Top

Plângere contravenţională

Prin plângerea contravenţională introdusă la data de 03.01.2008 , petentul B I a formulat plângere contravenţională prin care acesta a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria PCA nr. 1303525/.

În motivarea plângerii ,petentul a arătat că deşi art 16 alin 6din OG 2/2001 prevede nişte menţiuni obligatorii pentru persoana juridică contravenientă ,acestea nu sunt menţionate , atrăgând nulitatea absolută a procesului verbal ; că sediul indicat în procesul verbal este al punctului de lucru lipsit de personalitate juridică ;că sunt indicate datele petentului dintr-un act nevalabil ; că s-a menţionat data încheierii procesului verbal , nu şi data comiterii faptei ; că procesul verbal a fost încheiat în lipsa reprezentantului legal , persoana juridică fiind astfel privată de dreptul de a formula obiecţiuni şi astfel i-a fot încălcat dreptul la apărare ; că lipesc datele de identificare şi semnătura martorului asistent care nici nu se afla la faţa locului la momentul încheierii procesului verbal ; că pentru o contravenţie se poate aplica numai o sancţiune principală ; că procesul verbal a fost încheiat în data de 09.11.2007 , iar comunicarea s-a făcut la data de 10.12.2007 , fiind depăşit termenul de o lună prevăzut de art 25 din OG 2/2001.

În drept , plângerea contravenţională a fost motivată pe dispoziţiile OG 2/2001 .

În dovedire , petenta a depus următoarele înscrisuri :certificatul de înregistrare seria B nr 0819628 , procesul verbal nr 1303525/09.11.2007 , procesul verbal nr 130518/11.09.2007 , copia cărţii de identitate , procesul verbal de înmânare a procesului verbal de contravenţie .

În şedinţa publică din data de 14.02.2008 ,petentul, prin procurator , a depus completarea motivelor plângerii contravenţionale , susţinând că societatea RDS&RDS SA este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri ,şi nu de un administrator unic, răspunderea membrilor fiind solidară .

Prin plângerea contravenţională introdusă la data de 27.12.2007 , petentul a formulat plângere contravenţională prin care acesta a solicitat anularea aceluiaşi procesul verbal de contravenţie seria PCA nr. 1303525/09.11.2007.

În motivarea plângerii , petentul a susţinut că punctul de lucru situat în Bacău , str T , nr se află într-o incintă cu mai multe societăţi , paza fiind asigurată pentru întregul complex ; că nu i s-a dat posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii ; că a intervenit prescripţia conform art 14 din OG 2/2001.

În susţinerea cererii ,petentul a ataşat copie după CI al petentului şi după procesul verbal seria PCA ,nr 1303525/09.11.2007 şi dovada de înmânare a procesului verbal de contravenţie .

2.Apărările formulate

Organul constatator a depus întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca nefondată întrucât procesul verbal de sancţionare a fost întocmit cu respectarea cerinţelor legale ;că nu au fost luate măsuri de asigurarea pazei a punctului de lucru din str. A T , faptă constatată cu ocazia controalelor efectuate la datele de 28.05.2007 , 18.07.2007, 23.08.2007 , 11.09.2007 , 09.11.2007.

În drept au fost invocate dispoziţiile art 115-118 c.pr.civ. , OG 2 /2001 şi art 52 lit. e din Legea 333/2003.

La întâmpinare a fost anexat plicul cu corespondenţă , copia procesului verbal de înmânare a procesului verbal cu termene de execuţie din 29.03.2007 , 28.05.007, 18.07.2007 , 23.08.2007 , 09.11.2007 .

Prin întâmpinarea depusă la data de 24.01.2008, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată întrucât procesul verbal de sancţionare a fost întocmit cu respectarea cerinţelor legale ;că nu au fost luate măsuri de asigurarea pazei a punctului de lucru din str. A T , faptă constatată cu ocazia controalelor efectuate la datele de 28.05.2007 , 18.07.2007, 23.08.2007 , 11.09.2007 , 09.11.2007.

3.Probatoriul administrat

În şedinţa publică din data de 14.02.2008 ,instanţa a încuviinţat proba cu depoziţia martorului P F ,audiat la data de 13.03.2008.

4.Rezolvarea excepţiilor

Prin încheierea din şedinţa publică din data de 21.02.2008 s-a admis excepţia conexării invocată de către ambele părţi .

Prin încheierea de şedinţă din 17.04.2008 , instanţa a respins excepţia excepţiei de autoritate de lucru judecat pentru considerentele arătate precizate în încheiere .

În şedinţa publică din data de 10.04.2008 ,instanţa a calificat excepţia tardivităţii comunicării procesului verbal ca fiind excepţia prescripţiei executării amenzii şi a pus-o în discuţia contradictorie în şedinţa publică de la acest termen .

Instanţa urmează a o respinge , având în vedere că prescripţia executării amenzii e o chestiune ce ţine de executare , or obiectul prezentului dosar vizează analiza condiţiilor de legalitate şi temeinicie ale procesului verbal . Prescripţia executării sancţiunii amenzii derivată din eventuala încălcare de agentul sancţionator a normei imperative prevăzute la art. 14 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 este un incident ce priveşte executarea sancţiunii , chestiune ce poate fi dedusă judecăţii exclusiv pe calea contestaţiei la executare.

Amenda aplicată de agentul sancţionator nu este executorie întrucât art. 32 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prevede că efectul introducerii plângerii este suspendarea executării sancţiunii, efect ce se întinde până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

5. Situaţia de fapt

Prin procesul verbal seria PCA nr. 1303525/09.11.2007 , petentul a fost sancţionat cu amenda de 5000 lei ca urmare a săvârşirii contravenţiei prevăzute de art 52 lit e din Legea 333/2003 constând în aceea că la recontrolul efectuat la punctul de lucru din str Ti , nr a SC RCS&RDS SA nu au fost luate măsurile de asigurare cu pază.

5.Reglementări incidente

a. Reglementări interne

Art 52 lit e din Legea 333/2003 prevede că conducătorii societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, în care funcţionează sisteme de pază, au ca şi obligaţie introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de pază şi de alarmă împotriva efracţiei.

Art 10 alin1 din OG 2/2001 arată că dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.

Art 16 alin 7 din OG 2/2001 stabileşte că în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Art 17 din OG 2/2001 stabileşte că lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

Art .19 alin 1 reglementează că în cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

Potrivit Deciziei Nr. XXII din 19 martie 2007 privind recursul în interesul legii , nerespectarea cerinţelor înscrise în art. 16 alin. (7) din OG 2/2001 atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

b. Practica CEDO

În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-au cristalizat trei criterii pentru a determina dacă o măsură din dreptul intern intră sau nu în domeniul penal al art. 6 din CEDO, şi anume: a) calificarea din dreptul al statului în cauză, b) natura faptei incriminate şi c) natura şi gradul de severitate al sancţiunii. Aceste trei criterii sunt alternative .

Analizând toate cele trei criterii ,cu privire la natura faptei, instanţa reţine că paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor intră în prerogativa statului de a reglementa protecţia civilă şi urmăreşte un scop legitim, astfel că sancţiunea nerespectării acestei exigenţe nu poate constitui o măsură punitivă şi represivă de aplicabilitate generală. Cu privire la severitatea sancţiunii, instanţa constată că amenda aplicată nu putea fi înlocuită cu o măsură privativă de libertate în caz de neplată, că în speţă nu plana ameninţarea petentului cu declanşarea urmăririi penale împotriva sa în caz de neplată.

Instanţa reţine că sancţiunea aplicată reclamantului nu poate fi calificată drept o sancţiune „penală”, nefiind aplicabil art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în latura sa penală.

5.Soluţia adoptată

Analizând legalitatea procesului verbal ,din perspectiva motivului de nulitate privind neconsemnarea obiecţiunilor ,instanţa constată că un astfel de drept nu se putea aduce la cunoştinţa petentului întrucât nu era prezent la încheierea procesului verbal ,că nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu poate fi invocată decât dacă s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea acelui act. Or, petentul nu a făcut dovada existenţei vreunei vătămări prin eventualele inexactităţi , astfel încât instanţa nu poate reţine acest motiv de nulitate relativă.

Plecând de la contravenţia imputată a fi săvârşită de către petent ,instanţa constată că textul incriminator prevede că subiecţii activi pentru contravenţia prevăzută de către art 52 lit e din Legea 333/2003 sunt conducătorii societăţilor comerciale .Din certificatul constatator emis de către Registrul Comerţului reiese că persoane împuternicite pentru SC RDS&RCS SA sunt cinci administratori , printre care se numără şi petentul B I .

Astfel celui căruia îi incumbă obligaţia de a introduce măsuri de pază de la punctul de lucru al societăţii situat în Al T , nr 12 este oricare dintre administratorii societăţii ,fiind vorba despre o obligaţie solidară –aşa cum susţine şi petentul . Dar solidaritatea administratorilor unei societăţi nu exonerează petentul de îndeplinirea obligaţiilor legale , fiecare putându-le îndeplini în mod valabil .Solidaritatea nu face decât să libereze de îndeplinirea obligaţiei pe ceilalţi debitori solidari la executarea ei de către unul dintre aceştia-ceea ce nu este cazul în speţă . Din depoziţia martorului audiat în cauză rezultă că nici la momentul audierii acestuia vreunul din administratori nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a lua măsuri de pază la punctul de lucru controlat.

Întrucât procesul verbal la rubrica privind numele contravenientului organul constatator a indicat în mod corect numele şi prenumele petentului şi nu datele de identificare ale societăţii SC RCS&RDS SA , acestea nefiind necesare , instanţa constată că nulitatea absolută prevăzută de art 17 din OG 2/2001- lipsa denumirii şi a sediului acesteia-nu este incidentă în cauză .În mod eronat petentul consideră că amendată a fost persoana juridică , legea prevăzând expres că trebuie sancţionate persoanele fizice – conducătorii unităţilor prevăzute de art 2 din Legea 333/2003.

Faptul că datele de identificare precizate în procesul verbal analizat sunt dintr-un act de identitate nevalabil nu exonerează petentul de răspunderea contravenţională , lui incubându-i obligaţia de a a-şi actualiza cartea de identitate . Şi cum nimeni poate invoca propria turpitudine , instanţa va înlătura şi acest motiv de nulitate relativă ca nevalabil .

Din analiza procesului verbal nr 1303525/09.11.2007 , instanţa constată că petentul este în eroare ,fiind menţionată expres data comiterii contravenţiei , şi anume 09.11.2007 , ora 3,30 .Astfel nu va reţine ca întemeiat nici acest motiv de nulitate absolută .

În privinţa lipsei datelor de identificare ale martorului asistent şi a semnăturii sale , instanţa constată că sunt indicate numele şi prenumele acestuia , precum şi CNP –ul acestuia , acestea fiind în accepţiunea instanţei date de identificare suficiente pentru martorul asistent. În privinţa refuzului martorului de a semna , întrucât acesta se afla în serviciul societăţii RDS&RCS , este de înţeles e de o parte atitudinea acestuia de reticenţă , iar pe de altă parte nimenea nu poate să semneze un act împotriva voinţei sale .Acceptarea statutului de martor asistent este o chestiune ce ţine de îndeplinirea obligaţiilor civice ,care nu pot fi aduse la îndeplinire de către agenţii constatatori cu forţa .Întrucât art 19 din OG 2/2001 nu conţine decât motive de nulitate relativă ,în lipsa vătămării dovedite de către petent , instanţa nu va lua în considerare nici acest motiv de desfiinţare a procesului verbal de contravenţie .

Potrivit actului normativ cadru în materie contravenţională, dreptul contravenientului de a achita, în termen de 48 de ore, jumătate din minimul special al amenzii contravenţionale, în scopul încetării urmăririi contravenţionale, există numai ca o excepţie, adică numai dacă actul normativ contravenţional special prevede expres această posibilitate. În tăcerea actului normativ contravenţional special, o asemenea posibilitate este exclusă.

Astfel constatând că Legea 333/203 nu consacră o asemenea posibilitate, având semnificaţia inexistenţei acestui drept pentru contravenient, instanţa nu va reţine nici acest motiv de nulitate relativă .

Cu privire la aplicarea mai multor sancţiuni contravenţionale pentru aceeaşi faptă , instanţa constată că nici acest motiv nu este întemeiat întrucât contravenţia prevăzută de art 52 lit e di Legea 333/2003 are caracter continuu fiind epuizată prin constatarea săvârşirii ei de către agentul constatator . Astfel prin încheierea proceselor verbale nr 1303502/28.05.2007, din data de 29.03.2007 , din data de 28.05.2007 , din 18.07.2007 , 23.08.2007 ,09.11.2007 ,şi a procesului verbal seria PCA nr1303518/11.09.2007 , agenţii constatatori au constatat că punctul de lucru al SC RCS&RDS SA din str T , nr n u este asigurat cu pază , fapta contravenţională fiind omisivă prin neîndeplinirea obligaţiei legale . Întrucât faptele constatate sunt distincte ,şi sancţiunile sunt distincte.

Cu privire la temeinicia procesului verbal , instanţa nu poate reţine ca întemeiată susţinerea petentului că punctul de lucru al SC RCS&RDS SA din str . T, nr are asigurată paza pentru întreg complexul în care se află , deoarece chiar din depoziţia martorului propus de petent rezultă că nu are asigurată nici la acest moment paza prin montarea unui sistem de alarmă .

Apreciind că sancţiunea aplicată este proporţională cu fapta contravenţională săvârşită, reţinând fapta contravenţională în maniera constatată de către intimată , instanţa urmează a respinge plângerea contravenţională ca nefondată.

Etichete: