Top

REVIZUIRE. INCOMPATIBILITATE.

Decizia penală nr. 524 din 20 august 2009.

Prin sentinţa penală nr. 7/02.02.2009 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosar nr. 1109/199/2008 în baza art. 403 al. 3 Cod pr. penală, s-a respins în principiu cererea de revizuire formulată de revizuientul S. V., fiul lui I. şi M., născut la …, în com.C., jud. N., cu acelaşi domiciliu, CNP-….

S-a dispus plata din fondurile Ministerului Justiţiei a onorarului pentru apărător oficiu în sumă de 200 lei, av. M. D.

În baza art.192 al.2 Cod pr.penală, a fost obligat revizuientul să plătească statului cu titlu de cheltuieli judiciare suma de 250 lei, din care 200 lei, onorariu apărător oficiu.

Prin decizia penală nr.160/A/09.04.2009 pronunţată în dosarul nr. 1109/199/2008 al Tribunalului Bacău s-a dispus respingerea apelului revizuientului S. V., ca nefondat.

Pentru a dispune astfel, instanţa de apel a arătat că motivul de revizuire invocat în faţa primei instanţe nu se încadrează în motivele prevăzute de dispoziţiile art. 394 Cod procedură penală.

Asupra vinovăţiei sale s-a pronunţat Judecătoria Buhuşi, dosar 335/199/2007, pronunţând sentinţa penală nr. 61/07.04.2008, sentinţă care a rămas definitivă la 18.04.2008. În motivarea revizuirii a arătat că nu este vinovat de săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate. Ori aşa cum am arătat, asupra situaţiei de fapt s-au efectuat probatorii în primul dosar, cel al cărui sentinţă penală nr. 61/07.04.2008 o atacă prin această cale extraordinară.

În revizuire, în baza dispoziţiilor art. 394 lit. a Cod procedură penală nu se pot relua probatoriile administrate odată la prima judecată şi în căile de atac, pot fi avute în vedere cel mult elemente cu totul noi ce nu au fost cunoscute de instanţă, în consecinţă faptele probatorii trebuie să fie noi, iar nu mijloacele de probă ale unei fapte sau împrejurări cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei.

ICCJ prin decizia LX(60) din 24.09.2007 s-a pronunţat, în acest sens, stabilind „că cererea de revizuire care se întemeiază pe alte motive decât cazurile prevăzute de art. 394 Cod procedură penală este inadmisibilă”.

În cauză a formulat recurs în termen legal revizuientul, solicitând admiterea recursului, iar pe fond admiterea cererii de revizuire.

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi decizia penală recurată, prin prisma motivelor invocate în termenul dispus în art. 38510, al. 2 Cod pr.penală, precum şi a celor care pot fi luate în considerare din oficiu potrivit art.3859, al.3 Cod pr.penală, Curtea de Apel reţine următoarele:

Cererea de revizuire reprezintă o cale de atac extraordinară, aflată la îndemâna părţilor dintr-o cauză care a fost soluţionată printr-o hotărâre penală definitivă, în scopul îndreptării eventualelor erori de fapt ce ar fi putut interveni.

Este adevărat că motivele de revizuire privesc împrejurări noi în general, care, luate separat, nu au făcut obiectul judecăţii.

Având însă în vedere că toate aspectele unei singure cauze sunt legate între ele, atât ca situaţie de fapt, cât şi ca incidenţă a regulilor de drept aplicabile, o disociere clară a cazurilor de revizuire de celelalte elemente necesare la soluţionarea raportului juridic de conflict de drept penal nu este posibilă fără a se crea suspiciunea unei atitudini subiective în cadrul unei pronunţări anterioare.

Este şi motivul pentru care dispoziţiile art. 47 al.1 Cod pr.penală nu fac distincţie între cele 2 categorii de căi de atac: ordinare şi extraordinare.

În plus, procesul echitabil implică înlăturarea oricărei situaţii care ar crea fie şi numai o aparenţă de lipsă de imparţialitate a unui membru al completului de judecată, iar asta din perspectiva părţilor implicate.

Prin urmare, constatându-se componenţa completelor de judecată, atât în fond cât şi în apel, atât înainte de intervenirea unei hotărâri judecătoreşti definitive cât şi după, instanţa de recurs apreciază că motivul de recurs prevăzut de art. 3859 pct.3 Cod pr.penală, ce trebuie luat din considerare din oficiu, este incident în cauză.

Pentru aceste considerente, în baza art. 38515, pct.2, lit.c Cod pr.penală, se va admite recursul declarat de revizuientul S. V., se vor casa primele două hotărâri şi se va trimite cauza pentru rejudecare la prima instanţă.

Etichete: