Top

Contestaţie la executare. Termenul in care se poate formula.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Contestatorul MCL a formulat, în contradictoriu cu L SA, contestaţie
la executare împotriva executării silite pornite de intimată prin executor bancar,
solicitând suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la
executare, anularea tuturor formelor de executare silită, nefiind respectate
dispoziţiile imperative ale art. 388, 391 CPC..
În motivarea contestaţiei, s-a arătat că prin contractul de credit din
4.07.2006 Libra Bank a acordat către CMI un credit care a fost garantat de
MCL. Garantarea s-a făcut prin semnarea unui bilet la ordin emis la 4.07.2006,
scadent la 9.08.2008, avalizat de contestatorul debitor. Ulterior acordării
împrumutului şi datorită neplăţii unor rate, banca creditoare a demarat
executarea silită a garantului. Ultimul act de executare este vânzarea la licitaţie
publică a imobilului apartament, proprietatea garantului, situat în Iaşi, str. A. În
29.05.2009 s-a desfăşurat acest act de executare, apartamentul fiind adjudecat
de singurul participant la licitaţie, numitul PI Cu această ocazie s-a întocmit
procesul verbal de licitaţie, ultimul act despre care contestatorul a luat
cunoştinţă. Obiecţiunile contestatorului au fost notate în document dar nu s-a
ţinut cont de ele. Nu a avut cunoştinţă de această executare silită, întrucât toate
actele de executare au fost comunicate pe adresa din Iaşi str. N.la fostul sediu al
CMI Dentamax. De nenumărate ori a adus la cunoştinţă băncii, prin angajata O
N, faptul că CMI a fost transferat altui medic stomatolog şi că şi-a schimbat
sediul. Deşi angajaţii băncii creditoare au fost înştiinţaţi că garantul contestator
şi-a deschis un alt cabinet în Iaşi, B-l I, au continuat totuşi comunicarea actelor
de executare la adresa veche a CMI. De asemenea se consideră că imobilul a
fost subevaluat de către expert pentru a se putea realiza vânzarea mai repede cu
prejudicierea intereselor şi drepturilor contestatorului. Mai arată contestatorul
că de vreme ce nu are cunoştinţă de actele de executare, urmează a detalia şi
alte motive de contestaţie după ce va lua cunoştinţă de conţinutul dosarului de
executare.
În drept, s-au invocat prevederile art. 399 şi urm., art. 488 şi urm. CPC.
La dosarul cauzei, s-au atasat copii certificate conform cu originalul de pe
dosarul de executare.
Intimata L SA , prin reprezentant legal a depus întâmpinare prin care a
invocat excepţia de tardivitate a introducerii cererii raportat la prevederile art.
401 al. 1 lit. c din CPC, somaţia fiindu-i comunicată contestatorului personal la
19.08.2008, moment la care a luat la cunoştinţă de începerea executării silite.
Cererea privind suspendarea executării silite este neîntemeiată, întrucât aceasta
are loc numai în situaţii bine motivat şi cu plata unei cauţiuni. Pe fond se arată
că executarea silită s-a pornit împotriva avalistului M C L , actele trebuind
comunicate acestuia şi nu lui CMI .Actele au fost comunicate contestatorului,
semnătura acestuia aflându-se pe : confirmarea de primire a somaţiei de începere
a executării silite, procesul verbal de situaţie, somaţia imobiliară, procesul
verbal de afişare, procesul verbal de licitaţie, procesul verbal de licitaţie de la al
doilea termen, ş.a. Conform art. 509 al. 5 CPC vânzarea se va putea face, chiar
dacă se prezintă o singură persoană; de asemenea vânzarea s-a făcut la preţul
de 205267,5 lei reprezentând 75% din pretul la care a fost evaluat imobilul.
La termenul de judecată din 21.07.2009 instanţa a admis cererea de
suspendare a executării silite.
Parţilor le-a fost încuviinţata proba cu înscrisurile care au fost depuse la
dosar.
Analizând acţiunea formulată , susţinerile părţilor, probele administrate,
raportat la normele aplicabile în materie execuţională , instanţa reţine :

Cu privire la excepţia tardivităţii, instanţa ia în considerare faptul că prin
acţiunea de faţă s-a formulat contestaţie la executarea silită înseşi, dar şi
contestaţie referitoare la actele de executare raport de evaluare a imobilului şi
proces verbal de licitaţie din 29.05.2009.
Astfel, potrivit art. 401 Cod. pr. civ contestaţia se introduce in termen de
15 zile de la data la care contestatorul a luat cunoştinţa de actul de executare pe
care-l contesta; debitorul care contestă executarea silită însăşi poate face
contestaţie în termen de 15 zile de la primirea somaţiei ori de la data la care a
luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit somaţie
sau executarea se face fără somaţie.
Contestaţia formulată de M C L împotriva executării silite însăşi este
tardivă întrucât potrivit înscrisului de la fila 54 – somaţie din 19.08.2008 –
contestatorul a aflat de executarea silită iniţiată împotriva sa la acea dată, aşa
cum atestă semnătura de pe înscris. Referitor la actele de executare contestate,
instanţa constată că raportul de evaluare al imobilului nu a fost comunicat dar
contestatorul a luat cunoştinţă de valoarea stabilită de expert cel mai târziu la
data de 23.04.2009, primul termen de vânzare la licitaţie a imobilului, când a
fost prezent la locul desfăşurării licitaţiei, aşa cum rezultă din procesul verbal
întocmit de executor cu acea ocazie, semnat de contestator. În ce priveşte
procesul verbal de licitaţie din 29.05.2009, contestaţia a fost formulată în
termenul de 15 zile prevăzut de lege, astfel că instanţa urmează a analiza
fondul acesteia.
Executarea silită a contestatorului M C L s-a desfăşurat în forma
urmăririi silite a bunului imobil, apartamentul situat în Iaşi, str. A. Executorul
bancar a procedat, la cererea creditorului urmăritor L , la valorificarea
imobilului prin vânzare la licitaţie publică. Un prim termen pentru vânzarea
prin licitaţie publică a avut loc la 23.04.2009 când s-a constatat că nu s-a
prezentat nici un licitator şi nu s-au primit oferte de cumpărare. A fost stabilit
un alt termen, 29.05.2009, conform art. 509 al. 5 Cod Procedură Civilă, pentru
vânzarea imobilului, de această dată la preţul de 75% din cel la care bunul a
fost evaluat.
Contestatorul critică faptul că imobilul a fost vândut la un preţ mai mic
decât cel real. După cum s-a constatat deja , contestaţia împotriva raportului de
evaluare întocmit de expert Niţescu Dan Nistor, potrivit căruia preţul
imobilului este de 273.690 lei, este tardivă, iar instanţa nu mai poate analiza
fondul acestei probleme. Instanţa constată însă că preţul imobilului stabilit
pentru al doilea termen de licitaţie publică respectă prevederile art. 509 al. 5 şi
art. 510 al. 2 Cod Procedură Civilă, potrivit cărora la cel de-al doilea termen
licitaţia începe de la preţul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.
Conform art. 509, vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură
persoană care oferă preţul de la care se începe licitaţia, astfel că din acest punct
de vedere licitaţia prin vânzare publică a imobilului a respectat cerinţele legale.
În consecinţă, instanţa va respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de
contestator împotriva actului de executare Proces Verbal de licitaţie din
29.05.2009.
Aspectul învederat de contestator referitor la faptul că nu poate fi urmărit
silit, întrucât CMI a fost transferat altui medic stomatolog, priveşte
contestarea executării silite însăşi, cu privire la care instanţa a constatat deja
că nu a fost respectat termenul de 15 zile prev. de art. 404 al. 1 lit. c Cod
procedură Civilă, pentru formularea contestaţiei.
Având în vedere că instanţa urmează a respinge contestaţia la executare,
va dispune restituirea cauţiunii de 3044 lei consemnate de contestatorul
Meleşcan Cristian Longin la 21.07.2009 la CEC Bank Iaşi.

Etichete: