Top

Pretenţii

Obiect: preten?ii

Deliberând asupra cauzei civile de fa?? re?ine urm?toarele:

Prin ac?iunea introdus? pe rolul instan?ei la data de …. ?i înregistrat? sub nr. .., reclamanta ASOCIA?IA DE PROPRIETARI NR. ….. a solicitat obligarea pârâtul DV la plata sumei de 1059, 74 lei reprezentând cheltuieli la plata între?inerii pe lunile ianuarie – decembrie 200…

În motivarea cererii reclamanta a ar?tat, în esen??, faptul c? pârâtul a beneficiat de toate serviciile comune pe care le impune folosirea în bune condi?ii a unui apartament, respectiv, ap? rece curent?, ap? cald? menajer?, gaze naturale îns? nu ?i-a respectat obliga?ia de plat? a acestora.

Reclamanta a mai men?ionat faptul c? trebuie s? onoreze facturile pentru ap?, canal, gaze, societ??ilor furnizoare, iar acest lucru se întârzie din cauza datoriilor nepl?tite la timp, ajungându-se chiar la sistarea gazelor, c?ldurii, apei.

În drept, reclamanta a invocat dispozi?iile art. 1073, 1079 Cod civil, Legii nr. 230/2007, H.G. 35/2008.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în copie, urm?toarele înscrisuri: fi?? de între?inere (f. 4), proces verbal din data de …. (f. 5), liste de plat? aferente lunilor ianuarie – decembrie 20… (f. 6- 17).

Cererea de chemare în judecat? este scutit? de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 50 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 ?i de plata timbrului judiciar conform art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995.

La data de 19.04.2010, reclamanta a depus la dosarul cauzei preciz?ri prin care a ar?tat faptul c? debitul în sum? de 1059, 74 de lei este compus din suma de 364, 15 lei sold cheltuieli de între?inere la …… f?r? penalit??i, suma de 296, 75 lei, rulaj cheltuieli de între?inere pe anul 200…, cu penalit??i, suma de 102, 21 de lei cheltuieli de între?inere ….. cu penalit??i rezultând un sold de 763, 11 lei.

S-a efectuat corec?ie de penalit??i cu suma de 40, 51 lei în ro?u ?i a r?mas un debit de 722, 60 de lei

Reclamanta a mai precizat faptul c? începând cu luna ….. s-au trecut separat penalit??ile dar cumulate în total sold.

Reclamanta a mai ar?tat faptul c? în luna ianuarie 2010, conform listelor de plat?, a rezultat un debit de 1054, 99 de lei.

Pârâtul de?i legal citat, nu s-a prezentat în fa?a instan?ei, ?i nu a depus întâmpinare.

Instan?a, deliberând în condi?iile art. 167 Cod procedur? civil?, a încuviin?at pentru reclamant? proba cu înscrisurile depuse la dosar considerându-le legale, verosimile, pertinente ?i concludente solu?ion?rii cauzei.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

Reclamanta Asocia?ia de Proprietari nr. ….. a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 1059, 74 lei reprezentând cheltuieli la plata între?inerii pe lunile ianuarie – decembrie 20…… În baza principiului disponibilit??ii instan?a urmeaz? a analiza temeinicia preten?iilor creditoarei în raport de perioada precizat? în mod expres de c?tre aceasta în cererea de chemare în judecat?, neputând acorda decât ceea ce s-a solicitat în mod expres.

În drept, în temeiul art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007, to?i proprietarii de apartamente trebuie s? pl?teasc? în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuieli comune, asocia?ia de proprietari având dreptul, s? ac?ioneze în justi?ie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Prin interpretarea sistematic? a dispozi?iilor art. 3 lit. f ?i lit. j, art. 46 – 49 din Legea 230/2007 raportat la art. 25 ?i art. 32 din H.G. nr. 1588 din 19 decembrie 2007, cotele de contribu?ie la cheltuielile asocia?iei de proprietari, cuprinzând cheltuielile sau obliga?iile financiare ale asocia?iei care sunt legate de proprietatea comun? sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare locuin??, vor fi achitate de proprietari în termen de maxim 20 zile de la data afi??rii listei de plat?, dat? care trebuie s? fie înscris? în lista de plat? respectiv?.

Din analiza listei de plat? aferente lunii ianuarie 2009 (f. 6), rezult? faptul c? pârâtul figura ?i cu „restan?e” în cuantum de 660, 90 lei la plata cheltuielilor de între?inere, pentru care reclamanta nu a depus înscrisurile doveditoare specifice, respectiv listele de plat? pentru perioadele anterioare lunii ianuarie 200….

Având în vedere dispozi?iile art. 46 din Legea 230/2007 care prev?d faptul c? to?i proprietarii au obliga?ia s? pl?teasc? lunar, conform listei de plat? a cheltuielilor asocia?iei de proprietari cota de contribu?ie ce le revine la cheltuielile asocia?iei de proprietari inclusiv cele aferente fondurilor din asocia?ia de proprietari, ?i re?inând faptul c? în aceast? materie lista de plat? afi?at? este mijlocul de prob? specific pentru dovedirea preten?iilor, iar potrivit art. 1169 Cod civil, cel ce face o propunere în fa?a instan?ei trebuie s? o dovedeasc?, instan?a nu va dispune obligarea pârâtului ?i la plata acestei sume de 660, 90 lei, preten?ia formulat? fiind în aceast? parte neîntemeiat?.

Mai mult, reclamanta nici nu a solicitat în mod expres obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de între?inere anterioare anului 2009.

În consecin??, având în vedere faptul c? în cazul obliga?iilor de a da o sum? de bani, creditorul trebuie s? dovedeasc? existen?a crean?ei, astfel încât, dac? el face aceast? dovad?, neexecutarea se prezum? cât timp debitorul nu dovede?te executarea, rezult? existen?a unui drept de crean?? în favoarea reclamantei în cuantum de 179, 4 lei reprezentând cote de între?inere aferente perioadei ianuarie 2009 – decembrie 200…..

Instan?a a avut în vedere în acest sens listele de plat? a cotelor de contribu?ie aferente perioadei ianuarie 2009 – decembrie 200….. la cheltuielile asocia?iei de proprietari (f. 6- 17).

Întrucât crean?a solicitat? de reclamant? prin prezenta cerere este cert?, lichid? ?i exigibil?, pentru suma de 179, 4 lei, instan?a va admite în parte cererea ?i va obliga pârâtul la plata acestei sume c?tre reclamant?.

Sub aspectul cap?tului accesoriu de cerere, privind obligarea pârâtului la plata penalit??ilor de întârziere, instan?a urmeaz? s? analizeze trei aspecte, respectiv cuantumul penalit??ilor pe zi de întârziere, data de la care încep s? curg? ?i suma asupra c?reia se va calcula procentul de penalitate.

În ceea ce prive?te cuantumului penalit??ilor pe zi de întârziere, instan?a re?ine c? conform art. 49 alin. 1 din Legea 230/2007, asocia?ia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penaliz?ri pentru orice sum? cu titlu de restan??, afi?at? pe lista de plat?, care nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, f?r? ca suma penaliz?rilor s? poat? dep??i suma la care s-au aplicat.

Prin procesul verbal din data de 14.01.2008 (f. 5), s-a stabilit un cuantum al penalit??ilor în procent de 0, 1 % pe zi de întârziere în situa?ia pl??ilor efectuate dup? mai mult de 30 de zile de la data afi??rii listelor de plat?.

În ceea ce prive?te suma asupra c?reia se va aplica coeficientul de penalit??i de 0,1% pe zi de întârziere, instan?a urmeaz? a avea în vedere dispozi?iile art. 49 Legea 230/2007, din care rezult? faptul c? se vor calcula penalit??i la debitul restant.

În ceea ce prive?te data de la care încep s? curg? penalit??ile, instan?a re?ine pe de parte faptul c? potrivit art. 49 alin. 2 din Legea 230/2007 coroborat cu art. 25 din Hot?rârea nr. 1588/ 2007 cotele de contribu?ie la cheltuielile asocia?iei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de ace?tia, dup? caz, în termen de maximum 20 de zile de la data afi??rii listei de plat?, dat? care trebuie s? fie înscris? în lista de plat? respectiv? iar pe de alt? parte faptul c?, potrivit art. 49 alin. 1 din Legea 230/2007 penaliz?rile se vor aplica numai dup? o perioad? de 30 de zile care dep??e?te termenul stabilit pentru plat?, f?r? ca suma penaliz?rilor s? poat? dep??i suma la care s-au aplicat.

A?adar rezult? din prevederile legale enun?ate faptul c? se vor putea aplica penalit??i de întârziere doar dup? trecerea unui termen de 50 de zile de la data afi??rii listei de plat?, la suma neachitat? aferent? lunii respective.

Astfel, analizând listele de plat? aflate la dosarul cauzei instan?a constat? faptul c? acestea nu au data afi??rii, instan?a neputând calcula penalit??i pentru aceste debite. Mai mult, din preciz?rile depuse de c?tre reclamant? la dosarul cauzei nu rezult? modul de calcul al acestora ci numai perioadele în care s-au aplicat aceste penalit??i, perioade ce exced lunilor ianuarie – decembrie 200…..

Pentru aceste considerente instan?a urmeaz? s? admit? în parte cererea reclamantei ?i va obliga pârâtul la plata sumei de 179, 4 lei c?tre reclamant? reprezentând cote de între?inere aferente perioadei ianuarie 20…. – decembrie 200….

Etichete: