Top

Contestaţie la executare

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1959/ 09 Noiembrie 2009

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul 3223/260/2009, contestatorul M G a formulat contestaţie la executare împotriva publicaţiei de vânzare a R Bank din data de 17.06.2009 în dosarul de executare 144/2009,întocmit de executorul bancar C I.

In motivare se arată că în fapt imobilul scos la licitaţie publică de vânzare prin publicaţia de vânzare din 17.06.2009 nu face obiectul ipotecării în favoarea R Bank SA. Scoaterea acestuia s-a făcut abuziv, întrucât valoarea imobilului depăşeşte cu mult pe cea creditului.

Acţiunea nu a fost întemeiată în drept.

Intimata depune întâmpinare, prin care ridică excepţia lipsei calităţii procesuale active a acesteia întrucât între petent şi intimat nu există nici un raport juridic.

Instanţa a observat că intimata indicată în acţiunea principală este R Bank SA prin Agenţia Comăneşti, şi în mod greşit s-a întocmit citativul pentru Sucursala Bacău, motiv pentru care s-a efectuat rectificarea cuvenită.

In cauză au fost administrate proba cu înscrisuri respectiv copie certificată după dosarul de executare înaintat de executorul bancar, probatorii din analiza cărora instanţa retine următoarele:

Prin contractul de credit în descoperit de cont 60/12.09.2007 a fost acordat împrumutatului SC G I SRL un credit revolving sub formă de descoperit overdraft, destinat finanţării activităţii curente a împrumutatului. Prin acelaşi contract M G, contestatorul a fost instituit garant fidejusor.

Potrivit art. 7. Uit. c al contractului îndeplinirea de către împrumutat a obligaţiilor de plată asumate prin prezentul contract este garantată cu „garanţia personală a garantului/garanţilor fidejusori, acordată conform prezentului contract asupra întregii lor averi prezente şi viitoare.

Din textul citat se desprinde ideea că în prezentul caz banca are calitatea de creditor chirografar, întrucât nu a înţeles ca pentru acordarea împrumutului să beneficieze de o garanţie concretă ci de cea cu întreaga avere a garantului fidejusor.

In aceste condiţii faptul că nu există o ipotecă asupra bunului scos la vânzare la licitaţie nu reprezintă o încălcare a contractului şi o executare întocmai a acestuia pin alegerea bunului asupra căruia a înţeles să se îndrepte.

Din extrasul de carte funciară (fila 47) rezultă că asupra bunului scos la vânzare există instituită o ipotecă de rang I în favoarea Băncii T SA Sucursala Bacău.

Din adresa 2811/22.05.2009 emisă de Banca T rezultă că executorul bancar din cadrul corpului executorilor Băncii T a formulat cerere de reunire a executării silite în cazul debitorului SC G SRL şi înscrierea acestei unităţi în tabloul creditorilor cu creanţa aferentă şi plata preferenţială a creanţei aferente ipotecii de rangul I.

In aceste condiţii instanţa apreciază că executarea silită este corectă atâta timp cât în urma executării silite va fi îndestulat prima dată creditorul care are ipotecă, pentru ca ulterior să se îndestuleze şi intimata.

Faţă de considerentele sus arătate, urmează să respingă contestaţia la executare formulată de contestatorul M G, în calitate de reprezentant al SC G I SRL, în contradictoriu cu intimata R BANK SA-AGENŢIA COMĂNEŞTI, ca nefondată.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: