Top

Pretenţii

SENTINŢA CIVILĂ NR. 996

Din 30 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin acţiunea introdusă pe rolul instanţei la data de 28.01.2009 şi înregistrată sub nr. …, reclamanta … a solicitat obligarea pârâtei … la plata sumei de 6063,77 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de care beneficiază proprietarii şi care nu sunt facturate individual către proprietăţile individuale.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat, în esenţă, faptul că pârâta nu şi-a achitat cotele de contribuţie lunare datorate Asociaţiei de Proprietari, mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit deşi au fost înştiinţată în repetate rânduri atât verbal cât şi în scris că debitul este în sumă de 6063, 77 lei.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007.

Cererea de chemare în judecată este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 50 alin. 2 din Legea nr. 230/2007 şi de plata timbrului judiciar conform art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri în cadrul căreia a depus la dosarul cauzei, în copie: liste de plată a cotelor de contribuţie pentru lunile ianuarie 2006 – decembrie 2008 (f. 9-44, 54-89), Statutul asociaţiei de proprietari nr. 17 (f. 48-49, 90-91), proces verbal din data de 5.04.2007 (f. 50).

Pârâta deşi legal citată, nu s-a prezentat în faţa instanţei, şi nu a depus întâmpinare.

Instanţa, deliberând în condiţiile art. 167 Cod procedură civilă, a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosar considerându-le legale, verosimile, pertinente şi concludente soluţionării cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în perioada ianuarie 2006 – decembrie 2008, reclamanta Asociaţia de Proprietari …, a calculat pentru apartamentul nr. ..situat în …, aflat în proprietatea pârâtei, cote de întreţinere în valoare de 6063, 77 lei aferente acestei perioade.

Prin precizările depuse la dosarul cauzei (f. 53), reclamanta a precizat în mod expres faptul că suma de 6063, lei este aferentă perioadei ianuarie 2006-decembrie 2008 şi nu are incluse penalităţi de întârziere, astfel încât având în vedere principiul disponibilităţii, instanţa va analiza listele de plată depuse la dosarul cauzei doar sub aspectul cotelor de întreţinere datorate lunar de către pârâtă şi nu şi asupra penalităţilor de întârziere.

În drept, în temeiul art. 50 alin. 1 din Legea nr. 230/2007, toţi proprietarii de apartamente trebuie să plătească în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuieli comune, asociaţia de proprietari având dreptul, să acţioneze în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

Prin urmare, reclamanta poate acţiona în judecată un proprietar pentru neplata cotelor de contribuţie aferente doar după trecerea unui termen de 90 de zile calculat de la data scadenţei pentru fiecare debit lunar înregistrat. Aşadar, în această materie legiuitorul a prevăzut un termen de graţie în favoarea debitorului, el neputând fi acţionat în instanţă decât după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenţei debitului înregistrat într-o anumită lună.

Astfel, instanţa urmează a respinge pretenţiile reclamantei privind cota de întreţine aferente lunii decembrie 2008, întrucât acţiunea a fost introdusă înaintea de scurgerea celor 90 de zile prevăzute de prevederilor legale enunţate.

Din analiza listei de plată aferente lunii ianuarie 2006 (f. 89), rezultă faptul că pârâta figura şi cu „restanţe” în cuantum de 1631, 344 lei la plata cotelor de întreţinere, pentru care reclamanta nu a depus înscrisurile doveditoare specifice, respectiv listele de plată pentru perioadele anterioare lunii ianuarie 2006.

Având în vedere dispoziţiile art. 46 din Legea 230/2007 care prevăd faptul că toţi proprietarii au obligaţia să plătească lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari cota de contribuţie ce le revine la cheltuielile asociaţiei de proprietari inclusiv cele aferente fondurilor din asociaţia de proprietari, şi reţinând faptul că în această materie lista de plată afişată este mijlocul de probă specific pentru dovedirea pretenţiilor, iar potrivit art. 1169 Cod civil, cel ce face o propunere în faţa instanţei trebuie să o dovedească, instanţa nu va dispune obligarea pârâtei şi la plata acestei sume de 1631, 344 lei, pretenţia formulată fiind în această parte neîntemeiată.

De asemenea, instanţa va reţine faptul că reclamanta a precizat în mod expres faptul că suma de 6063,77 lei este aferentă perioadei ianuarie 2006-decembrie 2008, exprimându-şi astfel voinţa juridică în sensul solicitării doar a cotelor de întreţinere aferente perioadei menţionate.

Întrucât, în calculul cotelor de întreţinere se are în vedere strict suma rezultată ca debit pentru luna respectivă şi având în vedere faptul că principiul disponibilităţii permite instanţei a se pronunţa doar asupra a ceea ce s-a solicitat în mod expres, instanţa nu va avea în vedere la calcularea cotelor de întreţinere datorate de către pârâtă şi a sumei de 1631, 344.

În consecinţă, având în vedere faptul că în cazul obligaţiilor de a da o sumă de bani, creditorul trebuie să dovedească existenţa creanţei, astfel încât, dacă el face această dovadă, neexecutarea se prezumă cât timp debitorul nu dovedeşte executarea, rezultă existenţa unui drept de creanţă în favoarea reclamantei în cuantum de 3444, 93 de lei reprezentând cote de întreţinere aferente perioadei ianuarie 2006 – noiembrie 2008.

Instanţa a avut în vedere în acest sens listele de plată a cotelor de contribuţie aferente perioadei ianuarie 2006 – noiembrie 2008 la cheltuielile asociaţiei de proprietari (f. 9-44, 54-89).

Întrucât creanţa solicitată de reclamantă prin prezenta cerere este certă, lichidă şi exigibilă, pentru suma de 3444, 93 lei, instanţa va admite în parte cererea şi va obliga pârâta la plata acestei sume către reclamantă.

Etichete: