Top

Anulare act administrativ

Prin cererea înregistrată sub nr. 7696/110/2009, reclamanta S.C. R I S.R.L. BUHUŞI judeţul Bacău în contradictoriu cu INSPECŢIA MUNCII-INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BACAU a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului verbal de control seria BC nr. 005422/08.07.2009 inclusiv anexele acestora, respectiv Nota de Constatare şi Măsurile dispuse ca urmare a neconformităţii faţă de prevederile legislaţiei muncii, constatate în temeiul art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, cu cheltuieli de judecată.

S-a achitat taxă de timbru de 4 lei. S-a anulat timbre judiciare de 0,15 lei.

În motivarea cererii s-a arătat că prin Procesul Verbal de constatare seria BC nr. 005422/08.07.2009 s-a reţinut în sarcina societăţii faptul că nu a pus la dispoziţia inspectorilor de muncă din cadrul ITM Bacău a contractului individual de muncă pentru numitul J Ş, concluzionând că un astfel de contract nu există, iar în anexa 2 s-a stabilit ca măsură „încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă cu J Ş , constatări care nu corespund realităţii.

Astfel în data de 06.07.2009 societatea execută o lucrare de renovare la un bloc din oraşul Buhuşi cu trei salariaţi respectiv: A C, S C şi A Ş , la aceiaşi dată societatea, fiind supusă controlului ITM, începutul acestui control fiind făcut în absenţa administratorului care a venit până la finalizarea acestuia, când a observat că salariatul A C semna o declaraţie.

Inspectorul ITM nu a adus la cunoştinţa administratorului despre cum s-a desfăşurat controlul, despre conţinutul declaraţiei dată de A C , singura întrebare fiind dacă salariaţii au încheiate contracte individuale de muncă punându-i-se în vedere să le prezinte la sediul ITM pe data de 08.07.2009.

S-a mai arătat că pe durata controlului , salariatului A Ş nu i s-a adresat nici o întrebare, nu i s-a cerut să prezinte nici un act de identitate şi nu a dat nici o declaraţie.

După plecarea echipei de control, administratorul societăţii a aflat de la A C că a declarat că lucrează împreună cu S C şi J Ş deşi acesta din urmă se numeşte A Ş, aspect pe care însă A C a spus că nu-l cunoaşte, deoarece în comunitate colegul său este cunoscut sub numele de J Ş.

La data de 08.07.2009 administratorul societăţii s-a prezentat la ITM cu documentele solicitate printre care şi contractele individuale de muncă pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru A Ş şi deşi a explicat inspectorului ITM că există o confuzie cu privire la numele salariatului său, în sensul că deşi i se spune J, numele real al acestuia este A Ş, tot s-a întocmit nota de constatare prin care s-a consemnat că societatea nu are încheiat contract individual de muncă cu J Ş, proces verbal care a fost semnat cu obiecţiuni.

Ca urmare a încheierii procesului verbal de control, societăţii i s-a aplicat o amendă contravenţională în cuantum de 1500 lei, conform procesului verbal seria BCA nr. 0554484, împotriva căruia a formulat plângere contravenţională ce face obiectul dosarului nr. 770/199/2009 aflat pe rolul Judecătoriei Buhuşi.

S-a mai arătat că salariatul pe care inspectorii ITM consideră că se numeşte J este A Ş, care s-a născut în data de 2.05.1985 iar conform certificatului de naştere seria ND nr. 062423 eliberat de către Consiliul Popular al Oraşului Medgidia, mama se numeşte A M, numele tatălui nefiind înregistrat. Acesta fiind motivul pentru care poartă numele mamei, respectiv A.

Ulterior A Ma s-a căsătorit cu J M din com. Blăgeşti, jud. Bacău, preluând numele soţului, iar în urma căsătoriei a rezultat 8 copii toţi purtând numele tatălui, respectiv J.

Dat fiind faptul că A Ma (actualmente J) s-a căsătorit şi locuieşte la domiciliul soţului, copilul născut la Medgidia, deşi poartă numele A, s-a mutat la noul domiciliu al mamei (încă de la vârstă fragedă) unde a fost crescut de aceasta împreună de J (pe care –l consideră tată) şi unde mai locuieşte încă.

Acesta este motivul pentru care toată comunitatea îl cunoaşte pe A Ş sub numele de J Ş, având în vedere că toţi ceilalţi fraţi ai săi poartă numele de J.

Mai mult, această confuzie este dovedită şi de menţiunile făcute pe Certificatul de absolvire a învăţământului gimnazial, unde în dreptul numelui tatălui este consemnat „M „ deşi A Ş nu este copilul lui J M, însă toată comunitatea are această impresie eronată dat fiind că ceilalţi farţi ai angajatului sunt copii lui J M.

Totodată , acesta este şi motivul pentru care A C ( care locuieşte în aceeaşi comunitate şi care-l cunoaşte înainte de a lucra împreună) a declarat inspectorului ITM că lucrează împreună cu J Ş şi nu cu A Ş (aşa cum în mod real se numeşte).

Ca urmare, avându-se în vedere că activitatea de control a fost viciată, inclusiv procesul verbal de control cu cele două anexe ale sale, deoarece se reţinea o situaţie neconformă cu realitatea, iar măsura dispusă este imposibil de îndeplinit deoarece nu există nici o persoană cu numele J Ş căruia societatea să-i încheie contract individual de muncă, s-a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

În susţinerea cererii au fost depuse înscrisuri( filele 6-25, 38-42, 46-52).

Pârâta, a formulat întâmpinare prin care a solicitat suspendarea cauzei conform art. 244(1) pct.1 Cod pr. Civilă până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului 770/199/2009 aflat pe rolul Judecătoriei Buhuşi având ca obiect plângere contravenţională, instanţa respingând această cerere la termenul din data de 10.02.2010.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi proba testimonială declaraţia numitului A Ş fiind ataşată al dosarul cauzei.

Instanţa analizând proboriul administrat în cauză reţine următoarele:

La data de 08.07.20009 inspectorii ITM Bacău au încheiat procesul verbal de control seria BC nr. 005422 la SC R I S.R.L. BUHUŞI, inclusiv Anexa 1 – Nota de constatare şi Anexa 2 Măsuri, prin care s-a constatat că societatea nu are încheiat contract individual de muncă cu numitul J Ş, dispunându-se ca măsură încheierea în formă autentică a contractului individual de muncă, stabilindu-se ca termen de realizare data de 13.07.2009.

Procesul verbal de control a fost semnat cu obiecţiuni de către administratorul societăţii , care a menţionat că „ a pus la dispoziţie contractul individual în formă scrisă şi anterior începerii lucrării cu numitul A Ş zis J (poreclă).

Societăţii i s-a aplicat prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria BCA nr. 055484/8.07.2009 amendă contravenţională în cuantum de 1500 lei, reţinându-se în sarcina sa că a primit la muncă pe numitul J Ş , la data de 06.07.2009 fără a-i încheia contract de muncă, contravenţie prevăzută de art. 276 alin.1 lit.e din Legea nr. 53/2003 republicată.

Instanţa reţine însă că de fapt numitul J Ş, se numeşte în realitate A Ş, fapt ce rezultă din declaraţia de martor dată de acesta dar şi din certificatul de naştere, depus la fila 23, seria NA nr. 062423/13.07.1985, mama sa numindu-se A Ma, tatăl natural, iar mama căsătorindu-se la data de 06.06.1990 cu numitul J M, sub acest nume fiind cunoscut în localitate şi numitul A Ş.

Acest lucru rezultă şi din declaraţia extrajudiciară autentificată sub nr. 45/12.01.2010 dată de numitul Pricope Adrian care a subliniat faptul că A Ş şi J Ş este una şi aceiaşi persoană.

Deasemeni la fila 19 dosar, reclamanta a depus contractul individual de muncă, încheiat în formă scrisă cu numitul A Ş la data de 06.07.2009, înregistrat la I.T.M. Bacău sub nr. C 40842.

Ca urmare, instanţa constată că procesul verbal de control seria BC nr. 005422/08.07.2009 precum şi Anexa 1 – Notă de constatare şi Anexa 2 – Măsuri nu sunt conforme cu realitatea, în privinţa numelui salariatului A Ş, căruia la data controlului nu i s-a luat o declaraţie din care să rezulte dacă are sau nu încheiat contract de muncă în formă scrisă, să fie identificat cu datele de stare civilă , pentru a se înlătura orice confuzie, astfel că măsura dispusă nu poate fi dusă la îndeplinire, motiv pentru care instanţa va dispune anularea actelor contestate.

De altfel prin sentinţa civilă nr. 172/18.02.2010 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosar nr. 770/199/2009 a fost admisă plângerea contravenţională formulată de S.C. R I S.R.L Buhuşi, dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie seria BCA nr. 055484/08.07.2009 încheiat de I.T.M. Bacău.

În baza art. 274 Cod pr. Civilă instanţa va obliga pârâta să achite reclamantei suma de 504,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: