Top

Fond funciar

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. ….., reclamantul BC solicitat în contradictoriu cu pârâtele , Comisia Locală C. pentru aplicarea Legii 18/1991 şi Comisia Judeţeană B. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, modificarea titlului de proprietate nr. …., în sensul de a fi nominalizat şi acesta alături de BC persoană fizică pe numele căruia s-a emis acest titlu.

În motivarea cererii sale a arătat că mama sa, BE a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate la momentul apariţiei Legii nr. 18/1991, pentru terenurile de la rolul agricol al defunctului BC fiindu-i eliberat titlul de proprietate în nume propriu nr. …..

În dovedire a depus în copie titlul de proprietate a cărui modificare o cere, , certificate de stare civilă (f.3-8 ds.).

Pârâta Comisia Locală C. pentru aplicarea legii nr. 18/1991 a înaintat instanţei copii după registrul agricol al autorului BC, după cererea acestuia de înscriere în C.A.P., după actele de validare întocmite în baza Legii fondului funciar, arătând că pentru aceste terenuri au formulat cerere de reconstituire BE înregistrată sub numărul ….. şi BC , a cărei cerere a fost anexată la cererea mamei sale.

Pârâta Comisia Judeţeană N. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a precizat, în întâmpinarea formulată, că toate înscrisurile care au stat la baza emiterii titlului de proprietate se află în posesia Comisiei Locale, ea nedeţinând cererea de reconstituire în baza căreia a fost emis titlul, aşa cum a arătat Comisia locală, astfel că au arătat că lasă soluţia la aprecierea instanţei.

La termenul din …… reclamantul arată că înţelege să se judece cu toţi moştenitorii lui BE.

La termenul din …. pârâţii IM, IV, IG şi TE au formulat cerere de intervenţie în nume propriu solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată motivată de faptul că la data emiterii titlului de proprietate prin decesul defunctului BC în data de …. la rolul acestuia a fost trecută BE drept pentru care tilul de proprietate este legal emis.

Prin cererea de intervenie admisă în principiu la data de ….. acestia au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi excepţia prescrierii dreptului la acţiune, excepţii care au fost puse în discuţia părţilor la data de …..

Acţiunea este scutită de plata taxelor de timbru conform prevederilor art. 42 din Legea. nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine că acţiunea este neîntemeiată, urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Solutionand cu precadere exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului privitor la cererea avand ca obiect modificarea titlului de proprietate , instanta urmeaza sa respingă exceptia ca fiind neîntemeiata.

Calitatea procesuala activa este data de intrunirea in cadrul aceleasi persoane atat a calitatii de reclamant cat si a celei de titular al dreptului subiectiv pentru a carui realizare se solicita aportul instantei de judecata. În cauza de faţă se solicită de către reclamant modificarea titlului de proprietate în sensul de a fi trecut şi acesta motivat de faptul formulării cererii de reconstituire în termen legal.

Potrivit dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. De prevederile legii beneficiază, printre alte persoane, membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie pe care l-au stăpânit anterior preluării în calitate de proprietari sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către CAP, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora.

Conform art. 11 din acelaşi act normativ şi art. 9 din H.G. 890/2005, “suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din: actele de proprietate, carte funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaraţii de martori”, din conţinutul textului normativ reieşind că au prioritate actele care fac dovada proprietăţii asupra terenurilor – obiect al reconstituirii.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 18/1991, „Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite.

Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafeţe minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptăţită, potrivit prezentei legi, şi de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil.”

Din analizarea documentaţiei ce a stat la baza eliberării titlului de proprietate instanţa constată că terenul reconstituit prin titlul de proprietate contestat în cauză a fost solicitat atât de către BE cât şi de către reclamantul BC, fiind de altfel si singurele persoane care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, teren ce se regăseşte înscris la rolul agricol a lui BC, drept pentru care va dispune modificarea titlului de proprietate în sensul că la rubrica defunct va fi trecut BC , iar la rubrica cetăţeanul va fi trecut BE şi BC, apreciind ca fiind total nelegal modul de indeplinire a procedurii de reconstituire si de recunoastere a dreptului de proprietate reconstituit de catre comisia locala.

Etichete: