Top

Plângere contravenţională

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 57/2011

Şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2011

La data de 10.11.2010 a fost înregistrată sub nr. 1534/199/2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. A. C.S.R.L. împotriva procesului-verbal de contravenţie seria BCA nr.054224/25.10.2010 întocmit de Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau în calitate de organ constatator, solicitând anularea procesului-verbal ca fiind nelegal şi netemeinic şi exonerarea de plata amenzii în cuantum de 6000 lei.

Plangerea a fost legal formulata in termenul prevazut de art 31 din O.G.2/2001 şi este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar, în temeiul art.36 din O 2/2001.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că, la data de 20.10.2010, cu ocazia unui control efectuat de inspectorii I.T.M. la punctul de lucru din oraşul Buhuşi, au fost depistate două salariate care îşi desfăşurau activitatea în cadrul societăţii. Întrebate fiind la ce dată au început lucrul, acestea au declarat că pe data de 18.10.2010, fapt consemnat în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, deşi contractele de muncă au fost încheiate începând cu ziua de 19.10.2010.

Petenta precizează că la data de 18.10.2010 s-au purtat doar discuţii referitoare la angajare cu cele două persoane, respectiv, P. E. şi P. F.- E., iar începerea lucrului a avut loc efectiv la data de 19.10.2010, deci în mod incorect a fost sancţionată contravenţional.

Plângerea nu a fost întemeiată în drept.

Petenta a depus în copie la dosar: procesul-verbal de contravenţie, procesul-verbal de control, înştiinţare de plată, notă de constatare,contracte de muncă.

Legal citata, intimata nu s-a prezentat în instanţă, însă a depus întâmpinare, prin care solicita respingerea plângerii ca nefondată, arătând, în esenţă, următoarele: contrar prevederilor legale contravenienta nu a încheiat contracte individuale de muncă cu numitele P. E. şi P. F. E. , faptă constatată în baza declaraţiilor acestora în care arată că – P. E. lucrează din data de 18. 10. 2010 iar P. F. E.lucrează din data de 18. 10. 2010 , fiind în perioada de probă şi fără a avea încheiat contract individual de muncă. Prin plângerea contravenţională formulată, contravenienta recunoaşte fapta contravenţională, arătând faptul că cele 2 persoane au început să lucreze anterior încheierii contractelor individuale de muncă.

În drept, intimata şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr.130/1999, OG nr.2/2001, Legea nr.180/2002, disp.art.115-118 C.pr.civ.

În susţinerea cererii, intimata depune două fişe de identificare (filele 20-21).

În cauză instanţa a dispus audierea martorilor P. E. şi P. F.- E..

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria BCA nr.054224/25.10.2010 întocmit de Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau, în calitate de organ constatator, petenta S.C. A. C.S.R.L. a fost sancţionata cu amenda contraventională în suma 6000 lei, reţinându-se în sarcina sa că angajatorul nu a respectat prevederile art.276 al.1 lit.e din Legea nr.53/2003 referitoare primirea la lucru fără a se întocmi contracte individuale de muncă numitelor P. E. şi P. F.- E.. Astfel, cu ocazia controlului efectuat la data de 20.10.2010 s-a constatat că angajatele respective îşi desfăşurau activitatea în cadrul societăţii începând cu data de 18.10.2010, fiind în perioada de probă şi nu au semnat un contract de muncă. Toate aceste aspecte au fost reţinute în nota de constatare (fila 7 dosar), pe baza fişelor de identificare a angajaţilor (filele 21-22).

Ca urmare a depistării acestor nereguli, s-a dispus, ca si măsuri, ca angajatorul să încheie contracte individuale de muncă în formă scrisă pentru numitele P. E. şi P. F.- E., de la data începerii activităţii şi să înregistreze la ITM Bacău, în termen legal, aceste contracte (anexa 2-fila 9 dosar).

La filele 10 şi 11 dosar au fost depuse de către contestatoare copiile contractelor de muncă nr.16/19.10.2010, înregistrat la ITM sub nr.C66409 / 25.10.2010 şi contractul nr.17/19.10.2010, înregistrat la ITM sub nr.C66408 / 25.10.2010.

Instanţa investită cu soluţionarea plângerii verifică, din oficiu, în temeiul art. 34 din O.G. nr.2/2001 completată şi modificată, legalitatea şi temeinicia procesului verbal precum şi a sancţiunilor aplicate .

Conform dispoziţiilor legale în vigoare, art. 10 din Legea nr.53/2003, singurul temei în baza căruia o persoană fizică (salariat) poate presta o muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator este contractul individual de muncă, iar conform art.16 acesta „se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă, precum şi asociaţia familială au obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă.”

În cauza de faţă, din fişele de identificare întocmite în ziua controlului (20.10.2010, orele 10.25, respectiv, 10.30), semnate de către angajatele P. şi P., rezultă că acestea au început lucrul la data de 18.10.2010, când nu aveau încheiate contracte de muncă, fiind în perioada de probă.

Instanţa nu poate reţine apărarea petentei, în sensul că „începerea lucrului a avut loc efectiv la data de 19.10.2010” ( dată la care au fost încheiate cele două contracte), din moment ce, din chiar cuprinsul acestora (punctul C, lit.a ), rezultă că angajatele urmează să înceapă activitatea la data de 20.10.2010.

Mai mult, chiar declaraţiile numitelor P. E. şi P. F. – E., care au fost audiate în calitate de martore, contrazic varianta petentei, ambele precizând o ordine de derulare a etapelor, în vederea angajării, care nu coincide cu cea declarată în faţa inspectorului ITM la momentul controlului ( în ziua de 18.10.2010 au avut loc discuţii cu privire la negocierea salariului, pe 19.10.2010 s-a semnat contractul, iar pe 20.10.2010 s-au prezentat la prima zi de muncă).

Faţă de poziţia, apreciată ca fiind subiectivă şi nesinceră, a martorelor, care au calitatea de angajate în cadrul societăţii sancţionate contravenţional, instanţa nu va da eficienţă declaraţiile acestora, urmând a se pronunţa numai pe baza înscrisurilor administrate în cauză.

Astfel, raportat la susţinerile angajatelor din fişele de identificare, raportat la măsurile dispuse în urma controlului (respectiv, obligaţia de a încheia contracte de muncă), la data înregistrării acestor contracte la ITM (25.10.2010), instanţa apreciază că situaţia de fapt este cea consemnată în procesul-verbal de contravenţie, respectiv, cele două persoane au fost primite la muncă, fără a avea încheiat un contract de muncă.

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge plângerea formulată de către petenta SC A. C.SRL BUHUŞI împotriva procesului verbal de contravenţie seria BCA nr.054224 încheiat în data de 25.10.2010 de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău.

În temeiul art.274 C.pr.civ., va lua act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Red.I.M.A.

Etichete: