Top

Acţiune în constatare

Dosar nr. 342/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 421

Şedinţa publică de la 20.05.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : JUDECĂTOR PANFIL SIMONA-CARMEN

Cu participare:

GREFIER : BRADEA ANGELICA

Pe rol pronunţarea cauzei civile, având ca obiect „acţiune în constatare” formulata de reclamanţii R.GH. şi R.L. în contradictoriu cu pârâta C. M..

Dezbaterile au avut loc la termenul din 13.05.2010 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile deduse judecăţii constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 342/829/2009, reclamanţii R. Gh. şi R.L. au chemat în judecată pe pârâta C. M., pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să constate : perfectă vânzarea-cumpărarea încheiată între părţi prin chitanţa de mână din data de 15.05.1964 privind imobilul casă situat în com. Răchitoasa, jud. Bacău şi dobândirea dreptului de proprietatea asupra suprafeţei de 1000 mp teren intravilan situată în jurul casei, prin uzucapiune, întrucât din momentul cumpărării imobilului casă a stăpânit neîntrerupt, netulburat, ca şi proprietari această suprafaţă de teren.

Cererea a fost legal timbrată la valoarea stabilită după efectuarea expertizei ce a evaluat imobilele.

În motivarea cererii, reclamanţii arată că la data de 15 mai 1964 între părţi a intervenit o vânzare – cumpărare privind imobilul casă de locuit, compusă din două camere, acoperită cu stuf, cu beci inclus, şi o anexă-coteţ pentru păsări, imobil pentru care reclamanţii au achitat integral preţul, şi au intrat în stăpânirea bunului.

Mai menţionează reclamanţii că odată cu vânzarea imobilului casă au intrat şi în stăpânirea suprafeţei de 1000 mp teren din jurul casei, teren care din acel moment a fost stăpânit de ei, ca proprietari, netulburaţi, şi în mod neîntrerupt.

Instanţa a încuviinţat şi administrat la cererea reclamanţilor, proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor Huţanu Nicu (fila 32) şi Fântânaru Aurel (fila 33), consemnate şi ataşate la dosar la filele indicate, şi cu expertiză tehnică în specialitatea topografie, efectuată în cauză de d-nul expert Trânc Vasile.

La cererea reclamanţilor, instanţa, la termenul din 17.12.2009, dispune introducerea în cauză în calitate de pârâtă a Comunei Răchitoasa.

La solicitarea instanţei, această pârâtă a comunicat instanţei prin adresa nr. 4807/29.12.2009 că terenul în litigiu nu este înscris în nici un titlu de proprietate şi că din anul 1964, reclamanţii au achitat impozit pentru imobil şi terenul curţi construcţii, şi faptul că reclamanţii conform Autorizaţiei de Construire nr. 1 din 29.08.1973 au mai construit şi alte anexe (chiler, coteţ, fânărie, hambar) fiind înscrişi în registrul agricol anii 2007-2011, vol. V, poz. 35.

Pârâta C. M. a fost de acord cu acţiunea, a arătat că era îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul pentru care reclamanţii solicită constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, însă nu a solicitat aceasta, recunoscând astfel reclamantului acest drept, dar, solicită ca terenurile să fie delimitate potrivit schiţelor întocmite de Primărie la punerea sa în posesie.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamanţii au cumpărat de la pârâtă, printr-un act sub semnătură privată o casă şi anexe, situată în vatra satului R., la 15.05.1964, aşa cum atestă chitanţa de la fila 4, recunoaşterea pârâtei şi martorii audiaţi în cauză. Din probatoriul administrat în cauză, instanţa mai reţine că de la data cumpărării, reclamanţii au stăpânit o suprafaţă de 999 mp teren, teren situat în jurul casei. Atât casa cu anexele cât şi terenul, pe care acestea sunt amplasate, au fost identificate prin expertizele tehnice judiciare ataşate la dosarul cauzei. De asemenea, terenul, deşi nu a fost delimitat, vecinii au recunoscut posesia reclamanţilor, posesia fiind una publică, netulburată şi sub nume de proprietar.

În ceea ce priveşte cererea de constatare ca perfectă a convenţiei de vânzare cumpărare casă şi anexe, instanţa va reţine:

Având în situaţia de fapt reţinută, în temeiul art. 1073 Cod Civil,

respectiv art. 1077 Cod Civil, urmează a admite această cerere.

În ceea ce priveşte imobilul casă care face obiectul contractului de

vânzare cumpărare încheiat între părţi, instanţa reţine faptul că pentru vânzarea unor astfel de imobile legea nu impune vreo condiţie de formă necesară pentru încheierea valabilă a contractului, motiv pentru care se aplică principiul consensualismului din materia contractelor civile, contractul în speţă, fiind valabil încheiat. În consecinţă, instanţa va constata ca fiind valabil încheiat în calitate de cumpărători, şi pârâtă, în calitate de vânzător, cu privire la imobilul casă şi anexe, situate în comuna R., pe terenul în suprafaţă de 999 mp.

Privitor la teren, instanţa reţine că în sistemul codului nostru civil uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii unui bun imobil ca efect al exercitării unei posesiuni utile asupra acelui bun într-un interval de timp determinat de lege.

Pentru dobândirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani aşa cum este reglementat în art.1890 Cod civil este necesar să fie îndeplinite cumulativ două condiţii: posesia propriu-zisă să fie utilă, adică neviciată si să fie exercitată neîntrerupt timp de 30 de ani indiferent dacă posesorul este de bună credinţa sau de rea credinţă.

In acest sens, art.1846 alin.1 Cod civil prevede că orice prescripţie este fondata pe faptul posesiunii iar conform art.1847 Cod civil ca să se poată prescrie se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, netulburată, publică si sub nume de proprietar.

Din probele administrate in cauză instanţa reţine că reclamantul ocupă de peste 30 ani în mod continuu, public, neechivoc şi fără să fie tulburat de către o altă persoană, terenul in suprafaţă de 999 m.p. situat în comuna R., judeţul Bacău, tarlaua 127/12, parcela 20 şi parcela 21, cu vecinii; la N Măţel Vasile pe o lungime de 58,74 m, la E Cracea Maria pe o latură de 14,7 m, la S Cracea Maria pe o lungime de 45,57, şi la V drum, pe o lungime de 26,6 m, judeţul Bacău, aşa cum a fost acesta identificat prin raportul de expertiză Trânc Vasile.

În consecinţă, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută instanţa apreciază că reclamantul a făcut dovada actelor materiale de stăpânire efectivă pe tot termenul prevăzut de lege ce reflectă intenţia acestuia de a se comporta ca adevărat titular al dreptului de proprietate.

Aşadar, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1846 si următoarele Cod civil, instanţa va admite acţiunea si va constata că reclamantul a dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 999 m.p. cu amplasamentul identificat anterior.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă având ca obiect „acţiune în constatare, uzucapiune” formulată de reclamanţii R. Gh. şi R. L., domiciliaţi în com. R., jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtele C. M., domiciliată în com. -, jud. Bacău şi Comuna – jud. Bacău.

Constată perfectă vânzarea cumpărarea intervenită între părţi la data de 15.05.1964, privind imobilul casă situat în comuna -, judeţul Bacău.

Constată că reclamantul a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 999 mp, situat în comuna –, judeţul Bacău, tarlaua 127/12, parcela 20 şi parcela 21, cu vecinii; la N Măţel Vasile pe o lungime de 58,74 m, la E Cracea Maria pe o latură de 14,7 m, la S Cracea Maria pe o lungime de 45,57, şi la V drum, pe o lungime de 26,6 m.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Definitivă, cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. /Tehnored. Ex.5

P.S/B.A

16.06.2010/21.06.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 20.05.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 13.07.2010.

Etichete: