Top

Suspendare provizorie

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR.2104/270/2010 – suspendare provizorie –

Înreg. 23.03.2010

Î N C H E I E R E

Şedinţa din data de 25.03.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte – …..

Grefier – ………

Pe rol fiind cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de SC ……… SRL Oneşti în contradictoriu cu SC Piraeus Bank România SA Bucureşti , SC ……… SRL .

La apelul nominal făcut în şedinţă au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind cereri, instanţa lasă cauza a rămas în pronunţare.

S-a prezentat avocat …….. care a depus recipisa CEC tal 607210/1 din 25.03.2010 prin care s-a consemnat cauţiunea în sumă de 3000 lei.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Asupra cererii de faţă ;

Prin cererea înregistrată sub nr. 2104/270/2010 pe rolul Judecătoriei Oneşti, debitoarea SC …… SRL, in contradictoriu cu Piraeus Bank România SA, SC ……….. SRL a solicitat suspendarea provizorie a executării silite incepute de executorul bancar ……., din cadrul Corpului executorilor bancari al Piraeus Bank România in dosarul de executare silită nr. 430/2/2009.

In motivare s-a arătat faptul că societatea debitoare a formulat acţiune având ca obiect « contestaţie la executare » solicitând suspendarea executării silite.

In continuare s-a mentionat faptul că in mod nelegal executorul bancar a infiintat poprire asupra conturilor debitoarei intrucat aceasta nu are datorii faţă de SC …….. SRL. Astfel, debitoarea a menţionat faptul că deşi a emis bilet la ordin în favoarea societătii creditoare, bilet ce reprezintă titlu executoriu ce stă la baza executării silite, el a fost date creditoarei cu titlu de garantie, făra a fi completat la rubricile “ data scadenta” si “ valoarea pentru care a fost emis”.

Debitoarea a invocat faptul ca a solicitat restituirea biletului la ordin insa creditoarea nu a putut face acest lucru pentru ca girase biletul la ordin in favoarea Pireus Bank, obtinand credite bancare.

Fata de imprejurarea ca poprirea conturilor bancare ale debitoarei ar aduce grave prejudicii acesteia, s-a solicitat prin actiunea pendente suspendarea provizorie a executarii silite demarate in cadrul dosarelor nr. 430/2/2009, In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

In drept s-au invocat prevederile art 403 alin 4 cod proc. Civ.

Au fost atasate urmatoarele dosare: dosar nr. 1982/270/2010 al Judecatoriei Onesti, dosar de executare silita nr. 430/2/2009, ale Corpului executorilor bancari al Pireus Bank Romania.

S-a depus cautiune in cuantum de 3000 lei conform recipisei de consemnare nr. ta 1607210/1 . Asupra cautiunii se va pronunta judecatorul legal investit cu solutionarea dosarului nr.1982/270/2010 al Judecatoriei Onesti.

Analizand materialul probator existent in cauza, instanta retine urmatoarele :

In cursul lunii noiembrie 2009, Pireus Bank Romania SA demareaza executarea silita impotriva debitoarei SC Feronelimar SRL, in baza titlului executoriu, bilet la ordin investit cu formula executorie : seria BPOS3AA 0199651.

Biletul la ordin a fost emise in cursul lunii noiembrie 2008 de catre SC …… SRL , la ordinul SC …….SRL. Ulterior, SC … SRL gireaza biletul la ordin catre Pireus Bank Romania SA.

Societatea debitoare sustine ca a emis biletul la ordin fara a fi completat rubricile “data scadenta” si “ valoarea pentru care a fost emis”, el constituind practic o garantie pentru creditoare.

Prin procesul verbal incheiat in data de 1.01.2009 intre SC ……..SRL si SC …….. SRL se constata ca prima societate primeste o cantitate de marfa pentru care emite bilet la ordin fara a fi completat data scadenta si suma de bani, urmand ca acesta sa fie completat in momentul in care era vanduta marfa. Intrucat SC Feronelimar nu a vandut marfa, aceasta a fost returnata si la momentul lunii ianuarie 2009, SC …… nu inregistra debite fata de SC …….. SRL. Din acelasi proces verbal rezulta ca biletul la ordin nu a putut fi returnat societatii emitente intrucat a fost girat catre Pireus Bank Romania SA.

In cadrul procedurii de executare silita, Pireus Bank Romania SA infiinteaza poprire asupra tuturor disponibilitatilor banesti apartinand debitoarei SC ……… SRL, asa cum reiese din adresele de infiintare a popririi existente in dosarele de executare silita.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta apreciaza ca sunt intrunite conditiile art 403 alin 4 cod proc. Civ., inclusiv sub aspectul “ urgentei”. Masura popririi tuturor conturilor bancare ale debitorului ar putea avea un impact negativ asupra activitatii acestuia. Astfel, masura popririi pune pe SC ………. SRL in imposibilitatea utilizarii disponibilitatilor banesti determinand un blocaj comercial prin neplata salariilor angajatilor, partenerilor de afaceri. Aceasta cu atat mai mult cu cat calitatea sa de debitor este incertă.

Pe cale de consecinţă, va admite cererea de suspendare provizorie a executării silite în dosarul nr. 430/2/2009, întocmite de executorul bancar, Şerbănescu Valeriu, din cadrul Corpului executorilor bancari al Piraeus Bank România.

Dispune suspendarea provizorie a executării silite în dosarele mai sus menţionate până la soluţionarea cererii de suspendare în cadrul dosarului nr. 1982/270/2010 având ca obiect « contestaţie la executare ».

Pentru aceste motive,

In numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite cerereaformulată de SC ……. SRL Oneşti privind suspendarea provizorie a executării silite în dosarul nr. 430/2/2009, întocmite de executorul bancar, …., din cadrul Corpului executorilor bancari al Piraeus Bank România.

Dispune suspendarea provizorie a executării silite în dosarele mai sus menţionate până la soluţionarea cererii de suspendare în cadrul dosarului nr. 1982/270/2010 având ca obiect « contestaţie la executare ».

Fără cale de atac.

Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 25.03.2010.

Tags: