Top

Partaj

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1771 DIN 14 OCTOMBRIE 2009

Prin cererea înregistrată sub nr…..pe rolul Judecătoriei Moineşti,

reclamanţii F.I. si F.T. în contradictoriu cu pârâţii K.G, T.V. ,most. Lui F.A., K. I. au solicitat ieşirea din indiviziune pe calea acţiunii oblice şi perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

Acţiunea a fost timbrată cu taxă timbru de 600 lei, timbru judiciar de 3 lei.

In motivare s-a arătat că după defunctul K.I. decedat în data de ….

cu ultimul domiciliu în ….. şi au rămas ca moştenitori reclamanţii şi

pârâţii din prezenta cauză

Reclamanţii au precizat că au încheiat cu pârâţii K.G., T. V. şi F.A. un antecontract de vânzare cumpărare, prin care cei din urmă se obligau să vândă iar reclamanţii să cumpere suprafaţa de 1,73 ha, teren curţi construcţii, neproductiv si arabil împreună cu o casă din lemn şi o şură, pentru care s-a achitat preţul de 220.000.000 lei ROL.

Reclamanţii au menţionat că din anul 2000 stăpânesc aceste bunuri însă pârâţii refuză să se prezinte la notariat pentru a perfecta actul de transmitere a proprietăţii în forma autentică.

In drept s-au invocat prevederile art 111, 728 cod civ.

In dovedire s-a solcitat proba cu acte, martori, interogatoriu, expertiză.

Pârâţii F.G., K.G. au formulat întâmpinare arătând că sunt de acord cu acţiunea promovată de reclamanţi în sensul atribuirii suprafeţei de teren de 1,73 ha şi construcţia de pe acel teren către reclamanţi.

Analizând ansamblul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit certificatului de moştenitor nr…..eliberat de Birou Notar

Public defunctul K.I. a încetat din viată în data de 28.04.1998, cu ultimul domiciliu în…..

După defunct au rămas ca moştenitori legali cu vocaţie succesorală concretă K.G., K.I. ( decedat cu moştenitor K.A.), T.V., F.A. (decedată cu doi moştenitori F.G., soţ supravieţuitor şi fiu) cu o cota succesorală totală de M din masa succesorala.

?

Potrivit înscrisurilor sub semnătură privată de la dosarul cauzei, înscrisuri intitulate „ declaraţie”, contract de vânzare cumpărare, reclamantul F.I., căsătorit cu F.T., înţelege să cumpere o casă şi un grajd şură situate pe suprafaţa de 1,73 ha teren din care : 0,10 ha curţi construcţii, 0,14 teren neproductiv, 0,05 ha teren arabil şi 1,44 ha teren f ânete naturale situat în intravilanul comunei….

Potrivit aceloraşi înscrisuri cu valoare juridică de promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare, pârâţii K.G., K. A, în calitate de moştenitor al lui K.I. , F.A. înţeleg să promită vânzarea bunurilor imobilelor sus menţionate în schimbul unui preţ plătit de 220.000.000 lei rol.

De precizat că pârâta F.A. a încetat din viaţă în data de 21.03.2002, cu moştenitori F.G., tatăl şi F.G., fiul, potrivit declaraţiei autentificate şi certificatului de calitate de moştenitor de la fi. 48,49.

Având în vedere înscrisurile existente la dosarul cauzei, ce au natură juridică a unor antecontracte de vânzare cumpărare, instanţa constată că reclamanţii au calitate procesuală de a solicita ieşirea din indiviziune potrivit art. 728 cod civ., art. 974 cod civ., pentru a-şi realiza dreptul de proprietate pentru care nu au un titlu care să îl consfinţească.

De menţionat că reclamanţii şi-au precizat acţiunea în sensul că solicită ieşirea din indiviziunea doar cu privire la bunurile obiect al antecontractelor de vânzare cumpărare , bunuri care să fie atribuite în indiviziune celor trei moştenitori,F.A., K. I. prin moştenitori.

Potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, certificat de moştenitor, adeverinţe de rol), după defunctul sus menţionat au rămas o serie de bunuri constând în o casă şi un grajd şură situate pe suprafaţa de 1,73 ha teren din care : 0,10 ha curţi construcţii, 0,14 teren neproductiv, 0,05 ha teren arabil ai 1,44 ha teren fâneţe naturale situat în intravilanul comunei.

Experţii construcţii şi topografic au identificat bunurile sus menţionate arătând că ele au făcut obiectul înscrisurilor sub semnătura privată, antecontracte de vânzare cumpărare.

Expertul construcţii a menţionat că şura cuprinsă în înscrisul intitulat „ contract de vânzare cumpărare” nu mai există, aceasta prăbuşindu-se în urmă cu ceva ani din cauza vechimii, potrivit declaraţiei reclamantului şi pârâtului prezent la efectuarea expertizei, Kiss Gheorghe.

Pe cale de consecinţă instanţa nu va include acest imobil construcţie la masa partajabilă.

3

In ceea ce priveşte expertul topografic,acesta a menţionat că defunctul a figurat la rolul agricol cu suprafaţa de 1,73 ha teren învecinat cu :…, din perioada 1964 până în anul 1997 când la rolul agricol este înscris reclamantul F.I..

Expertul a identificat şi măsurat în teren suprafaţa de 12.899 mp, arătând ca diferenţa de suprafaţa raportat la acte provine din neefectuare de măsurători în teren sau măsurători empirice şi micşorarea suprafeţei litigioase în decursul anilor pe latura de sud unde s-a construit un dig de protecţie al răului Trotuş (probabil şi pe terenul aparţinând defunctului).

Faţă de această situaţie, instanţa apreciază că se impune reţinerea la masa partajabilă a suprafeţei de 1,73 ha teren conform actelor sus menţionate, acte ce fac dovada faptului că defunctul a fost proprietarul unei suprafeţe de 1,73 ha şi nu 1,2899 ha.

Pe baza probelor administrate conform art. 6735, 6736 cod proc. civ. S-a constatat calitatea de moştenitori legali cu vocaţie succesorală concretă şi masa bunurilor succesorale.

Au fost numiţi experţi construcţii şi topo care vor evalua bunurile cu propuneri de lotizare conform opţiunii părţilor, în sensul că moştenitorii rămân în indiviziune, cu excepţia lui T.V. care va primi sulta corespunzătoare.

Rapoartele de expertiză construcţii şi topo nu au fost contestate de către părţi nici în ceea ce priveşte modalitatea de atribuire cât şi valoarea imobilelor.

Pentru considerentele ce preced, în temeiul art. 728 alin. 1 C. civ. instanţa va admite acţiunea principală şi va dispune ieşirea părţilor din indiviziune, deoarece nimeni nu poate fi obligat a rămâne în stare de indiviziune .

în consecinţă, instanţa apreciază că între părţi s-a încheiat o promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare, valabilă atât sub aspectul condiţiilor de fond prevăzute de art. 948 cod civil cât şi al condiţiilor de formă, promisiune care reprezintă un act de previziune, de proiectare în viitor a unei vânzări.

Cu toate acestea, pârâţii au refuzat să-şi îndeplinească obligaţia legal asumată prin înscrisul sub semnătură privată, respectiv de a proceda la autentificarea înscrisului ( în acord şi cu dispoziţiile legii 247 / 2005, art. 2 al 1 ), deşi cealaltă parte şi-a realizat-o pe a sa, ceea ce dă naştere la o răspundere contractuală şi la posibilitatea creditorului de a obţine executarea silită în natură a obligaţiei de a face. Potrivit art. 969 cod civil, convenţia părţilor reprezintă legea acestora, iar potrivit art.

4

1073 cod civil, creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei sale.

Găsind astfel îndeplinite toate cerinţele de admisibilitate ale acţiunii, în baza art. 948, art. 969 si art. 1073 – 1077 cod civil, instanţa va admite cererea reclamantului şi va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare cu privire la imobile

Se va lua act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: