Top

Contraventii

JUDECĂTORIA MOMEŞTI

Sentinţa civilă nr.972/1.04.2010

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.4963/260/27.10.2009, petentul S. E. D. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata IPJ B. – P. C, anularea procesului-verbal de contravenţie seria CC nr.4345422/29.09.2009, proces-verbal pe care 1-a ataşat în copie (fila 3).

In motivarea plângerii petentul a arătat, în esenţă, că a fost în mod greşit sancţionat întrucât, în data respectivă, nu a condus niciodată o autoutilitară cu nr.B-34-KOS, astfel cum este menţionat în procesul-verbal; mai mult decât atât, situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal nu este reală, pentru că în momentul opririi purta centura de siguranţă şi avea asupra sa toate documentele cerate de lege.

în drept, petentul a invocat dispoziţiile OG nr. 2/2001.

In dovedirea susţinerilor sale, petentul a depus la dosarul cauzei copia procesului-verbal de contravenţie seria CC nr.4345422/29.09.2009 (fila 3).

Acţiunea a fost scutită de plata taxei judiciare şi a timbrului judiciar, conform art.15 alin.l lit.i din Legea nr. 146/1997.

Intimata, deşi a fost legal citată cu menţiunea de a depune întâmpinare, nu s-a prezentat la judecarea cauzei şi nici nu a depus întâmpinare.

La termenul din data de 04.12.2009, instanţa a procedat la audierea petentului (fila 9), iar la termenul din data de 25.03.2010, instanţa a audiat martorul-asistent din procesul-verbal M. C. D. (fila 24).

Analizând actele şi lucrările dosarului Instanţa retine următoarele :

T 9 5

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr.4345422, întocmit la data de 29.09.2009 de către IPJ B.- P. C, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 120 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.36 alin.l raportat la art.99 alin.2 coroborat cu art.108 alin.l lit.a pct.3 din OUG nr. 195/2002, constând în aceea că, în data de 29.09.2009, ora 13.30, a fost surprins circulând cu autoutilitara cu nr.B-34-KOS, în interiorul localităţii Comăneşti, fără a purta centura de siguranţă şi cu amendă contravenţională în

cuantum de 360 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.147 alin.l din HG nr. 1391/2006 raportat la art.lOl alin.l pct.18 din OUG nr. 195/2002, constând în aceea că, în data de 29.09.2009, ora 13.30, nu a avut asupra sa nici un document.

Procesul-verbal cuprinde toate menţiunile obligatorii a căror lipsă ar fi sancţionată cu nulitatea procesului-verbal de contravenţie, conform art.17 din OG nr.2/2001.

Astfel, se observă că procesul-verbal seria CC nr.4345422 a fost întocmit de agent H. B.din cadrai IPJ B. – P. C, la data de 29.09.2009, pentru a-1 sancţiona pe S. E. D. care, în data de 29.09.2009, ora 13.30, a fost surprins circulând cu autoutilitara cu nr.B-34-KOS, în interiorul localităţii C, fără a purta centura de siguranţă şi tară a avea asupra sa nici un document.

Sancţiunile contravenţionale aplicate petentului, pot fi considerate având un caracter „penal” în sensul autonom pe care Convenţia EDO îl acordă acestei noţiuni, având în vedere că, pe de o parte, interdicţiile instituite prin textul legal încălcat se adresează tuturor persoanelor şi că, pe de altă parte, scopul sancţiunilor este acela de a pedepsi şi preveni săvârşirea în viitor a unor fapte similare.

In aceste condiţii, în prezenta cauză devin pe deplin aplicabile garanţiile consacrate de Convenţie în materie penală, între care şi prezumţia de nevinovăţie.

Astfel, petentul este prezumat nevinovat, revenind intimatei sarcina de a proba vinovăţia petentului.

Apărarea petentului în sensul că procesul-verbal seria CC nr.4345422/29.09.2009, întocmit de către intimata IPJ B. – P. C. este lovit de nulitate întrucât în mod greşit s-a consemnat în procesul verbal că petentul a condus un autoturism cu un alt număr de înmatriculare, în speţă nr.B-34-KOS, va fi înlăturată de către instanţă pentru următoarele motive.

în acest caz, menţionarea eronată a numărului de înmatriculare al autoturismului petentului ar fi putut să atragă nulitatea procesului-verbal doar în măsura în care petentul ar fi făcut dovada că prin această neregularitate ar fi suferit o vătămare care nu ar fi putut fi înlăturată decât prin anularea acestuia, fiind în prezenţa unei nulităţi virtuale şi relative; or, în prezenta cauză, petentul nu a probat existenţa unei astfel de vătămări.

De altfel, fiind audiat în faţa instanţei, la termenul din data de 04.12.20009, petentul a arătat că nu a condus niciodată autoutilitara cu nr.B-34-KOS, dar a condus o autoutilitară cu nr.BC-34-KOS (fila 9).

Potrivit art.36 alin.l raportat la art.99 alin.2 coroborat cu art.108 alin.l lit.a pct.3 din OUG nr. 195/2002, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă.

Petentul nu recunoaşte săvârşirea acestei contravenţii.

Intimata, deşi a fost legal citată cu menţiunea de a depune întâmpinare, nu s-a prezentat la judecarea cauzei şi nici nu a depus întâmpinare.

In declaraţia dată în faţa instanţei, sub prestare de jurământ, la termenul din data de 25.03.2010, martorul asistent M. C. D. a arătat că nu a văzut dacă petentul purta centura de siguranţă în momentul în care a fost oprit în trafic (fila 24).

Având în vedere că petentul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi astfel nu este obligat să îşi dovedească nevinovăţia, ci, din contră, sarcina probei incumbă intimatei, în lipsa unor dovezi care să susţină acuzaţia adusă petentului dincolo de orice îndoială rezonabilă, instanţa constată că există un dubiu cu privire la săvârşirea de către petent a contravenţiei prevăzută de art.36 alin.l raportat la art.99 alin.2 coroborat cu art.108 alin.l lit.a pct.3 din OUG nr. 195/2002, iar acest dubiu îi profită petentului.

Potrivit art.147 alin.l din HG nr. 1391/2006 raportat la art.101 alin.l pct.18 din OUG nr. 195/2002, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IlI-a de sancţiuni nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.

Petentul nu recunoaşte săvârşirea acestei contravenţii.

In declaraţia dată în faţa instanţei, sub prestare de jurământ, la termenul din data de 25.03.2010, martorul asistent M. C. D.a arătat că a asistat la discuţia dintre petent şi agentul constatator şi a observat că petentul nu avea asupra sa nici un document, motiv pentru care agentul constatator a fost nevoit să solicite relaţii despre petent prin staţia de emisie-recepţie (fila 24).

Din coroborarea declaraţiei martorului ocular M. C. D. cu cele înscrise în procesul-verbal de contravenţie rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă că, în data de 29.09.2009, în momentul în care a fost oprit în trafic de către agentul constatator, petentul nu a avut asupra sa nici un document din cele prevăzute de lege.

Instanţa constată că pentru săvârşirea acestei contravenţii petentului i s-a aplicat sancţiunea amenzii în cuantumul minim prevăzut de lege, în speţă 360 lei, sancţiune proporţională cu gradul de pericol social al faptei.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa constată că plângerea petentului este parţial întemeiată, motiv pentru care o va admite în parte şi, în consecinţă, va anula dispoziţia din procesul-verbal seria CC nr.4345422/29.09.2009, întocmit de către intimata IPJ B. – P.. C, prin care a fost sancţionat petentul, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.36 alin.l raportat la art.99 alin.2 coroborat cu art.108 alin.l lit.a pct.3 din OUG nr. 195/2002, cu amendă în cuantum de 120 lei, va exonera petentul de plata acestei amenzi şi va menţine celelalte prevederi ale procesului-verbal.

Etichete: