Top

Acţiune în constatare

Judecătoria Bacău Sentinţa civilă 3753

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 6.11.2007, sub nr., reclamanţii U.M şi U. M. au solicitat acestei instanţe în contradictoriu cu pârâtul Comuna S. , pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că sunt proprietarii unei case situate în comuna S, jud. Bacău.

Au susţinut reclamanţii îh motivare că în anul 1995 au primit de la mama lor o suprafaţă de teren pe care aceasta o avea de la tatăl ei, iar pe acest teren au construit în acelaşi an o casă, fără autorizaţie de construcţie. Deoarece nu au act pe casă, solicită admiterea acţiunii.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art.lll Cproc.civ.

In dovedire, reclamanţii au solicitat proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu doi martori.

Pârâta Comuna S. nu a formulat întâmpinare.

Instanţa a încuviinţat probele solicitate, considerându-le pertinente şi utile cauzei, şi a trecut la administrarea lor.

S-au depus la dosar certificat de atestare fiscală, adresă Consiliul local Săuceşti, extras rol agricol

Au fost audiaţi martorii CE. şi E.C, declaraţiile fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii au construit în anul 1991 o casă, în comuna S., compusă din două camere, hol, bucătărie şi baie, fără autorizaţie de construcţie. Acest fapt reiese atât din declaraţiile martorilor audiaţi, cât şi din adeverinţa eliberată de Consiliul local S.

De asemenea, din adresa emisă de Consiliul local S. reiese că această casă, a fost edificată pe terenul care înainte de colectivizare aparţinea bunicului matern al reclamanţilor, numitul M. V. şi care , în prezent, nu a fost revendicat în conformitate cu legile fondului funciar, neexistând documente de atribuire de la fostul CAP.

Instanţa reţine că potrivit art.lll Cp.c, acţiunea în constatare se poate formula pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept

Aceasta înseamnă că, acţiunea în constatare poate fi folosita de cel care se găseşte în posesia bunului, atunci când acestuia ii este necesară o hotărâre judecătorească prin care să i se consolideze dreptul sau, dacă dovedeşte că acest drept îi este contestat de pârât. In această situaţie, interesul promovării acţiunii în constatare derivă din pericolul contestării sau încălcării dreptului de proprietate al reclamantului.

Prin urmare, formularea unei acţiuni întemeiate pe art.lll Cproc.civ, presupune ca în patrimoniul reclamantului să preexiste dreptul subiectiv, în speţă, dreptul de proprietate a cărui constatare, cu efect declarativ, se cere să se facă prin hotărâre judecătorească, invocarea unei posesii de fapt, fără ca aceasta să valoreze proprietate, neputând fi constatată pe această cale.

Qr în speţă, nu reiese modul în care reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate asupra construcţiei ( uzucapiune, accesiune, convenţie), aceasta fiind edificată pe un teren, care, din probele administrate nu reiese că este proprietatea lor. Susţinerea acestora potrivit căreia terenul ar fi aparţinut bunicului lor nu înseamnă, îh lipsa oricărui act, că acesta este proprietatea lor, cu atât mai mult cu cât, potrivit Legilor fondului funciar, calitatea de moştenitor nu poate fi recunoscută decât prin cererea de reconstituire adresată comisiei de aplicare a legilor fondului funciar, dreptul de proprietate asupra terenului născându-se prin efectul şi îh condiţiile legii menţionate, lucru care nu reiese din probele administrate. Acesta este şi motivul pentru care îh extrasul de rol al numitei M. M., moştenitoarea lui M.V., nici nu apare terenul pe care se află locuinţa construită de reclamanţi.

Instanţa apreciază că nu poate fi admisă o acţiune în constatare cât timp reclamantul nu are realizat, prin unul din mijloacele prevăzute de lege, (uzucapiune, accesiune, convenţie etc) dreptul real – în speţă, dreptul de proprietate asupra construcţiei – drept a cărui constatare o solicită.

Pentru aceste considerente, urmează a fi respinsă acţiunea.

Tags: