pe Lazăr Gh. Mircea pentru identificarea vechilor amplasamente, dar nu s-a dat curs solicitării.

Întâmpinării i-au fost ataşate şi o serie de înscrisuri.

La termenul din 01.04.2008 reclamantul formulează o nouă precizare la acţiune. În aceasta se arată că solicită introducerea în cauză a Comisiei de aplicare a legii fondului funciar a comunei S., judeţul Bacău, motivat de faptul că la data efectuării raportului de expertiză tehnică s-a constatat că suprafaţa de 0,97 ha corespunzătoare actului de vânzare cumpărare nr. 653/05.02.1934, după noua organizare administrativ teritorială, faţă de actul de mai sus menţionat se află pe raza comunei S..

Prin încheierea din 02.09.2008, reclamantul a solicitat introducerea în cauză şi a lui C.V.,primarul comunei I. şi preşedintele Comisiei de aplicare a legii nr.18/1991 I., pentru ca acesta să fie obligat la plata daunelor cominatorii pe fiecare zi întârziere.

Prin încheierea din data de 08.12.2009 s-a dispus rectificarea conceptului şi trecerea numitelor M. M. şi L. C. ca interveniente forţate.

Pentru termenul din 13.04.2010 pârâta Comisia de aplicare a fondului funciar din com. I. a depus la dosarul cauzei noi precizări.

Conform măsurătorilor ce au precedat eliberarea T.P nr. 24247 privind

pe O.Gh. I., moştenitor după defunctul O. Gh. avea deschidere la DN de 16,82 m. În aceeaşi tarla 74 s-a vândut prin zdelca din 10.01.1995, suprafaţa de 0,50 ha, teren arabil de către C. V.(fără titlu de proprietate) domnului T. C. pe care o stăpâneşte. Luând în calcul media lungimilor terenurilor de (536,71+552,86)/2 cu întreaga lăţime la DN pusă în posesie de comisia locală de aplicarea legii fondului funciar a comisiei B.-B. este de 27,09 m, rezultă suprafaţa de 1,45 mp. Relaţiilor le-au fost ataşate şi o serie de înscrisuri: T.P nr. 24247,T.P nr. 24238, act de vânzare cumpărare, cerere M.Gh. L., certificat nr. 80410/1991, planşe foto, tabel după defunct, raport expertiză tehnică, certificat de urbanism nr. 2/1992.

Pentru termenul din 05.07.2010 pârâta Comisia de aplicare a fondului funciar din com. I. depune la dosarul cauzei aceleaşi precizări şi înscrisuri ca la termenul anterior.

La termenul din 30.11.2010 Comisia de aplicare a fondului funciar din comuna S., depune la dosarul cauzei aceleaşi precizări şi înscrisuri ca la termenele din 13.04.2010 şi 05.07.2010. În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică topo cadastrală de către domnul expert T. M. aflată la filele 267-270.Ulterior a fost depus şi suplimentul la expertiză la filele 446-452.

În baza rolului activ instanţa a dispus efectuare de relaţii către OCPI pentru a se comunica situaţia juridică a terenului în litigiu. Acestea au fost ataşate dosarului cauzei.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În urma depunerii cererii nr.1949/2000,autorul reclamantului şi al intervenientelor forţate,L. Gh I. a solicitat să i se reconstituie dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 2,47 ha , teren arabil, situat pe raza com. B.-B.,în punctul Izvoare Fântânele. Astfel,a fost eliberat titlul de proprietate nr.207919/25.07.2002,conform HCJ 6258/30.11.2001.

Titlul de proprietate nr.207919/25.07.2002 a fost eliberat pentru o suprafaţă compactă de teren de 2,47 ha,dar -conform susţinerilor părţilor-pe un alt amplasament.

Moştenitorii lui L. Gh I. au formulat acţiune de modificare a titlului de proprietate respectiv solicitând a li se include următoarele suprafeţe de teren : 0,97 ha şi 0,50 ha situate în sat D.,com I. precum şi suprafaţa de 1 ha situată în com.S..

În urma verificării documentaţiei depuse de Comisia de aplicare a fondului funciar din com. I. şi S., s-a constatat că pentru suprafeţele de pe vechiul amplasament din punctul Izvoare Fântânele s-au eliberat titluri de proprietate altor cetăţeni,în com S. conform filelor 600-602 iar în comuna I. conform filelor 586-587.

Aşa fiind,la cererea moştenitorilor defunctului L. Gh I.pentru cele trei suprafeţe de teren, reconstituirea s-a făcut în compensare pe alte amplasamente.

Conform art.11 alin.3 din Lg. Nr.18/1991 republicată: „ stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere , pe baza situaţiei deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 01.01.1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului agricol”iar potrivit preved. alin .1 al aceluiaşi articol :„suprafaţa adusă în CAP este cea care rezultă din: actele de proprietate, carte funciară , cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă…”

Potrivit art.11 din regulamentul privind procedura de atribuire a titlurilor de proprietate, aprobat prin H.G. nr. 1172/2001 modificat prin H.G.890 din 2005: „stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, cerere la care se anexează, conform alin .3, acte de proprietate , certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească dacă există, şi ,în toate cazurile ,acte de stare civilă precum şi alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Analizând întreg probatoriul instanţa constată că acţiunea nu poate fi admisă.

Pe suprafaţa de la punctul Izvoare Fântânele au fost eliberate deja mai multe titluri de proprietate care includ întreaga suprafaţă solicitată de moştenitorii lui L. Gh. I..

Reclamantul şi intervenientele forţate nu au solicitat concomitent cu modificare propriului titlu de proprietate şi anularea parţială a titlurilor emise celorlalţi cetăţeni din I. şi S. care ar avea cuprinse în aceste titluri suprafeţele solicitate.

Că pe vechiul amplasament sunt eliberate alte titluri de proprietate pentru alţi cetăţeni rezultă nu numai din relaţiile de la cele două comisii locale : I. şi S. ci şi din raportul de expertiză.

Mai mult din aceste relaţii reiese şi faptul că nu mai există nici teren liber spre a fi oferit moştenitorilor lui L. Gh I.

Aşa fiind,pe respectivul amplasament fiind emise deja titluri de proprietate altor persoane instanţa nu poate obliga pârâtele la emiterea altui titlu în condiţiile în care există deja titluri de proprietate emise.

Atât timp cât acestea nu vor fi anulate,o astfel de acţiune nu va putea fi admisă.

Referitor la calitatea procesuală a celor două interveniente forţate instanţa a apreciat că ele nu puteau fi considerate reclamante având în vedere că cererea de chemare în judecată a fost depusă doar de reclamant şi numai în nume propriu. Aşa fiind, M. M.şi L. C. au fost introduse în cauză şi trecute pe conceptul de citare ca interveniente forţate.

Având în vedere cele arătate mai sus instanţa va respinge şi cererea de acordare de daune cominatorii de către C. V.,primarul comunei I. şi preşedintele Comisiei de aplicare a legii nr.18/1991 I..

După cum rezultă din probatoriul administrat cererea reclamanţilor nu putea fi primită pentru terenurile situate actualmente pe teritoriul comunei I. după desprinderea de Comuna B. B. deoarece pe acel teren au fost eliberate deja alte titluri de proprietate altor cetăţeni,titluri valabile şi neanulate la data pronunţării hotărârii.

Aşa fiind,preşedintele Comisiei Locale I. nu poate fi acuzat de vreo neglijenţă sau intenţie în a refuza eliberarea unui nou titlu de proprietate pe vechiul amplasament. De altfel,singura care mai avea competenţa de a modifica un titlu de proprietate,inclusiv în privinţa amplasamentului era doar instanţa de judecată şi nu comisia locală.

Faţă de cele reţinute,instanţa va respinge acţiunea.

Etichete: